Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny WZÓR

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny to czynność polegająca na bezpłatnym użyczeniu lokalu lub pomieszczenia członkowi rodziny, który nie będzie płacił za zamieszkiwanie lub prowadzenie działalności gospodarczej w tym miejscu.

Co musi zawierać umowa użyczenia lokalu, aby była skuteczna? Kodeks cywilny nie określa szczególnej formy takiej umowy. Wszystkich jednak szczegółów dowiesz się z poniższego poradnika, w którym pobierzesz też gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia lokalu.

Wprowadzenie

Użyczenie lokalu członkowi rodziny może trwać na czas określony lub nieokreślony, a korzystanie z lokalu przez biorącego w używanie musi przebiegać zgodnie z jego przeznaczeniem.

Lokal udostępniony bezpłatnie wciąż wymaga, aby osoba biorąca go w używanie płaciła koszty jego użytkowania takie jak: woda, prąd, gaz, energia i inne stałe opłaty.

ważneA w przypadku gdy lokal został uszkodzony przez biorącego przez niewłaściwe użytkowanie, wówczas musi on pokryć koszty związane z naprawą uszkodzonej rzeczy i przywróceniem lokalu do stanu z dnia podpisania umowy użyczenia lokalu.

Ważne:

Biorący lokal oraz użyczający nie mają prawa podnajmować lokalu osobom trzecim bez wzajemnego porozumienia się w tej kwestii. Jeśli któraś ze stron zamierza podjąć takie działania, powinna umieścić stosowny zapis w umowie użyczenia.

Poniżej zamieszczam gotowe do pobrania oświadczenie o użyczeniu lokalu:

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny WZÓR

nieodplatne-uzyczenie-lokalu-czlonkowi-rodziny-wzor-doc-pdf

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny WZÓR

Co powinna zawierać umowa użyczenia lokalu?

wzor-pismaAby nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny było przeprowadzone zgodnie z zasadami, w umowie użyczenia powinny znaleźć się informacje i klauzule eliminujące jakiekolwiek niejasności i możliwości manipulowania umową, doprowadzając drugą stronę umowy do nieprzyjemnych konsekwencji.

Oto co powinno znaleźć się umowie użyczenia:

  • Strony umowy – jeśli jesteście osobami fizycznymi, to wystarczą podstawowe dane, jeśli natomiast będzie to umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą, to należy podać nazwę firmy, NIP i REGON.
  • Opis nieruchomości – podstawowe dane określające metraż lokalu, adres, liczba pomieszczeń itp.
  • Określenie stanu – stan techniczny powinien być znany obu stronom, aby podczas wypowiedzenia umowy użyczenia nie dochodziło do niejasności i wspólnych pretensji.
  • Czas trwania umowy – jest to bardzo ważny element umowy użyczenia, gdyż umowa może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.
  • Klauzula o opłatach stałych – umowa użyczenia jest nieodpłatna, dlatego użyczający nie może żądać za użyczenie jakiejkolwiek opłaty, ale w umowie koniecznie powinien znaleźć się zapis o pokrywaniu przez biorącego kosztów stałych i opłat eksploatacyjnych lokalu.
  • Przedwczesne zakończenie umowy – w umowie użyczenia powinien też znaleźć się zapis mówiący o konsekwencjach związanych z niewłaściwym używaniem lokalu i ewentualnym natychmiastowym zerwaniem umowy.

Jak zakończyć umowę użyczenia lokalu?

wedUmowa użyczenia, którą zawarto na czas nieokreślony, może zostać wypowiedziana – jasno o tym mówi art. 3651 kodeksu cywilnego.

Przepis ten mówi, że zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu.

Umowa użyczenia może zostać też wypowiedziana, gdy odpadnie przyczyna jej zawarcia. Przykład: jeśli użyczający lokal, użycza go członkowi rodziny ze względu na łączącą ich przyjaźń, a przyjaźń ta zakończy się z jakichś powodów, użyczający może wypowiedzieć umowę użyczenia lokalu.

Jeśli natomiast umowa użyczenia lokalu zawarta została na czas oznaczony, użyczający może żądać wydania lokalu jeszcze przed upływem terminu, gdy biorący w używanie lokal, nie używa go zgodnie z umową lub przeznaczeniem.

zakonczenie-umowy-uzyczenia-lokalu

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 votes, average: 4,61 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze