Wezwanie do opuszczenia lokalu WZÓR

Jak napisać wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu? wydania wynajmowanego mieszkania dokonuje się zwykle po zakończeniu okresu wypowiedzenia lub w chwili, kiedy ma dojść do rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron. Zdarza się jednak, że najemca odmawia opróżnienia zajmowanego lokalu.

Wstęp

wezwanie-do-opuszczenia-lokalu-wzor-pdf-doc-przykladW takiej sytuacji jego właściciel powinien doręczyć lokatorowi pisemne wezwanie do opuszczenia lokalu. Jak je sporządzić? w wezwaniu powinno znaleźć się niezbędne minimum informacji, aby pismo było skuteczne i spełniało wszystkie wymogi formalne. Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego skutecznego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania do opuszczenia lokalu mieszkalnego, który pobierzesz poniżej:

Wezwanie do opuszczenia lokalu wzór

Kiedy można wręczyć lokatorowi wezwanie do opuszczenia lokalu?

Zwykła umowa najmu może zostać rozwiązana na skutek porozumienia stron, za wypowiedzeniem w szczególnych okolicznościach oraz ze względu na upływ okresu, na który została zawarta.

Jeśli lokator po upływie okresu wypowiedzenia umowy nie opróżnił lokalu ze swoich rzeczy, pierwszym krokiem, jaki powinien podjąć właściciel nieruchomości, jest wręczenie mu specjalnego pisma, jakim jest wezwanie do opróżnienia lokalu mieszkalnego.

W takim dokumencie należy przypomnieć osobie wynajmującej mieszkanie, że zawarta umowa najmu już nie obowiązuje oraz wyznaczyć termin opróżnienia lokalu mieszkalnego. Warto podkreślić także, co grozi za brak spełnienia tego żądania – wystąpienie na drogę sądową.

Należy wiedzieć, że pisemne wezwanie do opróżnienia lokalu z rzeczy to jedyne, co może zrobić właściciel mieszkania, bowiem wyłącznym podmiotem, który ma prawo nakazać lokatorowi opuszczenie nieruchomości – jest sąd.

Zanim jednak wystąpimy na drogę sądową, możemy naliczyć najemcy odszkodowanie za bezumowne korzystanie z mieszkania. Takie odszkodowanie nalicza się comiesięcznie w wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymywać, gdyby wynajmował lokal.

 

Jak wygląda proces eksmisji lokatora?

Wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu (wezwanie do opuszczenia i opróżnienia lokalu) to pierwszy krok w kierunku pozbycia się z mieszkania byłego najemcy. Jeśli nie reaguje on na takie wezwanie, właścicielowi nieruchomości pozostaje jedynie droga sądowa. Tylko sąd może wydać wyrok eksmisyjny i tylko komornik sądowy może go wyegzekwować.

Należy wiedzieć jednak, że nie jest to proces, który przebiega błyskawicznie. W toku takiego postępowania sąd bada, czy lokator nie ma prawa do lokalu socjalnego ze względu na szczególną sytuację rodzinną i majątkową.

Jeśli orzeknie o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, nakaże wstrzymanie wykonania opróżnienia nieruchomości do czasu, aż gmina zawrze z lokatorem umowę najmu.

Dawniej miała ona na to maksymalnie 6 miesięcy, jednak termin ten został zniesiony.

Nawet jeśli okaże się, że lokator nie ma prawa do lokalu socjalnego, jego eksmisja może nie nastąpić tak szybko, jak chciałby tego właściciel mieszkania.

Po pierwsze, najemców zabezpiecza tak zwany okres ochronny, zgodnie z którym wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie do 1 listopada do 31 marca, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu zastępczego.

Po drugie, obowiązuje zakaz eksmisji na przysłowiowy bruk, zgodnie z którym nie można eksmitować osoby, której nie przysługuje lokal socjalny na ulicę – należy zapewnić jej mieszkanie o nawet niższym standardzie niż socjalne, co jest również obowiązkiem gminy.

 

Opróżnienie lokalu a najem okazjonalny

Sprawa eksmisji trudnego lokatora jest znacznie łatwiejsza w przypadku najmu okazjonalnego. Przy wygaśnięciu lub rozwiązaniu takiego kontraktu wykorzystuje się oświadczenie o opuszczeniu lokalu mieszkalnego, będące załącznikiem do umowy najmu okazjonalnego.

Jest to dokument z urzędowo poświadczonym podpisem, który zawiera:

  • oznaczenie najemcy i właściciela lokalu,
  • wskazanie umowy najmu okazjonalnego,
  • termin opróżnienia lokalu mieszkalnego przez najemcę i osoby z nim zamieszkujące lokal (nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania).

Jeśli po upływie wyznaczonego terminu lokator nie opróżni mieszkania, jego właściciel może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi notarialnemu, co znacząco przyspiesza proces eksmisji.

Jak sporządzić wezwanie do opuszczenia lokalu?

Podobnie, jak wypowiedzenie umowy najmu, wezwanie do opuszczenia mieszkania powinno mieć formę pisemną. Dokument należy dostarczyć najemcy w sposób skuteczny – osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Właściciel musi dopilnować przy tym uzyskania potwierdzenia doręczenia takiego pisma. Jeśli wręcza je osobiście, powinien zdobyć potwierdzenie odbioru z datą na osobnej kopii, a jeśli wysyła je listownie to wyłącznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

W przygotowaniu takiego pisma pomocny będzie wzór wezwania do opuszczenia lokalu, który uwzględnia między innymi takie elementy, jak:

  • data i miejsce,
  • dane właściciela lokalu/wynajmującego,
  • dane lokatora/najemcy,
  • wskazanie zawartej umowy najmu, która została rozwiązana,
  • wskazanie terminu opróżnienia lokalu mieszkalnego,
  • ostrzeżenie o skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Wypełniony wzór pisma o zabranie rzeczy z lokalu to niezbędna „podkładka” również na wypadek skierowania sprawy do sądu.

Jeśli właściciel będzie zmuszony złożyć pozew o opróżnienie i wydanie lokalu w sądzie rejonowym, koniecznością stanie się załączenie wszystkich dokumentów, które potwierdzą dane okoliczności, w tym również pisemnego wezwania do opuszczenia mieszkania.

 

Podsumowanie

Jeśli najemca nie opróżnił lokalu mieszkalnego zgodnie z przewidzianym w umowie najmu terminie, możesz żądać zwrotu wynajmowanego lokalu użytkowego lub mieszkalnego.

Zaznaczyć należy, że wynajmujący niewiele może zrobić, bez uprzedniego wezwania najemcy do opuszczenia i opróżnienia lokalu (siłowe zmuszenie lub nakłanianie najemcy do opuszczenia mieszkania stanowi przestępstwo i nie wolno podejmować takich kroków). Dopiero po spełnieniu tego wymogu (pisemne wezwanie najemcy do opuszczenia i opróżnienia lokalu), można starać się o eksmisję lokatora z lokalu.

Gdy umowa najmu zostanie rozwiązana, najemca ma obowiązek, by zwrócić w stanie niepogorszonym w stopniu większym niż wynikający ze zwykłego zużycia wynajmowany lokal.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 4,40 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze