wzory-pism

WZORY PISM do komornika, wierzyciela i dłużnika [AKTUALNE] na 2019 rok!

SPIS TREŚCI:

Zastanawiasz się jak napisać wniosek do komornika, dłużnika lub wierzyciela? Nawigacja po wzorach pism jest bardzo prosta, wystarczy, że z listy wybierzesz wzór pisma który Cię interesuje. Następnie kliknij w nazwę wzoru formularza, a nastąpi automatyczne przekierowanie do danego wzoru pisma, skąd będzie można go pobrać klikając zielony przycisk: „Kup dostęp do wzoru”.

Lista gotowych do pobrania formularzy jak widzisz jest długa, dlatego wszystko zostało podzielone na kilkanaście kategorii! a więc poszukując właściwego wzoru pisma, należy poruszać się w dół tej listy. Najpierw trafisz na dział: wzory pism dla dłużnika, kolejno będzie to dział: przedawnienie długu, pożyczki kredyty i chwilówki, wzory pism komorniczych, itd.

Zakup wzoru pisma to zaledwie kilka kliknięć, dokładną instrukcję zakupu zamieściłem w tym artykule: Jak kupić wzór pisma (instrukcja krok po kroku).

ebook-jak-wyjsc-z-dlugow-poradnik-2

Wzory pism dla dłużnika

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Na otrzymany nakaz zapłaty można wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty jeśli się z nim nie zgadzamy lub gdy na nakazie widnieje jakiś błąd. Sprzeciw wnosi się tylko i wyłącznie w formie pisemnej i można dostarczyć go do sądu (który wydał nakaz zapłaty) listem poleconym lub osobiście. Termin sprzeciwu od nakazu zapłaty to 2 tygodnie od otrzymania powiadomienia.

Źródło:

Kodeks postępowania cywilnego, art. 502. § 1. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu.

Jeśli zmieścisz się w terminie na złożenie sprzeciwu, to nakaz zapłaty utraci swją moc i sąd wyznaczy termin rozprawy sądowej na której będzie musiał stawić się powód i pozwany (czyli dłużnik oraz wierzyciel).

Jeśli nie udało Ci się zmieścić w terminie 2 tygodni i czas na złożenie sprzeciwu minął, to możesz jeszcze złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty, wzór tego wniosku znajdziesz poniżej:

Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Bywają sytuacje, w których z nieświadomości lub z niewiedzy mija termin do złożenia sprzeciwu. Wtedy konieczne jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

Źródło:

Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Wniosek ten składa się wyłącznie pisemnie do sądu który wydał nakaz zapłaty. We wniosku należy opisać sytuację w której to nie z Naszej winy termin na złożenie sprzeciwu został pominięty. Może to być pobyt w szpitalu, odebrany nakaz zapłaty przez osobę trzecią, inny adres zamieszkania itd.

Im bardziej uargumentujesz niezależne od Ciebie czynniki, przez które sprzeciw od nakazu zapłaty nie został złożony w terminie, tym większe prawdopodobieństwo, że sąd pozwoli Ci na przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Zarzuty od nakazu zapłaty – formularz

Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o rozłożenie długu na raty

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia w banku

Oświadczenie o spłacie zadłużenia – wzór

Prośba o przedłużenie terminu płatności

Jeśli nie jesteś w stanie w terminie uregulować zobowiązania finansowego, warto od razu złożyć wniosek do wierzyciela o przedłużenie terminu płatności. Unikniesz w ten sposób niepotrzebnych nieprzyjemności, oraz stresu spowodowanego pretensjami wierzyciela za nie spłacenie zobowiązania. Musisz wiedzieć też, że ewentualne przedłużenie terminu płatności przez wierzyciela, ma charakter uznaniowy i zależy od jego dobrej woli…

Wniosek o rozłożenie długu na raty

… prośba taka, może zostać skierowana do banku, do firmy pożyczkowej, do spółdzielni mieszkaniowej, czyli wszędzie tam, gdzie już teraz nie radzisz sobie ze spłatą rat na czas. PAMIĘTAJ, że ważne jest uzasadnienie wniosku o rozłożenie długu na raty, tylko ciężka sytuacja finansowa lub życiowa sprawi, że wierzyciel zgodzi się na rozłożenie zadłużenia na raty.

Umowa o przystąpienie do długu

Uznanie długu – wzór

… pamiętaj, że zanim wyślesz wierzycielowi lub firmie windykacyjnej deklarację  uznania długu na piśmie, to sprawdź najpierw: czym jest przerwanie biegu przedawnienia, oraz co może Ci dać samo podniesienie zarzutu przedawnienia długu! być może nie będziesz musiał/musiała spłacać przedawnionego długu. Uznanie długu brzmi mniej więcej tak: Ja Jan Kowalski niniejszym uznaję swoje zobowiązanie pieniężne w stosunku do …nazwa wierzyciela… na kwotę 1.000 zł razem z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia spłaty zadłużenia, które powstało z tytułu: (tu wpisujesz np. numer umowy pożyczkowej czy kredytowej). Na końcu czytelny podpis. Deklaracja uznania długu może sprawić, że uniemożliwisz sobie podniesienie zarzutu przedawnienia długu.

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Na początku warto wspomnieć, że ugoda dłużnika z wierzycielem, to porozumienie zawarte między tymi dwoma stronami. Instytucję ugody określają przepisy art 917 Kodeksu cywilnego. Umowa ugody skłania wierzyciela i dłużnika do pójścia na pewien kompromis względem zaległej wierzytelności. Polubowne rozstrzygnięcie sporu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem zazwyczaj zawiera się jako: rozłożenie długu na raty, odroczenie terminu spłaty długu na dany okres, umorzenie odsetek przy jednorazowej spłacie całego długu.

Wniosek o przedłużenie terminu płatności raty

Jeśli już teraz wiesz, że nie dasz rady zapłacić raty pożyczki lub kredytu na czas, możesz złożyć wniosek do firmy pożyczkowej czy banku, wniosek o wydłużenie terminu płatności raty. Pamiętaj, że w takich sytuacjach zawsze lepiej „grać w otwarte karty” niż okłamywać firmę pożyczkową, lub w ogóle nie odbierać telefonów czy korespondencji od pożyczkodawcy.

Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, musi być dobrowolne i wynikać z inicjatywy dłużnika, który ma zamiar poddać się przymusowej egzekucji. Poddanie się egzekucji reguluje art. 777 K.p.c. który jasno mówi, że jest to czynność wywołująca skutki procesowe, czyli jednostronna czynność prawna. Dobrowolne poddanie się egzekucji komorniczej, musi zostać potwierdzone notarialnie. Oświadczenie takie sporządza się na wyrost, czyli w razie gdyby druga strona umowy nie wywiązała się z zobowiązania, takie oświadczenie pozwala wtedy wierzycielowi uniknąć wszystkich niegodności jakie mogą pojawić się na drodze sądowej.

Umowa pożyczki – wzór

Wierzyciel chroniący swoje interesy, a także pożyczkobiorca chcący jasno udokumentować warunki pożyczki, powinni podpisać umowę pożyczki, w której znajdą się odpowiednie zapisy, np. szczegóły dotyczące kwoty pożyczki, oprocentowania pożyczki, terminu spłaty i dokładne dane obu stron zawierających umowę pożyczki.

Umowa pożyczki w rodzinie – wzór

Jest to druga wersja umowy pożyczki, która zawiera nieco więcej szczegółów. Pożyczka od rodziny także powinna być udokumentowana stosowną umową pożyczkową, gdzie oprócz wskazania pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, można wymienić kwotę pożyczki, termin i sposób spłaty, kwotę odsetek, oraz kilka ważnych dla obu stron paragrafów, bez których bezpieczna umowa pożyczki nie obejdzie się.

Umowa pożyczki pieniędzy od rodziców – wzór

Chcesz pożyczyć pieniądze od rodziców? albo jesteś rodzicem i chcesz pożyczyć pieniądze dziecku? świetnie! powyższy wzór umowy pożyczki między rodzicami a dzieckiem świetnie się do tego nadaje.

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty

Sąd, który wydał zasądzenie grzywny, w dobrze udowodnionych okolicznościach, może rozłożyć grzywnę na raty. Zresztą nie tylko grzywnę, ale i koszty sądowe, które poniosłeś.

Oświadczenie o przyjęciu spadku – wzór

Jeśli jesteś spadkobiercą, to możesz przyjąć spadek wprost, czyli bez ograniczenia swojej odpowiedzialności za długi spadkodawcy, lub możesz też przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli odpowiadasz wtedy za długi spadkodawcy, tylko do wysokości wartości majątku, jaki spadkodawca po sobie pozostawił. Oczywiście możesz także spadek odrzucić, wtedy nie ponosisz żadnej odpowiedzialności za długi spadkodawcy, ale też nie dziedziczysz po nim nic. Co powinno tak naprawdę zawierać oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, lub z dobrodziejstwem inwentarza? Bardzo jasno reguluje to art. 641. §1 K.p.c: Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

 • imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;
 • tytuł powołania do spadku;
 • treść złożonego oświadczenia.

Prośba o umorzenie odsetek ustawowych – wzór

Wniosek o umorzenie odsetek karnych – wzór

Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Jeśli przeciwko Tobie, niesłusznie wszczęto postępowanie egzekucyjne, to zgodnie z art. 840 K.p.c. masz prawo w drodze powództwa, zażądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części, jest to tzw. pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Ile kosztuje złożenie pozwu przeciwegzekucyjnego? Opłata za pozew przeciwegekucyjny wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu. Natomiast wartość przedmiotu sporu, to kwota świadczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym, która jest kwestionowana przez dłużnika (powoda).

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór

Komornik zajął przedmiot osoby trzeciej nie należącej do dłużnika i chcesz dochodzić zwolnienia tego przedmiotu spod egzekucji komorniczej? nic prostszego, pobierz wzór powództwa przeciwegzekucyjnego, ponieważ właściciel danej rzeczy, dzięki powództwu przeciwegzekucyjnymu może dochodzić zwolnienia tej rzeczy przez komornika spod zajęcia. Powództwo przeciwegzekucyjne tyczy się także współmałżonka dłużnika, gdy zajęta przez komornika rzecz, nie jest składnikiem majątku wspólnego małżeństwa, a stanowi tylko majątek odrębny współmałżonka.

A jaki jest termin na wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego? jeśli komornik zajął rzecz osoby trzeciej, to osoba ta ma miesiąc na skuteczne wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego. Gdzie złożyć powództwo przeciwegzekucyjne? Zgodnie z art. 841 kpc powództwo takie wytacza się przed sądem rzeczowo właściwym, w którego okręgu prowadzi się egzekucję, czyli chodzi o sąd okręgowy, jeśli wartość przedmiotu przekracza 70.000 zł lub sąd rejonowy, jeśli wartość zajętego przedmiotu nie przekracza 70.000 zł.

Umowa poręczenia – wzór

Umowa poręczenia polega na tym, że poręczyciel musi wyrazić wolę wykonania danego zobowiązania, w przypadku gdyby dłużnik go nie mógł wykonać. A więc warto podkreślić tutaj, że poręczyciel odpowiada przed wierzycielem w takim samym stopniu, co dłużnik! Co jeszcze ważne, że umowa zawarta przez dłużnika z wierzycielem po udzieleniu poręczenia, nie może w żaden sposób  zwiększyć zobowiązania poręczyciela! Czyli raz poręczone zobowiązanie przez poręczyciela, nie może zostać zwiększone przez żadną ze stron.

Wniosek do wierzyciela o zwrot pieniędzy

Wniosek do wierzyciela o odstąpienie od egzekucji komorniczej

Jeśli zastanawiasz się jak napisać wniosek dłużnika do wierzyciela o zawieszenie egzekucji komorniczej, to wzór wniosku który dołączam świetnie się do tego nadaje. W zależności od Twojej sytuacji finansowej, możesz nieco zmodyfikować wzór wniosku. Zawsze stawiaj na szczerość i jeśli zobowiążesz się wierzycielowi do płacenia danej sumy co miesiąc, nie możesz go zawieść! Zaproponuj taką kwotę raty, abyś miał pewność, że podołasz jej płaceniu co miesiąc!

Przedawnienie długu

O przedawnianiu się długów można rzec bardzo wiele, jako dłużnik, musisz mieć świadomość, że każdy dług jest inny i w zależności do jakiej grupy się go zaliczy, przedawnienie długu następuje w różnych okresach. Jakie są więc rodzaje długów? rozróżniamy kilka ich rodzajów, np: dług bankowy, dług komorniczy, dług spadkowy, dług w ZUS, dług w US itd. Jeśli chcesz sprawdzić kiedy Twój dług przedawnia się, to zajrzyj teraz do poradnika o przedawnianiu się długów.

Przedawnienie rachunku za telefon komórkowy lub telefon stacjonarny

Powołanie się na zarzut przedawnienia roszczenia rachunku telefonicznego Wobec Orange

Roszczenie operatora telekomunikacyjnego, które dotyczy niezapłaconego rachunku za abonament, przedawnia się po 3 latach od daty, kiedy to roszczenie stało się wymagalne. Przedawnienie się rachunku telefonicznego dokładnie reguluje art. 118 Kodeksu cywilnego. Zarzut przedawnienia rachunku telefonicznego, daje dłużnikowi szansę na uchylenie się od zaspokojenia roszczenia operatora telefonii komórkowej. Oznacza to, że jeśli dłużnik wskaże na upłynięcie terminu przedawnienia, to uniemożliwi dochodzenie względem niego roszczeń o zapłatę długu, z tytułu nieuregulowanego rachunku za telefon.

Powołanie się na zarzut przedawnienia roszczenia rachunku telefonicznego wobec T-mobile

… przedawnienie długu za telefon komórkowy w tym wypadku także następuje po 3 latach.

Powołanie się na zarzut przedawnienia roszczenia rachunku telefonicznego wobec Play

… przedawnienie długu za telefon komórkowy w tym wypadku także następuje po 3 latach.

Powołanie się na zarzut przedawnienia roszczenia rachunku telefonicznego wobec Plus

… przedawnienie długu za telefon komórkowy w tym wypadku także następuje po 3 latach.

Oświadczenie o przedawnieniu się rachunku telefonicznego

… przedawnienie roszczeń telekomunikacyjnych wzór.

Przedawnienie długu – ogólny wzór pisma

Jest bardzo często wykorzystywany wzór pisma o przedawnienie długu. No bo po co płacić dług, który przedawnił się, skoro można podnieść zarzut przedawnienia? Oczywiście jest to opcja z której nie każdy może skorzystać, ponieważ istnieje również coś takiego, jak przerwanie biegu przedawnienia <– klikając w ten link, przeniesiesz się do artykułu, w którym krok po kroku wyjaśniam, czym jest przerwanie biegu przedawnienia i kiedy ma miejsce! Koniecznie tam zajrzyj! Przedawnienie długów wzór pisma.

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Jest to wzór pisma do firmy windykacyjnej o przedawnieniu długu. Wzór należy wydrukować, wypełnić i wysłać na adres firmy windykacyjnej.

… jeśli otrzymasz od firmy windykacyjnej nakaz spłaty przedawnionego zadłużenia, to należy jak najszybciej pisemnie odpowiedzieć na ten nakaz. Groźba podniesienia zarzutu przedawnienia jeśli sprawa trafi do sądu, powinna skutecznie odstraszyć firmę windykacyjną, ponieważ taka rozprawa sądowa jest z góry skazana na porażkę. Firma windykacyjna dodatkowo poniesie wtedy koszty sądowe.

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak bez biletu

Pożyczki, kredyty i chwilówki

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu – wzór

Podanie o umorzenie długu pożyczki

– jeśli nie wiesz jak napisać podanie o umorzenie długu pożyczki, to ten wzór jest właśnie dla Ciebie. Często spotykam się z opinią, że podanie o umorzenie pożyczki lepiej napisać odręcznie, wygląda to wtedy bardziej szczerze, niż wypełnienie wzoru dokumentu. Oczywiście decyzja należy do Ciebie.

Podanie o umorzenie kredytu

… jeśli nie stać Cię na spłatę pozostałej części kredytu, to możesz w banku złożyć wniosek o umorzenie kredytu jeśli masz ku temu dobre uzasadnienie.

Rozłożenie chwilówki na raty – wniosek

Rozłożenie chwilówki na raty, jest pewnym rodzajem wyjścia z sytuacji, kiedy wiemy, że zbliżający się termin spłaty chwilówki, zbliża się zbyt szybko i nie będziemy w stanie spłacić zobowiązania na czas. Wtedy, zaleca się jak najszybszy kontakt z firmą pożyczkową i złożenie wniosku o rozłożenie chwilówki na raty. Musisz mieć świadomość, że nie wszystkie firmy pożyczkowe na to pójdą i rozłożą Twoją chwilówkę na raty! Wszystko zależy od modelu biznesowego danej firmy pożyczkowej. Jeśli nie uda Ci się rozłożyć chwilówki na raty, to musisz liczyć się  monitami za opóźnioną spłatę, a także z odsetkami karnymi. Zanim pobierzesz wniosek o rozłożenie chwilówki na raty, koniecznie przeczytaj poradnik: rozłożenie chwilówki na raty!?

Rozłożenie chwilówki na raty w Vivus

Wniosek o zmianę warunków umowy kredytu/pożyczki

Jest to tzw. restrukturyzacja zaciągniętego zobowiązania, do której prawo dają nam przepisy bankowe: Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy – art. 75c. Ustawy o prawie bankowym z dnia 29 sierpnia 1997 r. Na temat restrukturyzacji zadłużenia <– obszernie pisałam w tym artykule – koniecznie tam zajrzyj. Sama restrukturyzacja zadłużenia jest dobra dla kredytobiorcy i dla wierzyciela (banku), ponieważ, jeśli kredytobiorca zaczyna mieć problemy z terminowym wywiązywaniem się z umowy kredytowej, to decydując się na restrukturyzację kredytu, ma on szansę na zmianę warunków umowy kredytowej, czyli np. wydłużenie okresu spłaty kredytu i zmniejszenie raty. Bank także na tym skorzysta, bo nie pozwoli kredytobiorcy na wpadnięcie w długi, a wesprze go pomniejszeniem raty kredytu, dzięki czemu kredytobiorca dalej będzie terminowo spłacał swoje zadłużenie.

Wniosek o restrukturyzację kredytu

Nie znaleziono Pobrania

Wniosek o restrukturyzację – ING Bank Śląski

Restrukturyzacja zadłużenia – Crédit Agricole

Wniosek o restrukturyzację kredytu – Bank Pocztowy

FWK – Fundusz Wsparcia Kredytobiorcy – wzór

Każdy kredytobiorca, który zaciągnął kredyt mieszkaniowy, ma prawo złożyć wniosek do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, w przypadku napotkania na problemy finansowe ze spłatą kredytu. FWK został powołany na mocy ustawy o wsparciu dla kredytobiorców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Warte podkreślenia, że po upływie 24 miesięcy od momentu zakończenia przekazywania wsparcia przez FWK, kredytobiorca, który miał problemy finansowe, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wsparcia w ciągu 8 lat bez odsetek. O pomoc z FWK można zacząć starać się, gdy opóźnienie w spłacie rat kredytu przekracza 90 dni. Wsparcie dla kredytobiorcy mającego problemy finansowe, wypłacane jest przez nie dłużej niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, lecz nie więcej niż 1.500 zł/msc. Wniosek o pomoc z funduszu wsparcia kredytobiorcy składa się w oddziale banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt mieszkaniowy.

Wzór umowy pożyczki

Odstąpienie od umowy pożyczki

Jak odstąpić od umowy pożyczki? zwykle robi się na to na formularzu, który dostarczyć powinna Nam firma pożyczkowa, w której bierzemy pożyczkę lub bank. Często pytacie jaki wpisać powód odstąpienia od umowy pożyczki, otóż nie trzeba wpisywać żadnego powodu, jeśli tylko mieścisz się w 14 dniach od daty podpisania pożyczki, i nie chodzi tu o 14 dni roboczych, a 14 dni kalendarzowych. Odstąpienie od umowy pożyczki definiuje ustawa o kredycie konsumenckim Ustawa (Dz. U. nr 126, poz. 715 ze zm.) z dnia 12 maja 2011 r. Jeśli odstępując od umowy pożyczki lub kredytu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy pożyczkowej lub kredytowej, to nie poniesiesz żadnych kosztów, oprócz oczywiście zwrotu całej kwoty pożyczki, na której zwrot masz 30 dni.

Promesa zatrudnienia – wzór

Promesa zatrudnienia od pracodawcy, to jego oświadczenie, w którym zobowiązuje się do kontynuacji zatrudnienia Nas, gdy nadejdzie koniec terminu umowy o pracę. Promesa zatrudnienia, jest dokumentem, który honoruje każdy bank i stanowi swoiste zabezpieczenie, że nie stracimy pracy.

Wzory pism komorniczych

Pismo do komornika zawierające odpowiednie sformułowanie prośby lub oświadczenia, jest w stanie zdziałać naprawdę dużo. Kwestią jedynie pozostaje, jak prawidłowo napisać takie pismo do komornika, aby Nasze oświadczenie lub prośba, zostały przez komornika wzięte pod uwagę i pozytywnie rozpatrzone, dlatego powstał dział: wzory pism do komornika. Pamiętaj, aby wniosek do komornika składać w terminie wyznaczonym przez prawo.

Wniosek o wstrzymanie lub zawieszenie egzekucji komorniczej

Dłużnik lub wierzyciel ma prawo żądać od komornika zawieszenia lub wstrzymania postępowania egzekucyjnego, prawo takie przewiduje art. 822 Kodeksu postępowania cywilnego. Wniosek należy pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie dostarczyć do komornika który prowadzi egzekucję.

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Pismo wyjaśniające do komornika – wzór

Pismo do komornika o spłacie zadłużenia

Pismo do komornika o rozłożenie długu na raty – wzór

Zastanawiasz się jak rozłożyć dług u komornika na raty? nie musisz się już więcej zastanawiać jak skonstruować takie pismo, bo właśnie je dla Ciebie przygotowałam. Czy w ogóle można spłacać komornika w ratach? oczywiście, że tak. Kluczową rolę gra tu natomiast Twoja sytuacja finansowa, wielkość długu, oraz Twoje zdolności negocjacyjne! O tym jak się dogadać z komornikiem <– pisałam w tym poradniku, koniecznie tam zajrzyj. Rozłożenie długu u komornika na raty nie jest jednak wcale takie proste jak by Ci się mogło wydawać, ponieważ tak naprawdę w ten proces zaangażowane są 3 podmioty: dłużnik –> komornik –> i wierzyciel.

Oczywiście warto spróbować rozłożyć na raty zadłużenie u komornika, to Cię nic nie kosztuje, a być może uda Ci się spłacać długi w tempie jakie Tobie odpowiada najbardziej. Ważne we wniosku będzie samo uzasadnienie Twojej prośby o rozłożenie komorniczego długu na raty. Warto być szczerym i jeśli to możliwe, to dołączyć do wniosku dowody przemawiające za Twoimi argumentami. Np. jeśli chorujesz na jakąś chorobę i nie możesz podjąć pracy, to warto dołączyć wtedy kopie dokumentów od lekarza itd.

Pobierz wniosek, wydrukuj, wypełnij i wyślij listem poleconym do kancelarii komorniczej lub zanieś go tam osobiście. Trzymam za Ciebie kciuki!

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu a postępowanie egzekucyjne. Zdarzają się w życiu pewne sytuacje, przez które z czystej nieświadomości (zmiana adresu zamieszkania), albo po prostu z niewiedzy – mija termin do złożenia sprzeciwu do egzekucji komorniczej. W takim wypadku trzeba złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

Opcję taką umożliwia nam art. 168 § 1 k.p.c., który jasno mówi, że: jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Czyli wniosek o przywrócenie terminu na złożenie skargi, można złożyć w sytuacji, kiedy osoba, która przeoczyła termin wniesienia skargi, nie zrobiła tego celowo. Termin przywrócenia terminu do złożenia sprzeciwu można więc przywrócić w przypadku, gdy istnieją do tego jasne przesłanki ustawowe, sądowe i egzekucyjne!

Przykład:

Zmiana adresu dłużnika, dłużnik mieszkając teraz pod innym adresem, nie jest świadom, że komornik wysłał pismo komornicze na stary adres i za chwilę będzie egzekwował przedawniony dług, którego tak naprawdę dłużnik nie musi spłacać! (wystarczy podnieść zarzut przedawnienia długu).

Dłużnik dowiaduje się wtedy o toczącej egzekucji, przeglądając rachunek bankowy czy odbierając pomniejszone wynagrodzenie. Skoro dłużnik nie wniósł sprzeciwu do toczącej się egzekucji, to ma szanse zrobić to, składając wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu. Uwaga! Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzyma postępowania egzekucyjnego! Komornik nadal może zajmować wynagrodzenie, świadczenia czy inne prawa majątkowe, dlatego trzeba się z tym spieszyć!

Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Skarga na czynności komornika – wzór

Jeżeli komornik wg Ciebie nie dopełnił jakiejś czynności lub przekroczył swoje uprawnienia, to przysługuje Ci wniesienie skargi na komornika. Gdzie złożyć skargę na komornika? Skargę wnosi się u samego komornika, ma On następnie 3 dni robocze, aby ustosunkować się do Twojej skargi, lub jeśli podtrzymuje swoje zdanie, komornik musi wtedy wysłać Twoją skargę wraz ze swoim uzasadnieniem i aktami sprawy do sądu, gdzie sąd podejmie ostateczną decyzję.

Ile kosztuje wniesienie skargi na komornika? jest to koszt 100 zł, jeśli nie stać Cię na zapłacenie tej kwoty, to razem ze skargą musisz wnieść wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych (wzór takiego wniosku znajdziesz na dole tej strony w dziale INNE PISMA).

Jaki jest termin na złożenie skargi na komornika? jest to 7 dni o dnia w którym wg Ciebie nastąpiło złamanie prawa przez komornika lub niedopełnienie jakiejś czynności. Jeśli nie zdążysz złożyć skargi w terminie 7 dni, to zawsze możesz złożyć skargę administracyjną na komornika wprost do sądu rejonowego, w okręgu którym, działa ten komornik, skargę wnosimy wtedy do prezesa sądu rejonowego i ta skarga nic nie kosztuje. I co jest jeszcze bardzo ważne:

Art. 767 § 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Czyli musisz poprawnie wypełnić pismo, napisać co złego zrobił komornik lub czego nie zrobił w ogóle, oraz uzasadnić zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności, która powinna mieć miejsce.

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego – wzór

Jeśli komornik opieszale traktuje Twoją sprawę, bez względu na to czy jesteś wierzycielem czy dłużnikiem, to przysługuje Ci wniesienie skargi na opieszałość komornika. Skarga na czynności egzekucyjne ujęta jest w art. 54 Zasad prowadzenia egzekucji komorniczej i brzmi:

§ 1. Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

§ 2. Na przewlekłość postępowania egzekucyjnego skarga przysługuje również wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym, a także podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz organowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiązku.

Konto socjalne – poinformowanie komornika

Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego – wzór

Skarga na oszacowanie przedmiotu przez komornika

Skarga na oszacowanie przez komornika danej rzeczy, samochodu, skutera, telewizora, laptopa czy czegokolwiek innego przysługuje dłużnikowi, który nie zgadza się z wartością  na jaką komornik oszacował dany przedmiot.

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

Jeśli doszło do tego, że komornik źle oszacował wartość nieruchomości, która jest przedmiotem w egzekucji z nieruchomości, oraz gdy sama nieruchomość została źle opisana, to dłużnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do komornika sądowego.

Masz więc prawo do zaskarżenia opisu i oszacowanie nieruchomości. Warto wiedzieć, że komornik może zacząć opisywać i szacować wartość Twojej nieruchomości, dopiero po 2 tygodniach od dnia doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty.

Ponadto, 2 tygodnie przed rozpoczęciem przez komornika opisu i oszacowania nieruchomości, komornik musi o tym terminie powiadomić wszystkich uczestników postępowania, może to być forma zawiadomienia lub obwieszczenia.  A więc jak łatwo policzyć, opis i oszacowanie nieruchomości może nastąpić dopiero po 4 tygodniach, od momentu gdy dłużnik otrzymał od komornika wezwanie do zapłaty.

Wniosek o oświadczenie o spłacie zadłużenia – wzór

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego (gdy komornik zajmuje już wynagrodzenie lub świadczenie)

Taki wniosek składa się, kiedy komornik zajmuje już wynagrodzenie dłużnika i dodatkowo chce zająć konto bankowe na które to wynagrodzenie trafia, w ten sposób wynagrodzenie podlega jakby dwukrotnemu zajęciu i nie jest to zgodne z prawem! W takiej sytuacji należy wtedy złożyć na ręce komornika powyższy wniosek.

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia wynagrodzenia

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia/świadczeń nieobjętych egzekucją

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury/renty

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia nieruchomości

Odpowiedź dla komornika na żądanie udzielenia wyjaśnień – wzór

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego i stanie zadłużenia

Zastanawiasz się jak napisać pismo do komornika o stanie zadłużenia? to nie musisz się już zastanawiać jak powinno wyglądać takie pismo, bo ten problem rozwiązałam za Ciebie. U góry znajduje się wzór takiego pisma, wystarczy je pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać do komornika, który egzekwuje na Tobie zadłużenie. Wniosek o udzielenie informacji o aktualnym stanie postępowania komorniczego zawsze sporządza się w formie pisemnej.

Warto tez wiedzieć, że w ogóle podstawą żądania informacji o stanie prowadzonego przez komornika sądowego postępowania egzekucyjnego jest art. 763 K.p.c., który jasno mówi, że komornik powinien zawiadomić stronę uczestniczącą w egzekucji (dłużnika i wierzyciela) o każdej dokonanej przez niego czynności. Komornik ma też obowiązek na żądanie dłużnika lub wierzyciela, udzielić informacji o stanie postępowania egzekucyjnego.

Z tego co widzę, to bardzo często pytacie o wzór takiego pisma, oto najczęściej formułowane przez Was zapytania na temat udzielenia informacji o stanie zadłużenia u komornika:

 • wniosek do komornika o rozliczenie wpłat;
 • wniosek o udzielenie informacji o aktualnym stanie zaległości;
 • wniosek o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości;
 • udzielenie informacji przez komornika wierzycielowi;
 • wzór pisma do komornika o stan zadłużenia;
 • wniosek do komornika o rozliczenie egzekucji;
 • jak sprawdzić stan zadłużenia u komornika;
 • wniosek o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości.

Pisma do firmy windykacyjnej

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Skarga na firmę windykacyjną i wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Wniosek do firmy windykacyjnej o rozłożenie długu na raty

Pisma do Urzędu Skarbowego i ZUS

Wniosek o zwrot nadpłaty podatku – wzór

RAT-Z wniosek o rozłożenie zaległości podatkowych na raty

Nie znaleziono Pobrania

UZ-M wniosek o umorzenie zaległości podatkowych

Nie znaleziono Pobrania

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS – wzór

Wniosek o umorzenie składek ZUS – wzór

Umowa zlecenie

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór

Wzór tego dokumentu ma zastosowanie wtedy, gdy komornik zajmie dłużnikowi całe wynagrodzenia za pracę na umowę zlecenie. Aby odzyskać pieniądze i aby komornik zastosował kwotę wolną od zajęcia komorniczego, należy wysłać właśnie to pismo, w którym oświadczamy, że wynagrodzenie które otrzymujemy, jest jedynym źródłem dochodu i ma charakter powtarzalny. Koniecznie przeczytaj teraz poradnik: Komornik zajął mi całe wynagrodzenie z umowy zlecenie, co robić?

Wzory pism dla pracodawcy

Informacja do komornika o zwolnieniu pracownika

Zastanawiasz się jak napisać pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje? w powyższym pliku znajdziesz wszystko czego potrzebujesz. Wzór zawiadomienia komornika wystarczy tylko pobrać, wydrukowac i wypełnić. Warto pamiętać, że pismo pracodawcy do komornika musi spełniać wymogi pisma formalnego, dlatego warto w takich sytuacjach posłużyć się gotowym wzorem.

Wzór pisma do komornika o zwolnieniu pracownika kosztuje symboliczne 5 złotych. Wzór dokumentu będzie można pobrać od razu po dokonaniu płatności.

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę – wzór

Odpowiedź do komornika na zajecie minimalnej krajowej pracownika

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

Jak napisać pismo o zbiegu egzekucji komorniczych? ten problem masz już z głowy, ponieważ przygotowałam już odpowiednie na tą sytuację pismo. Zbieg egzekucji komorniczej ma miejsce wtedy, gdy do Twojego pracownika zgłosi się drugi komornik, chcący zająć zajęte już przez pierwszego komornika wynagrodzenie czy inne świadczenie, które wypłacasz pracownikowi. Wtedy, obowiązkiem pracodawcy wobec komornika, jest wysłanie pisma informującego o tym, że nastąpił zbieg egzekucji do obu komorników i czekanie, aż oboje komorników rozstrzygnie między sobą, który z nich będzie egzekwował zajęte wynagrodzenie pracownika. Wzór pisma do komornika o zbiegu egzekucji należy wysłać listem poleconym! Zbieg zajęć komorniczych wzór pisma otrzymasz klikając w powyższy baner.

Wzory pism dla wierzyciela

Wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji

Umorzenie egzekucji może mieć miejsce na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może umorzyć postępowanie egzekucyjne z różnych powodów i jak najbardziej ma do tego prawo, bo to on jest gospodarzem toczącej się egzekucji komorniczej.

Wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji musi być sporządzony w formie pisemnej. Najczęściej umorzenie egzekucji komorniczej z inicjatywy wierzyciela następuje, gdy dłużnik spłaci wierzyciela w części lub całości, albo gdy między wierzcyielem a dłużnikiem dojdzie do porozumienia (ugody dłużnik-wierzyciel). Ponadto wierzyciel może umorzyć egzekucję z jednego tylko składnika majątku, lub ze wszsytkich, decyzja należy do wierzyciela i nikt nie jest w stanie mu się sprzeciwić.

Wypowiedzenie umowy pożyczkowej

Wezwanie do zapłaty – wzór

Oświadczenie wierzyciela o spłacie zadłużenia

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika w Urzędzie Skarbowym

Pozew o zapłatę – wzór

Zmiana komornika – wzór

Wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika złożyć może wierzyciel lub dłużnik, uprawnienie to mają tylko i wyłącznie strony postępowania egzekucyjnego. Prawo do zmiany komornika daje art. 8. Zakres terytorialny działania komornika, prawo wyboru komornika :

13. Komornik, za zgodą wierzyciela, może przekazać całość lub część sprawy egzekucyjnej innemu komornikowi, jeżeli ten wyrazi na to zgodę.

Najczęściej ze zmiany komornika korzystają wierzyciele, którzy niezadowoleni są z czynności jakie podejmuje obecny komornik, często powodem zmiany komornika jest np. to, że komornik nie podejmuje działań terenowych, nie odbiera telefonów, nie informuje o przebiegu egzekucji i w ogóle ciężko kiedykolwiek go zastać. Zmiana komornika w takich czy innych przypadkach jest więc jak najbardziej możliwa.

Oświadczenie o wyborze komornika

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika wzór

Wniosek o wyjawienie majątku – wzór

Wzór pisma o zwrot pieniędzy od dłużnika

Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej

… jako wierzyciel, masz prawo być na bieżąco informowany, niestety komornicy nie dopełniają tego obowiązku bardzo często, dlatego jeśli chcesz sprawdzić status zleconej egzekucji na dłużniku, to możesz wysłać zapytanie do komornika o stan postępowania egzekucyjnego. Komornik musi odpowiedzieć na Twoje pismo w terminie 7 dni, jeśli tego nie zrobi, należy złożyć skargę na komornika.

Umorzenie długu przez wierzyciela – wzór

<– jest wzór umowy o umorzenie/zwolnienie z długu dłużnika. UWAGA: jeśli na dłużniku ciąży już egzekucja komornicza, to podanie o umorzenie długu składa wtedy wierzyciel do komornika, na prośbę dłużnika. Kluczowym tutaj stają się umiejętności negocjacyjne na linii dłużnik – wierzyciel. Warto również wiedzieć, że dłużnik nie może złożyć podania o umorzenie długu samodzielnie do komornika, bo to nic nie da. Dłużnik w takim wypadku powinien nawiązać kontakt z wierzycielem i z nim „dogadać się” co do spłaty zadłużenia. Wtedy wierzyciel, jeśli zgodzi się na warunki spłaty zaproponowane przez dłużnika, może umorzyć postępowanie egzekucyjne na dłużniku. Prośba o umorzenie długu przez wierzyciela złożona u komornika, zawsze skutkuje!

Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności – wzór

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, jest niejako zapowiedzią wniesienia sprawy do sądu przeciwko dłużnikowi, które nie uregulował długu wobec wierzyciela. Samo postępowanie sądowe, wiąże się dodatkowymi kosztami, które poniesie dłużnik, dlatego właśnie przedsądowe wezwanie do zapłaty, często bywa „straszakiem” na dłużnika.

Przejęcie długu – umowa – wzór

Umowa ta dotyczy sytuacji, w której dłużnik zostaje zwolniony z długu, a sam dług staje się częścią osoby trzeciej, której dane zawarte są w umowie. Jest to przeniesienie odpowiedzialności za dane dług z pierwotnego dłużnika, na osobę trzecią.

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości ma prawo złożyć wierzyciel, czasem bywa, że wszczęcie egzekucji z nieruchomości zostaje wszczęte z automatu (z urzędu). Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości można złożyć pisemnie lub ustnie w siedzibie kancelarii komornika sądowego. Koniecznie sprawdź jakie są etapy egzekucji z nieruchomości. Pamiętaj o tym, aby z wnioskiem o egzekucję z nieruchomości dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale! A jeśli złożenie wniosku odbywa się przez Twojego prawnika, to trzeba wtedy dołączyć dokumenty, które potwierdzają uprawnienie do reprezentowanie Ciebie.

Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika

Wniosek o zawieszenie egzekucji – wzór

Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego składa się do komornika, gdy w trakcie postępowania egzekucyjnego występują przesłanki, które uniemożliwiają dalsze prowadzenie egzekucji na dłużniku. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego może złożyć zarówno wierzyciel jak i sam dłużnik. Złożenie takiego wniosku przez wierzyciela lub dłużnika jest bezpłatne.

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór

Umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić gdy: wyegzekwowana zostanie cała należność od dłużnika, gdy stwierdzona zostanie bezskuteczność egzekucji komorniczej, na wniosek wierzyciela, na wniosek dłużnika. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego składa się pisemnie do komornika sądowego, który prowadzi postępowanie egzekucyjne.

We wniosku koniecznie musi znaleźć się informacja: kto jest dłużnikiem, kto jest wierzycielem, jaka jest sygnatura akt, a także samo uzasadnienie na podstawie którego żądasz umorzenia postępowania egzekucyjnego. Umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Nadanie klauzuli wykonalności to taki etap pośredni, który jest jakby końcem postępowania sądowego i wstępem do postępowania egzekucyjnego. Czyli, jeśli wierzyciel zawarł z dłużnikiem ugodę lub warunki spłaty zadłużenia, które obie strony zaakceptowały, a jednak dłużnik nie wykazuje chęci do ich realizacji, to wierzyciel powinien wtedy wystąpić do sądu z wnioskiem o nadania klauzuli wykonalności. Klauzula wykonalności, to coś w rodzaju potwierdzenia sądu, że nadany tytuł egzekucyjny komornik może wykonać. Nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi sądowemu, uznaje się za konieczne wtedy, gdy dłużnik nie spłaca zobowiązania, wtedy należy wszcząć przymusową egzekucję.

Więcej na temat klauzuli wykonalności przeczytasz w artykule: Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – wzór.

Wniosek o ograniczenie postępowania egzekucyjnego na dłużniku

Dłużnik spłacił część zadłużenia bezpośrednio do wierzyciela, wierzyciel musi teraz wysłać wniosek do komornika o ograniczenie postępowania egzekucyjnego na kwotę, którą dłużnik spłacił bezpośrednio wierzycielowi

Cesja wierzytelności – wzór

Zawiadomienie o cesji przez cesjonariusza – wzór

Alimenty

Pozew o uchylenie alimentów

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

Jeśli nie wiesz jak napisać wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego, to skorzystaj z dołączonego wzoru wniosku.

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Aby wszcząć egzekucję alimentów, trzeba złożyć stosowny wniosek do samego komornika. Wierzyciel alimentacyjny nie ma obowiązku, aby wskazać we wniosku sposób egzekucji za niepłacone na czas alimenty. Komornik przeprowadzi stosowne dochodzenie i ustali zarobki dłużnika, miejsce zamieszkania dłużnika i stan majątkowy dłużnika. Wszczęcie egzekucji za zaległe alimenty zawsze następuje na wniosek wierzyciela. UWAGA: jeśli miejsce zamieszkania dłużnika nie jest Ci znane, to do wniosku musisz dołączyć wniosek o ustanowienie dla dłużnika kuratora.

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej

Wycofanie alimentów od komornika – wzór. Wstrzymanie egzekucji alimentów może mieć miejsce, tylko i wyłącznie na wniosek opiekuna dzieci (matki,ojca) lub samych dzieci, bądź też w sytuacji w której tytuł wykonawczy zostaje pozbawiony wykonalności. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego za alimenty nic nie kosztuje, a sam wniosek wierzyciel składa u komornika, który prowadzi postępowanie. UWAGA: Bezskuteczność egzekucji przy alimentach nie jest podstawą do umorzenia tej egzekucji!

Wniosek  o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych do Funduszu Alimentacyjnego

Z Funduszu Alimentacyjnego skorzystać może dziecko, które ma zasądzone przez sąd alimenty i po wszczęciu egzekucji alimentów, egzekucja okazała się bezskuteczna. Wtedy właśnie składa się wniosek o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, należy dołączyć zaświadczenie od komornika, który prowadził egzekucję, które potwierdza bezskuteczność tego postępowania egzekucyjnego za ostatnie 2 miesiące, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku do Funduszu Alimentacyjnego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wniosek egzekucyjny na dłużniku alimentacyjnym

Wniosek o obniżenie alimentów – przykład!

Wniosek o podwyższenie alimentów

Wniosek do komornika o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów

Wniosek o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego.

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych komornika sądowego

BIK

usunięcie-danych-z-bik-po-spłacie-kredytu-wniosekBank, firma pożyczkowa czy inna instytucja czasem bardzo opieszale podchodzi do wymiany informacji z rejestrem BIK. W takich wypadkach konieczne jest złożenie wniosku i „pogrożenie” przepisami prawa, aby wymusić szybką aktualizację danych w BIK.

Pozostawienie kwestii tego jak wyglądamy w oczach innych banków, które składają zapytania do BIK-u na nasz temat, jest wielce nieodpowiedzialne. Już dziś zadbaj, aby dane z banków, z których usług korzystasz, na bieżąco aktualizowały informacje na Twój temat! do tego celu idealnie nada się poniższy wzór wniosku o aktualizację danych w BIK.

Wniosek o aktualizację danych w BIK

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR

KRD

Wniosek o usunięcie danych z KRD lub ich aktualizacja

INNE wzory pism i wniosków

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia

Reklamacja do banku – wzór

Pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną

Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego

Zwolnienie od kosztów sądowych powoduje, że nie trzeba uiszczać opłaty za postępowanie sądowe, koszty te bierze na siebie Skarb Państwa. Żeby zatem wziąć udział w postępowaniu cywilnym bez obowiązku płacenia za koszty sądowe, trzeba zadbać o to, aby otrzymać zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych.

O zwolnienie z kosztów sądowych można wnieść na piśmie, używając do tego celu wzór powyższego pisma, lub ustnie do protokołu w sądzie, gdzie toczy się rozprawa. Kto może wnioskować o zwolnienie z ponoszenia kosztów postępowania sądowego? o wniosek tak może ubiegać się osoba fizyczna, która jest w ciężkiej sytuacji finansowej i życiowej.

Aby wniosek był skuteczny, trzeba dołączyć do wniosku dowody na to, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego. Można wskazać brak dochodów, duże wydatki na życie, rodzinę itd. niskie świadczenia itp. Zwolnienie z kosztów postępowania sądowego może mieć charakter całkowity lub częściowy.

Podsumowując: osoba, która w całości została zwolniona z ponoszenia kosztów sądowych, nie musi uiszczać żadnych opłat sądowych, a więc nie posniesie żadnyc wydatków. Wszelkie opłaty związane z prowadzeniem sprawy w sądzie, tymczasowo pokryje Skarb Państwa. Zwracą Twoją uwagę na uzasadnienie, które należy wpisać we wniosku. Użyj faktów, które przekonają sąd, że ten, zwolnił Cię z ponszenia kosztów sądowych. Wskaż np. swoją ciężką sytuację finansową i fakt, że poniesienie kosztów postępowania sądowego, znacząco pogorszy Twoją i tak już ciężką sytuację finansową, co grozić będzie utratą płynności finansowej!

Wykaz inwentarza – wzór

Skarga pauliańska – wzór

Koniecznie przeczytaj również czym jest skarga pauliańska i na czym polega. Temat wymaga odpowiedniej wiedzy i znajomości pewnych przepisów prawa, tak więc koniecznie zajrzyj do tego poradnika.

Podanie o podwyżkę – wzór

Jeśli liczy się dla Ciebie w tym momencie dosłownie każda złotówka, to warto wypróbować każdy sposób na zwiększenie comiesięcznych wpływów do Twojego budżetu domowego. Już dziś wydrukuj i wypełnij wzór podania o podwyżkę.

Co ważne to, aby w pierwszej kolejności wyraźnie zaznaczyć cel podania, które składasz do pracodawcy, a więc: „prośba o podwyżkę„. W kolejnych akapitach należy wytłumaczyć pracodawcy, dlaczego zasługujesz na podwyżkę, czyli np. wymieniamy, że jesteśmy właściwym kandydatem do uzyskania wyróżnienia w formie podwyżki wynagrodzenia. Należy rzeczowo i konkretnie przedstawić argumenty, dzięki którym wg Nas samych, zasługujemy na podwyższenie płacy.

Podanie o podwyżkę na końcu należy własnoręcznie podpisać i najlepiej osobiście dostarczy do rąk pracodawcy lub głównego przełożonego, jeśli firma w której pracujesz, posiada wiele szczebli organizacyjnych.

Dodam jeszcze tylko, że warto mieć ukończone dodatkowe kursy, czy inne umiejętności, które w oczach pracodawcy szczególnie przydadzą się na stanowisku pracy, do którego zostałaś/zostałeś oddelegowana. Do podania o podwyżkę należy wtedy także dołączyć stosowny certyfikat potwierdzający ukończony kurs.

Europejski nakaz zapłaty (ENZ) – wzór

… zachęcam Cię też do odwiedzenia artykułu, który pojawił się na blogu, w artykule wyjaśniam czym jest europejski nakaz zapłaty i jak wnieść sprzeciw. Zapraszam Cię do przeczytania tego poradnika!

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o spis inwentarza

Podanie o podwyżkę wynagrodzenia

Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego – wzór

Pozew o rozdzielność majątkową – wzór

Pozew o rozdzielność majątkową jest pismem , które składa się w sądzie rejonowym przez oboje małżonków, którzy zapragnęli by utrzymać swoją rozdzielność majątkową ich majątku. Aby złożyć w sądzie taki wniosek, trzeba dokładnie wypełnić dane powoda i dane pozwanego, a później określić dokładnie we wniosku, co wnosi powód. Co wpisać w uzasadnieniu pozwu o rozdzielność majątkową? trzeba zamieścić najpierw informację kiedy strony zawarły związek małżeński oraz dodać jako załącznik do wniosku odpis aktu małżeństwa. Jeśli macie dzieci, to o tym także należy wspomnieć w uzasadnieniu. Teraz trzeba napisać, co jest powodem wniesienia o rozdzielczość małżeńską i uzasadnić ten powód. Musicie pamiętać, że ustanowienie przez sąd rozdzielności małżeńskiej, może nastąpić tylko z ważnych powodów. Jeśli macie zamiar wezwać świadków na rozprawę, to o tym też należy w uzasadnieniu napisać.

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej – wzór

Intercyza – wzór

Wniosek o ubezwłasnowolnienie – wzór

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Zwolnienie z abonamentu rtv emerytów druk

Wniosek o odrzucenie lub przyjęcie spadku – wzór

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci

Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór pisma

Podanie o umorzenie zaległego czesnego na uczelni

Długi czynszowe

Umowa o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu

Czynszowi dłużnicy mają szansę odpracować dług, wykonując określoną pracę na rzecz danej spółdzielni mieszkaniowej, w zamian, administracja pomniejszy im dług, proporcjonalnie do wykonanej przez dłużnika pracy.

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Wzór wniosku o umorzenie długu czynszowego

Jest to podanie o umorzenie zadłużenia za mieszkanie. Jeśli masz zaległości w czynszu i dług z tego tytułu urósł do bagatelnych rozmiarów, możesz spróbować wysłać pismo z prośbą o umorzenie długu za czynsz.

Wzory umów pożyczkowych

Umowa pożyczki – wzór

Umowa pożyczki w rodzinie – wzór

Umowa pożyczki w rodzinie może zostać zawarta w formie ustnej, ale tylko do kwoty 1.000 zł, jeśli kwota pożyczki jest większa niż 1 000 zł, to wtedy dla celów dowodowych (ad probationem) umowa pożyczki powinna być stwierdzona pismem.

Warto tu przywołać  wyrok sądu apelacyjnego z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. akt V ACa 53/2013 w którym Sąd Apelacyjny w Gdańsku orzekł, że udzielenie pożyczki powyżej kwoty 1 000 zł bez zachowania formy pisemnej nie wpływa na ważność tej czynności prawnej, ponieważ udzielenie pożyczki może zostać dokonane w sposób dorozumiany.

Czyli wtedy, nawet samo pokwitowanie odebrania pieniędzy, może być traktowane jako dowód zaciągnięcia pożyczki (wyrok Sądu Apelacyjnego z roku 2007 r, sygn. akt ACa 37/2007). Komplikacje zaczynają się wtedy, gdy ciężko nam udowodnić, że daną kwotę pieniędzy w ogóle komuś przekazaliśmy, dlatego zawsze należy zabezpieczać się umową pożyczkową w formie pisemnej!

Więcej na temat umowy pożyczki w rodzinie <– pisaliśmy w tym poradniku – koniecznie tam zajrzyj!

Umowa pożyczki od rodziców – wzór

Pożyczka od rodziców także powinna być zawarta w formie pisemnej, aby wykluczyć w przyszłości nieporozumienia, które bardzo często pojawiają się wraz z upływem lat i są przyczyną „zgrzytów” w rodzinie…

Nienależnie pobrane świadczenie

Bardzo często zdarza się, że z jakichś przyczyn dochodzi do nienależnego pobierania świadczeń czy to z Funduszu Alimentacyjnego, czy z ZUS, czy zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku 500+ czy świadczenia rodzinnego, na szczęście Ty jako dłużnik, masz szansę aby starać się umorzyć ten dług za nienależnie pobrane pieniądze ze świadczeń. Do Twojej dyspozycji zamieszczam poniższe wzory pism:

Wniosek o umorzenie nienależenie pobranego świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń ZUS

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia 500+

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Umorzenie nienależnie pobranego świadczenia – [WZÓR]

Zgon dłużnika

Zawiadomienie o zgonie dłużnika

Zobowiązanie do spłaty długu za zmarłego

 

ebook-jak-wyjsc-z-dlugow-poradnik-2

36 komentarzy w “WZORY PISM do komornika, wierzyciela i dłużnika [AKTUALNE] na 2019 rok!”
 1. Avatar
  Wera za Katowic

  Dzień dobry, potrzebuję przykładowe pismo w sprawie przedawnienia długu, nie mogę znaleźć stosownego wzoru na tej stronie, odezwała się do mnie wczoraj firma windykacyjna i chcą ode mnie ściągnąć przeterminowany dług za telefon komórkowy (abonament). Rachunek za tel przestałam opłacać w 2012 roku, czyli 6 lat temu, a tutaj na blogu wyczytałam, że taki dług przedawnia się po 3 latach, dlatego nie zamierzam płacić firmie windykacyjnej tych pieniędzy. Będę niezmiernie wdzięczna jeśli wskazała by mi Pani miejsce na blogu, skąd mogę ściągnąć wzór pisma o przedawnieniu długu. Gorąco pozdrawiam! robi Pani naprawdę wiele dobrego dla dłużników dając im zupełnie darmowe porady! tak trzymać! Papa

 2. Avatar

  Proszę Pani, jak napisać pismo do komornika o stanie zadłużenia? spłacam swoje długi przez komornik od ponad 4 lat, mam zajęcie pensji i świadczenia. Komornik w ogóle nie informuje mnie ile zostało mi jeszcze do spłacenia, zaczynam się martwić, że spłacam spłacam a te pieniądze idą niewiadomo gdzie. Potrzebuję wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego, będę wdzięczna za szybką odpowiedź. PS ile czasu komornik ma na wysłanie do mnie odpowiedzi na mój wniosek? Pozdrowienia!

 3. Avatar

  Witam, Pani redaktor, jak napisać podanie o umorzenie długu u komornika? jest w ogóle taka opcja, że komornik umorzy dług? nie mam żadnych dochodów oprócz świadczenia w wysokości 1.000 zł i komornik nie może mi go zająć. Albo może chociaż napisać wniosek o czesciowe umorzenie długu? co Pani radzi? ta egzekucja będzie się ciągnęła latami a ja przecież nie pójdę już do pracy, czekam tylko na emeryturę.

 4. Avatar

  Tyle jest tu wzorów pism, że przydało by się to wszystko jakoś posegregować, żeby ściągnąć wzór wniosku znajdujący się na końcu strony, trzeba przewinąć pół kilometra strony :D na mojej myszce która ledwo co żyje, zajęło mi to 45 minut ;) ale do rzeczy: potrzebuję wzór wniosku o spłacie zadłużenia albo np. potwierdzenie spłaty zadłużenia, znajdzie się coś takiego? spłaciłem swoje długi u komornika do „0” (zera).

 5. Avatar

  Pani Janino, potrzebuję WZÓR oświadczenia o jedynym źródle dochodu dla komornika, mam umowę zlecenie i komornik chce mi to zająć, a to jest moje jedyne źródło dochodu. Z tego co Pani pisała to właśnie muszę złożyć wniosek o ograniczenie zajęcia komorniczego.

 6. Avatar

  Czy jest coś takiego jak wniosek do banku o wstrzymanie egzekucji komorniczej? chciałabym spłacić swój dług nie przez komornika, bo się płaci dodatkowe koszty a bezpośrednio bankowi. Egzekucja niestety już się toczy przeciwko mnie. Będę wdzięczna za odpowiedź.

 7. Avatar

  Dzień dobry! potrzebuję wzór pisma o przedawnienie długu, nie mam najmniejszego zamiaru płacić pieniędzy, których nie muszę, firma pożyczkowa w której pożyczyłem pewną kwotę i tak sporo już na mnie zarobiła, nie tylko na oprocentowaniu pożyczki ale też na monitach i karnych odsetkach, mimo, że uprzedzałem ich, że będę mieć kilkumiesięczny poślizg z ratami, mieli to gdzieś, w końcu przestałem spłacac te pożyczki i do dziś ich nie spłacam, miesiąc temu minęły 3 lata przedawnienia, chce sobie wszystko przyszykować gdy się odezwie do mnie windykacja z prośbą o spłatę zadłużenia, dlatego już dziś potrzebuję wzór pisma o przedawnienie długu. Gorąco pozdrawiam!

 8. Avatar

  Też miałem podobną sytuację co kolega u góry, płaciłem tyle lat terminowo, noga mi się poślizgnęła i firma pożyczkowa mnie olała (dosłownie), odezwała się już do mnie firma windykacyjna żebym spłacił tamte niedokończone pożyczki, to było lata temu i na pewno pożyczki te zostały przedawnione, ja bym Pani Janinko potrzebował taki wzór pisma do firmy windykacyjnej o przedawnieniu długu. mam zamiar użyć zarzut przedawnienia długu. Czytałem już na blogu jak podnieść zarzut przedawnienia długu, jedyne co potrzebuje to wzór do firmy windykacyjnej. Pozdrawiam Antek79

 9. Avatar
  Maria Dowąska

  Nie mogę znaleźć na tej stronie: oświadczenie o spłacie zadłużenia wzór. Czy jestem ślepa czy po prostu jakoś to przegapiłam, mogłaby Pani mi wskazać gdzie znajduje się ten wzór oświadczenia o spłacie zadłużenia? bardzo proszę, potrzebuje to w tym tygodniu a nigdzie nie mogę znaleźć?

 10. Avatar
  Krystyna W.

  Dziękuję za podanie o umorzenie długu za mieszkanie wzór sobie ściągnęłam, wypełniam i podpisałam, idę jutro do administracji złożyć to podanie, trzymajcie kciuki, zadłużenie u administracji bloku sięga 2.000 zł więc nie dużo nie mało, ale mam tylko rętę i nie mam jak tego spłacić bo ledwo co wiążę koniec z końcem…

 11. Avatar

  Krysiu, jeśli administracja odrzuci Twój wniosek, to warto wtedy także złożyć pismo do prezydenta miasta o umorzenie długu mieszkaniowego, prezydent w szczególnych wypadkach umarza takie długi czynszowe, nie jest plotka a faktyczna historia ze Śląska, mam koleżankę, której prezydent miasta umorzył dług mieszkaniowy, nie pamiętam niestety kwoty zadłużenia ale udało jej się. Administracja oczywiście odrzuciła ten wniosek. Trzymam kciuki za Ciebie!

 12. Avatar

  Pani Janino, chciałbym napisać przykładowe pismo w sprawie przedawnienia długu, czy mógłbym je do Pani wysłać i po akceptacji przez Panią, wysłać pismo dopiero do wierzyciela? Dług wynosi 11 tys zł. i chcę mieć pewność, że wszystko wypełnię tak jak się należy, jest to za duża dla mnie kwota, żeby temat potraktować zdawkowo. Proszę o odpowiedź na maila. Dobranoc!

 13. Avatar

  jak napisać zobowiązanie do spłaty długu? Czy wystarczy, że napiszę Ja Jan Kowalski zamieszkały w Poznaniu uznaję, że w dniu 01.01.2020 moje zadłużenie wynosi 10.000 zł. Zadłużenie dotyczy umowy pożyczkowej nr. 12345 i 67891. Zobowiązuję się do spłacenia obydwu pożyczek w ratach w kwocie 500 zł miesięcznie. Raty będę spłacał na konto (nr konta wierzyciela) do czasu spłacenia całości zadłużenia.

  Muszę takie uznanie długu napisać, bo w innym wypadku wierzyciel mój odda sprawę do sądu a później do komornika. Taki dostałem dziś telefon. Mam tydzień na dostarczenie pisma. Czy taka forma uznania długu wystarczy?

 14. Avatar

  Ja z kolei potrzebuję podanie o wstrzymanie egzekucji komorniczej – wzór pisma. Z tego co wyczytałem w internecie, to na podstawie obowiązujących dziś przepisów, można w takim wniosku wskazać kilka przesłanek do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Umorzenie/wstrzymanie egzekucji może dotyczyć całości postępowania lub części czyli np. wybranego sposobu egzekucji (zajęcie z konta bankowego, pensji, świadczenia, zwrotu podatku itd).

 15. Avatar

  Witam, potrzebuję oświadczenie o spłacie zadłużenia, czy dostanę coś takiego od komornika? Dług spłaciłam tydzień temu, ale muszę zaciągnąć kolejną pożyczkę, niestety nie chcą mi jej przyznać, przyznają mi ją, gdy dostarczę im oświadczenie o spłacie zadłużenia. Czy komornik wystawi mi takie pismo? dodam, że współpraca z komornikiem przebiegała bezkonfliktowo. Czy wystarczy poprosić komornika o takie zaświadczenie, że spłaciłam dług czy muszę złożyć jakieś specjalny wniosek do komornika? będę wdzięczna o odpowiedź!

 16. Avatar

  Ja potrzebuję wzór wniosku do sądu o przedawnienie długu. Dług powstał w 2011 r z tytułu niezapłaconego abonamentu za telefon (abonament). Dopiero teraz przypomniało mi się o tym zadłużeniu i chciałabym mieć ten problem z głowy, z tego co wiem, to trzeba złożyć wniosek do sądu o przedawnienie tego długu tak? Czy ktoś krok po kroku mógłby mi to wyjaśnić? całą procedurę?

 17. Avatar

  Pożyczyłem komuś z rodziny pewną sumę pieniędzy, minęło już kilka lat a dług wciąż nie został uregulowany, jeśli sam czegoś nie zainicjuje, to prawdopodobnie członek mojej rodziny nawet nie domyśli się, że pieniądze trzeba wreszcie będzie oddać, czy mogłaby Pani podsunąć jakiś wzór pisma o zwrot pieniędzy? Zaczynam się przekonywać do tego, że z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciach :-[

 18. Avatar

  Od jakichś 2-3 miesięcy nęka mnie firma windykacyjna, domagają się spłaty przedawnionego długu, jeszcze nic windykacji nie odpisałem, ale nie wydaje mi się, aby sami z siebie zaprzestali mnie dalej nękać, nie odpuszczą mimo, że wiedzą, że dług przedawnił się. W związku z tym, czy mogę prosić o wzór pisma do firmy windykacyjnej o przedawnieniu długu? nie ma czasu na jakieś korespondowanie z nimi, dlatego zależy mi na takim piśmie, aby firma windykacyjna się ode mnie odczepiła raz na zawsze. Prosze o pomoc, pozdrawiam!

 19. Avatar

  A może niech ktoś zamieści tu jakieś przykładowe pismo w sprawie przedawnienia długu? mam wzór ale nie wiem czy dobrze wypełniam wszystkie pola, przydałoby się jakieś przykładowe pismo. Będę wdzięczna za pomoc.

 20. Avatar

  Komornik zajął mi bezprawnie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń, które wolne są od egzekucji komorniczej, zastanawiam się jak napisać wniosek do komornika o zwrot pieniędzy które mi zabrał. Wiem, że bank nie po swojej stronie żadnej windy, bo musi wykonywać polecenia komornika, dlatego wiem, że to do komornika musze uderzyć, aby otrzymać zwrot tych bezprawnie zabranych pieniędzy, fajnie jak by mi Pani podpowiedziała jak napisać wniosek do komornika o zwrot bezprawnie zajętych pieniędzy. Pozdrawiam ciepło!

 21. Avatar

  Szukam wzór pisma o przedawnienie długu telekomunikacyjnego, była to sieć PLAY, wzięłam dwa telefony na abonament, po czym od razu je sprzedała i nie spłacała już tego abonamentu. Byłam młoda i głupia, teraz chcę wyprostować sprawy, które gdzieś mi siedzą w głowie. Pomoże Pani?

 22. Avatar
  Ulka/Poznań

  Mam komornika, kontaktowałam się z wierzycielem aby ten tego komornika odwołał i żeby umorzyć egzekucję, bo nie starcza mi pieniędzy teraz na nic. Komornik rujnuje mi życie. Wierzyciel obiecał umorzyć egzekucję jeśli dostarczę wierzycielowi zobowiązanie na piśmie, że ten dług będę spłacać, pytanie brzmi: jak napisać zobowiązanie do spłaty długu?? bo nie mam zielonego pojęcia. Wierzycielem jest lokalna firma pożyczkowa. Nie wiem nawet jakie dane mam zamieścić w zobowiązaniu do spłaty długu i jak to wszystko ująć, proszę o poradę Pani Janinko!

 23. Avatar

  Dzień dobry, jestem pracodawcą, mój pracownik, który jest jeszcze na 3 miesięcznym okresie próbnym ma komornika i komornik zajął część jego wypłaty, niestety jestem zmuszony tego pracownika zwolnić, ponieważ się nie nadaje. Dlatego potrzebuję wzór pisma do komornika o zwolnieniu pracownika, wiem, że mam prawny obowiązek powiadomić komornika o zwolnieniu pracownika na którym ciąży egzekucja. Czy mogłaby Pani przesłać mi na maila pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje? będę zobowiązany!

 24. Avatar

  Zamierzam złożyć wniosek do wierzyciela o odstąpienie od egzekucji komorniczej. Chcę dogadać się wierzycielem, bo komornik nie daje mi spokoju i nęka mnie jakimiś zajęciami, jak nie konta bankowego, to wynagrodzenia, zwrotu podatku, a nawet świadczenia 500+ , którego de facto komornik przecież nie może zająć, dlatego chcę porozmawiać z wierzycielem i spłacać dług bezpośrednio wierzycielowi z pominięciem komornika. Z tego co wyczytałam na Pani blogu, to muszę złożyć wzór pisma do wierzyciela o wstrzymanie egzekucji. Tylko nie wiem jak to napisać, proszę o kontakt na maila.

  1. Avatar
   Janina Gołębiecka

   Witaj Julia84, zgadza się, musisz najpierw ustalić ze swoim wierzycielem wysokość rat jakie będziesz spłacać, a następnie poprosisz wierzyciela, aby ten wycofał lub umorzył egzekucję komorniczą. Wtedy komornik będzie miał prawny obowiązek, aby wycofać wszelkie czynności komornicze, których dokonał na Twoim majątku. Komornik będzie musiał zwolnić spod zajęcia wynagrodzenie, konto bankowe czy świadczenia jakie otrzymujesz. Wszystko zależy od tego, czy uda Ci się ustalić z wierzycielem warunki spłaty zadłużenia, za co trzymam mocno kciuki!

 25. Avatar
  mirkasawczuk@wp.pl

  Witam, proszę o przesłanie wzoru do wniosku o umorzenie opłat za zaległy abonament RTV. Otóż dzisiaj otrzymałam pismo z ZUS, skierowane do Urzędu Skarbowego z informacją o mojej wysokości emerytury oraz że zaległości będą potrącane od m-ca listopada b.r. Dodatkowo sama na poczcie odebrałam pismo z Urzędu Skarbowego o wysokości egzekwowanej należności przez Pocztę Polską S.A w Bydgoszczy. Kwota jest w wysokości 1900zł.. Faktem jest, że nie wyrejestrowałam odbiornika telewizyjnego jak mieszkałam pod innym adresem. Opłaty naliczono od 2013r. Mieszkałam z ojcem od 2004r,który miał 91 lat i w ubiegłym roku zmarł. Nie płacił on za abonament z tytułu wieku. Ja nie zarejestrowałam odbiornika po jego śmierci. Nie posiadam żadnego konta na które mam opłacać abonament RTV oraz żadnego numeru identyfikacyjnego. Przesłałam do Państwa kwotę 10 zł z prośbą o przesłanie na mój adres e-mail wniosku o umorzenie /rozłożenie na raty abonamentu. Pozdrawiam

 26. Avatar

  Witam serdecznie, potrzeby wniosek o wyjawienie majątku, mam dłużnika który próbuje wymigać się od spłaty zadłużenia. Mam nadzieję że wyjawienie majątku pozwoli na zajęcie przez komornika czegoś co pozwoli ten dług spłacić. Oczywiście chodzi o wyjawienie majątku przed komornikiem. Pozdrawiam!

 27. Avatar

  Witam, po jakim czasie ulega przedawnieniu mandat za jazde bez biletu? po 7 latach MPK przysyła mi wezwanie do zapłaty a jak nie zapłacę to oddadzą sprawę do komornika, wydaje mi się, że ten mandat już przedawnił się czyż nie? bardzo proszę o informację co dalej robić, czy mogłabym prosić o wzór wniosku że mandat przedawnił się? Pozdrawiam Łukasz.

 28. Avatar

  Potrzebuję wzoru pisma do Poczty Polskiej o anulowanie części części zobowiązania opłaty za RTV. Mój mąż miał zaległości w opłacie za abonament RTV. Poczta podała, że od września 2014r. (w kwocie 2211.23 zł), ponieważ w moim Banku miałam stałe zlecenie poprosiłam o podanie odpowiednich danych. Bojąc się dalszych konsekwencji zapłaciłam kwotę zadłużenia. Po otrzymaniu odpowiedzi z Banku pragnę wystąpić do Poczty o anulowanie długu. Mam już 79 lat i może ten aspekt też będzie pomocny. Może jest jakiś wzór pisma?

Dodaj komentarz