Skarga do dyrektora szkoły na ucznia WZÓR

Skarga na ucznia powinna być skierowana bezpośrednio do dyrektora szkoły, do której uczęszcza dany uczeń. Skargę może złożyć każdy, jednak najczęściej skargę składają rodzice innych uczniów. Oprócz rodziców skargę może także złożyć inny uczeń, czy nawet osoba zupełnie postronna, która była świadkiem jakiegoś niewłaściwego zachowania ze strony ucznia (np. bijatyka po lekcjach między uczniami, czy stosowanie wobec innych dzieci przemocy psychicznej).

Wstęp

skarga-do-dyrektora-szkoly-na-ucznia-wzor-pdf-doc-przykladJak napisać skargę na ucznia? skarga powinna zawierać elementy, które pozwolą jej spełnić wymogi formalne, aby dyrektor szkoły mógł skargę przyjąć, rozpatrzyć i odpowiednio na nią zareagować. Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi, który pobierzesz poniżej:

Skarga do dyrektora szkoły na ucznia wzór

skarga-do-dyrektora-szkoly-na-ucznia-wzor-pdf-doc-przyklad

Skarga do dyrektora szkoły na ucznia wzór

Szybka reakcja dyrektora szkoły

Postępowanie dyrektora szkoły powinno być dostosowane do rodzaju przewinienia ucznia, na którego złożono skargę. W zależności od rodzaju skargi, dyrektor szkoły może powiadomić rodziców tego ucznia, nauczycieli, a nawet kuratorium oświaty, czy też Policję bądź prokuraturę.

Bez wątpienia reakcja ze strony dyrektora placówki do której uczęszcza dziecko, powinna być natychmiastowa bowiem niepotrzebna zwłoka w podjęciu inicjatywy może okazać się tragiczna w skutkach.

Mowa tu o sytuacjach w których zagrożone jest zdrowie i bezpieczeństwo innych dzieci. Często przecież dochodzi do bójek i stosowania przemocy psychicznej i fizycznej wobec innych uczniów.

Najczęściej agresorami w takich sytuacjach są uczniowie pochodzący z rodzin mających problemy wychowawcze i niestety często są to uczniowie, którzy już wcześniej stwarzali tego typu problemy.

Obowiązki dyrektora szkoły

Zgodnie z art. 7 ustawy Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły oprócz tego, że jest osobą kierującą placówką szkolną, jej przedstawicielem oraz przełożonym wszystkich pracowników szkoły, dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i to na tej roli powinien skupić się najbardziej, źródło:

Art. 7. (Dyrektor szkoły) Karta nauczyciela

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

6)zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Kompetencje dyrektora szkoły określa też art. 68 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe:

3.Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

Jak zatem widać, w kompetencjach dyrektora szkoły jest nie tylko dbanie o sprawy związane stricte ze szkołą, ale także o sprawy związane bezpośrednio z samymi uczniami i ich bezpieczeństwem.

 

Najczęstsze powody skarg na uczniów

Skarga na zachowanie ucznia najczęściej zawiera zarzuty które poruszają następujące rodzaje skarg:

 • namawianie innych uczniów do przemocy,
 • namawianie do opuszczania zajęć lekcyjnych,
 • stosowanie przemocy wobec innych dzieci,
 • psychiczne znęcanie się nad dziećmi,
 • niewybredne żarty i wulgaryzmy,
 • szydzenie i wyśmiewanie się z innych dzieci,
 • wyrządzanie szkód na terenie szkoły,
 • łamanie zasad przewidzianych w statucie szkoły,
 • palenie papierosów, marihuany i spożywanie alkoholu,
 • nieodpowiednie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • i wiele innych.

Agresja, przemoc rówieśnicza i konflikty między uczniami to niestety problemy, z którymi stykają się niemal wszyscy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, a także sami nauczyciele, będący często naocznymi świadkami różnych scen odbywających się w przerwach między lekcjami lub po zajęciach.

Powszechność takich scen nie musi jednak oznaczać ich akceptacji, bo z perspektywy ucznia – doświadczanie np. przemocy rówieśniczej może powodować w niedalekiej przyszłości obniżenie samooceny uczniów i pojawienie się problemów w obszarze zdrowia psychicznego.

 

Jak napisać skargę na ucznia do dyrektora szkoły?

W piśmie musi się znaleźć niezbędne minimum informacji, które pozwolą dyrektorowi szkoły odnieść się do sprawy i podjąć wobec ucznia, na którego złożono skargę odpowiednie działania prewencyjne i/lub zapobiegawcze.

Pismo na pewno należy właściwie zatytułować, np.:

Pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia

W piśmie należy także zaznaczyć strony, które biorą udział w procesie składania skargi, a więc:

 • dane ucznia (co najmniej imię i nazwisko),
 • dane osoby składającej skargę,
 • dane dyrektora placówki.

Niemniej ważna będzie także sama treść dotycząca oficjalnego złożenia skargi na ucznia, a także jej uzasadnienie. Pismo musi być spójne, nie może być chaotyczne i wprowadzać zamieszania.

Skarżącemu powinno zależeć na jasnym i klarownym przedstawieniu istoty problemu.

Uzasadnienie skargi na ucznia powinno zawierać szczegółowy opis niewłaściwego zachowania ucznia i możliwych konsekwencji wynikających z tego zachowania. Ponadto w uzasadnieniu skargi można odnieść się do nieprzestrzegania przez ucznia statutu szkoły, lub naruszenia praw innych dzieci.

Przykładowo: jeśli wcześniej doszło już do pewnych zdarzeń, np. nagabywanie do brania narkotyków, dopalaczy czy też innych czynności zagrażających zdrowiu dzieci i podjęto już jakieś działania wobec ucznia (np. konsultacje pedagogiczno-psychologiczne) to koniecznie trzeba o tym wspomnieć i wskazać ich bezskuteczność.

Dowody mile widziane jednak nie niezbędne

Jeśli to możliwe, do skargi można dołączyć materiał dowodowy w dowolnej postaci, mogą to być zdjęcia, kopia korespondencji SMS lub Messenger, notatki służbowe policji, itd.

Czyli wszystko to, co pomoże dyrektorowi szkoły podjąć właściwe czynności mające na celu zapobiegnięcie dalszemu rozwojowi spraw i ukaranie ucznia, który dopuszcza się nienależytego zachowania.

Co ważne: dowody dostarczone przez rodzica mogą stać się przedmiotem i podstawą postępowania z ramienia policji lub prokuratora jeśli szkoła zdecyduje się przekazać sprawę do organów ścigania.

 

Podsumowanie

Każdy ma prawo złożyć skargę na ucznia, skargę najlepiej od razu złożyć do dyrektora szkoły, choć przyjąć ją może także wicedyrektor szkoły, do której uczęszcza dany uczeń.

Co więcej, składając skargę można zrobić to listownie (listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) bądź osobiście, wtedy jednak warto zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, aby zrobiono kopię skargi i poprosić o pieczęć wraz z podaniem daty wpłynięcia skargi do rejestru skarg.

UWAGA: pisemna skarga na ucznia może zostać całkowicie zignorowana, jeśli będzie anonimowa! bowiem jak wynika z przepisów prawa, nie rozpatruje się skarg anonimowych, w których nadawca skargi jest nieznany i nie można ustalić jego personaliów.

Rodzice mający zastrzeżenia powinni zadbać o minimum informacji na skardze, a więc przynajmniej imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby wnoszącej skargę i najlepiej nr. telefonu dla ułatwienia kontaktu.

Zazwyczaj jednak skargi rodziców są z imienia i nazwiska, ponieważ wniesienie skargi anonimowej jest całkowicie bez sensu – organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie ma wtedy nawet szansy na dopytanie rodzciców o szczegóły zajścia.

W sprawach dotyczących uczniów klas starszych możliwe jest nawet wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i przeniesienie ucznia do innej klasy, a nawet do innej szkoły (całkowite skreślenie ucznia z listy uczniów nie jest możliwe ze względu na obowiązek uczęszczania do szkoły). Nie są to jednak rozwiązania które podejmuje się w pierwszej kolejności, a bardziej traktuje je się jako ostateczność.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., poz. 46).

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Skarga do dyrektora szkoły na ucznia WZÓR”
 1. Witam, jaki jest termin rozpatrywania skarg złożonych u dyrektora placówki? nie widzę informacji na ten temat w statucie placówki. Mój syn uczęszcza do gimnazjum, w jego szkole jest grupa uczniów którzy zastraszają inne dzieci i obrażają je, wyzywając od wieśniaków i stosując agresję słowną. Chcieliśmy jak najszybciej reagować, ale minął już tydzień, a nie dostaliśmy żadnej informacji zwrotnej od dyrektora. Inni rodzice są podobnego zdania co my. W jakim terminie skarga powinna być rozpatrzona? ponoć bez zbędnej zwłoki… ale życie pokazuje, że jest inaczej.

Comments are closed.