Żądanie opróżnienia lokalu mieszkalnego – WZÓR + Instrukcja

Jak napisać żądanie opróżnienia lokalu? Jeśli najemca nie opróżni lokalu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu, właściciel ma prawo doręczyć mu sporządzone na piśmie żądanie opróżnienia lokalu. Żądanie koniecznie musi mieć formę pisemną (nie może to być SMS, czy e-mail), a dla swojej ważności żądanie powinno zostać również opatrzone urzędowo poświadczonym podpisem właściciela mieszkania.

Wstęp

wzor-pismaJak sporządzić takie pełnoprawne pismo? aby Ci to ułatwić, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór żądania opróżnienia lokalu, które pobierzesz poniżej:

Żądanie opróżnienia lokalu mieszkalnego – wzór

zadanie-oproznienia-lokalu-mieszkalnego-wzor-pdf-doc

Żądanie opróżnienia lokalu mieszkalnego – wzór

Kiedy i w jaki sposób wręczyć żądanie opróżnienia lokalu mieszkalnego?

Żądanie opróżnienia mieszkania rozpoczyna procedurę eksmisji po wygaśnięciu umowy najmu lub po jej rozwiązaniu. Umowa najmu wygasa na skutek upływu czasu, na jaki została zawarta, jeśli więc nie zostanie przedłużona, uznaje się jej zakończenie.

Z kolei rozwiązanie umowy najmu następuje na skutek jej wypowiedzenia przez jedną ze stron. Zazwyczaj to wynajmujący wypowiada umowę najemcy, który nie przestrzega zasad najmu, na przykład zalegając z czynszem lub podnajmując lokal osobom trzecim.

Jeśli najemca po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy nadal pozostaje w mieszkaniu, właściciel lokalu powinien wręczyć mu żądanie opróżnienia lokalu mieszkalnego. Aby „doręczenie” takiego pisma było skuteczne, należy:

 • wręczyć je osobiście i uzyskać podpis lokatora na dokumencie (dobrze dopisać również datę doręczenia),
 • wysłać je pocztą tradycyjną listem za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Tylko takie sposoby doręczenia żądania będą uznane za skuteczne. W przypadku, kiedy najemca nie odbierze żądania wysłanego pocztą, po zwróceniu do nadawcy jako dwukrotnie awizowane również zostanie uznane za skutecznie doręczone (jest to tak zwane domniemanie doręczenia).

Co zawiera wzór żądania opróżnienia lokalu mieszkalnego?

Eksmisja z lokalu prywatnego rozpoczyna się od sporządzenia żądania opróżnienia mieszkania. Dokument ten musi mieć formę pisemną, opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela lokalu. W jego treści powinny znaleźć się następującego informacje:

 • oznaczenie właściciela i najemcy lokalu,
 • wskazanie umowy najmu i przyczyny ustania stosunku, który z niej wynika (wygaśnięcie umowy lub wypowiedzenie umowy wraz z powodem wypowiedzenia),
 • wyznaczenie terminu opróżnienia lokalu (nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania).

Należy pamiętać, że żądanie opróżnienia lokalu to nie to samo co pozew o opróżnienie lokalu, gdyż drugi rodzaj pisma kierowany jest nie do najemcy, lecz do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby pozwanej.

 

Do pozwu należy dołączyć wszystkie dokumenty, które potwierdzają okoliczności sprawy, w tym między innymi umowę najmu czy właśnie żądanie opróżnienia lokalu.

Kto może wystąpić z pozwem o eksmisję?

Pozew o eksmisję może złożyć:

 • właściciel lub współwłaściciel lokalu przeciwko osobie, lub osobom zajmującym jego lokal, jeśli:
  • umowa zawarta z lokatorami została rozwiązana na skutek wypowiedzenia,
  • umowa wygasła (upłynął wyznaczony termin trwania umowy),
  • budynek, w którym znajduje się lokal,  ma być remontowany, a lokator nie chce przenieść się do innego lokalu zamiennego,
  • główny najemca lokalu zmarł, a pozostałe osoby wspólnie zamieszkujące lokal nie mogły wstąpić w stosunek najmu,
  • lokator zajął mieszkanie bezprawnie i samowolnie, bez zgody właściciela oraz bez podpisywania jakiejkolwiek umowy.
 • spółdzielnia mieszkaniowa – osobom, co do których podjęto uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu,
 • współlokator – w stosunku do innego współlokatora, jeżeli ten swoim postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Według powyższych możliwa jest nawet eksmisja z domu jednorodzinnego, na przykład w sytuacji, kiedy członek rodziny stosuje przemoc wobec wspólnie zamieszkującym z nim innych członków rodziny.

W takim przypadku nie ma znaczenia, jaki tytuł prawny przysługuje takiej osobie. Istotną przesłanką do wydania nakazu eksmisji jest bowiem spełnianie warunku “czynienia wspólnego zamieszkiwania szczególnie uciążliwym”.

Jeśli sąd wyda nakaz eksmisji, a najemca lokalu nie opróżni go dobrowolnie, podmiot domagający się eksmisji powinien złożyć u komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Podsumowanie

 • Kwestie dotyczące rozwiązania umowy najmu, a także opróżnienia zajmowanego lokalu dość jasno formułują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i zmianie Kodeksu cywilnego.
 • Najemca, otrzymując żądanie opróżnienia zajmowanego mieszkania używanego na podstawie np. umowy najmu okazjonalnego lokalu – powinien opuścić lokal w terminie wskazanym w żądaniu.
 • Bez względu na powód wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeśli najemca nie opuści lokalu dobrowolnie, właściciel mieszkania ma prawo złożyć w sądzie pozew o eksmisję lokatora.

 

 • W przypadku eksmisji z lokalu kaucją zabezpieczająca wpłacona przez najemcę może zostać przeznaczona na  pokrycie kosztów wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
 • Jeżeli strony w umowie nie postanowiły inaczej, z tytułu najmu okazjonalnego lokalu, właściciel oprócz czynszu za mieszkanie może pobierać wyłącznie opłaty niezależne od właściciela, tj.:
  • opłaty za prąd,
  • płaty za wodę,
  • czy opłaty za media.
 • Właściciel nieruchomości, wzywając lokatora do opuszczenia lokalu, może wyznaczyć mu termin na jego opuszczenie nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy.
 • Żądanie opróżnienia lokalu sporządzone koniecznie musi być na piśmie z poświadczonym urzędowo podpisem wynajmującego.
 • Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu koniecznie dołączyć należy kopię żądania opróżnienia lokalu wraz z dowodem na jego doręczenie do najemcy (dlatego najprościej żądanie wysłać listem poleconym, by mieć potwierdzenie nadania żądania).

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) reguluje nie tylko zasady wypowiadania stosunku najmu lokali mieszkalnych, ale określa także wzajemne prawa i obowiązki właścicieli lokali i ich lokatorów.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Żądanie opróżnienia lokalu mieszkalnego – WZÓR + Instrukcja”
 1. Wacław P.

  Witam, wypowiedziałem umowę najmu dając najemcom czas na wyprowadzkę 3 miesiące (myślę, że jest to sprawiedliwy okres na opuszczenie lokalu przez najemców). Wypowiadając umowę najmu najemcom Ci przestali płacić czynsz w ogóle, najemcy też oświadczyli mi, że się tak “szybko” nie wyprowadzą, bo nie mogą znaleźć mieszkania w cenie którą są w stanie zapłacić za czynsz. Co robić? czy już teraz mogę żądać opuszczenia mojego mieszkania?

Comments are closed.