Aneks do umowy najmu zmiana właściciela WZÓR

Aneks do umowy najmu mieszkania to dokument, który pozwala zmienić treść umowy, wprowadzić aktualizację warunków najmu, zmienić dane stron umowy, czy też skorygować błędy oryginalnego kontraktu. Aneksowanie pozwala wydłużyć czas obowiązywania umowy lub zmienić wysokość czynszu za wynajem. Jest to także rozwiązanie stosowane w przypadku zmieniających się okoliczności, takich właśnie jak: zmiana właściciela nieruchomości.

aneks-do-umowy-najmu-zmiana-wlasciciela-wzor-pdf-docJak sporządzić prawidłowy aneks do umowy najmu mieszkania, domu lub lokalu gdy zmienia się właściciel? aby ułatwić Ci napisanie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór aneksu do umowy najmu, który pobierzesz poniżej:

Aneks do umowy najmu zmiana właściciela wzór

aneks-do-umowy-najmu-zmiana-wlasciciela-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy najmu zmiana właściciela wzór

Czy aneksem można zmienić strony umowy najmu?

Aneksowanie pozwala na wprowadzanie do umowy nowych zapisów oraz zmianę tych już istniejących. W drodze aneksu można także usunąć z umowy pewne regulacje lub je uszczegółowić. Przykładowo, aneks do umowy najmu może zmieniać wysokość czynszu lub obszar wynajmowanego lokalu.

Co więcej, w ramach aneksu można dokonywać także zmian podmiotowych, czyli zmian najemcy, bądź wynajmującego. Aneks do umowy najmu zmiana właściciela powinien jednak spełniać określone wymagania, aby móc uznać go za zgodny z prawem. Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego aneksu w formie pisemnej – przygotowaliśmy wzór, który pobierzesz poniżej:

Aneks do umowy najmu zmiana właściciela

Sprzedaż nieruchomości przez jej dotychczasowego właściciela nie sprawia, że trwający stosunek najmu ustaje. Umowa najmu lokalu obowiązuje nadal, jednak zmienia się jej podmiot – w miejsce dotychczasowego właściciela lokalu mieszkalnego wstępuje osoba, która nabyła dom czy mieszkanie.

W treści aneksu powinna wieć znaleźć się informujaca o tym, że po stronie wynajmującego zmieni się podmiot, czyli nabywca nieruchomości wstąpi w miejsce zbywcy jako wynajmujący.

Jeśli chodzi o aneks do umowy najmu – zmiana właściciela wiąże się w takim przypadku z przeniesieniem na nabywcę wszelkich praw i obowiązków, jakie wynikają z dotychczasowej umowy najmu.

Zmiana właściciela wynajmowanego lokalu mieszkalnego jest sytuacją, w której najemca ma prawo wypowiedzieć najem z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Należy wiedzieć, że prawo to nie przysługuje nabywcy (nowemu wynajmującemu), który może wypowiedzieć umowę najmu w innych, ściśle określonych okolicznościach.

 

Forma aneksu do umowy

Aneks do umowy najmu zmiana właściciela powinien przyjmować odpowiednią formę. Co do zasady, powinna to być forma pisemna, czyli taka sama, jak forma oryginalnej umowy najmu lokalu mieszkalnego. Jeśli więc treść umowy sporządzono w formie pisemnej, to również aneks do jej treści powinien zostać sporządzony na piśmie.

Natomiast w przypadku, kiedy umowa najmu przyjęła formę aktu notarialnego, to również aneksowanie tej umowy musi zostać przeprowadzone w obecności notariusza.

Z reguły to treść samej umowy najmu określa, jaką formę powinny mieć spisywane do niej aneksy. Jeżeli jednak postanowienia dokumentu dopuszczą zmianę umowy w formie aktu notarialnego za pomocą aneksu, który nie będzie aktem notarialnym, to będą to zapisy nieważne, bowiem formy bardziej zaawansowanej prawnie nie można aneksować formą mniej zaawansowaną.

Jak sporządzić aneks do umowy najmu zmiana właściciela?

Aneks do umowy to dokument, który zmienia warunki pierwotnej umowy najmu, dlatego jego najważniejszym elementem jest określenie tej właśnie umowy poprzez wskazanie jej numeru, daty i miejsca zawarcia. W dokumencie należy wskazać również strony umowy najmu oraz strony aneksu do umowy.

Pismo powinno mieć nadany numer, ze względu na fakt, iż ilość aneksów do jednej umowy najmu nie jest limitowana. Koniecznym elementem jest także określenie przedmiotu najmu, czyli lokalu, domu czy mieszkania, z podaniem adresu nieruchomości, jej powierzchni itp.

Aneks do umowy dodaje, usuwa lub modyfikuje postanowienia umowy. W przypadku zmiany właściciela należy użyć więc sformułowania, które pozwoli wprowadzić dane nabywcy nieruchomości w miejsce poprzedniego właściciela.

Jeśli aneks zmienia jednocześnie inne warunki najmu (numer konta do przelewu czynszu, termin wpłat, kwotę), należy przytoczyć konkretne paragrafy i określić precyzyjnie, na czym polegają wprowadzane zmiany.

Tę część aneksu warto podsumować stwierdzeniem, że pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

Dokument powinien wskazywać również, od kiedy wprowadzone zmiany mają obowiązywać. Jeśli pismo nie wskaże żadnej daty, przyjmuje się, iż aneks obowiązuje od momentu sporządzenia dokumentu.

 

Czy konieczne jest zawiadomienie najemcy o zmianie właściciela?

Sporządzenie aneksu do umowy najmu jest jednoznaczne z zawiadomieniem najemcy o zmianie właściciela, bowiem dokument dla swojej ważności wymaga podpisów obu stron najmu – a tym samym również wyrażenia zgody na wprowadzone zmiany.

Nie ma więc potrzeby sporządzania nowej umowy najmu!

Jeśli najemca nie zgadza się na aneksowanie, może wypowiedzieć umowę na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, które dają mu takie prawo w obliczu zmiany właściciela wynajmowanej nieruchomości.

Zmiana właściciela lokalu a kaucja

Kaucja jest formą zabezpieczenia roszczeń, pobieraną przy zawieraniu umowy najmu. Kiedy umowa najmu wygasa lub zostaje rozwiązana, środki te powinny zostać zwrócone lub rozliczone.

W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego właściciela najemca może mieć wątpliwości odnośnie tego, od kogo powinien żądać ewentualnego zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Warto wiedzieć więc, że obowiązek zwrotu kaucji nie przechodzi na nabywcę lokalu mieszkalnego z chwilą zbycia nieruchomości. Najemca powinien więc domagać się zwrotu kaucji od poprzedniego właściciela, wysyłając do niego wzór pisma o zwrot kaucji za mieszkanie.

Nowy właściciel nie ma nic wspólnego z wpłaconą kiedyś kaucją na konto starego właściciela lokalu.

 

Podsumowanie

  • Przy zmianie na nowego właściciela, aneks do umowy najmu powinien być zawarty w formie pisemnej dla celów dowodowych, a następnie podpisany przez nowego właściciela i wynajmującego – poprzedni właściciel nie musi podpisywać aneksu.
  • Oczywiście można też rozważyć rozwiązanie obecnie obowiązującej umowy najmu za porozumieniem stron (bez okresu wypowiedzenia) i zawrzeć nową umowę najmu pomiędzy nowym właścicielem mieszkania a najemcą. Jest to jednak rozwiązanie pochłaniające więcej zaangażowania i ze strony nowego właściciela lokalu i ze strony najemcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze