Powództwo opozycyjne

Forum prawneKategoria: KomornikPowództwo opozycyjne
AvatarMariola S. zapytał 1 rok temu

Dzień dobry! Moja siostra wpadła w spiralę zadłużenia. Chwilówkami płaciła kolejne itd.01.10.2019 otrzymała nakaz zapłaty z e-sąd Lublin. Radca prawny stwierdził, że nie ma co się odwoływać, bo dług jest.

Nie wniosła sprzeciwu (14 dni). 18.12.2019 referendarz z e-sądu nadał klauzulę wykonalności. 07.01.2020 Komornik Sądowy w Toruniu zawiadomił, że wszczyna egzekucję na wniosek wierzyciela Yes Finance S.A., którego reprezentuje adwokat ze s-ki Brudnowski&Wspólnicy sp.j.

W uzasadnieniu pozwu do e-sądu o wydanie nakazu zapłaty YES Finance S.A. jako „Pożyczkodawca” zawarł z siostrą Ramową Umowę pożyczki (w dniu 18.09.2018 r. pierwsza umowa o nr 2112170310 z pierwotnym wierzycielem)z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość za pośrednictwem Pośrednika kredytowego PRIMUDS FINANCE Sp.z o.o., a dnia 21.03.2019 Umowę pożyczki nr 231118260109 na kwotę 4000zł, odsetki umowne skapitalizowane za opóźnienie w spłacie (14%) od dnia następuj. po dniu wymagalności 163,71zł, prowizja za udzielenie pożyczki 1095,06 zl.

Siostra 15.10.2019 napisała do YES pismo (ugoda), opisując trudną sytuację. 17.10.2019 YES Finance SA odpisało, że nie jest ona ich klientem i pismo (ugoda) 17.10.2019 odesłali, a 07.01.2020 Komornik zawiadomił o egzekucji.

Siostra złożyła skargę na czynności komornika do Sądu w Toruniu, bo tam jest właściwość procesowa komornika (siostra mieszka w Malborku) i równocześnie pismo do e-sąd w Lublinie skargę na orzeczenie referendarza sądowego o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z wnioskiem o doręczeniu odpisu uzasadnienia.

04..02.2020 siostra otrzymała postanowienie Sądu z Torunia (referendarz sądowy) na posiedzeniu niejawnym w sprawie z wniosku wierzyciela YES Finance SA w przedmiocie skargi na czynności Komornika w sprawie Km.. na wszczęciu postępowania egzekucyjnego postanawia: skargę oddalić z pouczeniem, że od orzeczenia nie przysługuje środek zaskarżenia.

Myślę,czy można by w tej sytuacji skorzystać z wniesienia pozwu opozycyjnego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu można by podnieść zarzut przejścia obowiązku przeniesienia wierzytelności mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście.

Proszę o informację, jak można wstrzymać egzekucję. Pozdrawiam Mariola S. (w imieniu siostry).

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj, nie do końca rozumiem, co chcesz uzyskać składając powództwo opozycyjne. Roszczenie co do zasady jest bezsporne.

Siostra nie złożyła sprzeciwu od nakazu zapłaty. Wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy, co uprawnia go do przymusowego ściągnięcia długu.

Wydaje się, że procedura przebiegła właściwie, dlatego sąd nie przyjął argumentów dłużniczki i odrzucił jej skargę na czynność komornika oraz zażalenie na klauzulę wykonalności.

Dziś trudno będzie zatrzymać egzekucję. Wyjściem może być ugoda z wierzycielem. Nie wydaje mi się więc, że zasadnym będzie kolejny pozew.

Musisz wiedzieć, że powództwo przeciwegzekucyjne wytacza się min. wówczas, gdy dłużnik: przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności lub, gdy po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane.

Roszczenie, co do zasady jest bezsporne, nie znam więc argumentów, którymi możecie się posłużyć, by sąd przyznał Wam rację.

Dodatkowo, chcę Was uprzedzić, że jeżeli zostanie złożony pozew przeciwegzekucyjny i sąd go oddali, siostra może zostać obciążona obowiązkiem zwrotu kosztów strony przeciwnej. Może to być dla niej kolejny znaczny wydatek, tym bardziej, że druga strona działa przez profesjonalnego pełnomocnika.

Przemyślcie więc sprawę jeszcze raz.

AvatarMariola odpowiedział 1 rok temu

 Pierwotny wierzyciel zawarł w umowie pożyczki zapisy klauzul niedozwolonych (m.i. koszty pozaodsetkowe, czy RRSO) niejako lichwa. Poza tym wierzytelność została sprzedana (cesja), firmie która skupuje pakiety długów bez żadnych dokumentów od pierwotnych wierzycieli i żada od dłużników zawyżonych kwot wierzytelności. . Pomimo wydanego zakazu zapłaty, obecny wierzyciel wniósł do sądu pozew o niezasadne roszczenie, które jemu sie nie należą. 
MS

AvatarMariola odpowiedział 1 rok temu

Błąd w wyrazie (literówka) nie „zakaz” , tylko nakaz zapłaty

Twoja odpowiedź