Aneks do umowy najmu Zmiana Czynszu WZÓR

Jak napisać aneks do umowy najmu o zmianę czynszu? Umowa najmu lokalu zawsze może zostać zmieniona – niezależnie od tego, czy została zawarta na czas oznaczony, czy nieoznaczony.

Wstęp

Zmiany te mogą dotyczyć czasu trwania umowy, wysokości czynszu, a nawet stron najmu (np. zmiana najemcy, dodanie najemcy) bądź zmiany samego właściciela mieszkania (zmiana właściciela). Najczęściej modyfikacje odnoszą się jednak właśnie do opłat czynszowych.

aneks-do-umowy-najmu-zmiana-najemcy-wzor-pdf-doc-wordAby wprowadzone zmiany miały moc prawną, należy sporządzić w tym celu specjalny dokument, czyli aneks do umowy najmu zmiana czynszu. Jak go napisać? Aby ułatwić Ci sporządzenie aneksu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór aneksu, który pobierzesz poniżej:

Aneks do umowy najmu zmiana czynszu

Aneks-do-umowy-najmu-zmiana-czynszu-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy najmu zmiana czynszu wzór

Czym jest aneks do umowy?

Aneks do umowy najmu do końcowa forma modyfikacji warunków najmu, którą poprzedzają negocjacje i osiągnięcie porozumienia pomiędzy stronami. Aneksów nie sporządza się bowiem jednostronnie, zawsze są one wynikiem porozumienia obu stron umowy.

Jeśli wynajmujący wystąpi z propozycją zmian, na które najemca nie wyrazi zgody, umowa może ulec rozwiązaniu zgodnie z obowiązującym okresem wypowiedzenia.

Aneks do umowy jest dokumentem, który pozwala nie tylko zmieniać postanowienia tej umowy, ale również dodawać do niej nowe zapisy i usuwać te już istniejące.

W przypadku aneksów do umowy najmu możemy mieć do czynienia ze zmianą terminu obowiązywania umowy, ze zmianą wysokości czynszu, dodaniem najemcy, zmianom najemcy czy też ze zmianą stron umowy, np. właściciela nieruchomości.

 

Jak sporządzić aneks do umowy o podwyżce czynszu?

Aneks do umowy najmu lokalu użytkowego zmiana czynszu musi przyjmować formę pisemną.

Dokument stanowi oświadczenie obu stron najmu, w którym strony zgodnie ustalają podwyżkę opłat czynszowych, która zacznie obowiązywać zgodnie z terminem wskazanym w aneksie.

Aneks do umowy najmu o podwyżce czynszu powinien zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • określenie stron umowy,
 • określenie przedmiotu umowy,
 • odniesienie do umowy najmu, której dotyczy,
 • wskazanie zapisów, które ulegają zmianie wraz z opisem zmian:
  • obniżeniem czynszu,
  • podwyższeniem czynszu,
 • konkretne kwoty związane z podwyżką czynszu,
 • określenie terminu obowiązywania wprowadzonych zmian,
 • podpisy obu stron najmu. 

Najważniejszy element, jaki musi zawierać dokument o nazwie aneks do umowy najmu mieszkania podwyżka czynszu to przytoczenie modyfikowanego paragrafu w formie:

“Określoną w  § … pkt. … treść: „[…]”, strony zastępują treścią: „[…]”.

Istotne jest także wskazanie, iż pozostałe zapisy umowy najmu pozostają bez zmian.

 

Aneks o podwyższenie czynszu a przepisy chroniące lokatorów

Aneks o podwyższenie czynszu nie może zostać sporządzony w sposób dowolny, zwłaszcza jeśli dotyczy najmu lokalu mieszkalnego. Najemcy są w takim przypadku chronieni przez zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów.

Jeśli wynajmujący zdecyduje się sporządzić aneks do umowy najmu podwyższenie czynszu, powinien wcześniej zapoznać się dokładnie z postanowieniami tej ustawy, w której czytamy, że:

 • właściciel może podwyższać czynsz lub inne opłaty za używanie lokalu poprzez wypowiedzenie jego dotychczasowej wysokości najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia,
 • termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące, o ile strony nie ustalą w umowie terminu dłuższego,
 • wypowiedzenie wysokości czynszu lub innych opłat za używanie lokalu musi zostać dokonane na piśmie pod rygorem nieważności, 
 • podwyżka czynszu lub innych opłat, która w skali roku przekroczy 3% wartości odtworzeniowej lokalu, może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, a na pisemne żądanie lokatora właściciel zobowiązany jest w terminie 14 dni uzasadnić podwyższenie opłat czynszowych i przedstawić kalkulację podwyżki pod rygorem jej nieważności. 

Jak widać, w przypadku najmu lokalu mieszkalnego przepisy ograniczają zarówno wysokość podwyżki czynszu, jak i samą możliwość podwyższenia opłat. Aneks do umowy o podwyżce czynszu za lokal mieszkalny nie może więc zostać sporządzony całkowicie dowolnie.

Inaczej jest w przypadku najmu lokalu użytkowego, bowiem takiego najemcy nie chronią przepisy ustawy o ochronie lokatorów. Właściciel nieruchomości może więc podnosić czynsz w sposób niemal całkowicie dowolny – wielokrotnie w ciągu roku oraz w nieograniczonej wysokości.

 

Brak zgody najemcy na podwyżkę czynszu

Jeśli najemca nie zgadza się na proponowaną przez wynajmującego podwyżkę czynszu, sporządzenie aneksu do umowy nie wchodzi w grę – jest to bowiem dobrowolne oświadczenie woli obu stron najmu.

Lokator może bronić się przed podwyższeniem opłat na kilka sposobów, w zależności od rodzaju zawartej umowy najmu.

Jeśli jest to najem lokalu użytkowego, jedyną możliwością jest wypowiedzenie umowy najmu z zachowaniem terminu wypowiedzenia i znalezienie innego, tańszego lokalu. 

W przypadku najmu lokalu mieszkalnego najemca może w pierwszej kolejności żądać od właściciela uzasadnienia żądanej podwyżki i jej kalkulacji. Ma na to dwa miesiące, licząc od dnia wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu.

Uzasadnienia podwyżki można domagać się w formie pisemnej, jeśli nastąpi ona z poziomu powyżej 3% wartości odtworzeniowej lokalu lub gdy wysokość czynszu w skali roku przekroczy tę wartość.

Wynajmujący ma wtedy 14 dni na pisemne uzasadnienie swojej decyzji. Jeśli nie dopilnuje tego terminu, podwyżka zostanie uznana za nieważną, pozostawiając umowę najmu bez zmian.

Również niedostatecznie uzasadniona podwyżka czynszu czy jej błędna kalkulacja mogą stanowić przyczynę unieważnienia podwyższenia opłat.

 

Podsumowanie

Każda umowa najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego może zostać zmodyfikowana przy pomocy aneksu, dzięki nie można zmienić strony umowy, okres jej trwania, dotychczasową wysokość czynszu, opłat związanych z wynajmem, możliwość podnajmu, okres wypowiedzenia umowy, dosłownie wszelkie zmiany… wprowadzając nowe postanowienia aneksu do umowy najmu.

Znaczenia nie ma nawet czy umowę najmu zawarto na czas określony, czy nieokreślony.

Należy jednak pamiętać, że jeśli umowa najmu zawarta została w formie aktu notarialnego, to aneks do takiej umowy także należy sporządzić w formie aktu notarialnego.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze