Jak napisać skargę na przełożonego WZÓR

Jak napisać skargę na przełożonego? Pracodawca, a także przełożony mają określone obowiązki wobec pracownika. Powinni wypłacać mu należne wynagrodzenie, zapewniać higieniczne i bezpieczne warunki pracy, a także przeciwdziałać mobbingowi. Jeśli przełożony nie przestrzega tych podstawowych obowiązków pracodawcy, pracownik może złożyć na niego oficjalną skargę.

Wprowadzenie

jak-napisac-skarga-na-przelozonego-wzor-pdf-docGdzie zgłosić niewłaściwe zachowanie przełożonego i jak napisać taką skuteczną skargę? pismo kierowane do pracodawcy lub inspekcji pracy dotyczące skargi powinno spełniać szereg wymagań formalnych, powinno zawierać więc niezbędne informacje i klauzule. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi na przełożonego, który pobierzesz poniżej:

Skarga na przełożonego wzór pisma

Jak złożyć skargę na przełożonego?

Skarga na przełożonego dla celów dowodowych powinna przyjmować formę pisemną. Zażalenie można złożyć też nieformalnie, poprzez rozmowę z pracodawcą, w imieniu którego pracownikami zarządza przełożony.

Najlepszym jednak rozwiązaniem i najbardziej skutecznym będzie oficjalna pisemna skarga albo do pracodawcy, albo od razu do Państwowej Inspekcji Pracy (dalej PIP).

W niektórych przypadkach zalecane jest całkowite pominięcie nieformalnej skargi i bezpośrednie sporządzenie stosownego pisma do PIP.

Jeśli skarga na kierownika dotyczy, na przykład, dyskryminacji na tle narodowości, zgłoszenie sprawy słownie może doprowadzić do próby jej zatajenia lub zacierania dowodów.

Czego może dotyczyć skarga na przełożonego?

Oficjalna skarga na przełożonego może dotyczyć wielu różnych wykroczeń, wynikających z naruszenia praw pracownika uwzględnionych między innymi w Kodeksie pracy czy w ustawach, na przykład w ustawie o promocji zatrudnienia.

Co ważne, skargę można złożyć na każdą osobę, która popełnia wykroczenia przeciwko pracownikom, czyli na pracodawcę lub inną osobę, która działa w jego imieniu – na przełożonego, menedżera, kierownika.

 

Skarga może dotyczyć:

 • zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę,
 • niezawiadomienia okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę,
 • braku potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy,
 • wypowiedzenia lub rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 • naruszania przepisów w zakresie czasu pracy,
 • naruszania przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem,
 • nieprowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • nieprzechowywania dokumentacji pracowniczej przez wymagany przepisami okres,
 • niewypłacenia w ustalonym terminie wynagrodzenia należnego pracownikowi,
 • bezpodstawnego obniżania wynagrodzenia lub świadczenia, które powinno zostać wypłacone,
 • nieudzielania pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego,
 • nieprzestrzegania przepisów lub zasad BHP;
 • stosowania materiałów i procesów technologicznych, które są szkodliwe dla pracowników,
 • niezawiadamiania właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy,
 • dopuszczania do pracy bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dziecka do ukończenia przez nie 16. roku życia,
 • nieustanne kwestionowanie każdej decyzji pracowników,
 • zgłaszane uwagi krzykiem,
 • skarga na brak wynagrodzenia.

Każdy pracownik oczekuje interwencji adresata, bez względu na to, czy będzie to pracodawca, czy Państwowa Inspekcja Pracy. Nadawca pisze skargę, by przeciwdziałać pewnym zachowaniom ze strony przełożonego i nie można takiej prośby ignorować.

Jak napisać skargę na przełożonego?

Jak napisać skargę? Skarga pracowników na kierownictwo powinna zawierać kilka wymaganych elementów formalnych. Warto pamiętać, że pisma anonimowe nie są rozpatrywane.

Jeśli pracownik obawia się ujawnienia jego danych osobowych przełożonemu, powinien zastrzec, że nie zgadza się na przekazanie mu informacji na temat autora skargi.

Jak napisać skargę na przełożonego? Dokument będzie różnił się nieco w zależności od sytuacji.

Zawsze powinny znaleźć się w nim jednak następujące dane:

 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane adresata: pracodawcy lub właściwego inspektoratu,
 • dane osobowe składającego skargę,
 • wstęp w postaci: “Pragnę złożyć skargę…”
 • opis sytuacji ze wskazaniem nazwy zakładu pracy i przepisów, które zostały naruszone, a jeśli przełożony zalega z wypłatą wynagrodzenia to również wskazanie kwoty zaległości z tego tytułu.

Zażalenie do pracodawcy na przełożonego, a także skargę do Państwowej Inspekcji Pracy należy również podpisać czytelnie swoim imieniem i nazwiskiem.

Pomocny w przygotowaniu stosownego pisma powinien okazać się przykładowy wzór skargi na przełożonego, który przygotowaliśmy.

 

W przypadku skargi składanej do PIP skarżący może wybrać różne formy zgłoszenia:

 • osobiście, czyli ustnie do protokołu,
 • pisemnie,
 • elektronicznie, czyli e-mailem lub za pomocą formularza na stronie internetowej.

Do skargi można dołączyć dowody naruszania lub łamania przepisów, o ile pracownik takowe posiada.

Chociaż nie ma obowiązku dołączania ich do skargi, to mogą one znacząco ułatwić postępowanie w sprawie i przyspieszyć jej zakończenie.

Jako dowód służą wydruki wiadomości, fotografie oraz nagrania audio i wideo.

Czym skutkuje oficjalna skarga na przełożonego do PIP?

Na rozpatrzenie skargi inspekcja ma 30 dni od daty jej otrzymania. W reakcji na zgłoszenie PIP ma obowiązek podjęcia odpowiednich działań.

W pierwszej kolejności przeprowadza zwykle kontrolę w godzinach pracy firmy i przegląda dokumenty. Pracodawca ma obowiązek je udostępnić – w przeciwnym razie grozi mu między innymi kara grzywny.

Jeżeli skarga dotyczyła zaległości w wypłacaniu wynagrodzenia, inspektor wyda pracodawcy nakaz zapłaty i dodatkowy mandat w wysokości 1000 zł.

W przypadku, gdy reakcja na skargę okaże się dla pracownika niewystarczająca, ma on prawo złożyć skargę również na inspektora pracy do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Innym rozwiązaniem jest pozew przeciwko pracodawcy w sądzie pracy. Na wniesienie pozwu pracownik ma 3 lata – licząc od dnia, w którym dowiedział się o naruszeniu prawa.

Podsumowanie

W przypadku składania skarg na przełożonych, pracodawcy nie zawsze podejmują właściwe lub jakiekolwiek działania w konkretnej sprawie.

Jeśli żadna skarga na nie przestrzegane przepisy prawa pracy w zakładzie pracy nie przyniesie oczekiwanego efektu, warto rozważyć złożenie prywatnego aktu oskarżenia, wskazując naruszenia ze strony przełożonego, których wobec nas się on dopuścił.

 

Co ważne: napisać skarge na przełożonego nie jest łatwo, jeśli ma ona spełnić wszystkie formalne wymagania, dlatego postanowiliśmy przygotować gotowy do wypełnienia wzór pisma, który pobierzesz w górnej części niniejszego artykułu.

Skargę można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).

Łamanie praw pracowniczych nie powinno mieć miejsca w żadnym zakładzie pracy i na każde takie działania należy reagować, tak samo należy podejmować wszelkie przeciwdziałania mobbingowi.

Co więcej, osoba zgłaszająca skargę na przełożonego nie powinna obawiać się o jakiekolwiek konsekwencje ze strony pracodawcy.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze