Jak napisać podanie o zapomogę z funduszu socjalnego ZFŚS?

Jak napisać wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego? kto może z niej skorzystać i jakie są formy pomocy z ZFŚS? o tym wszystkim dowiesz się z poniższego poradnika. Możesz też pobrać gotowy do wypełnienia wzór podania o zapomogę finansową z zakładu pracy.

Czym jest zapomoga z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określają zasady tworzenia przez pracodawców Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania środkami z funduszy.

Przedmiotowa ustawa reguluje także warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS.

Obowiązek utworzenia ZFŚS

wazneUstawodawca narzucił obligatoryjny obowiązek tworzenia Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych na pracodawców zatrudniających na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz na pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Obowiązek tworzenia Funduszów został nałożony również na zatrudniających według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy zamiast wypłaty świadczenia urlopowego zdecydowali się na utworzenie ZFŚS.

Natomiast pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć ZFŚS na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Zaś pozostali pracodawcy według własnej woli.

Kto może korzystać ze środków z ZFŚS?

1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zobowiązany jest rozpatrywać wnioski i prośby o udzielenie wsparcia finansowego pracowników, którzy zatrudnieni są u danego pracodawcy na podstawie:

 • umowy o pracę
 • umowy powołania
 • umowę mianowania

Prawo do wypłaty środków z ZFŚS mają również pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych.

Pomoc z ZFŚS powinna objąć również członków rodziny pracownika, emerytowanych pracowników i rencistów oraz ich rodziny. Katalog osób uprawnionych do korzystania ze środków z ZFŚS może zostać rozszerzony na podstawie regulaminu ZFŚS obowiązującym w danym zakładzie pracy.

ważneGotowy i sprawdzony wzór podania o pomoc finansową z zakładu pracy pobierzesz poniżej:

Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego wzór i uzasadnienie

uzasadnienie-wniosku-o-zapomoge-przykład

Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego wzór i uzasadnienie

Formy pomocy z ZFŚS

1Działające w zakładach pracy Fundusze Świadczeń Socjalnych mogą prowadzić działalność socjalną poprzez wspieranie:

 • różnych form wypoczynku
 • działalności kulturalno-oświatowej
 • działalności sportowo-rekreacyjnej
 • opieki nad dziećmi w żłobkach
 • opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych
 • opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię
 • opieki w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

2Ponadto ZFŚS mogą udzielać pomocy:

 • materialnej
 • rzeczowej
 • finansowej
 • zwrotnej
 • bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

3Do najczęściej stosowanej przez ZFŚS pomocy zaliczyć należy:

 • dofinansowanie urlopów pracowniczych
 • zakup paczek świątecznych
 • przekazywanie bonów i talonów na zakupy w wybranych sklepach
 • organizowanie imprez okolicznościowych np. tzw. zabawy choinkowej dla dzieci pracowników, czy spotkań wigilijnych
 • udzielanie pożyczek mieszkaniowych
 • udzielanie pożyczek remontowych
 • finansowanie zajęć w klubach sportowych i na basenach
 • finansowanie prywatnej opieki medycznej
 • dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego np. okularów
 • dofinansowanie leczenia z powodu przewlekłej choroby lub niepełnosprawności członka rodziny pracownika.

 

Zapomoga losowa

wedweZapomogę losową wypłaca się pracownikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, w wyniku indywidualnego zdarzenia losowego tj.

 • kradzież
 • włamanie
 • zalanie
 • pożar
 • huragan
 • gradobicie
 • klęska żywiołowa
 • nieszczęśliwy wypadek
 • choroba pracownika lub członka jego rodziny
 • śmierć członka rodziny pracownika.

Przesłanką do wypłaty zapomogi losowej mogą być również inne niż wymienione powyżej zdarzenia, których nie dałoby się uniknąć, nawet przy zachowaniu należytej staranności. Niemniej jednak katalog tych zdarzeń, może zostać określony w przygotowanym przez zakład regulaminie przyznawania zapomóg.

O wypłatę zapomogi z ZFŚS może wnioskować sam pracownik, członek jego rodziny lub w jego imieniu organizacja związkowa, lub kierownik jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony.

Przy czym należy dodać, że na podstawie tego samego zdarzenia o zapomogę można wystąpić tylko jeden raz. Natomiast kiedy zapomoga związana jest z długotrwałą, przewlekłą chorobą, wniosek o jej wypłatę można składać nie częściej niż dwa razy w roku.

Do wniosku o przyznanie zapomogi losowej pracownik zobowiązany jest załączyć dokumenty na potwierdzenie zaistnienia powołanego zdarzenia losowego i wyrządzonej nim szkody. W przypadku choroby pracownik zobowiązany będzie dołączyć odpowiednią dokumentację medyczną – historia choroby, zaświadczenie lekarskie, rachunki za zakup leków, rachunki za leczenie i rehabilitację, orzeczenie o niepełnosprawności itp.

Zapomoga socjalna

wedweZapomoga socjalna jest zapomogą uzależnioną od sytuacji materialnej pracownika. O zapomogę socjalną starać się może pracownik, którego sytuacja materialno-bytowa pogorszyła się przez zaistnienie pewnych zdarzeń np. utraty zatrudnienia przez małżonka.

Wypłata zapomogi socjalnej może nastąpić na uzasadniony wniosek pracownika poparty odpowiednimi dowodami.

Jak napisać podanie o zapomogę?

wzor-pismaPodanie o zapomogę należy przygotować w formie pisemnej. Podanie powinno zawierać wszelkie niezbędne dane, które pozwolą na prawidłową ocenę sytuacji oraz dochodów pracownika i jego rodziny.

W treści podania należy opisać trudności, z jakimi pracownik się zmaga oraz podstawę ich wystąpienia np. utrata pracy lub zdrowia przez współmałżonka.

Do podania należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim zaświadczenie o zarobkach członków rodziny, ewentualnie zaświadczenie lub oświadczenie o braku o dochodów.

Regulamin ZFŚS może określać wysokość zapomogi oraz zasady jej wypłaty.

 

Uzasadnienie zapomogi przykład

Uzasadnienie wniosku o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest niezmiernie ważne! Przykład uzasadnienia otrzymasz wraz z zakupem wzoru wniosku o zapomogę.

Generalnie uzasadnienie podania o zapomogę powinno zawierać informacje mające na celu przedstawienie sytuacji pracownika i wskazanie przyczyn, które były powodem jego ciężkiej sytuacji.

W uzasadnieniu można opisać pokrótce zdarzenie losowe, lub inne przyczyny, które wpłynęły na sytuację finansową pracownika. Na koniec podkreślę jeszcze raz, że uzasadnienie zapomogi jest niezmiernie ważne, warto więc należycie się do niej zabrać.

Udokumentowanie sytuacji finansowej

Często pracodawcy w przypadku podania o bezzwrotną zapomogę wymagają dołączenia dokumentacji, która potwierdzi uzasadnienie podania, warto więc dołączyć np.:

 • kopię bieżących rachunków (np. za czynsz),
 • wykaz zaległości i zadłużenia,
 • kopię rachunków i faktur za remont,
 • zaświadczenie o zarobkach członków rodziny,
 • zaświadczenie o braku dochodów,
 • zaświadczenie lub dokumentację lekarską,
 • protokół z Policji,
 • odpis aktu zgonu członka rodziny,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.

uzasadnienie-wniosku-o-zapomogę-z-powodu-choroby-przykład

Zapomoga z ZFŚS a podatek

kalkulacjaObowiązek rozliczenia podatku od zapomogi z ZFŚS uzależniony jest od źródła i jej finansowania.

Wolna od podatku jest zapomoga z ZFŚS ze wskazanych zdarzeń, dla których podstawą wypłaty jest np. trudna sytuacja finansowa lub rodzinna pracownika. bez względu na wysokość zapomogi.

Jeśli zapomoga wypłacona jest z innych źródeł, wówczas zwolnione od podatku uzależnione jest od wysokości zapomogi. W 2020 roku była to kwota 10 000 zł.

Natomiast jeśli zapomoga z ZFŚS dotyczy innego zdarzenia, niż trudna sytuacja finansowa lub rodzinna pracownika, jest również objęta zwolnieniem, ale limitowanym.

Wówczas brana pod uwagę jest suma wszystkich rzeczowych i pieniężnych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS. Wartość świadczeń nie może przekroczyć w skali roku 2 000 zł. Od nadwyżki ponad wspomnianą kwotę pracodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek.

Przy czym zwrócić należy na podwyższenie limitów niektórych zwolnień przedmiotowych ustawy PIT wprowadzone w związku z wystąpieniem pandemii Koronawirusa.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tym tematem, to zapraszam do zadawania pytań w wątku na forum: Jak napisać podanie o zapomogę wzór – forum

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 votes, average: 4,63 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze