Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS WZÓR

Zasady naliczania i warunki zwolnienia z opłat za pobyt w DPS regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zgodnie z regulacjami niniejszej ustawy, jeśli podopieczny nie jest w stanie pokryć kosztów swojego utrzymania w DPS, obowiązek wpłaty pozostałej kwoty, spoczywa na jego bliskich – w pierwszej kolejności na małżonku i dzieciach.

ffOpłaty za pobyt w DPS nie są małe, dlatego często rodzina podopiecznego DPS, zastanawia się, jak uniknąć obowiązku ich ponoszenia. Ustawodawca na szczęście przewidział katalog sytuacji, po zaistnieniu których osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić na ich wniosek, częściowo lub całkowicie.

Wstęp

Sprawdź, jak uzyskać zwolnienie z opłaty za pobyt w DPS. Gdzie złożyć wniosek o umorzenie lub zwolnienie z opłat za pobyt w DPS oraz jak go uargumentować. Poniżej dołączam również gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za DPS:

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Wniosek-o-zwolnienie-z-oplat-za-DPS-wzor-doc-pdf

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Odpłatność za pobyt w DPS

wedwePobyt w DPS jest odpłatny, a wysokość miesięcznej opłaty określa organ w zasięgu, którego dom pomocy społecznej jest prowadzony.

W pierwszej kolejności obowiązany jest do ponoszenia opłaty za pobyt w DPS sam podopieczny, a w przypadku osoby małoletniej jej przedstawiciel ustawowy.

Niemniej jednak podopieczny DPS wnosi opłatę w wysokości nie wyższej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.

Pozostałą brakującą opłatę, w myśl zapisom art. 61 ustęp 1 ustawy o pomocy społecznej obowiązani są pokryć najbliżsi podopiecznego w kolejności:

 • małżonek
 • zstępni
 • wstępni.

Najbliżsi podopiecznego DPS mogą zostać zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłaty, jeśli przemawia za tym ich sytuacja materialna i jeśli złożą pisemny wniosek, którego wzór znajduje się u góry.

Nie ponoszą opłaty osoby samotnie gospodarujące, których dochód jest niższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest niższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Powyższej wskazane kryterium wynosi 1 626 zł na osobę, co wynika z wyliczenia – 300% x 542 zł.

W ostatniej kolejności część nieuiszczonej opłaty zobowiązana będzie musiała pokryć gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

Zwolnienie z opłaty za pobyt w DPS

wazna-informacjaPo umieszczeniu w DPS, osoby najbliższe podopiecznemu zostają wezwane do zawarcia umowy o wysokości wnoszonej przez nich opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.

W tym czasie mają one szansę odmówić zawarcia umowy i złożyć wniosek zwalniający z opłaty (w całości lub w części).

Wniosek składa się do właściwego organu gminy w oparciu o uzasadnione okoliczności faktyczne. W myśl zasadzie przewidzianej w art. 64 niniejszej ustawy:

Osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty można zwolnić z tej opłaty częściowo bądź całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w szczególności, jeżeli:

1)wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych

3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia

4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko

5) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu

6) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.

Wniosek o zwolnienie z opłaty za pobyt w DPS – uzasadnienie

wzor-pismaJeżeli w danej sprawie występuje, któraś z wyżej wymienionych przesłanek, należy się na nią powołać we wniosku o zwolnienie z opłaty za pobyt w DPS, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzającego istnienie podnoszonych okoliczności.

Istotnym dla rozpoznania wniosku będzie w szczególności:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach. ewentualnie decyzja organu rentowego o wysokości pobieranych świadczeń – organ gminy może zażądać przedłożenia PIT za poprzedni rok
 • decyzja organu pomocy społecznej o pobieranych świadczeniach socjalnych
 • zaświadczenie o ponoszeniu opłat za pobyt innej osoby w DPS
 • zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • decyzja o niepełnosprawności
 • decyzja o niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • zaświadczenie lekarskie o ciąży
 • wyrok alimentacyjny lub rozwodowy, lub akt zgonu drugiego rodzica potwierdzający, że zobowiązany jest rodzicem samotnie wychowującym dziecko
 • wyrok sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej podopiecznego DPS nad zobowiązanym do ponoszenia opłaty
 • wyrok sądu oddalający powództwo przeciwko zobowiązanemu o alimenty na rzecz podopiecznego DPS.

Do wniosku można dołączyć inne dokumenty, które mogą wpłynąć na rozpoznanie sprawy.

Należy pamiętać, że wniosek o zwolnienie z opłaty za DPS skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego, którego stroną jest również właściwa gmina. W toku postępowania właściwy organ przeprowadza m.in. wywiad środowiskowy.

Obowiązek ponoszenia opłaty za pobyt w DPS rodzica

wwwwDość często dochodzi do sytuacji, kiedy osoby, które nie były wychowywane przez ojca lub matkę zostają zobowiązane do ponoszenia opłaty za ich pobyt w DPS.

Taki obowiązek nierzadko uderza w ich interes oraz zasady współżycia społecznego, tym bardziej, kiedy rodzic nie wywiązywał się z obowiązku alimentacji, nie utrzymywał kontaktów z dziećmi lub był skazany za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną.

W art. 64a ustawy o pomocy społecznej ustawodawca przewidział, że:

Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem, że:

 • przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona
 • prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica.

Takie zwolnienia obejmują również zstępnych (wnuki podopiecznego DPS) osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej.

Trudności w uzyskaniu zwolnienia za pobyt w DPS mogą mieć jednak osoby, które nie posiadają właściwych orzeczeń – kwestia rodzicielska nie była rozwiązana, jednak rodzic władzy rodzicielskiej faktycznie nie wykonywał.

Wówczas nie pozostaje nic innego niż powoływanie się we wniosku na zasady współżycia społecznego oraz względy słuszności.

222Jeśli więc chodzi o zwolnienie z odpłatności za pobyt w DPS – właściwy organ, którego decyzja jest decyzją uznaniową, może zwolnić zobowiązanego z obowiązku ponoszenia opłaty z pobyt w DPS po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Podsumowanie

W przeważającej części przypadków wystarczy złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty za DPS. Co ważne, organ rozpoznając zwolnienie z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, wyda decyzję uznaniową, oznacza to, że kierownictwo indywidualnie podejdzie do każdego takiego wniosku, biorąc pod uwagę przede wszystkim sytuację rodzinną oraz materialną osoby zobowiązanej.

A więc decyzja wydana na podstawie art 64 ustawy o pomocy społecznej ma charakter całkowicie uznaniowy. Możliwe jest więc zaróno całkowite zwolnienie jak i częściowe.

Natomiast samo wydanie decyzji uznaniowej, powinno zostać poprzedzone odpowiednio przeprowadzonym postępowaniem.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze