Wzór psima

W kategorii: “Wzór pisma” – prezentujemy gotowe do wypełnienia formularze różnych wzorów pism. W kategorii znajdują się nie tylko wzory pism, ale także opracowanie każdego zagadnienia.

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-dyplomowanego-wzor-pdf-doc

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego WZÓR

Jak napisać ocenę dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego? Przepisy Karty Nauczyciela nie określają dokładnie, jakie elementy powinna zawierać ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Ustawa mówi jedynie o konieczności sporządzenia opinii w formie pisemnej i o zawarciu w treści pisma sformułowania: ocena pozytywna lub ocena negatywna.  Wstęp Wiadomo również, że ocena dorobku zawodowego powinna zostać uzasadniona, oraz

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-mianowanego-wzor-pdf-doc

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego WZÓR

Jak napisać ocenę dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego? Zakończenie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się z koniecznością dokonania oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Dyrektor dokonuje takiej oceny nie później niż w ciągu 21 dni, licząc od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania ze stażu. Co powinna zawierać opinia o dorobku zawodowym nauczyciela mianowanego? Wstęp W dokumencie

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego-wzor-pdf-doc

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego WZÓR

Jak sporządzić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego? Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel ma obowiązek złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu. W sprawozdaniu tym uwzględnia efekty realizacji tego planu dla

wniosek-o-przedluzenie-stazu-wzor-pdf-doc

Wniosek o przedłużenie stażu wzór

Jak napisać wniosek o przedłużenie stażu? Staż z Urzędu Pracy trwa minimum 3 miesiące, ale nie dłużej niż 12 miesięcy. Jeśli umowa stażowa zostanie zawarta na okres krótszy niż rok, można ją przedłużyć, zachowując przy tym ciągłość przebiegu stażu. Jak przedłużyć staż z Urzędu Pracy? Wstęp Stażysta w sprawie przedłużenia stażu a dokładniej programu stażu

umowa-dzierzawy-gruntow-rolnych-bezczynszowa-wzor-pdf-doc

Umowa dzierżawy gruntów rolnych bezczynszowa wzór

Jak sporządzić umowę dzierżawy gruntów rolnych bezczynszową? Umowa dzierżawy często dotyczy gruntów rolnych. Wydzierżawiający, podpisując taką umowę, zobowiązuje się oddać nieruchomość do używania i pobierania pożytków, a dzierżawca zobowiązuje się do obowiązku uiszczania czynszu. Niekiedy dzierżawa nie wiąże się jednak z żadnymi opłatami. Mówimy wtedy o dzierżawie bezczynszowej. Wstęp Aby sporządzoną umowa bezczynszowej dzierżawy była

wniosek-o-przerwanie-stazu-na-nauczyciela-mianowanego-wzor-pdf-doc

Wniosek o przerwanie stażu na nauczyciela mianowanego WZÓR

Jak napisać wniosek o przerwanie stażu na nauczyciela mianowanego? W trakcie trwania stażu na wyższy stopień awansu zawodowego może dojść do sytuacji, w której staż nauczyciela musi zostać przerwany. Czy nauczyciel stażysta może przerwać staż z własnej woli? Oczywiście, że tak! Wstęp W takim przypadku nauczyciel powinien złożyć do dyrektora szkoły pisemny wniosek. Aby ułatwić

upowaznienie-dla-kadrowej-do-podpisywania-dokumentow-wzor-pdf-doc

Upoważnienie dla kadrowej do podpisywania dokumentów WZÓR

Jak napisać upoważnienie dla kadrowej do podpisywania dokumentów? Pracodawca ma możliwość upoważnienia jednego ze swoich pracowników do zawierania umów o pracę i wykonywania innych czynności związanych ze stosunkiem pracy pozostałych osób zatrudnionych w danym zakładzie. Jest to pełnomocnictwo rodzajowe, które obejmuje zwykle takie czynności jak: ustalanie planów urlopów, zatwierdzanie wniosków o urlop, wystawianie świadectw pracy,

wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-pracownika-na-urlopie-wychowawczym-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na urlopie wychowawczym WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na urlopie wychowawczym? Wypowiedzenie umowy to jeden ze sposobów na rozwiązanie umowy o pracę. Zgodnie z przepisami, strony obowiązują pewne okresy wypowiedzenia, ale czy możliwe jest wypowiedzenie umowy o pracę na urlopie wychowawczym? Wstęp Oczywiście, że tak. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia

korekta-noty-obciazeniowej-wzor-pdf-doc

Korekta noty obciążeniowej WZÓR

Jak sporządzić korektę noty obciążeniowej? Nota księgowa, nazywana również notą obciążeniowo-uznaniową, może zastąpić fakturę dokumentującą transakcję pomiędzy podmiotami. Wstęp Kiedy da się zastosować takie rozwiązanie i jak skorygować notę obciążeniową? aby ułatwić Ci sporządzenie korekty noty obciążeniowej, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który spełnia wszystkie formalne wymagania i który pobierzesz poniżej: Korekta noty obciążeniowej wzór

wypowiedzenie-limitu-odnawialnego-allegro-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie limitu odnawialnego Allegro wzór

Jak napisać wypowiedzenie limitu odnawialnego Allegro? Limit, inaczej kredyt odnawialny, to pieniądze dostępne w ramach konta osobistego, poza własnym saldem na rachunku. Limit ten odnawia się za każdym razem, gdy na rachunek kredytobiorcy wpływają jakiekolwiek środki finansowe. Wstęp Ofertę tego typu kieruje do swoich klientów również Allegro we współpracy z wybranym bankiem. Czy da się

anulowanie-noty-obciazeniowej-wzor-pdf-doc

Anulowanie noty obciążeniowej WZÓR

Jak anulować notę obciążeniową? Nota obciążeniowa – jako jeden z rodzajów not księgowych – wystawiana jest przy transakcjach niepodlegających opodatkowaniu VAT. Notę obciążeniową wykorzystuje się w celu uzyskania rekompensaty za koszty poniesione przez wierzyciela w związku z egzekucją swoich należności. Wstęp Ściągnięciem należnej kwoty może on zająć się osobiście lub zlecić to zewnętrznej firmie. Czasami

remanent-likwidacyjny-vat-wzor-pdf-doc

Remanent likwidacyjny vat wzór

Jak sporządzić remanent likwidacyjny? Każdy przedsiębiorca, który zamyka działalność opodatkowaną VAT, musi rozliczyć się z podatku. Na dzień zaprzestania działalności sporządza zatem remanent likwidacyjny. W spisie z natury wykazuje wszystkie towary, od których VAT został odliczony, a które na dzień likwidacji były w firmie. Kwotę wynikająca z remanentu uwzględnia w ostatniej deklaracji JPK_V7M. Wstęp Aby

wzor-umowy-o-odpowiedzialnosci-materialnej-kasjera-pdf-doc

Wzór umowy o odpowiedzialności materialnej kasjera

Pracodawca może powierzyć pracownikowi pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia czy instrumenty, a także środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Przedmioty te powierzane są z obowiązkiem zwrotu albo rozliczenia. Koniecznym warunkiem powstania po stronie osoby zatrudnionej odpowiedzialności za szkodę w mieniu powierzonym, jest jego prawidłowe, zgodne z przepisami powierzenie, co może nastąpić w formie pisemnej.

oswiadczenie-o-odpowiedzialnosci-materialnej-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej WZÓR

Jak napisać oświadczenie o odpowiedzialności materialnej? Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną pracodawcy i za mienie mu powierzone. Za wyrządzoną szkodę pracodawca może żądać od pracownika odszkodowania. Z kolei za mienie pracownik odpowiada poprzez pokrycie (zwrot) części lub całej wysokości szkody. Obowiązek wykazania, że pracownik jest odpowiedzialny za szkodę ciąży na pracodawcy. Wstęp Aby

wniosek-o-odszkodowanie-za-uszkodzenie-opony-wzor-pdf-doc

Wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie opony WZÓR

Jak napisać wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie opony? Uszkodzenie opony na skutek wjechania w dziurę w nawierzchni drogi to powszechny problem kierowców, zwłaszcza po zimie, kiedy stan nawierzchni drastycznie się pogarsza. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że za uszkodzenia spowodowane złym stanem technicznym drogi kierowcy należy się odszkodowanie.  Wstęp Kierowca może złożyć wniosek o odszkodowanie

Zaświadczenie o utraconych zarobkach do WKU wzór

Jak napisać zaświadczenie o utraconych zarobkach do WKU? Jeśli żołnierz zostanie wezwany na ćwiczenia rezerwy, może ubiegać się o wypłatę świadczenia za utracony dochód. Aby otrzymać takie środki, musi złożyć zaświadczenie o utraconych zarobkach. Sposób naliczania należnego świadczenia określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania

wniosek-o-postawienie-znaku-drogowego-wzor-pdf-doc

Wniosek o postawienie znaku drogowego WZÓR

Jak napisać wniosek o postawienie znaku drogowego? Nie ma wątpliwości co do tego, że znaki drogowe sprzyjają lepszej organizacji ruchu na drodze i poprawiają bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców. By postawić znak w określonym miejscu, należy spełnić jednak szereg wymagań formalnych. Wstęp Do kogo zwrócić się o postawienie znaku drogowego i jak napisać stosowny

deklaracja-zatrudnienia-wzor-pdf-doc

Deklaracja zatrudnienia WZÓR do wypełnienia

Deklaracja zatrudnienia to dokument, który znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach. W ostatnim czasie najczęściej sporządza go pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca na nieco innych zasadach, czyli na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. Pismo tego typu potrzebują także osoby, które ubiegają się o bon zasiedleniowy z Urzędu Pracy, a także osoby, które odbywają areszt i

wniosek-o-indywidualny-rozklad-czasu-pracy-wzor-dokumentu-pdf-doc

Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy WZÓR

Jak napisać wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy? W życiu nierzadko zdarza się, że sytuacja rodzinna czy prywatna koliduje z obowiązkami pracowniczymi. Osoba zatrudniona, zamiast zwalniać się czy też wykonywać jedne obowiązki kosztem drugich, może wtedy spróbować połączyć te dwa aspekty życia za sprawą indywidualnego rozkładu czasu pracy. Wstęp Dzięki takiemu rozwiązaniu godziny pracy da

oswiadczenie-o-wykonaniu-instalacji-elektrycznej-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej WZÓR

Jak sporządzić oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej? Oświadczenie takie to niezbędny dokument, jaki należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru Budowlanego przed dokonaniem odbioru budynku i dopuszczeniem go do użytkowania. Firma wykonująca wewnętrzną instalację elektryczną powinna pracować zgodnie z projektem budowlanym i stosować wyłącznie materiały certyfikowane, które stanowią gwarancję sprawnego działania instalacji. Wstęp Jedynie elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-praw-do-dziecka-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do dziecka WZÓR

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się praw do dziecka? i czy rodzic może z własnej woli zrzec się praw do dziecka? W przepisach polskiego prawa nie istnieje instytucja zrzeczenia się praw rodzicielskich ot tak. Jednak Kodeks Rodzinny przewiduje możliwość pozbawienia kogoś przysługujących mu praw rodzicielskich. Postanowienie tego typu może zapaść, jeśli rodzice dziecka złożą stosowne

Wniosek-o-skrocenie-czasu-pracy-karmienie-piersia-wzor-pdf-doc

Wniosek o skrócenie czasu pracy karmienie piersią wzór

Jak napisać wniosek o skrócenie czasu pracy na karmienie piersią? Wniosek o skrócenie czasu pracy ze względu na karmienie dziecka piersią może złożyć każda pracownica karmiąca, przy czym jej czas pracy zostanie skrócony o jedną lub dwie przerwy dziennie, w zależności od tego, na jaką część etatu zatrudniona jest karmiąca mama. Wstęp Jak powinien wyglądać

odwolanie-od-kary-grzywny-za-niestawiennictwo-w-sadzie-wzor-pdf-doc

Odwołanie od kary grzywny za niestawiennictwo w sądzie WZÓR

Jak napisać odwołanie od kary grzywny za niestawiennictwo w sądzie? Kwestie dotyczące karania świadków za niestawiennictwo w sądzie regulują przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zgodnie z nimi, nieusprawiedliwione niestawiennictwo karane jest grzywną. Wstęp Nieobecność na rozprawie można więc usprawiedliwić na przykład chorobą, lub zdarzeniem losowym a na otrzymaną karę grzywny złożyć zażalenie. Jak sporządzić zatem takie pismo,

rezygnacja-z-funkcji-prezesa-wzor-pdf-doc

Rezygnacja z funkcji prezesa WZÓR

Jak napisać rezygnację z funkcji prezesa? o zasadach składania rezygnacji z funkcji prezesa informują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Artykuł 202. tego aktu prawnego wskazuje, że jednym z powodów wygaśnięcia mandatu członka zarządu może być jego rezygnacja. Rezygnacja to natomiast jednostronne oświadczenie woli, które dla swojej skuteczności nie wymaga zgody pozostałych członków zarządu. Podczas składania rezygnacji

protokol-przekazania-dokumentow-ksiegowych-wzor-pdf-doc

Protokół przekazania dokumentów księgowych WZÓR

Jak sporządzić protokół przekazania dokumentów księgowych? Po rozwiązaniu umowy z biurem rachunkowym firma ma obowiązek dokonania zwrotu dokumentacji klienta. Na wezwanie do wydania dokumentów księgowych biuro powinno przekazać byłemu klientowi pełną dokumentację i zatwierdzić ten fakt za pomocą specjalnego protokołu zdawczo-odbiorczego. Wstęp Co zawiera takie pisemne potwierdzenie wydania dokumentacji? w dokumencie muszą znaleźć się wszystkie

odwolanie-od-wyniku-egzaminu-na-prawo-jazdy-wzor-pdf-doc

Odwołanie od wyniku egzaminu na prawo jazdy WZÓR

Jak napisać odwołanie od wyniku egzaminu na prawo jazdy i podważyć decyzję egzaminatora? Niewielu kandydatów na kierowcę zdaje egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem. Mnóstwo osób kończy takie podejście z wynikiem negatywnym. Znacząca część tych kierowców zdaje sobie sprawę z popełnionych błędów i wie, że aby zaliczyć egzamin musi doszlifować swoje umiejętności. Istnieje jednak

wniosek-o-przerwanie-stazu-wzor-pdf-doc

Wniosek o przerwanie stażu WZÓR

Jak napisać wniosek o przerwanie stażu? Nawet osobom, które długo starają się o staż z UP i chętnie zaczynają pracę, zdarza się stanąć w obliczu sytuacji, która zmusza je do rezygnacji lub przerwania stażu w trakcie jego trwania. Chociaż różne zdarzenia losowe mogą uzasadniać taką decyzję, to jednak Urząd pracy, będący pośrednikiem pomiędzy pracownikiem zarejestrowanym

rezygnacja-z-zatrudnienia-po-stazu-wzor-pisma-pdf-doc

Rezygnacja z zatrudnienia po stażu WZÓR pisma

Jak napisać rezygnację z zatrudnienia po stażu? Co do zasady, nie istnieją żadne przepisy, które obligowałyby pracodawcę do zatrudnienia stażysty w zakładzie pracy po odbyciu stażu z Urzędu pracy. Jeśli pracodawca i stażysta wyrażają wolę nawiązania stosunku pracy, to obowiązują ich postanowienia Kodeksu pracy. Oznacza to, że istnieje możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub

protokol-pokontrolny-wzor-pdf-doc

Protokół pokontrolny WZÓR

Jak sporządzić protokół pokontrolny? Przebieg kontroli podatkowej dokumentowany jest w protokole. Protokół ten jest na tyle istotny, że kontrolowany przed podpisaniem dokumentu musi mieć możliwość analizy jego treści, a także podjęcia działań, które uzna za korzystne. Ustawodawca nakazuje doręczenie protokołu kontrolowanemu i wyznaczenie mu terminu do zgłoszenia wyjaśnień lub zastrzeżeń. Wstęp Protokół sporządza się w

upowaznienie-do-wyjazdu-za-granice-samochodem-wzor-pdf-doc

Upoważnienie do wyjazdu za granicę samochodem wzór

Jak napisać upoważnienie do wyjazdu za granicę samochodem? Nie każdy dysponuje własnym pojazdem, którym mógłby wyjechać za granicę. Pojazd na wakacyjny wyjazd można jednak pożyczyć od rodziny lub znajomych. Prawo zawsze określa zasady dotyczące podróżowania samochodem zarejestrowanym na inną osobę. Przepisy te mogą różnić się w zależności od kraju, na terenie którego planuje przebywać podróżny.