Skarga do kuratorium oświaty WZÓR z omówieniem

Skarga do kuratorium oświaty powinna być ostatecznością. W pierwszej kolejności, skargi na zachowanie uczniów czy nauczycieli składa się bowiem na ręce dyrektora, a skargi na kierującego placówką do Rady Gminy. Dopiero kiedy te okazują się nieskuteczne, warto skierować się ze swoim problemem właśnie do Kuratorium Oświaty.

Wstęp

skarga-do-kuratorium-oswiaty-wzor-pdf-doc-przykladCzego najczęściej dotyczą takie skargi i jak sporządzić stosowne pismo w problematycznej sprawie? w pierwszej kolejności, aby kuratorium oświaty przyjęło skargę, pismo musi spełnić wymagania formalne, które umożliwią organowi nadzorującemu wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie pisma, które zostanie uznane za spełniające wymogi, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi na kuratorium oświaty, którą pobierzesz poniżej:

Skarga do Kuratorium Oświaty wzór

Czego najczęściej dotyczy skarga do kuratorium oświaty?

Pismo do kuratorium oświaty może dotyczyć zarówno uczniów, jak i nauczycieli, dyrektora czy samorządów. W przypadku skarg składanych na uczniów, ich tematem jest najczęściej agresja, zarówno słowna, psychiczna, jak i fizyczna.

Z kolei w przypadku skarg na nauczycieli, problem dotyczy zwykle nieprzestrzegania zasad oceniania, niewłaściwego sprawowania funkcji opiekuńczej, a nawet łamania praw ucznia i praw dziecka.

Skargi na dyrektorów szkół sprowadzają się najczęściej do nieprawidłowości w zatrudnianiu pracowników, a skargi na samorządy do częstych zmian kadry pedagogicznej.

Kuratorium oświaty najczęściej przeprowadza kontrole w związku z nieprawidłowo udzielaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z nierespektowaniem zasad oceniania czy niezapewnieniem uczniom należytego poziomu bezpieczeństwa.

Pismo do kuratorium od rodziców dotyczy niekiedy również przemocy rówieśniczej, oprócz tego, skargi dotyczą także:

 • niewłaściwie realizowanej podstawy programowej,
 • nieprzestrzegania statutu szkoły,
 • niewłaściwego podziału na grupy,
 • niesprawiedliwych egzaminów poprawkowych,
 • niezadowalających rozkładów zajęć,
 • czy niewłaściwej pracy świetlicy szkolnej.

Rzadziej skargi sprowadzają się także do molestowania uczennic przez nauczycieli lub do złych warunków lokalowych w szkole.

 

Kiedy skarga do kuratorium na szkołę jest zasadna?

Pisemna skarga do kuratorium na szkołę, konkretnego nauczyciela czy ucznia nie powinna być pierwszym krokiem zaniepokojonych rodziców. Warto wiedzieć bowiem, że za porządek i bezpieczeństwo w każdej szkole odpowiada w pierwszej kolejności dyrektor szkoły.

To on sprawuje nadzór pedagogiczny w placówce i to do niego należy składać skargi na uczniów czy nauczycieli.

Tryb składania skarg przy naruszeniu praw uczniów regulowany jest zazwyczaj w statucie szkoły, dlatego rodzice zainteresowani złożeniem takiego pisma powinni najpierw zapoznać się z zapisami tego dokumentu.

Statut szkoły mówi bowiem o formie i miejscu składania skarg, a także o terminie ich rozpatrywania.

Skarga do kuratorium na przedszkole lub szkołę będzie zasadna wtedy, kiedy pisma do dyrektora nie przyniosą żadnego rezultatu lub kiedy problem będzie dotyczył pracy organów sprawujących nadzór nad dyrektorem.

Do kuratora oświaty można także zwrócić się z problemami dotyczącymi:

 • przebiegu procesu kształcenia i wychowania,
 • efektów działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej oraz innej działalności statutowej placówki.

Jeśli rodzic złoży skargę do kuratorium jedynie po to, aby przyspieszyć osiągnięcie swojego celu, taka skarga może zostać zwrócona zgodnie ze swoją właściwością, na przykład do dyrektora placówki.

 

Jakie sprawy można zgłaszać do kuratorium?

Jeśli pismo do dyrektora szkoły nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, rodzic może złożyć skargę do kuratorium oświaty. Kurator nadzoruje każdą placówkę edukacyjną pod względem:

 • realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
 • zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,
 • przestrzegania zasad oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów,
 • przestrzegania zasad prowadzenia egzaminów,
 • przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • przestrzegania statutu placówki,
 • przestrzegania praw ucznia i praw dziecka oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach,
 • zapewniania uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki, opieki i wychowania.

Jak zgłosić skargę do kuratorium?

Skarga do kuratorium na nauczyciela, dyrektora lub ucznia dla celów dowodowych powinna przyjąć formę pisemną, lecz nie musi. Rodzice mogą również skonsultować swój problem z pracownikami kuratorium przez telefon lub osobiście.

Zanim złożą pisemną skargę, mają możliwość:

 • zasięgnięcia porady telefonicznej i upewnienia się, czy szkoła złamała prawo przez telefon podczas rozmowy z pracownikiem kuratorium,
 • osobiście podczas rozmowy z Kuratorem lub Wicekuratorem w dniach i godzinach przyjmowania interesantów w po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, lub elektronicznym,
 • osobiście podczas rozmowy z Dyrektorem Delegatury w dniach i godzinach przyjęć interesantów,
 • osobiście podczas rozmowy z Dyrektorem Wydziału w dniach i godzinach przyjęć interesantów.

 

Jak napisać pismo do kuratorium oświaty?

Jeśli już to konieczne, skarga na nauczyciela do kuratorium, skarga na dyrektora szkoły czy ucznia w formie pisemnej powinna zostać złożona do Kuratorium Oświaty lub do Delegatur Kuratorium Oświaty w zależności od lokalizacji szkoły.

Pismo składa się do Kancelarii ogólnej osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Aby sporządzić zgodne z wymogami formalnymi pismo, warto wykorzystać przygotowany przez nas gotowy do wypełnienia wzór skargi do kuratorium. Należy pamiętać przy tym, że dokument nie może być anonimowy.

Musi zawierać dane (imię i nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu) oraz podpis rodzica, w przeciwnym razie skarga pozostanie bez rozpatrzenia.

Imienna skarga gwarantuje natomiast uzyskanie pisemnej odpowiedzi dotyczącej zgłaszanej sprawy w terminie maksymalnie jednego miesiąca od jej zgłoszenia.

Podsumowując, skarga do kuratorium oświaty powinna zawierać podstawowe dane, takie jak:

 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane nadawcy + dane kontaktowe,
 • adres zamieszkania osoby wnoszącej skargę,
 • dane odbiorcy,
 • treść skargi, w której opisany zostanie problem wraz ze wskazaniem szkoły, której dotyczy (opcjonalnie dyrektora szkoły, nauczyciela, ucznia),
 • podpis rodzica.

Czym skutkuje wniesienie skargi do kuratorium? w odpowiedzi na skargę rodzica kurator powinien wyznaczyć wizytatora, który przeprowadzi kontrolę w danej placówce.

Wizytator sprawdzi zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa i poprowadzi rozmowy wyjaśniające z dyrekcją, wychowawcą czy innymi pracownikami.

Sprawdzi również, czy udzielono wymaganej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zalecenia, które zostaną wydane w oparciu o wyniki takiej kontroli, są dla dyrektora szkoły obligatoryjne do realizacji.

Podsumowanie

Kuratorium sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami publicznymi jak i niepublicznymi oraz placówkami, a zakres tego nadzoru jasno formułuje Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Skargę najczęściej składa się na niewłaściwe zachowanie nauczyciela, fałszowanie dokumentacji szkolnej, dopisywanie wymyślonych ocen, wszelkie przejawy przemocy (agresja słowna, psychiczna i fizyczna), skargę także można złożyć na ucznia, na dyrektora szkoły, czy też innego pracownika szkoły.

Konsekwencje dla osoby na którą złożono skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, mogą być bardzo dotkliwe i może to być:

 • wymierzenie nagany,
 • wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
 • zwolnienie z pracy z zakazem zatrudnienia na 3 lata,
 • a nawet całkowity zakaz wykonywania zawodu.

Po wpłynięciu skargi, kuratorium na odpowiedź 30 dni od daty wpłynięcia skargi.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,25 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze

1 komentarz w “Skarga do kuratorium oświaty WZÓR z omówieniem”
 1. Bożena M.

  Chcemy napisać skargę do rzecznika dyscyplinarnego na dyrektora szkoły bo jego zachowanie było naprawdę niewłaściwe. Dla nas liczy się przede wszystkim dobra dziecka, na terenie szkoły w czasie zajęć doszło do bójki między naszym dzieckiem a inny dzieckiem z tej samej klasy. Nasze dziecko było narażone na utratę zdrowia, a dyrektor do dziś nie zrobił z tym nic, minął prawie miesiąc, a dziecko które pobiło naszego syna nie otrzymało żadnych konsekwencji. Dyrektor szkoły nic nie zrobił i chcemy z tym iść do kuratorium.

Comments are closed.