Jak napisać Odwołanie do przedszkola WZÓR pisma

Jak napisać odwołanie do przedszkola? jeśli dziecko nie przejdzie pomyślnie procesu rekrutacyjnego i nie dostanie się do wybranej lub do żadnej placówki, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola (wzór wniosku o uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola znajdziesz na końcu artykułu). Rodzic ma na to 7 dni od dnia upublicznienia listy kandydatów przyjętych do placówki.

Wstęp

odwolanie-do-przedszkola-wzor-pdf-doc-wordPo otrzymaniu takiego uzasadnienia rodzic może złożyć odwołanie do przedszkola. Jak je napisać? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór odwołania do przedszkola, które pobierzesz poniżej:

Odwołanie do przedszkola wzór

Jakie kryteria są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przedszkoli?

Rekrutacja do przedszkoli i zasady rekrutacji są dość czytelne. Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym przedszkoli kandydat otrzymuje przede wszystkim za spełnienie kryterium:

 • wielodzietności,
 • niepełnosprawności (kandydata, rodziców, rodzeństwa),
 • samotnego wychowywania kandydata w rodzinie,
 • objęcia kandydata pieczą zastępczą.

Jeśli wiele dzieci otrzymałoby taką samą liczbę punktów która uprawniałaby je do przyjęcia do przedszkola w procesie rekrutacji, to pod uwagę bierze się wtedy dodatkowe kryteria, w tym:

 • zatrudnienie rodziców,
 • uczęszczanie rodzeństwa do tego samego przedszkola,
 • zadeklarowanie korzystania z pełnej oferty przedszkola (nauczanie, opieka, posiłki) powyżej 8 godzin dziennie,
 • płacenie podatków w gminie, która prowadzi przedszkole.

Jak przebiega odwołanie od nieprzyjęcia do przedszkola?

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej przedszkola możliwe jest na podstawie artykułu 158 ustawy Prawo oświatowe. Przed złożeniem odwołania rodzic musi dopełnić jednak pewnej formalności, czyli wystąpić z wnioskiem o sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmownej decyzji komisji rekrutacyjnej.

Termin złożenia takiej prośby to 7 dni, licząc od dnia publicznego ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. Dzień publikacji listy ma formę adnotacji, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji.

Komisja rekrutacyjna musi wystosować wtedy pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka, rodzic powinien otrzymać takie pismo w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia z odpowiednim wnioskiem do komisji rekrutacyjnej.

Dokument będzie zawierał przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, a także najniższą liczbę punktów, jaka uprawniała kandydatów do przyjęcia i liczbę punktów, które uzyskał dany kandydat w procesie rekrutacji.

Po tym jak komisja rekrutacyjna prześle rodzicowi uzasadnienie decyzji, rodzic może w terminie 7 dni złożyć odwołanie do przedszkola, które składa się na ręce dyrektora placówki.

Ten ma następnie kolejne 7 dni na rozpatrzenie takiego odwołania. Jeśli odpowiedź będzie negatywna, rodzicowi pozostaje  możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego.

W sytuacji, kiedy inne placówki dysponują wolnymi miejscami i prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca, warto złożyć ponownie podanie o przyjęcie do przedszkola z odpowiednim uzasadnieniem.

Jak napisać odwołanie do przedszkola?

Wzór odwołania do przedszkola to dokument, w którym należy zawrzeć podstawowe informacje o kandydacie i wnioskującym w jego imieniu rodzicu/opiekunie prawnym. Pismo powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane osoby składającej odwołanie, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane do kontaktu jednego z rodziców/opiekunów,
 • dane dyrektora przedszkola, do którego kierowane jest odwołanie,
 • nagłówek, czyli „Odwołanie od decyzji/rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej”,
 • treść odwołania, w której wskazane będą dane kandydata (imię i nazwisko dziecka) oraz uzasadnienie odwołania,
 • podpis rodzica.

Odwołanie do przedszkola musi zawierać konkretne argumenty, które przemawiają za przyjęciem dziecka do danej placówki lub podważają słuszność decyzji komisji rekrutacyjnej.

Odwołanie do przedszkola argumenty

Argumenty, jakie powinno zawierać odwołanie do przedszkola, uzależnione są od sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina. Należy wziąć pod uwagę treść uzasadnienia decyzji komisji rekrutacyjnej i do niej odnieść się w uzasadnieniu odwołania.

Rodzic może powołać się na zmianę sytuacji rodzinnej lub dochodowej, jaka miała miejsce w okresie po złożeniu wniosku. Będzie to na przykład utrata pracy przez jednego z rodziców czy pojawienie się nowego członka rodziny.

Dobrym argumentem będzie także wskazanie niemożności uczęszczania przez dziecko do innej placówki na przykład ze względu na dużą odległość od miejsca zamieszkania czy niedostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb kandydata.

Warto przyjrzeć się także samemu procesowi rekrutacji i uzasadnieniu decyzji komisji rekrutacyjnej. W toku postępowania rekrutacyjnego zdarzają się bowiem błędy np. matematyczne popełnione przez komisję rekrutacyjną. Członkowie komisji mogą nieprawidłowo zliczyć punkty przydzielone za spełnienie różnych kryteriów.

Istnieje także ryzyko, że pewne zaświadczenia lub oświadczenia dołączone do wniosku nie zostaną uwzględnione, lub że to rodzic nie dopilnuje prawidłowego złożenia wszystkich dokumentów.

Aby wyniki postępowania rekrutacyjnego zostały uznane, konieczne jest prawidłowe podpisanie decyzji. Jeśli rozstrzygnięcie procesu rekrutacyjnego nie zostanie podpisane przez wszystkich członków komisji, istnieje wątpliwość co do jednomyślności podjętej przez organ decyzji.

Przepisy nakazują wyeliminowanie takiej decyzji z obrotu prawnego.

Podobnie niedopuszczalne jest stosowanie losowania jako któregokolwiek z etapów postępowania rekrutacyjnego. W przypadku zaistnienia jednej z powyżej wymienionych okoliczności rodzic ma prawo podważyć decyzję odmowną dotyczącą przyjęcia jego dziecka do przedszkola.

Wniosek o uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola wzór

wniosek-o-uzasadnienie-nieprzyjecia-dziecka-do-przedszkola-wzor-pdf-doc-word

Wniosek o uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola wzór

Podsumowanie

 • Rekrutacja do przedszkoli nie zawsze idzie po naszej myśli. Odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola to w zasadzie ostatnia szansa dla rodziców dziecka, na zdobycie miejsca w publicznym przedszkolu. Ważne, aby pamiętać o dwóch kluczowych rzeczach:
  • dotrzymanie terminu złożenia odwołania
  • oraz właściwe sporządzenie uzasadnienia odwołania.
 • Jeśli w dalszym ciągu dyrektor przedszkola odmawia przyjęcia dziecka, to rodzic ma prawo złożyć w terminie 30 dni od odebrania decyzji odmownej skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Oczywiście nie ma potrzeby iść do sądu bezpośrednio, tylko składa się skargę za pośrednictwem dyrekcji danej placówki przedszkolnej.
 • W przypadku uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola placówka powinna powołać się na konkretne i prawdziwe argumenty, które skłoniły przedszkole do udzielenia decyzji odmownej o przyjęciu dziecka.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

3 komentarzy w “Jak napisać Odwołanie do przedszkola WZÓR pisma”
 1. Justyna G.

  Witam, złożyłam wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, dostałam zdawkową odpowiedź, typu: dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola, ponieważ otrzymało jedynie 200 punktów, a próg dostania się był od 250 punktów.

  Dlaczego nie napisano więcej w uzasadnieniu? co ciekawe, koleżanka w tym samym przedszkolu, w tym samym roku rekrutacyjnym, dostała odpowiedź, że dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola z powodu braku miejsc… o co tutaj chodzi? czy to możliwe, że przyjęcia do przedszkola w tej akurat placówce są losowe? złożyłyśmy odwołanie do dyrektora przedszkola, zobaczymy, co z tego wyniknie.

 2. witam serdecznie, moje drugie młodsze dziecko nie dostało się do przedszkola nawet pomimo tego, że do tej samej placówki chodzi już mój straszy syn. Również napisaliśmy odwołanie, niestety nie wiem czy użyliśmy dobrych argumentów, czy moglibyście Państwo pomóc mi w skorygowaniu pisma? zaznaczam, że moje dziecko brało udział w rekrutacji do tej samej placówki do której chodzi już mój starszy syn i nie zostało przyjęte.

 3. A co zrobić, gdy w przedszkolu pierwszego wyboru nie ma mojego dziecka na żadnej liście? czyli ani na liście przyjętych ani na liście nie przyjętych? czy to możliwe? czy zaszła jakaś pomyłka?

Comments are closed.