Wniosek o wstrzymanie eksmisji WZÓR

Jak napisać wniosek o wstrzymanie eksmisji? Eksmisja z lokalu może zostać przeprowadzona tylko na mocy wyroku lub postanowienia sądu. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których lokator poddał się eksmisji dobrowolnie w akcie notarialnym. Najczęściej przyczyną eksmisji są problemy związane z terminowym opłacaniem czynszu i powstałe z tego tytułu zadłużenie.

Wstęp

wniosek-o-wstrzymanie-eksmisji-wzor-pdf-docW takich okolicznościach wynajmujący lokal rozwiązuje umowę i kieruje do sądu pozew o eksmisję. Czy lokator może się przed nią obronić? oczywiście, że tak! Aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wstrzymanie eksmisji, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o wstrzymanie eksmisji wzór

Jak bronić się przed eksmisją?

Najczęstszą przyczyną postępowań sądowych o eksmisję jest brak ważnej umowy w przedmiocie korzystania z lokalu. Jak bronić się przed eksmisją z mieszkania w takim przypadku?

Lokator, który znajduje się w podobnej sytuacji – musi spróbować w pierwszej kolejności podnieść wszelkie zarzuty dotyczące wadliwości wypowiedzenia umowy najmu.

Chodzi zarówno o uzasadnienie wypowiedzenia umowy, jak i o przestrzeganie zasad obowiązującej procedury wypowiedzenia umowy.

Celem lokatora jest wykazanie, że dysponuje prawem do korzystania z mieszkania. Tytułem prawnym może być umowa najmu mieszkania, umowa użyczenia mieszkania i użytkowania, a także prawo rzeczowe, na przykład służebność mieszkania.

Jeśli stosownej umowy nie sporządzono na piśmie, to lokator nadal może udowodnić, że zawarto ją w innej formie – ustnej – lub w sposób dorozumiany.

Odpowiedź na pozew o eksmisję

Kiedy właściciel nieruchomości wystąpi na drogę sądową o wydanie nakazu eksmisji, sąd doręczy odpis pozwu o eksmisję wszystkim pozwanym lokatorom i zobowiąże ich do wskazania, czy spełniają oni warunki do przyznania prawa do lokalu socjalnego w przypadku orzeczenia eksmisji.

W wyroku sąd orzeknie bowiem, czy lokator ma prawo do zastępczego lokalu socjalnego w określonym terminie, czy też nie. Warto pamiętać, że w takich (i nie tylko) okolicznościach należy odbierać każdą korespondencję sądu i odpowiadać na nią na piśmie.

Jeśli korespondencja dwukrotnie awizowana, którą sąd skierował na prawidłowy adres, nie zostanie odebrana, może zostać uznana za doręczoną.

Natomiast jeżeli lokator nie odpowie na pismo sądu wzywające do wykazania, czy spełnia się warunki do przyznania prawa do lokalu socjalnego, sąd może uznać, że odbiorca pisma nie spełnia tych warunków i orzeknie eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego.

Kto ma prawo do lokalu socjalnego po eksmisji?

W świetle zasad współżycia społecznego (w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej) w przypadku nakazu eksmisji w postaci postępowania egzekucyjnego, do lokalu socjalnego mają prawo:

 • kobiety w ciąży,
 • małoletni, niepełnosprawni oraz osoby sprawujące nad nimi opiekę i zamieszkałe wspólnie w jednym lokalu,
 • obłożnie chorzy,
 • emeryci i renciści, którzy spełniają kryteria otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 • osoby posiadające status bezrobotnego,
 • inne osoby spełniające przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

Prawo do lokalu socjalnego nie obowiązuje jeśli:

 • eksmisja dotyczy mieszkania niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego (z wyjątkiem lokali zamieszkiwanych na podstawie umowy ze spółdzielnią mieszkaniową/towarzystwem budownictwa społecznego),
 • powodem eksmisji jest stosowanie przemocy w rodzinie, wykraczanie w sposób rażący/uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku lub gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania zastępczego lokalu gmina na wniosek komornika wskaże zadłużonemu najemcy (osobie eksmitowanej) tymczasowy lokal zastępczy.

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania

Jeśli sąd wyda nakaz eksmisji z mieszkania bez prawa do lokalu socjalnego, ale po wyroku eksmisyjnym wystąpiły okoliczności, które uzasadniają przyznanie takiego lokalu (np. ciąża, choroba, status bezrobotnego, emeryta, rencisty, opieka nad małoletnim) warto złożyć wniosek o wstrzymanie eksmisji z mieszkania.

Nie ma gwarancji, że taki wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, ale z pewnością czasowo wstrzyma egzekucję komorniczą.

Do wniosku należy dołączyć dowody, które potwierdzają przytoczone argumenty, na przykład zaświadczenie lekarskie, akt urodzenia dziecka, zaświadczenie z urzędu pracy.

Jak uniknąć eksmisji z lokalu komunalnego/socjalnego?

Eksmisja z mieszkania komunalnego może zostać wstrzymana na kilka sposobów. Jednym z nich jest powołanie się na okres ochronny lokatorów, trwający do 1 listopada do 31 marca.

W trakcie trwania tego okresu nie wolno dokonać eksmisji, jeśli lokatorowi nie wskazano innego lokalu lub nie przyznano lokalu socjalnego.

Wyjątkiem od tej zasady są wyroki eksmisyjne:

 • w których powodem eksmisji jest stosowanie przemocy w rodzinie, wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku;
 • dotyczyły zajęcia lokalu bez tytułu prawnego.

Eksmisja z lokalu socjalnego może zostać spowodowana tymi samymi czynnikami, co eksmisja z lokalu komunalnego, czyli zaleganiem z czynszem, naruszaniem porządku czy też niszczeniem mieszkania.

Zanim gmina dokona eksmisji, musi wskazać jednak tak zwane pomieszczenie tymczasowe. Na czas wskazania takiego pomieszczenia tymczasowego, ale nie dłużej niż na 6 miesięcy, następuje wstrzymanie wykonania egzekucji.

Pomieszczenie tymczasowe wskazać może zarówno wierzyciel, jak i dłużnik albo osoba trzecia. Jeśli jednak gmina w terminie 6 miesięcy nie wskaże tymczasowego pomieszczenia, komornik usunie lokatora do:

 • noclegowni,
 • schroniska,
 • innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej przez gminę.

Odwołanie od nakazu eksmisji

Po otrzymaniu nakazu eksmisji lokator ma też prawo do wniesienia odwołania od eksmisji w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym otrzymał wyrok z uzasadnieniem lub od dnia, w którym upłynął termin dwóch tygodni od żądania takiego uzasadnienia (np. terminu pierwszej rozprawy).

Duże szanse na pozytywne rozpatrzenie takiego pisma mają na przykład samotni rodzice, którzy stracili pracę. Osoby znajdujące się w uzasadnionej trudnej sytuacji mogą liczyć na lepsze traktowanie niż dłużnicy karani, agresywni, nadużywający alkoholu.

W celu zaskarżenia nakazu warto wypełnić przygotowany przez nas wzór pisma odwołania od eksmisji i napisać w nim, jakie rozwiązanie proponuje dłużnik, to jest: w jaki sposób i w jakim terminie ureguluje należności z tytułu zadłużenia czynszowego. W piśmie warto zaproponować więc rozłożenie długu na raty konkretnej wysokości wraz z terminami ich spłaty.

Do odwołania należy dołączyć też wszelkie dokumenty, które potwierdzają użyte argumenty, na przykład zaświadczenie lekarskie o chorobie, ale też zaświadczenie o częściowej spłacie długu.

Podsumowanie

Wynajmujący ma pełne prawo, aby złożyć do sądu pozew o eksmisję, czyli żądanie obowiązku wyprowadzki i opróżnienia lokalu (oczywiście wynajmujący musi najpierw wysłać najemcy wezwanie do opuszczenia lokalu), jednak najemca także dysponuje pewnym prawem, jakim jest obrona przed eksmisją, składając do wynajmującego wniosek o wstrzymanie eksmisji lub odpowiadając na pismo z sądu.

Lokator, podejmując właściwy dialog z wynajmującym lub z sądem, przed którym toczy się postępowanie eksmisyjne, może starać się odwlec opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego lub całkowicie tę formę przymusowego rozwiązania sytuacji cofnąć. Przy tego typu negocjacjach warto iść na pewne kompromisy, aby obie strony (wyajmujący jak i lokator) były zadowolone na każdym etapie rozmów, bo tylko taki stan rzeczy zapewni obu stronom polubowne załatwienie sprawy i powrót do codzienności.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze