Pismo o zwrot kaucji za wynajem mieszkania WZÓR pisma

Jak napisać pismo o zwrot kaucji za wynajem mieszkania? kaucja przy wynajmie mieszkania jest co do zasady, wpłatą podlegającą zwrotowi. Jednocześnie może ona zostać pomniejszona, jeśli najemca zalega z płatnościami lub spowodował jakiekolwiek zniszczenia w wynajmowanym mieszkaniu.

W przypadku, kiedy żadna z tych sytuacji nie miała jednak miejsca, najemca opróżniający lokal ma prawo żądać zwrotu wpłaconej przy podpisywaniu umowy kaucji w pełnej wysokości. Natomiast gdy wynajmujący zwleka ze zwrotem pieniędzy, najemca powinien wystosować do niego pisemne wezwanie do zwrotu kaucji.

wazneAby ułatwi Ci sporządzenie skutecznego i zgodnego z obowiązującym prawem żądania, przygotowaliśmy wzór pisma o zwrot kaucji za wynajem mieszkania, które pobierzesz w dalszej części artykułu!

Czym jest kaucja zabezpieczająca?

zwrot-kaucji-za-wynajem-mieszkania-wzor-pdf-docUmowa najmu mieszkania bardzo często uzależniona jest od wpłacenia przez najemcę określonej sumy kaucji zabezpieczającej. Kaucja stanowi zabezpieczenie roszczeń wynajmującego, wynikających z zawartego stosunku umowy najmu. Po przekazaniu środków najemca może poprosić wynajmującego o pokwitowanie wpłaty kaucji za lokal. Rozliczenie kaucji za wynajem ma miejsce w dniu opróżnienia lokalu.

Wysokość kaucji nie powinna przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dane mieszkanie. Kwotę wylicza się według stawki obowiązującej w dniu zawierania umowy.

W praktyce suma kaucji zależy od ustaleń stron i jest wynikiem negocjacji. Informacje o wysokości kaucji należy zamieścić w umowie najmu. Jej wpłatę warto potwierdzić także odpowiednim oświadczeniem, opatrzonym podpisem wynajmującego.

Kaucja za mieszkanie wzór pisma

zwrot-kaucji-za-wynajem-mieszkania-wzor-pdf-doc

Zwrot kaucji za wynajem mieszkania – wzór

Rozliczenie kaucji za wynajem

Kaucja zabezpiecza roszczenia wynikające z tytułu najmu mieszkania. Wynajmujący może wykorzystać takie środki pieniężne, aby uregulować należności z tytułu np. zaległego czynszu lub opłat niezależnych, czyli rachunków za gaz, energię, wodę, odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, a następnie wręczyć najemcy wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego bądź mieszkalnego.

Co więcej, kaucja służy także do pokrycia szkód, za które odpowiedzialny jest najemca. Wynajmujący może pomniejszyć kaucję o koszty naprawy zniszczonych elementów mieszkania lub uszkodzonych sprzętów. Właściciel nieruchomości nie może jednak zatrzymać kaucji w formie zabezpieczenia roszczeń kierowanych wobec lokatora na innych podstawach.

Kiedy przysługuje zwrot kaucji za wynajem mieszkania?

Jeśli najemca nie ma wobec wynajmującego żadnych zaległości związanych z użytkowaniem mieszkania (nie zalega z czynszem lub innymi opłatami), a wynajmujący nie ma wobec niego żadnych innych roszczeń wynikających ze zniszczeń lokalu, to kaucja powinna zostać zwrócona osobie opróżniającej mieszkanie w pełnej kwocie w ciągu miesiąca od dnia wyprowadzenia się z lokalu.

Jak odzyskać kaucję za mieszkanie? zwrot kaucji za wynajem mieszkania nie jest dobrą wolą właściciela lokalu, lecz jego obowiązkiem, dlatego w przypadku, kiedy wynajmujący zwleka z dokonaniem zwrotu dłużej niż miesiąc, były najemca powinien wystosować do niego odpowiednie pismo z żądaniem zwrotu.

Pismo o zwrot kaucji za mieszkanie

Pismo o zwrot kaucji za lokal użytkowy lub mieszkalny to pisemne wezwanie do zapłaty, które należy wysłać do wynajmującego. Dokument nie ma odgórnie ustalonej formuły, jednak powinien zawierać:

 • określenie żądanej kwoty zwrotu,
 • numer rachunku bankowego do zwrotu,
 • termin zwrotu kaucji (standardowo 7 dni),
 • uzasadnienie żądania zwrotu,
 • ostrzeżenie o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku nieuiszczenia zwrotu w wyznaczonym terminie.

Ważnym elementem pisma jest uzasadnienie żądania zwrotu kaucji, w którym należy wspomnieć o postanowieniach zawartej umowy najmu oraz braku roszczeń, na poczet których wynajmujący mógłby kaucję zatrzymać.

Pismo o zwrot kaucji mieszkaniowej można wysłać wynajmującemu samodzielnie (np. listem poleconym) lub za pośrednictwem adwokata. Dokument należy nadać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – stanowi to dowód otrzymania wezwania przez wynajmującego oraz wyznacza datę, od której odlicza się dni do wyznaczonego terminu wpłaty zwrotu.

Kaucja rozliczana jako ostatni czynsz

Rozliczenie kaucji w ramach zapłaty za ostatni czynsz to rozwiązanie uzależnione od woli wynajmującego i najemcy. Nie istnieją żadne regulacje prawne, które zwalniałyby bowiem lokatora z płacenia czynszu za mieszkanie. Jeśli najemca woli pokryć swoje zobowiązanie ze środków, które ma odzyskać po wygaśnięciu umowy, powinien uzyskać zgodę wynajmującego.

Ten może zażądać w takim przypadku okazania protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu oraz dokumentacji fotograficznej, która pozwoli mu orzec, czy lokator wyrządził w mieszkaniu jakiekolwiek szkody.

Za co wynajmujący nie może potrącić kaucji?

Kaucja podlega pełnemu zwrotowi, gdy mieszkanie i jego wyposażenie zostało oddane przez najemcę w stanie „niepogorszonym” w stosunku do dnia podpisania umowy najmu. Należy mieć na uwadze, że rzeczy ulegają jednak zniszczeniu, nawet kiedy są regularnie czyszczone i pielęgnowane.

Wynajmujący nie może potrącić więc kaucji za uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania, czyli między innymi za:

 • zużyte, wymagające wymiany uszczelki,
 • wyblaknięte od słońca tapicerki, farby, ramy okienne,
 • powycierane elementy błyszczące, np. klamki,
 • pożółknięte fugi,
 • utratę puszystości dywanów,
 • spękania na suficie lub ścianie, wynikające z naturalnego procesu „pracy” budynku.

Kiedy wynajmujący może nie oddać kaucji? będą to szkody wyrządzone celowo lub na skutek nieprawidłowego użytkowania rzeczy. Zaliczymy do nich między innymi:

 • wyszczerbienia płytek na skutek upadku ciężkich przedmiotów,
 • zarysowania blatów kuchennych w wyniku nieużywania desek do krojenia,
 • zniszczenie paneli przez fleki w butach lub przesuwanie mebli,
 • niemożność doczyszczenia sprzętów, które nie były regularnie myte,
 • rozbicie szyb lub luster,
 • pomalowane kredkami czy zabrudzone jedzeniem ściany, itp.

Na koniec dodam, że wynajmujący może poprosić najemcę o potwierdzenie zwrotu kaucji na piśmie, aby mieć dowód, że kaucja została zwrócona.

Potwierdzenie zwrotu kaucji – wzór

potwierdzenie-zwrotu-kaucji-wzor-pdf-doc

Potwierdzenie zwrotu kaucji – wzór

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,63 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Pismo o zwrot kaucji za wynajem mieszkania WZÓR pisma”
 1. Witam, właściciel nie chce oddać kaucji za mieszkanie, przed opuszczeniem lokalu wszystko posprzątaliśmy, odmalowaliśmy mieszkanie, właściciel nie miał żadnych zastrzeżeń, powiedział, że przeleje kaucję w ciągu miesiąca po opuszczeniu mieszkania. Dodam jeszcze, że dotarliśmy do końca umowy najmu lokalu, składając wypowiedzenie umowy zgodnie z prawem. Minęło pół roku, a zwrotu kaucji nadal nie ma, właściciel nie odbiera telefonów i nie odpisuje na maile, co robić w takiej sytuacji? czy Państwa wzór wezwania do zwrotu kaucji nam pomoże? znalazłem bardzo pomocne przepisy:

  Art. 6c

  Przed wydaniem lokalu najemcy strony sporządzają protokół, w którym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Protokół stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu.

  Art. 6d

  Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

  Art. 6e

  1. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, wymienionych w art. 6b ust. 2 pkt 4, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy. Jeżeli najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia, przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia. Należne kwoty oblicza się według cen obowiązujących w dniu rozliczenia.

  2. Wynajmujący może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez najemcę z naruszeniem art. 6d i przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu.

  Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 2. Kamila/Poznań

  U nas też wynajmujący nie chce oddać kaucji, rozwiązaliśmy umowę najmu za porozumieniem stron, czyli za zgodą właściciela mieszkania. Nagle mijają 3 miesiące a kaucji nadal nie ma, czytając już nie jedno forum, widać jak na dłoni, że właściciele mieszkań chętnie przyjmując kaucję, ale już niechętnie ją oddają – dlaczego się pytam? przecież kaucja jest własnością najemcy, dopóki w mieszkaniu nie powstaną żadne szkody, których naprawa może iść z puli wpłaconej kaucji. Jeśli my opuściliśmy lokal i nie było żadnych zastrzeżeń ze strony właściciela, to dlaczego mamy problem z odzyskaniem kaucji? czy prawo stoi tutaj tylko po stronie wynajmującego?

Comments are closed.