Wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu wzór

Jak napisać skuteczne wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu? Bezumownie zajmowany lokal to lokal zajmowany bez żadnego tytułu prawnego, takiego jak prawo własności czy umowa najmu. Jeśli po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu lokator nie opuszcza mieszkania, należy wystosować do niego oficjalne pismo w tej sprawie. Jest to warunek konieczny, na wypadek gdyby trzeba było w przyszłości wystąpić na drogę sądową i doprowadzić do przymusowej egzekucji opróżnienia lokalu.

Wstęp

wezwanie-do-opuszczenia-bezumownie-zajmowanego-lokalu-wzor-pdf-docAby ułatwić Ci sporządzenie pisma spełniającego wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania, które pobierzesz poniżej:

Wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu wzór

wezwanie-do-opuszczenia-bezumownie-zajmowanego-lokalu-wzor-pdf-doc

Wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu wzór

Kiedy dochodzi do bezumownego zajmowania lokalu?

Wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu będzie potrzebne, jeśli dana osoba korzysta z nieruchomości bez tytułu prawnego. Najczęściej dochodzi do takich sytuacji w przypadku:

  • rozwiązania, wypowiedzenia, wygaśnięcia lub odstąpienia od umowy, która uprawniała do korzystania z lokalu (najczęściej wypowiedzenie następuje w wyniku niepłacenia czynszu, a wygaśnięcie wiąże się z zawarciem umowy na czas oznaczony).
  • samowolnego zajęcia lokalu niezamieszkanego i pozbawionego opieki właściciela przez dłuższy czas,
  • braku wykonania przez komornika wyroku eksmisyjnego (na przykład ze względu na okres ochronny od 1. listopada do 31. marca lub ze względu na konieczność znalezienia lokalu socjalnego),
  • nieuregulowania stanu prawnego lokalu po śmierci dotychczasowego lokatora (dotyczy członków rodziny zmarłego, które zamieszkiwały z nim w danym lokalu).

 Jak doprowadzić do opuszczenia lokalu przez najemcę?

Wezwanie do opuszczenia nieruchomości dotyczy zdecydowanie najczęściej tych osób, które zajmują lokal po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu im umowy najmu. Umowa najmu wygasa po upływie czasu, na jaki została zawarta.

Może również zostać wypowiedziana z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Wypowiedzenie to może być spowodowane na przykład zaleganiem z czynszem czy używaniem lokalu niezgodnie z treścią umowy lub przeznaczeniem.

Niezależnie od przyczyny, wypowiedzenie umowy najmu powinno przyjmować formę pisemną pod rygorem nieważności. Co do zasady, po otrzymaniu takiego wypowiedzenia i po upływie okresu wypowiedzenia, najemca powinien opuścić mieszkanie, ale nie zawsze tak się dzieje. Czy wynajmujący może zmusić go do opróżnienia lokalu?

Nakaz opuszczenia lokalu może wydać tylko sąd. Konieczne jest więc rozpoczęcie postępowania sądowego, które prowadzi do eksmisji. Pozew w takiej sprawie właściciel nieruchomości może złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lokatora, czyli pozwanego.

Jeśli sąd wyda prawomocny wyrok w sprawie, eksmisję lokatora przeprowadza komornik. Zanim wynajmujący złoży pozew sądowy, musi jeszcze oficjalnie wezwać najemcę do opróżnienia lokalu. Kopia takiego wezwania jest bowiem niezbędnym załącznikiem pozwu – stanowi dowód na podjęcie próby pozasądowego rozwiązania sprawy.

Wezwanie do opuszczenia lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego należy wręczyć najemcy w momencie, kiedy po upływie okresu wypowiedzenia nadal pozostaje on w mieszkaniu i nie zabiera z niego swoich rzeczy. Dokument musi wskazywać konkretny termin na opróżnienie lokalu oraz ostrzegać o skierowaniu sprawy na drogę sądową, jeśli lokator nie zrealizuje żądania.

Jak napisać wezwanie do opuszczenia lokalu?

Wielu najemców nie wie, jak napisać pismo o opuszczenie lokalu, dlatego w celu upewnienia się, że wezwanie będzie zgodne z przepisami, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wezwania do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu.

Takie pismo pełni podwójną rolę – jednocześnie przypomina najemcy o upływie okresu wypowiedzenia i konieczności wyprowadzenia się z mieszkania oraz ostrzega go przed konsekwencjami skierowania sprawy do sądu.

Wezwanie do opuszczenia i zwrotu wynajmowanego lokalu musi przyjmować formę pisemną. Musi również zostać skutecznie doręczone lokatorowi, dlatego należy przekazać je osobiście, uzyskując potwierdzenie doręczenia na osobnej kopii lub przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Poza tym ważne jest, aby dokument zawierał kilka niezbędnych elementów, w tym:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane właściciela lokalu,
  • dane najemcy,
  • oznaczenie umowy najmu, która wygasła lub została wypowiedziana,
  • wskazanie terminu opróżnienia lokalu mieszkalnego,
  • ostrzeżenie o skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

Pisemne wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu często okazuje się wystarczająco skutecznym sposobem na nieuczciwego najemcę, który z obawy przed eksmisją komorniczą opróżnia wreszcie zajmowane bezumownie mieszkanie.

Warto pamiętać jednak, że takiego lokatora można „postraszyć” czymś jeszcze – mianowicie obowiązkiem wypłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.

O prawie żądania takiego odszkodowania przez wynajmującego, czytamy w artykule 18. ustawy o ochronie praw lokatorów:

1. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby, o której mowa w ust. 1, odszkodowania uzupełniającego.

3. Osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

W praktyce oznacza to, że odszkodowanie stanowi kwotę równą poniesionym stratom za brak możliwości wynajmowania lokalu, który jest bezprawnie zajmowany. Kwota ta może być wyższa niż czynsz, jaki płacił nieuczciwy najemca.

Jest ona ograniczona jedynie w przypadku, kiedy osoba ma prawo do lokalu zamiennego lub socjalnego. Wtedy odszkodowanie jest równe kwocie czynszu, ujętej w umowie, która wygasła lub została wypowiedziana.

Za bezumowne korzystanie z nieruchomości można żądać odszkodowania za 3 lata wstecz od momentu wniesienia pozwu do sądu.

Podsumowanie

Jeśli najemca nie chce opuścić zajmowanego lokalu mieszkalnego, właściciel nieruchomości powinien w pierwszej kolejności wystosować do najemcy wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu.

Dopiero gdy najemca zignoruje takie wezwanie, wynajmujący zyskuje prawo do złożenia w sądzie pozwu w sprawie przymusowego opróżnienia lokalu, rozumianego jako eksmisję. Razem z takim pozwem do sądu dołączyć należy umowę najmu, przesłane wezwanie i sam pozew.

Na szczęście, gdy najemcy nie chcą opuścić lokalu mieszkalnego, wysłanie do nich pierwszego wezwania (którego wzór pobierzesz na początku artykułu) często skutkuje przeniesieniem się do innego lokalu, co jest oczywiście w interesie wynajmującego.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze