Wezwanie do zapłaty czynszu za mieszkanie – wzór

Jak napisać wezwanie do zapłaty czynszu? Zalegającego z zapłatą czynszu lokatora najemca ma prawo eksmitować, jednak nakaz eksmisji nie jest równoznaczny z nakazem zapłaty zaległego czynszu. Aby odzyskać należne pieniądze, właściciel lokalu zmuszony jest złożyć do sądu osobny pozew.

Wstęp

wazneWcześniej musi również formalnie wezwać lokatora do spłaty zaległości. Niezbędnym dokumentem przy złożeniu pozwu jest bowiem dowód na podejmowanie prób uzyskania zapłaty, czyli pisemne wezwanie do zapłaty czynszu najmu mieszkania. Jak zatem takie pismo napisać? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania do zapłaty czynszu za mieszkanie, który pobierzesz poniżej:

Wezwanie do zapłaty czynszu za mieszkanie – wzór

wezwanie-do-zaplaty-czynszu-za-mieszkanie-wzor-pdf-doc

Wezwanie do zapłaty czynszu za mieszkanie – wzór

Jak odzyskać zaległy czynsz?

Pozew o zapłatę czynszu najmu należy skierować do sądu rejonowego, czyli właściwego dla miejsca położenia lokalu lub dla pozwanego. Jeśli zaległości czynszowe wynoszą do 20 000 zł, sprawa zostanie rozpatrzona w postępowaniu uproszczonym, a jego koszt wyniesie od 30 do 300 zł.

Przed złożeniem pozwu należy jednak zadbać o przedstawienie lokatorowi dokumentu, jakim jest wezwanie do zapłaty czynszu najmu mieszkania. Pismo to jest niezbędne dla sędziego, który musi mieć formalny dowód na to, że najemca próbował odzyskać swoją należność w inny sposób niż na drodze sądowej. Wzór takiego pisma pobierzesz powyżej.

Jeśli wyrok w sprawie będzie pozytywny dla właściciela mieszkania, strona pozwana otrzyma dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu. Po tym terminie wyrok stanie się prawomocny, a wynajmujący będzie miał możliwość wystąpienia o nadanie mu klauzuli wykonawczości.

Komornik zajmie się wtedy egzekucją wyroku, mogąc zająć w zastaw nawet przedmioty wniesione przez lokatora do wynajmowanego mieszkania.

Jak wygląda wzór wezwania do zapłaty czynszu?

Wezwanie do zapłaty zaległego czynszu za mieszkanie musi mieć formę pisemną. Należy sporządzić je jako dokument, który powinien zawierać:

  • dane właściciela mieszkania,
  • dane osoby, która zalega z zapłatą czynszu (dane dłużnika),
  • wskazanie okresu, za jaki dana osoba zalega z zapłatą czynszu wraz z odsetkami od tej kwoty,
  • wskazanie terminu zapłaty (wyznaczonego przez właściciela mieszkania),
  • numer konta do wpłaty zaległości,
  • informację, iż w przypadku braku wpłaty w terminie wynajmujący mieszkanie wystąpi na drogę sądową.

Sporządzone w ten sposób wezwanie do zapłaty zaległego czynszu za lokal należy wysłać lokatorowi listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru.

 

Do kogo skierować wezwanie do zapłaty czynszu najmu mieszkania?

Wezwanie do zapłaty za czynszu najmu mieszkania powinno wskazywać konkretnego dłużnika lub dłużników. Pismo może wymieniać więc wszystkie osoby pełnoletnie, które mieszkają na stałe z lokatorem zalegającym z płatnościami.

Nie ma znaczenia, czy są to współlokatorzy spokrewnieni, czy nie. Najemca ma prawo umieścić ich dane w wezwaniu. Jednocześnie, jeśli właściciel mieszkania podpisał umowę najmu z kilkoma osobami, może wezwać do zapłaty wszystkie te osoby lub tylko jedną z nich, według własnego wyboru.

Wypowiedzenie umowy najmu

Ostateczne wezwanie do zapłaty czynszu to niezbędny krok, jaki wynajmujący musi wykonać, aby mieć możliwość wypowiedzenia umowy najmu lokatorowi, który zwleka z płatnościami.

Wraz z końcem okresu wypowiedzenia podanego w takim wypowiedzeniu, najemca będzie zmuszony opuścić lokal. Warto wiedzieć jednak, że zwłoka z zapłatą czynszu lub innych opłat związanych z używaniem lokalu musi dotyczyć pełnych trzech okresów płatności.

Co więcej, właściciel mieszkania powinien wyznaczyć w wezwaniu do zapłaty dodatkowy miesięczny termin płatności, a wypowiedzenie umowy najmu można przedstawić lokatorowi pod warunkiem, że nie ureguluje on bieżących i zaległych należności w tym dodatkowym terminie.

A jeśli w tym terminie dodatkowym na koncie najemcy powstaną kolejne zaległości z tytułu czynszu, to najemca będzie miał obowiązek uregulować je razem z uprzednimi zaległościami czynszowymi.

Jak złożyć pozew o zapłatę zaległego czynszu?

Co zrobić, jeśli najemca nie płaci czynszu za mieszkanie? Jeśli lokator nie zareaguje na wezwanie do zapłaty czynszu i nie ureguluje zaległych płatności na czas. Wynajmujący mieszkanie może złożyć pozew do sądu rejonowego.

Pozew ten należy sporządzić na formularzu urzędowym, podając w nim takie dane, jak imiona, nazwiska i adresy zamieszkania stron. W dokumencie właściciel lokalu powinien dokładnie opisać sprawę, uzasadnić żądania i podać dowody, załączając odpowiednie dokumenty.

Złożenie pozwu wiąże się również z opłatą, zależną od wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty, jakiej domaga się właściciel. Opłata ta wynosi od 30 zł przy sumie zaległości do 2000 zł oraz maksymalnie 300 zł przy dochodzeniu kwoty przekraczającej 7500 zł.

 

Podsumowanie

Umowa najmu jest umową nazwaną, oznacza to, że umowę tę regulują przepisy kodeksu cywilnego. Aby dochodzenie zaległego czynszu przed sądem było możliwe, należy w pierwszej kolejności wysłać do najemcy listem poleconym wezwane do zapłaty, którego wzór znajdziesz w treści niniejszego artykułu.

Dopiero po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu (jeśli najemca nadal nie płaci czynszu) można skierować sprawę do sądu, składając pozew o zapłatę czynszu.

Notoryczne spóźnienie się lokatora z płatnościami za czynsz może jak najbardziej stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy najmu. Aby móc wypowiedzieć lokatorowi umowę najmu z tytułu niepłacenia czynszu należy spełnić łącznie 4 poniższe warunki:

  1. Najemca zwleka z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu za trzy pełne okresy płatności.
  2. Właściciel wezwał najemcę na piśmie do zapłaty zaległych i bieżących należności, uprzedzając go o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu w razie gdy nie zastosuje się do wezwania.
  3. Właściciel wyznaczył w wezwaniu dodatkowy miesięczny termin zapłaty zaległych i bieżących należności.
  4. Najemca nie uregulował zaległych i bieżących należności w dodatkowym miesięcznym terminie.

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze