Umowa użyczenia miejsca parkingowego WZÓR

Co powinna zawierać umowa użyczenia miejsca parkingowego? charakterystyczną cechą umowy użyczenia jest jej nieodpłatność. To właśnie różni ten stosunek prawny od tradycyjnej umowy najmu miejsca parkingowego czy dzierżawy. W umowie użyczenia użyczający zezwala biorącemu na używanie miejsca parkingowego bez żadnych opłat, poza zwykłymi kosztami utrzymania rzeczy. Co warto wiedzieć na temat umowy użyczenia i jak sporządzić taką umowę?

Wstęp

umowa-uzyczenia-miejsca-parkingowego-wzor-pdf-docAby umowa była skuteczna i wywoływała oczekiwane skutki prawne, powinna zawierać szereg niezbędnych elementów i informacji, dzięki czemu spełni ona wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Umowa użyczenia miejsca parkingowego wzór

umowa-uzyczenia-miejsca-parkingowego-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia miejsca parkingowego wzór

Czym jest umowa użyczenia?

Użyczenie miejsca parkingowego powinno być sformalizowane spisaniem umowy. Niby taki stosunek prawny można uregulować w formie ustnej, jednak dla celów dowodowych zawsze korzystniej jest spisać umowę w formie papierowej.

Samo użyczenie miejsca postojowego lub parkingowego (zupełnie jak użyczenie garażu) polega na tym, że użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na korzystanie z jego rzeczy, czyli z miejsca parkingowego, bądź postojowego.

Użyczający robi to nieodpłatnie, a umowa między stronami może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony, w dowolnej formie.

 

Strony i przedmiot umowy użyczenia

Umowa użyczenia miejsca parkingowego, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, musi wskazywać strony umowy oraz jej przedmiot. Stroną umowy użyczenia może być osoba fizyczna lub firma.

Należy określić ją poprzez podanie:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • adresu
 • i numeru dowodu osobistego
 • lub nazwy, adresu i numeru NIP.

Warto zaznaczyć przy tym, że w profesjonalnym nazewnictwie strony umowy użyczenia określane są mianem: komodanta (użyczający) i komodatariusza (biorący do używania).

Umowa użyczenia miejsca postojowego lub parkingowego musi wskazywać także na rzecz, która jest użyczana. Należy zatem nazwać ją i określić, na przykład poprzez podanie jej lokalizacji. Istotne jest też opisanie stanu technicznego użyczonego przedmiotu.

Pozwala to uniknąć ewentualnych roszczeń z tytułu wad ukrytych.

Kiedy rozwiązuje się umowa użyczenia?

Ponieważ umowa użyczenia miejsca parkingowego lub postojowego nie ma odpłatnego charakteru, tak jak chociażby umowa najmu miejsca parkingowego, jej rozwiązanie następuje najczęściej na drodze porozumienia stron lub w momencie wygaśnięcia czasu trwania umowy, ustalonego przez strony. Taki stosunek prawny rozwiązuje się także, gdy:

 • biorący uczyni użytek z rzeczy zgodnie z umową,
 • upływa czas, gdy biorący mógł używać rzecz.

Umowę użyczenia można także wypowiedzieć, żądając przy tym zwrotu przedmiotu użyczenia. Jest to możliwe w sytuacji, kiedy:

 • biorący używa rzecz sprzecznie z umową, sprzecznie z właściwością rzeczy lub sprzecznie z jej przeznaczeniem,
 • biorący powierzył rzecz osobie trzeciej, mimo że zastrzeżono w umowie zakaz takiego działania,
 • rzecz stała się potrzebna użyczającemu, który nie przewidział takiej ewentualności w chwili zawierania umowy.

 

Umowa użyczenia miejsca parkingowego/postojowego a roszczenia stron

Zawarcie umowy użyczenia sprawia, że strony – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – mogą rościć sobie prawa do naprawy szkody związanej z nieprzestrzeganiem warunków zawartego kontraktu. 

Użyczający ma prawo żądać naprawienia szkody za zniszczenie lub pogorszenie stanu technicznego rzeczy przez biorącego. Natomiast biorący może domagać się:

 • zwrotu nakładów, które poczynił na użyczoną rzecz,
 • naprawienia szkody doznanej wskutek wady rzeczy, którą użyczający zataił. 

Roszczenia te przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Prawa i obowiązki stron w umowie użyczenia

Chociaż umowa użyczenia ma bezpłatny charakter, to nadal rodzi pewne prawa i obowiązki po każdej ze stron. Wśród praw biorącego w używanie wymienia się:

 • prawo do bezpłatnego używania rzeczy oddanej mu przez użyczającego,
 • prawo do oczekiwania na naprawienie szkody wyrządzonej przez użyczającego poprzez niezawiadomienie go o wadach rzeczy.

Jego obowiązkiem jest natomiast:

 • używać rzecz w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu,
 • ponosić zwykłe koszty utrzymania rzeczy (strony mogą ustalić inaczej),
 • ponosić odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy,
 • zwrócić rzecz użyczającemu w niepogorszonym stanie,
 • uzyskać zgodę użyczającego na oddanie rzeczy do używania osobie trzeciej.

Użyczający może z kolei:

 • wyrazić zgodę na powierzenie lub oddanie rzeczy do korzystania osobie trzeciej,
 • żądać zwrotu rzeczy, jeżeli biorący: używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową, właściwościami lub przeznaczeniem, bądź powierza rzecz innej osobie, nie będąc do tego upoważnionym ani zmuszonym przez okoliczności, 
 • żądać zwrotu rzeczy, gdy stanie się ona użyczającemu potrzebna z powodów nieprzewidzianych w momencie zawarcia umowy,
 • żądać zwrotu rzeczy w niepogorszonym stanie.

Obowiązkiem użyczającego jest:

 • zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy,
 • naprawić szkodę, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach oddanej rzeczy, nie powiadomił go o nich. 

 

Jak sporządzić umowę użyczenia miejsca parkingowego/postojowego?

W celu sporządzenia umowy użyczenia miejsca parkingowego lub postojowego można wykorzystać gotowy do wypełnienia:

 • wzór umowy użyczenia miejsca parkingowego,
 • wzór umowy użyczenia miejsca postojowego.

Dokument uwzględnia między innymi takie dane, jak:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron umowy,
 • wskazanie przedmiotu umowy,
 • określenie czasu trwania umowy.

Pismo może precyzować także warunki korzystania z użyczonego przedmiotu, kwestie ponoszenia kosztów utrzymania rzeczy oraz warunki zwrotu rzeczy.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze