Skarga na nauczyciela WZÓR + omówienie

Jak napisać skargę na nauczyciela? problemy w szkole z nauczycielem mogą dotyczyć różnych zachowań ze strony pedagoga. Najczęściej dzieci skarżą się na niesprawiedliwy sposób oceniania, łagodniejsze traktowanie jednych uczniów i surowsze podejście do innych. Zdarzają się jednak również poważniejsze problemy, takie jak agresja słowna czy fałszowanie dokumentacji szkolnej.

Wstęp

skarga-na-nauczyciela-wzor-pdf-docRodzic nigdy nie powinien więc bagatelizować skarg dziecka na zachowanie nauczyciela. W takich okolicznościach konieczne jest złożenie do dyrektora szkoły skargi na niewłaściwe lub niestosowne zachowanie nauczyciela, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, które spełnia wszystkie formalne wymogi i na pewno zostanie uwzględnione przy dyrektora, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Skarga na nauczyciela wzór

Złe zachowanie nauczyciela wobec ucznia

skarga-na-nauczycielaDzieci bardzo często skarżą się rodzicom na złe zachowanie nauczycieli. Problemy dotyczą niskiej kultury osobistej, agresji słownej, promowania jednych uczniów kosztem drugich, itd. Rodzic nigdy nie powinien takich skarg ignorować. W takiej sytuacji należy zawsze wysłuchać dziecko, a następnie zweryfikować jego słowa podczas rozmowy z innym rodzicem.

Jeśli niewłaściwe zachowanie nauczyciela wobec ucznia dotyczy kilkorga dzieci, nie ma wątpliwości co do konieczności podjęcia odpowiednich działań, zanim sytuacja się zaostrzy. Poza tym grupowa skarga na nauczyciela z pewnością okaże się skuteczniejsza niż skarga sporządzona przez jednego z rodziców.

Zanim przystąpimy do sporządzenia odpowiedniego pisma, powinniśmy dokonać jeszcze jednego – przystąpić do osobistej rozmowy z nauczycielem. W przypadku błahych problemów może okazać się bowiem, że pedagog nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak jego zachowanie wpływa negatywnie na samopoczucie uczniów.

Jeśli sprawa dotyczy, na przykład, surowszego traktowania jednego dziecka, uczący może wytłumaczyć ją, chociażby większymi oczekiwaniami wobec ucznia z dużym potencjałem intelektualnym.

Jeżeli jednak problem jest poważniejszy lub prywatna rozmowa z nauczycielem nie przyniosła pożądanych rezultatów, pozostaje nam jedynie złożyć skargę na nauczyciela. Jak ją napisać? pobierzesz przygotowany przez nas wzór skargi na nauczyciela, którą pobierzesz u góry.

Wzór skargi na nauczyciela

Skarga do dyrektora szkoły na nauczyciela musi być skargą imienną. Anonimowe pisma w tego typu sprawach nie będą bowiem rozpatrywane. Jeśli donos składa więcej niż jeden rodzic (zbiorowa skarga – petycja), to na dokumencie powinny widnieć podpisy wszystkich rodziców składających skargę.

Co powinien zawierać wzór pisma do dyrektora szkoły w sprawie nieetycznego zachowania nauczyciela? podstawowe elementy skargi na nauczyciela to:

 • miejscowość i data,
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania rodzica, który wnosi skargę na nauczyciela lub przedstawiciela całej grupy rodziców,
 • dane odbiorcy, czyli dyrektora – imię, nazwisko, nazwa i numer szkoły, w której zajmuje stanowisko dyrektora,
 • treść skargi,
 • podpis rodzica lub rodziców.

W treści skargi na nauczyciela należy opisać wszystkie zaistniałe sytuacje, na które skarży się dziecko lub dzieci pozostałych rodziców w przypadku donosu zbiorowego.

Warto także odnieść się do postanowień regulaminu szkolnego, wskazując przepisy dotyczące praw uczniów i obowiązków nauczycieli, które łamie dany pedagog.

Jakie skutki ma pisemna skarga na nauczyciela?

Pisemna skarga do dyrektora na jednego z nauczycieli powinna zostać rozpatrzona w ciągu 14 dni – maksymalnie 30 dni, jednak tylko w uzasadnionych przypadkach.

Dyrektor szkoły zobligowany jest odpowiedzieć na pismo, ustosunkowując się do opisanego problemu. Jeśli rodzice nie zgadzają się z jego zdaniem, mogą złożyć odwołanie od podjętej decyzji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Dyrektor placówki ma kompetencje, aby we właściwy sposób ukarać nieetyczne zachowanie nauczycieli. Skutkiem pisemnej skargi na nauczyciela może być więc między innymi kara nagany, kara zwolnienia z pracy, wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (tzw. dyscyplinarka), a nawet zwolnienie z zakazem zatrudnienia w zawodzie lub całkowity zakaz wykonywania zawodu.

Skarga na nauczyciela do kuratorium

skarga-na-nauczyciela-do-kuratorium-wzor-pdf-docDonos na nauczyciela do kuratorium nie powinien być pierwszym krokiem zaniepokojonych rodziców, lecz odpowiedzią na brak reakcji ze strony dyrektora placówki. Dopiero odwołanie od decyzji kierującego szkołą warto skierować bezpośrednio do organu nadzorującego (nadzór pedagogiczny).

Wyjątkiem będzie sytuacja, w której donos dotyczy samego dyrektora. W takim przypadku z oczywistych względów konieczna będzie skarga do kuratorium oświaty. Poniżej pobierzesz wzór skargi na nauczyciela do kuratorium:

Skarga na nauczyciela do kuratorium wzór

skarga-na-nauczyciela-do-kuratorium-wzor-pdf-doc

Skarga na nauczyciela do kuratorium wzór

Warto pamiętać jednak, aby nie reagować zbyt pochopnie, bowiem każdą tego typu sprawę rozwiązuje się zawsze zgodnie z procedurami. Dyrektor ma obowiązek sprawdzenia, czy skarga na nauczyciela jest zasadna.

Może w tym celu zastosować różne metody weryfikacji prawdziwości donosu. Najczęściej rozmawia z pedagogiem, przeprowadza ankiety wśród uczniów, doprowadza do konfrontacji pomiędzy nauczycielem a rodzicami wnoszącymi skargę.

Dyrektor szkoły rozmawiający z pedagogiem i świadkami powinien sporządzać protokoły z każdej takiej konwersacji, ponieważ stanowią one podstawę wszczęcia ewentualnego postępowania dyscyplinarnego w przypadku uznania zarzutów.

Jeśli kierujący placówką uzna, że problem dotyczy zaniedbania obowiązków lub uchybienia godności zawodu nauczyciela,  powiadamia rzecznika dyscyplinarnego i wszczyna postępowanie dyscyplinarne.

Co ważne, dyrektor szkoły ma obowiązek rozpatrzenia przyczyn złożenia skargi nawet w przypadku jej wycofania. Zdarza się bowiem, że rodzice lub uczniowie wycofują donos ze względu na zastraszenie przez nauczyciela, natomiast sprawę tłumaczą nieporozumieniem lub konfabulacją dziecka.

W takich przypadkach kierujący placówką powinien sprawdzić, co stoi za wycofaniem skargi poprzez przeprowadzenie anonimowych ankiet wśród uczniów i rodziców, a także przejrzenie historii danego pedagoga pod kątem podobnych zgłoszeń.

Skarga na nauczyciela do kuratorium konsekwencje

Skarga na nauczyciela do kuratorium skutkuje bezpośrednim przekazaniem sprawy do rzecznika dyscyplinarnego oraz wszczęciem postępowania wyjaśniającego, czyli pierwszego etapu postępowania dyscyplinarnego. Ostatecznie, nauczyciel może ponieść konsekwencje w postaci:

 • nagany z ostrzeżeniem,
 • zwolnienia,
 • zwolnienia z zakazem przyjmowania do zawodu przez 3 lata,
 • wydalenia z zawodu.

Warto wiedzieć jednak, że nie może to być donos anonimowy, ponieważ taki pozostanie bez rozpatrzenia. Wyjątkiem są sytuacje bardzo poważne, kiedy zagrożone jest dobro dziecka.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze