Opinia wychowawcy o uczniu – WZÓR

Jak napisać opinię wychowawcy o uczniu? Opinię o uczniu przygotowywać może pedagog, psycholog szkolny, a także wychowawca, lub pracownik przedszkola. Dokument z reguły sporządza się na prośbę – rodziców lub opiekunów prawnych, poradni psychologiczno pedagogicznej, innej poradni specjalistycznej, sądu, bądź instytucji wspomagających, na przykład Policji czy MOPS-u.

Wstęp

opinia-o-uczniu-do-poradni-psychologicznej-przykladyJak powinna wyglądać opinia wychowawcy o uczniu? bez względu na fakt, czy opinię sporządzamy na temat dziecka w przedszkolu, czy ucznia w szkole, pismo powinno spełnić pewne formalne wymagania, abyśmy nie musieli drugi raz podchodzić do sporządzenia takiego dokumentu, bądź uzupełnienia braków formalnych. Dlatego postanowiliśmy przygotować gotowy wzór opinii, na której warto się wzorować i którą pobierzesz poniżej:

Opinia o dziecku przedszkole przykłady

opinia-o-dziecku-przedszkole-przyklady

Opinia o dziecku przedszkole przykłady

Opinia o uczniu do poradni psychologicznej przykłady

opinia-o-uczniu-do-poradni-psychologicznej-przyklady

Opinia o uczniu do poradni psychologicznej przykłady

Opinia o uczniu do sądu na prośbę rodzica przykłady

opinia-o-uczniu-do-sadu-na-prosbe-rodzica-przyklady

Opinia o uczniu do sądu na prośbę rodzica Przykłady

Opinia o uczniu z dysfunkcjami przykłady

opinia-o-uczniu-z-dysfunkcjami-przyklady

Opinia o uczniu z dysfunkcjami przykłady

Czym jest opinia wychowawcy o uczniu?

Opinię wychowawcy o uczniu sporządza się na wniosek:

 • rodziców/opiekunów prawnych dziecka,
 • poradni specjalistycznej,
 • poradni psychologiczno pedagogicznej,
 • sądu,
 • instytucji, takich jak Policja.

Opinia o uczniu powinna zostać przygotowana w dwóch egzemplarzach z podpisem osoby sporządzającej dokument i dyrektora szkoły.

Pismo musi zostać opatrzone pieczęcią szkoły, numerem z jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz oznaczeniem miejscowości i daty sporządzenia.

Jeżeli do opinii dołączane są dodatkowe dokumenty, informację o nich zamieszcza się w dolnej części strony, wskazując kolejne numery załączników.

Zarówno negatywna, jak i pozytywna opinia o uczniu może zawierać tylko fakty, nie zwroty oceniające. Poza tym każdą opinię należy podzielić na następujące części:

 • dane ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia, klasa, szkoła;
 • stosunek do obowiązków szkolnych,
 • wyniki nauczania: przygotowanie do zajęć, aktywność na lekcjach, prace domowe, frekwencja, uzyskiwane wyniki w nauce, udział w konkursach i zawodach, ewentualne sukcesy, uczestnictwo w zajęciach w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wyposażenie w przybory szkolne,
 • zachowanie w szkole: zachowanie w czasie lekcji, przerw śródlekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych, przestrzeganie reguł i zasad, kultura osobista, aktywność społeczna, akceptacja przez grupę, funkcjonowanie w grupie, najczęściej prezentowane formy zachowań, ewentualne problemy wychowawcze
 • współpraca rodziców ze szkołą: wskazanie, kto utrzymuje kontakt z nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem, częstotliwość spotkań, pomoc w realizacji obowiązku szkolnego, zapewnienie dziecku przyborów szkolnych, dbałość o higienę osobistą dziecka, dbałość o czystość ubrań.

Każda przykładowa opinia wychowawcy o uczniu powinna być zbudowana według wskazanego schematu, niezależnie od tego, czy ogólny wydźwięk oceny będzie pozytywny, czy negatywny.

W jaki sposób redagować opinię wychowawcy o uczniu?

Opinia wychowawcy o uczniu do poradni czy do sądu bywa trudna do zredagowania dla nauczyciela, który nie miał wcześniej do czynienia z takim dokumentem.

Należy pamiętać więc, że każda, przykładowa informacja wychowawcy o dziecku musi odpowiadać na następujące pytania:

 • jak nazywa się uczeń?
 • w której jest klasie?
 • kiedy i gdzie się urodził,
 • jak uczeń uczy się i zachowuje?
 • jak ucznia oceniają inni nauczyciele?
 • jak ucznia oceniają koledzy i koleżanki?

Poza tym, do opinii można dołączyć listę ocen ucznia, a także przykłady jego prac pisemnych i sprawdzianów. Każda opinia o uczniu powinna zostać napisana rzetelnie i obiektywnie.

Należy ujmować w niej określenia konkretne, poparte przykładami. Nie piszemy więc:

 • uczeń jest niegrzeczny,
 • uczeń jest agresywny,
 • uczeń jest złośliwy,

bez doprecyzowania tych określeń i wskazania przykładów, które je uzasadniają. Opinia może zawierać więc następujące sformułowania:

 • uczeń rozmawia na lekcjach,
 • uczeń wyraża się wulgarnie,
 • uczeń nie reaguje na upomnienia nauczyciela,
 • uczeń nie notuje na lekcjach,
 • uczeń dużo pracuje w domu,
 • uczeń unika towarzystwa kolegów, itd.

Opinia o dziecku w przedszkolu

Jak może wyglądać opinia o dziecku przedszkolnym? Jak wiadomo, przy ocenie tak małego ucznia nie można opierać się na jego wynikach w nauce. Warto natomiast odnieść się do zachowania dziecka i jego kontaktów z rówieśnikami.

Przykładowa opinia o dziecku w przedszkolu może zawierać więc następujące sformułowania:

 • dziecko jest nieśmiałe w kontaktach z nieznajomymi,
 • dziecko jest małomówne,
 • dziecko przestrzega zasad kulturalnego zwracania się do innych,
 • dziecko dobrze radzi sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • dziecko jest aktywne,
 • dziecko potrafi: różnicować kolory, rozpoznawać figury geometryczne, powtarzać zdania, rozróżniać kierunki, dzielić wyrazy na sylaby,
 • dziecko umie współdziałać w zespole,
 • dziecko poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • dziecko panuje nad swoimi reakcjami i emocjami.

Opinia o uczniu do poradni psychologicznej

Opinia o uczniu do poradni psychologicznej lub poradni psychologiczno-pedagogicznej skupia się wokół zachowań, charakteru i problemów wychowawczych dziecka. Częściowo nawiązuje również do ich wpływu na wyniki w nauce i inne osiągnięcia.

Przykładowa opinia wychowawcy o uczniu do poradni psychologiczno-pedagogicznej może zawierać następujące sformułowania:

 • uczeń chętnie bierze udział w konkursach/zawodach/zajęciach pozalekcyjnych,
 • uczeń podczas zabaw narzuca własne zdanie i zasady,
 • uczeń reaguje agresją lub wycofaniem,
 • uczeń obraźliwe zwraca się do rówieśników,
 • uczeń izoluje się od rówieśników,
 • uczeń reaguje impulsywnie,
 • uczeń systematycznie uczęszcza na zajęcia,
 • uczeń jest aktywny na zajęciach,
 • uczeń ma świadomość negatywnego wpływu swojego zachowania na relacje z rówieśnikami.

Poza tym zgodnie z przepisami opinia dla poradni psychologiczno pedagogicznej powinna zawierać informacje o:

 • rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, a także o możliwościach psychofizycznych dziecka, w tym jego mocnych stronach i uzdolnieniach;
 • funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, szkole czy ośrodku, w tym o występujących trudnościach, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, objętym kształceniem specjalnym, wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka; natomiast w przypadku ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim okresową ocenę funkcjonowania dziecka;
 • działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka w przedszkolu, szkole lub ośrodku, w tym o formach udzielonej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie jej udzielania, efektach podjętych działań i wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem, mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

Opinia o uczniu do sądu na prośbę rodzica

Opinia o uczniu do sądu na prośbę rodzica lub na prośbę samego sądu powinna być jak najbardziej szczegółowa, z odniesieniami również do sytuacji rodzinnej dziecka. Przykładowa opinia wychowawcy o uczniu do sądu może zawierać między innymi takie argumenty:

 • uczeń regularnie przychodzi na zajęcia,
 • uczeń w trakcie nauczania zdalnego sprawnie edukował się za pomocą nowych technologii,
 • uczeń jest przyprowadzany do szkoły przez mamę/tatę,
 • uczeń jest zadbany,
 • opłaty za ucznia są wnoszone regularnie/nieregularnie,
 • uczeń jest objęty specjalistyczną opieką pedagogiczną/psychologiczną/logopedyczną,
 • uczeń chętnie uczestniczy w zajęciach,
 • uczeń jest samodzielny,
 • uczeń nieadekwatnie reaguje na zachowania rówieśników,
 • uczeń nie umie pogodzić się z przegraną,
 • rodzice ucznia współpracują z jego nauczycielami i interesują się jego bieżącymi sprawami.

Oczywiście, poruszone w takiej opinii kwestie powinny zostać dostosowane do okoliczności.

Jeśli opinia skierowana do sądu ma na celu, na przykład, ułatwienie wydania sprawiedliwego wyroku w postępowaniu toczącym się przeciwko uczniowi, który dokonał aktu wandalizmu czy też brał udział w pobiciu, najistotniejsze będą te aspekty opinii, które wiążą się z cechami osobowości dziecka i jego relacjami z rówieśnikami.

Opinia o uczniu z dysfunkcjami

Opinia o uczniu z dysfunkcjami może dotyczyć dziecka, które ma problemy z wymową, problemy z pisaniem i czytaniem, czy też ogólne problemy w nauce.

Poza tym podobne dokumenty sporządza się także w sprawie uczniów upośledzonych umysłowo, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, czy też z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Co może pojawić się w takich opiniach? mimo że zajęcia edukacyjne są dostosowywane do potrzeb rozwojowych dziecka i jego możliwości, edukacja wciąż może sprawiać dziecku problemy.

W zależności od sytuacji opinia o uczniu z dysfunkcjami może zawierać następujące argumenty:

 • uczeń nie podejmuje interakcji z rówieśnikami,
 • uczeń ma problemy z wymową i nie może wyjaśnić innym, jak chciałby się bawić,
 • uczeń wykazuje zainteresowanie otoczeniem, ale nie umie na długo skupić uwagi,
 • uczeń rozumie polecenia, ale nie zawsze się do nich stosuje,
 • uczeń sygnalizuje swoje potrzeby fizjologiczne,
 • uczeń przyjmuje pokarmy samodzielnie,
 • uczeń nawiązuje kontakt wzrokowy,
 • uczeń potrafi być agresywny i wymuszający,
 • uczeń nie radzi sobie z porażkami,
 • uczeń ma ubogie słownictwo.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze