Podwyżka czynszu – Wzór pisma informującego (.DOC + .PDF)

Podwyżka czynszu to proces, który wymaga pewnego nakładu pracy i czasu osoby wynajmującej lokal. Właściciel musi pamiętać o przestrzeganiu przepisów zawartych w Ustawie o ochronie praw lokatorów, ponieważ działanie niezgodnie z tymi regulacjami prowadzi do unieważnienia podwyżki czynszu. W jaki sposób należy przeprowadzić zatem podwyższenie czynszu najmu lokalu mieszkalnego lub usługowego?

Wstęp

wazneAby ułatwić Ci przygotowanie skutecznego oraz zgodnego z aktualnymi przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma o podwyżce czynszu, który pobierzesz poniżej:

Podwyżka czynszu – wzór pisma

Czy wynajmujący ma prawo podwyższyć czynsz?

Osoba wynajmująca lokal ma prawo podwyższyć czynsz oraz inne opłaty związane z wynajmem lokalu, jednak musi zrobić to w sposób formalny, czyli wystosować pisemne wypowiedzenie stawki czynszu, która obowiązywała do tej pory. Właściciel mieszkania ma na to czas do końca miesiąca kalendarzowego. Obowiązują go również terminy wypowiedzenia – przepisowo 3 miesiące, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Należy wiedzieć, że podniesienie czynszu będzie przebiegało inaczej w przypadku zwykłego wynajmu, a inaczej przy umowie najmu instytucjonalnego czy okazjonalnego.

Podwyżka będzie uzasadniona w szczególności w okolicznościach podpisania umowy najmu długoterminowego, gdyż sytuacja na rynku nieruchomości jest stosunkowo dynamiczna, a opłaty związane z wynajmem ulegają gwałtownemu wzrostowi.

Maksymalne podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego

Wynajmujący nie może podwyższać czynszu według własnej woli – limity podwyżek określa bowiem Ustawa o ochronie praw lokatorów. Według zapisów tego dokumentu, podwyżki czynszu nieprzekraczające pewnego progu mogą zostać wprowadzone przez najemcę nawet bez uzasadnienia.

Wynajmujący nie ma jednak prawa dokonywać podwyższenia opłat częściej niż co 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia obowiązywania poprzedniej podwyżki.

Jeśli chodzi o wysokość podwyżek, to zgodnie z ustawą nie mogą one przekroczyć w stosunku rocznym 3 procent wartości odtworzeniowej lokalu.

Tę wylicza się natomiast poprzez pomnożenie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia (średniego kosztu budowy) 1 metra kwadratowego mieszkania przez powierzchnię użytkową lokalu. Wzór podwyższenia czynszu lokalu użytkowego <– pobierzesz tutaj.

 

Uzasadnienie podwyżki czynszu

Właściciel nieruchomości, który pragnie podwyższyć czynsz za wynajem lokalu, może stosownie uzasadnić taką podwyżkę swojemu najemcy. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie praw lokatorów, uzasadnienie to powinno być związane wyłącznie z podwyższeniem czynszu lub innych opłat za używanie lokalu.

Uzasadnienie będzie natomiast obowiązkowe, kiedy podwyżka przekroczy w skali roku 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Jeśli najemca otrzyma informację o takim podwyższeniu opłat, ma prawo żądać od wynajmującego pisemnego uzasadnienia podwyżki oraz jej kalkulacji.

Właściciel lokalu na wynajem musi przestrzegać także 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Co oznacza, że wyższa kwota może obowiązywać dopiero trzy miesiące po wprowadzeniu podwyżki, chyba że strony ustalą inaczej i sporządzą aneks, który skróci lub wydłuży ten czas.

Jeśli najemca całkowicie nie zgadza się na nowe warunki wynajmu, może wnieść pozew do sądu, podważając poprawność wyższego czynszu i żądając ustalenia innej stawki opłat.

Brak zgody najemcy na podwyżkę czynszu

Najemca lokalu może bronić się przez podwyższeniem czynszu na kilka sposobów. Na podważenie zasadności podwyżki ma nawet 2 miesiące od dnia wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu. Lokator może wymagać pisemnego uzasadnienia podwyżki oraz wykazania stosownych kalkulacji.

Właściciel mieszkania ma 14 dni na udzielenie mu odpowiedzi i uzasadnienie podwyżki czynszu. Jeśli nie zrobi tego w terminie, podwyżka zostanie uznana za nieważną.

W odpowiedzi na żądanie najemcy, wynajmujący powinien przedstawić mu kalkulację podwyżki, na którą składają się czynniki, będące podstawą do wypowiedzenia obecnej wysokości czynszu. W dokumencie należy zawrzeć dokładny sposób wyliczenia podniesionej kwoty, bez uwzględniania elementów, które nie podlegają zmianie.

 

Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego może zostać całkowicie odrzucone przez najemcę – lokator wytoczy wtedy powództwo, twierdząc, że podwyżka jest nieuzasadniona lub zbyt wysoka.

Jeśli sąd uzna podwyżkę za zasadną, najemca będzie zobowiązany przyjąć zwiększony czynsz, a także zapłacić kwotę różnicy pomiędzy obecnym a podniesionym czynszem za okres od upływu terminu wypowiedzenia umowy najmu.

Najemca, który nie zgadza się z podwyżką, ma także możliwość odwołania się od decyzji właściciela lokalu i złożenia pisemnej odmowy przyjęcia podwyżki. Będzie to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy najmu po upływie okresu wypowiedzenia.

Co zawiera wzór pisma o podwyżce czynszu?

Wypowiedzenie wysokości czynszu lub innych opłat związanych z używaniem lokalu powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności. Dokument należy wysłać najemcy listem poleconym lub doręczyć osobiście za potwierdzeniem odbioru. Nie istnieje jeden odgórnie narzucony wzór pisma informującego o podwyżce czynszu, jednak dokument powinien zawierać szereg istotnych informacji, w tym:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane nadawcy, czyli wynajmującego,
  • dane adresata, czyli najemcy lokalu,
  • odpowiedni tytuł, np. Wypowiedzenie wysokości czynszu najmu,
  • określenie zawartej umowy najmu (data zawarcia),
  • określenie przedmiotu umowy (adres mieszkania),
  • określenie nowej stawki czynszu,
  • termin obowiązywania nowej stawki czynszu,
  • podpis wynajmującego.

 

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,44 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze