Odpowiedź na skargę na pracownika urzędu WZÓR

Jak napisać odpowiedź na skargę na pracownika urzędu? Konstytucyjnym prawem każdego obywatela jest możliwość wniesienia skargi na pracownika organu administracji publicznej. Chociaż za kiepską obsługę w urzędach odpowiedzialny jest przede wszystkim źle skonstruowany system i zawiłe przepisy, to nie można powiedzieć, że urzędnicy są całkowicie bezkarni i niestety czasem zdarza się, że niepoważnie podchodzą oni do swoich obowiązków.

Jednak, aby możliwe było wszczęcie przeciwko nim postępowania dyscyplinarnego, konieczna jest oficjalna skarga na urzędnika. Można złożyć ją niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z urzędem gminy, urzędem skarbowym, ZUS-em, czy inną jednostką organów władzy publicznej.

Wstęp

odpowiedz-na-skarge-na-pracownika-urzedu-wzor-pdf-docCo więcej, organ właściwy, do którego wpłynęła skarga na pracownika urzędu – obowiązany jest odpowiedzieć na tę skargę, informując skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej odpowiedzi, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi, który pobierzesz poniżej.

Odpowiedź na skargę na pracownika urzędu wzór

odpowiedz-na-skarge-na-pracownika-urzedu-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na skargę na pracownika urzędu wzór

Czym jest skarga na pracownika urzędu?

Skarga na urzędnika gminy lub innego organu administracji publicznej to zagadnienie uregulowane w art. 221–226a Kodeksu postępowania administracyjnego. Chociaż pisma nie nazywa się tam skargą, to ma ono skarżący charakter, na który wskazuje przedmiot pisma, czyli:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań,
 • naruszenie interesów skarżącego,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Skarga na czynności urzędnika lub działanie całego urzędu powinna wykazywać niezadowolenie petenta korzystającego z ich usług. Przedmiotem skargi będzie więc każde działanie i każde zaniechanie pracownika urzędu, czyli niezadowalający sposób załatwienia wniosku lub niezałatwienie wniosku w terminie.

Wystarczy, aby osoba wnosząca skargę wskazała przedmiot swojego niezadowolenia i podmiot odpowiedzialny (urzędnika), aby pismo zostało uznane za oficjalną skargę.

Kto może złożyć skargę na urzędnika?

Jak czytamy w treści przepisów działu VIII (art. 221–260) kodeks postępowania administracyjnego oraz w treści rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5, poz. 46), skarga na pracownika urzędu gminy lub innego organu administracji państwowej może zostać wniesiona przez każdego w jego interesie własnym, w interesie publicznym lub w interesie innej osoby za jej zgodą. Prawo do złożenia skargi gwarantuje każdemu konstytucja RP.

Przedmiotem skargi mogą być zwłaszcza sprawy zaniedbania, nienależytego wykonywania zadań, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe czy biurokratyczne załatwianie spraw, ale katalog ten ma charakter otwarty.

Nie warto obawiać się złożenia skargi na urzędnika, ponieważ zgodnie z przepisami nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi, jeżeli działał w granicach dozwolonych prawem.

Natomiast właściwe organy administracji publicznej mają obowiązek przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg.

Skarga na pracownika urzędu – kto rozpatruje?

Odpowiedź na skargę pracownika urzędu powinien sporządzić przełożony urzędnika, którego skarga dotyczy. Przykładowo, skarga na pracownika starostwa jest rozpatrywana przez starostę, a skarga na starostę przez Radę Powiatu.

Skargi należy kierować do organów właściwych do ich rozpatrzenia, a jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań/działalności:

 • rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa jest wojewoda (w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa),
 • wójta (również burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy,
 • organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji publicznej jest wojewoda, bądź organ wyższego stopnia,
 • zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych  jest rada powiatu,
 • zarządu i marszałka województwa jest sejmik województwa,
 • wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według k.p.a. jest właściwy minister, a w innych sprawach – Prezes Rady Ministrów,
 • innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jest organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,
 • ministra jest Prezes Rady Ministrów,
 • konsula jest minister właściwy do spraw zagranicznych,
 • organu centralnego i jego kierownika jest organ, któremu podlega.

Odpowiedź na skargę na pracownika urzędu

Przepisy określają dokładnie, jak napisać odpowiedź na skargę pracownika urzędu, aby nie zawierała ona żadnych błędów formalnych. Warto więc stosowny dokument przygotowywać na podstawie gotowego druku, jakim jest wzór odpowiedzi na skargę na pracownika urzędu.

Zgodnie z art. 238 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), odpowiedź na skargę, czyli pisemne zawiadomienie o sposobie załatwiania skargi powinno zawierać:

 • oznaczenie organu, od którego pochodzi,
 • wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
 • uzasadnienie faktyczne i prawne,
 • podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

Prawidłowo przygotowany przykład odpowiedzi na skargę na pracownika urzędu nie powinien więc zawierać takich braków formalnych, jak brak uzasadnienia faktycznego i prawnego czy brak podstawy prawnej upoważniającej dany organ do udzielenia odpowiedzi na skargę.

Ustosunkowanie się do odpowiedzi na skargę

Odpowiedź na skargę na urzędnika nie musi zamykać sprawy dla żadnej ze stron, ponieważ skarżący ma prawo ustosunkować się do otrzymanej odpowiedzi. Prawo to wynika z treści art. 45-46. KPA [Elementy składowe pisma strony] – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zgodnie ze wspomnianym przepisem, ustosunkowanie się do odpowiedzi na skargę, jak każde pismo procesowe powinno zawierać:

 • oznaczenie organu, do którego jest skierowane,
 • dane skarżącego,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • osnowę wniosku lub oświadczenia,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników.

Wśród wymaganych danych osobowych skarżącego jest między innymi oznaczenie miejsca zamieszkania, numer PESEL strony wnoszącej skargę, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer identyfikacyjny REGON.

Co bardzo istotne, jeśli skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została przez przełożonego za skargę bezzasadną i tęże bezzasadność przełożony wykazał w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponownie złożył skargę na pracownika urzędu bez wskazania nowych okoliczności, które zmieniałyby jakkolwiek obraz sytuacji, to w takiej sytuacji organ właściwy do rozpatrzenia takiej kolejnej skargi, w odpowiedzi na nią może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko i powiadomić skarżącego o odmownym załatwieniu skargi.

Podsumowanie

Właściwy organ obowiązany jest do udzielenia skarżącemu odpowiedzi dotyczącej kwestii załatwienia skargi. Przełożony pracownika urzędu, na którego wpłynęła skarga, formułując odpowiedź, musi spełnić kilka formalnych wymagań, aby odpowiedź na skargę wywołała oczekiwane skutki prawne. Dlatego postanowiliśmy przygotować gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi, którą pobierzesz w górnej części niniejszego artykułu.

Podstawa prawna:

Art. 223. Rozpatrywanie skarg i wniosków w ramach właściwości organów

§ 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych – rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.

§ 2. Pracownik organu państwowego, pracownik samorządowy oraz organu organizacji społecznej, winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,29 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze