Wniosek o anulowanie nagany WZÓR

Jak napisać wniosek o anulowanie nagany? pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę upomnienia lub nagany. Jest to zgodne z przepisami Kodeksu pracy (dalej KP). Nakładając na pracownika taką karę, przełożony powinien zawiadomić go o tym w formie pisemnej, a w treści takiego dokumentu poinformować pracownika o możliwości odwołania się.

Wprowadzenie

wniosek-o-anulowanie-nagany-wzor-pdf-docZgodnie z przepisami KP, pracownik, który otrzymał karę nagany – może odwołać się od niej w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu. Jak sporządzić stosowne pismo w tej sprawie? aby ułatwić Ci napisanie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które podbierzesz poniżej:

Wniosek o anulowanie nagany wzór

Kary pracownicze

Pracodawca nie może nakładać na pracownika innych kar niż te przewidziane w przepisach Kodeksu pracy. Karę upomnienia lub nagany stosuje się zatem w przypadku:

 • nieprzestrzegania przez pracownika ustalonej organizacji pracy,
 • nieprzestrzegania przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nieprzestrzegania przez pracownika przepisów przeciwpożarowych,
 • nieprzestrzegania przez pracownika przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy.

Pracodawca może zastosować też karę pieniężną za:

 • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
 • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości,
 • spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Katalog kar porządkowych jest zamknięty. Jeśli pracodawca zamierza ukarać pracownika karą porządkową, musi uwzględnić rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika, a także jego dotychczasowy stosunek do wykonywanej pracy.

Zawiadomienie o ukaraniu

Kara porządkowa może być zastosowana przez pracodawcę jedynie po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Chodzi bowiem o to, aby umożliwić podwładnemu złożenie wyjaśnień.

Przełożony może jednak zastosować karę porządkową również bez uprzedniego wysłuchania pracownika, pod warunkiem że ten zrezygnował z możliwości ustnego wytłumaczenia się lub wybrał pisemną formę złożenia wyjaśnień.

W przypadku sporu pracodawca będzie zmuszony udowodnić, że wysłuchał pracownika, dlatego z rozmowy z podwładnym musi sporządzić na przykład notatkę służbową. Poza tym jego obowiązkiem jest zawiadomienie pracownika o ukaraniu na piśmie, w którym uwzględni on:

 • rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,
 • datę dopuszczenia się przez pracownika wskazanego naruszenia,
 • pouczenie dla pracownika, że może on wnieść sprzeciw w terminie 7 dni od zawiadomienia.

Co ważne, jeśli w piśmie nie będzie takiego pouczenia, to przyjmuje się, że pracownik może wnieść sprzeciw wobec kary nagany w każdym czasie, czyli nawet po upływie wskazanych przepisami 7 dni.

Kodeks pracy wskazuje również, że pracownik nie może odmówić przyjęcia pisma zawiadamiającego o karze. Jeśli odmówi przyjęcia dokumentu, będzie to równoznaczne z zawiadomieniem go o zastosowaniu kary nagany.

 

Czy można odwołać się od nagany w pracy?

Odwołanie od kary nagany w pracy jest rozwiązaniem przewidzianym przez Kodeks pracy. Zgodnie z treścią art. 113. (Zatarcie kary porządkowej):

§ 1.Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

§ 2.Przepis § 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary nagany.

Oznacza to, że pracownik może złożyć wniosek o anulowanie nagany w pracy w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu. Takie pismo najpierw rozpatrzą związki zawodowe, a dopiero później pracodawca, chyba że w firmie nie ma związków zawodowych – wtedy wniosek trafia prosto do pracodawcy.

Pracodawca ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku pracownika. Jeśli nie wniesie sprzeciwu w tym terminie, odwołanie od nagany w pracy zostanie uznane za przyjęte. Gdyby jednak przełożony odrzucił sprzeciw pracownika, ten ma jeszcze możliwość wniesienia wniosku do sądu.

Wniosek o uchylenie kary do sądu pracy można złożyć w ciągu 14 dni od dnia uzyskania odpowiedzi od pracodawcy.

Co jeśli pracownik nie złoży wniosku o anulowanie kary nagany?

Kara nagany nałożona przez pracodawcę na pracownika nie zostanie anulowana na jego wniosek, to będzie uznana za nieważną dopiero po upływie jednego roku nienagannej pracy. Usunięty zostanie także odpis zawiadomienia o ukaraniu, zamieszczony w aktach osobowych pracownika.

Może zdarzyć się również, że to sam pracodawca – z własnej inicjatywy – uzna karę za niebyłą przed upływem roku. Jeśli jednak tak się nie zdarzy, a pracownik zechce zmienić pracę, warto ubiegać się o anulowanie nagany, ponieważ wzmianka na jej temat może pojawić się między innymi w referencjach od pracodawcy.

Jak napisać wniosek o anulowanie nagany?

Wielu pracowników zastanawia się, jak napisać prośbę o anulowanie nagany. Pismo tego typu nie należy do szczególnie skomplikowanych. Można sporządzić je w oparciu o nasz wzór wniosku o anulowanie nagany w pracy, który pracownik wypełnia:

 • swoimi danymi osobowymi,
 • uzasadnieniem sprzeciwu.

We wniosku o anulowanie kary pracownik może podważyć stopień swojej winy, a także odnieść się do swojego dotychczasowego stosunku do pracy, wykazując, że zasługuje na uznanie kary nagany za niebyłą przed upływem roku.

Kilka słów na koniec

Za nieprzestrzeganie przez pracownika zasad panujących w zakładzie pracy, zasad BHP lub przepisów kodeksu pracy – pracodawca może zastosować karę upomnienia lub karę nagany.

Wniosek o uchylenie kary nagany pracownik powinien złożyć w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, gdzie następnie o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca.

Jeśli pracodawca odrzuci wniosek pracownika, pracownik może następnie wystąpić do sądu o uchylenie kary porządkowej lub kary nagany w ciągu 14 dni, od dnia, w którym pracownik został powiadomiony o odrzuceniu jego odwołania.

Każdy pracownik powinien mieć świadomość, że zgodnie z art. 109. Zasady stosowania kar porządkowych – kara nagany nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

Zatem w przypadku bezprawnie nałożonej kary porządkowej pracownik zyskuje silny argument do sprzeciwu od ukarania karą porządkową lub karą nagany.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze