Pismo do kuratorium oświaty WZÓR z omówieniem

Jak napisać pismo do kuratorium oświaty? jeśli zawiodły inne możliwości współpracy ze szkołą (skarga do dyrektora na ucznia lub skarga na nauczyciela), a dziecko nadal narzeka na złe traktowanie ze strony pedagoga czy rówieśnika, rodzic może zwrócić się o pomoc do kuratorium.

Wstęp

pismo-do-kuratorium-oswiaty-wzor-pdf-docZgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Kuratorium Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami. W zakresie obowiązków organu jest więc podjęcie działań w sytuacji, kiedy kierujący daną placówką nie wywiązują się należycie ze swoich zadań.

Jako rodzic i opiekun prawny dziecka, masz prawo złożyć skargę bezpośrednio do kuratora oświaty. Pismo takie jednak, aby zostało uznane za prawidłowe i rozpatrzone, powinno spełniać kilka wymogów formalnych. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do kuratorium oświaty, które pobierzesz poniżej:

Pismo do kuratorium oświaty wzór

W jakiej sprawie można złożyć pismo do kuratorium oświaty?

Kurator Oświaty sprawuje nad placówkami nadzór pedagogiczny, który polega na ocenianiu warunków i stanu działalności wychowawczej, opiekuńczej oraz dydaktycznej szkół i nauczycieli.

Organ analizuje i ocenia efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także każdej innej działalności statutowej szkół. Co więcej, jego zadaniem jest udzielanie pomocy placówkom i inspirowanie nauczycieli do innowacji metodycznych, organizacyjnych i pedagogicznych.

Jednocześnie kurator oświaty nadzoruje placówki w takich aspektach, jak:

 • zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,
 • realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
 • przestrzeganie statutu szkoły lub innej placówki oświatowej,
 • przestrzeganie zasad oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów,
 • przestrzeganie zasad przeprowadzania egzaminów,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia,
 • rozpowszechnianie wiedzy o tych prawach,
 • zapewnienie uczniom higienicznych i bezpiecznych warunków nauki, opieki i wychowania.

Skarga do kuratorium na ucznia czy nauczyciela może dotyczyć zatem wszystkich wymienionych wyżej aspektów. Warto pamiętać, że kiedy rodzic złoży taki donos do kuratorium, obowiązkiem organu będzie ustalenie stanu faktycznego, czyli sprawdzenie, czy nauczyciel lub dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Zanim złożymy pismo do Kuratorium Oświaty

Skarga na nauczyciela do kuratorium nie powinna być pismem składanym zbyt pochopnie. Należy pamiętać, że każdy taki donos jest dla placówki bardzo krzywdzący, dlatego warto wcześniej upewnić się, czy skarżące się na pedagoga dziecko faktycznie mówi prawdę.

Aby to ustalić, można skonfrontować się z samym nauczycielem lub porozmawiać z innymi rodzicami. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, czy problem dotyczy więcej niż jednego ucznia. Kolejnym krokiem powinna być skarga do dyrektora, a jeśli ta nie przyniesie pożądanego skutku, warto skontaktować się z Kuratorium telefonicznie lub osobiście.

Podczas rozmowy z pracownikiem Kuratorium rodzic ma szansę zasięgnąć porady, czy w określonej sytuacji placówka złamała prawo oraz co należy zrobić w takich okolicznościach.

Trudne sprawy można skonsultować także osobiście z Kuratorem lub Wicekuratorem, którzy przyjmują interesantów w sprawach skarg, interwencji i wniosków – zwykle po uprzednim telefonicznym, bądź elektronicznym zgłoszeniu.

Ostatecznością powinien być donos na nauczyciela do kuratorium w formie pisemnej. Pismo tego typu należy złożyć do Kuratorium Oświaty lub Delegatur Kuratorium Oświaty do Kancelarii ogólnej – w zależności od lokalizacji placówki. Należy uzyskać przy tym potwierdzenie odbioru.

Co ważne, skarga do kuratorium na nauczyciela musi zostać podpisana przez rodzica i nie może być anonimowa – takiego pisma organ nie będzie rozpatrywał. Prawidłowo sporządzona skarga na nauczyciela do kuratorium obliguje Kuratora do udzielenia odpowiedzi pisemnej w sprawie zgłoszonej sprawy w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania.

Jaki skutek niesie za sobą pisemna skarga do kuratorium na szkołę? Po otrzymaniu takiego pisma kurator oświaty wyznacza wizytatora, który ma za zadanie przeprowadzić w placówce kontrolę.

Podczas takiej kontroli sprawdza on zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa, analizuje dokumentację, prowadzi rozmowy wyjaśniające z dyrekcją i pracownikami, a także upewnia się, czy udzielona została niezbędna pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Wyniki kontroli są podstawą do stworzenia zaleceń, które dyrektor placówki zobligowany jest zrealizować.

Czego może dotyczyć skarga na nauczyciela lub ucznia do kuratorium?

Skarga do kuratorium na przedszkole, szkołę czy inną placówkę może dotyczyć zarówno agresywnego ucznia, jak i nauczyciela, który dopuszcza się nieetycznego zachowania. W praktyce pisma tego typu najczęściej odnoszą się jednak do pracy pedagogów, którzy:

 • charakteryzują się niską kulturą osobistą, stosują agresję słowną, obrażają uczniów i rodziców,
 • nie przestrzegają zasad prawidłowego sposobu oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów,
 • niewłaściwie wypełniają obowiązki egzaminacyjne,
 • nie przestrzegają zasad BHP oraz statutu szkolnego,
 • fałszują dokumentację szkolną i dopisują wymyślone oceny,
 • niewłaściwie korzystają z urlopów i zwolnień lekarskich,
 • nie nadzorują dzieci w czasie zajęć i wycieczek szkolnych, narażając ich na utratę zdrowia lub życia,
 • wydają dzieci osobom nieupoważnionym,
 • naruszają godność osobistą ucznia lub/i jego nietykalność,
 • stosują przemoc fizyczną lub psychiczną,
 • zaniedbują uczniów,
 • przebywają na terenie szkoły pod wpływem alkoholu.

W przypadku skarg do kuratorium na ucznia sprawy dotyczą zwykle agresywnego zachowania, niszczenia przedmiotów, używania wulgaryzmów, a także przemocy psychicznej i fizycznej.

Wszystkie te zachowania są dla innych dzieci szkodliwe w dwojaki sposób – mogą prowadzić do naśladowania złego wzorca przez uczniów lub stanowić zagrożenia dla ich zdrowia i życia. W każdym wypadku należy więc interweniować, zanim problem niebezpiecznie się nasili.

Co powinno zawierać pismo do Kuratora Oświaty?

Najłatwiejszym sposobem na sporządzenie prawidłowej skargi do Kuratora Oświaty jest wykorzystanie dokumentu, jakim jest wzór pisma do Kuratora Oświaty. Gotowy do wypełnienia druk wymaga uwzględnienia takich informacji, jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane skarżącego rodzica, przynajmniej imię, nazwisko i adres zamieszkania,
 • dane odbiorcy (Kurator Oświaty),
 • treść skargi, zawierająca dokładne opisanie problemu.

Wzór pisma do Kuratorium Oświaty pomaga w przygotowaniu dokumentu, który obliguje organ do działania, dlatego warto wykorzystać go, aby mieć pewność, że skarga nie pozostanie bez rozpatrzenia.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,10 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze