Oświadczenie o mobbingu WZÓR do wypełnienia

Jak napisać pismo o zgłoszenie mobbingu w pracy? Mobbing w pracy istniał od zawsze, jednak dopiero od kilkunastu lat zwraca się na niego większą uwagę i zachęca pracowników do zgłaszania nieetycznego zachowania pracodawców. Mobbing przyjmuje różne formy, a jego udowodnienie bywa kłopotliwe, jednak nękani pracownicy nie powinni obojętnie znosić takiego traktowania.

Wprowadzenie

oswiadczenie-o-mobbingu-wzor-pdf-doc-przykladJak napisać pismo o zgłoszenie mobbingu w pracy? aby pismo zostało potraktowane poważnie i przyniosło oczekiwane skutki, powinno spełniać wszystkie formalne wymogi stawiane dla tego typu pism. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenie o mobbingu w pracy, który pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o mobbingu wzór pisma

Czym jest mobbing?

ważneMobbing został opisany w Kodeksie pracy dopiero w 2004 roku. Zgodnie z artykułem 94. tego aktu prawnego, mobbing oznacza:

Działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.

Jak wynika z przytoczonych zapisów, o mobbingu mówi się wyłącznie w sytuacjach długotrwałych, nieincydentalnych.

Nękanie musi trwać minimum pół roku i występować co najmniej raz w tygodniu, aby przepisy Kodeksu pracy uznały takie zachowanie za mobbing.

Kodeks pracy określa także obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Za takie traktowanie pracownika – nawet przez innych pracowników czy kontrahentów – odpowiada bowiem właśnie przełożony (sprawdź jak napisać skargę na przełożonego wzór i jak napisać skargę na pracownika).

Jeśli mobbing spowodował u pracownika pogorszenie stanu zdrowia, ten może domagać się nawet finansowego zadośćuczynienia lub odszkodowania. Obowiązkiem pracownika jest jednak udowodnienie mobbingu.

 

Jakie zachowania uznaje się za mobbing?

Oświadczenie o mobbingu musi dotyczyć zachowań, które trwają dłuższy czas i są powtarzalne.

Nie warto przy tym powstrzymywać zgłoszenia mobbingu, ponieważ bezradne, nieprzeciwstawiające się mobberowi osoby sprawiają, że ten czuje się bezkarny i silniejszy, a co za tym idzie może posunąć się jeszcze dalej w swoich działaniach.

Mobbing przyjmuje różne formy.

Jego rodzaje możemy podzielić na zachowanie dotyczące pracownika, jaki zachowanie ze strony szefa, czy przełożonego, a więc:

 • upokarzanie, czyli krytykowanie, wyśmiewanie, zniesławianie, poniżanie i obrażanie pracownika,
 • zastraszanie, czyli grożenie zwolnieniem, wymuszanie nadgodzin, zakaz wychodzenia na przerwy, wulgarne zwracanie się do pracownika,
 • izolacja, czyli obmawianie pracownika, sprzysięganie się przeciwko jednemu pracownikowi w grupie, rozprzestrzenianie szkodliwych plotek, unikanie pracownika, niebranie go pod uwagę przy wspólnych działaniach,
 • nękanie, czyli prześladowanie poprzez telefony, SMS-y, maile, również po godzinach pracy,
 • utrudnianie wykonywania pracy, czyli odbieranie zleconych zadań, blokowanie dostępu do danych, zmniejszenie kompetencji, ograniczanie praw pracownika, zlecenia mu zadań przewyższających jego możliwości,
 • niewypłacanie należnych pracownikowi świadczeń pieniężnych,
 • nieracjonalna krytyka wykonanej pracy,
 • działania szkodliwe dla zdrowia pracownika, czyli zlecanie mu niebezpiecznej lub ryzykownej pracy i łamanie przepisów BHP warunków pracy.

Warto pamiętać, że mobbingiem nie jest dyskryminacja pracownika, czyli jego nierówne traktowanie wobec innych osób zatrudnionych, ani molestowanie seksualne – akty przemocy fizycznej wykraczają poza granice mobbingu.

 

Gdzie zgłosić mobbing?

Gdzie zgłosić przypadki mobbingu? Zawiadomienie o mobbingu w pracy pracownik może zgłosić pracodawcy, jeśli osobą prześladująca jest przełożony – kierownik lub współpracownik.

Pracodawca ma bowiem obowiązek chronienia pracowników przed mobbingiem. Może więc rozwiązać problem bez zgłaszania go do PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) i wizyty inspektorów pracy.

Jeśli jednak zjawisko mobbingu dotyczy samego pracodawcy, sprawę należy zgłaszać bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy.

Taki donos skutkować będzie kontrolą inspektorów pracy, mającą na celu ujawnienie naruszania praw pracowników. Inspekcja nałoży także odpowiednie kary na pracodawcę.

Ostatecznie mobbing pracownik może zgłosić także do sądu.

Jak sporządzić pismo w sprawie mobbingu?

Zawiadomienie o nękaniu w pracy powinno przyjmować formę pisemną. Stosowny dokument adresuje się do pracodawcy lub – gdy to on jest mobberem – do Państwowej Inspekcji Pracy.

W sporządzeniu pisma pomocny będzie gotowy do wypełnienia druk donos o mobbingu wzór pisma powinien zawierać dane pracodawcy (nazwa jednostki organizacyjnej).

Natomiast sama skarga powinna zawierać:

 • opis działań lub zachowań mobbera,
 • wskazanie z imienia i nazwiska osoby stosującej działania mobbingowe,
 • przytoczenie dowodów mobbingu,
 • uzasadnienie, potwierdzające zachowania mobbingowe.

Wzór pisma o mobbing w pracy należy wypełnić też swoimi danymi osobowymi. Anonimowe donosy nie są rozpatrywane ze względu na ryzyko nadużyć.

Złożone na ręce pracodawcy oficjalne pismo powinno skutkować powołaniem bezstronnej komisji antymobbingowej, która przebada i wyjaśni zasadność skargi.

Aby komisja była bezstronna, jej skład musi obejmować:

 • przedstawiciela pracowników
 • przedstawiciela pracodawcy,
 • osobę wskazaną wspólnie przez pracowników oraz pracodawcę.

Jeśli wzór pisma w sprawie mobbingu wypełniany jest w celu złożenia do PIP, dokument należy odpowiednio zaadresować.

Jego złożenie skutkować będzie kontrolą inspektoratu pracy w zakładzie pracy.

 

Wypowiedzenie z powodu mobbingu

Mobbing uprawnia pracownika do wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie artykułu 55. Kodeksu pracy. Zgodnie z nim, pracownik rozwiązujący stosunek pracy ze względu na mobbing ma prawo do:

 • odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy z powodu mobbingu,
 • odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika.

W takich okolicznościach pracownik powinien złożyć oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy w formie pisemnej, a jako uzasadnienie wskazać przyczynę charakteryzującą mobbing.

Jest to wyjątkowa sytuacja, bowiem z reguły tylko pracodawca zobligowany jest do podawania przyczyny wypowiedzenia umowy.

Przy mobbingu nie ma podstaw do rozwiązania stosunku pracy w trybie porozumienia stron. Jest to bowiem bezkonfliktowy sposób na zakończenie stosunku pracy – wynika z woli obu stron.

W przypadku mobbingu taka sytuacja nie ma raczej miejsca, dlatego zastosowanie znajdują jednostronne czynności prawne.

Co ważne, przepisy dotyczące mobbingu zalicza się do przepisów szczególnych, które stanowią samodzielną podstawę rozwiązania umowy przez pracownika.

Wypowiedzenie nie jest więc niezbędne – pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli wykaże, że przyczyną rozwiązania umowy był mobbing i będzie dochodził z tego tytułu odszkodowania.

UWAGA: ubieganie się o odszkodowanie jest jak najbardziej możliwe – przy czym oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy koniecznie musi zawierać przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę o naturze mobbingowej.

 

Podsumowanie

Wszelkie niewłaściwe zachowanie jak i działania pracodawcy, przełożonego bądź współpracownika względem pracowników polegające na łamaniu praw człowieka, pracy na czarno, mobbingu i opóźnianiu wynagrodzenia powinny spotkać się z ich zdecydowanym sprzeciwem.

Przepisy dotyczące mobbingu pojawiły się dopiero w 2004 roku, a najważniejsze przepisy w sprawie mobbingu znajdziesz w art. 94(3). – [Mobbing] – Kodeksu pracy:

§ 1.Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

§ 2.Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

§ 3.Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę

.§ 4.Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5.Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, może dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

*Zachęcamy, by pobrać przygotowany przez nas gotowy do wypełnienia przykładowy wzór skargi dotyczącej mobbingu. Przykładowe zawiadomienie o mobbingu jest kompletne.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze