Notatka służbowa odmowa wykonania polecenia WZÓR

Jak napisać notatkę służbową za odmowę wykonania polecenia pracodawcy? zasadniczo, niewykonanie polecenia służbowego to naruszenie obowiązków pracowniczych. Należy pamiętać jednak, że wykonywanie obowiązków służbowych jest obowiązkowe tylko w granicach prawa.

Wprowadzenie

notatka-sluzbowa-odmowa-wykonania-polecenia-wzor-pdf-docKiedy odmowa pracownika jest uzasadniona, co zrobić gdy pracownik nie chce wykonać polecenia pracodawcy i jak sporządzić notatkę służbową za takie naruszenie? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór notatki służbowej za odmowę wykonania polecenia, którą pobierzesz poniżej:

Notatka służbowa odmowa wykonania polecenia wzór

notatka-sluzbowa-odmowa-wykonania-polecenia-wzor-pdf-doc

Notatka służbowa odmowa wykonania polecenia wzór

Obowiązek wykonywania poleceń służbowych

Pracownicy mają obowiązek wykonywania poleceń służbowych pracodawcy i bezpośredniego przełożonego. Mówią o tym przepisy Kodeksu pracy. Co więcej, osoby zatrudnione powinny wykonywać polecenia służbowe:

 • z najwyższą starannością,
 • dbając o dobro zakładu pracy,
 • przestrzegając przepisów BHP,
 • przestrzegając zasad współżycia społecznego.

Notatka służbowa za odmowę wykonania polecenia to nie jedyna kara, która grozi pracownikowi za takie zachowanie. Pracodawca może zastosować również:

 • upomnienie,
 • naganę,
 • zwolnienie dyscyplinarne.

Kiedy pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego?

Odmowa wykonania polecenia pracodawcy nie zawsze podlega karze. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy:

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Pracodawca może zatem zlecić swojemu pracownikowi wykonywanie takich zadań, które dotyczą jego pracy. Nie powinien wymagać od niego wykonywania czynności, które:

 • są sprzeczne z warunkami umowy o pracę,
 • są bezprawne.

W pewnych okolicznościach pracodawca może zlecić pracownikowi zadania inne, niż te wynikające z jego dotychczasowych warunków pracy i płacy. Jest to dopuszczalne w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy w danym roku kalendarzowym, o ile nie powoduje obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Podsumowując, pracownik może odmówić wykonania polecenia przełożonego bez konsekwencji:

 • jeśli prośba szefa jest sprzeczna z podpisaną umową o pracę i wynikającymi z niej obowiązkami,
 • jeśli spełnienie prośby przełożonego wiąże się z niebezpieczeństwem utraty zdrowia lub życia,
 • jeśli polecenie przełożonego jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
 • jeżeli pracownik ocenia, że jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy.

Co ważne, odmowa wykonania polecenia służbowego wykraczającego poza zakres obowiązków pracownika powinna zostać udokumentowana, na przykład notatką służbową. Pracodawca nie może nakładać kary na osobę zatrudnioną, która w uzasadnionym przypadku odmówiła wykonania jego polecenia.

Konsekwencje odmowy wykonania polecenia przełożonego

Nieuzasadniona odmowa wykonania polecenia przełożonego (zupełnie jak opuszczenie pracy bez pozwolenia, czy nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) niesie za sobą przykre dla pracownika konsekwencje.

Pracodawca może takiej osobie wymierzyć karę upomnienia słowną lub pisemną. Najczęściej sporządza notatkę służbową o odmowie wykonania polecenia służbowego, którą wpina się do akt osobowych pracownika.

Przełożony może też ukarać pracownika naganą. Jest to kara surowsza niż upomnienie, dlatego należy traktować ją jako ostateczne ostrzeżenie. Jeśli pracownik w dalszym ciągu będzie odmawiał wykonania poleceń pracodawcy, grozi mu również wypowiedzenie umowy o pracę na podstawie ciężkiego naruszenia obowiązków pracownika.

Pracodawca może zwolnić takiego pracownika dyscyplinarnie, czyli w trybie natychmiastowym. Takie zwolnienie już na zawsze pozostaje natomiast w aktach pracowniczych i może znacząco utrudnić znalezienie innej pracy.

Co zrobić gdy pracownik odmawia wykonania polecenia?

Odpowiedzią na pytanie, co zrobić gdy pracownik odmawia wykonania polecenia, jest najczęściej sformułowanie notatki służbowej, która stanowi podstawę wymierzenia ewentualnej kary dyscyplinującej.

W treści takiej notatki można zawrzeć naganę i inną karę porządkową. Co istotne, notatka służbowa może trafić do akt pracownika, ale tylko wtedy, kiedy ma związek z nałożeniem na niego kary dyscyplinarnej.

W przypadku notatki za odmowę wykonania polecenia służbowego dokument powinien trafić do akt osobowych. Jeśli jednak pracownik został ukarany, a kara przedawni się – na przykład po roku – to notatkę służbową, która stanowiła podstawę wymierzenia kary, należy usunąć z akt i zniszczyć.

 

Jak przygotować notatkę służbową na pracownika?

Nie istnieje żaden odgórnie narzucony wzór notatki dyscyplinarnej na pracownika. Wiadomo jednak, że taki dokument pełni rolę informacyjną i dowodową, dlatego powinien być:

 • krótki i zwięzły,
 • obiektywny,
 • rzeczowy,
 • pozbawiony ocen i opinii,
 • oparty na faktach,
 • pozbawiony informacji dotyczących życia prywatnego.

W notatce służbowej dotyczącej odmowy wykonania polecenia służbowego powinny pojawić się takie elementy pisma jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • odpowiedni tytuł,
 • dane pracownika wraz ze wskazaniem zajmowanego stanowiska,
 • opis zdarzenia,
 • data zdarzenia – odmowy wykonania polecenia,
 • opis wydanego polecenia służbowego,
 • przyczyna odmowy podana przez pracownika,
 • podpis pracodawcy.

Przełożony może w takiej notatce zawrzeć dodatkową informację, iż polecenie służbowe wydane pracownikowi:

 • było zgodne z warunkami umowy o pracę,
 • było zgodne z kwalifikacjami pracownika,
 • nie zagrażało zdrowiu ani życiu pracownika,
 • nie naruszało przepisów prawa.

Zwolnienie dyscyplinarne za odmowę wykonania polecenia służbowego

Pracownik, który odmawia wykonania polecenia służbowego – może zostać zwolniony dyscyplinarnie. Jest to jednak ostateczność, czyli taki krok, który podejmuje pracodawca po zastosowaniu innych środków dyscyplinujących, jak upomnienie, nagana, kara porządkowa.

Notoryczne odmawianie wykonania polecenia służbowego, które w żaden sposób nie łamie przepisów Kodeksu pracy, jest uznawane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Jeśli pracownik zostanie zwolniony dyscyplinarnie z powodu odmawiania wykonywania poleceń służbowych, nie obowiązuje go okres wypowiedzenia – jego umowa o pracę zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym.

Gdyby pracodawca zechciał potraktować taką osobę nieco łagodniej, mógłby również wręczyć jej zwykłe wypowiedzenie umowy o pracę, a wtedy pracownik miałby prawo do okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna: Kodeks pracy.

 

Podobne wzory notatek służbowych:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze