Aneks do umowy WZÓR + Kilka wariantów i przykładów

Co to jest aneks do umowy? warunki każdej zawartej umowy mogą ulec zmianie w czasie jej trwania. W takim przypadku, zamiast tworzyć nową umowę, można ograniczyć się do napisania aneksu do umowy.

Aneksem można bowiem dodawać nowe postanowienia, uchylać postanowienia dotychczasowe, oraz zmieniać treść umowy w dowolny sposób, który odpowiada obu stronom. Co więcej, aneksem można korygować błędy, które uszły uwadze stron przy podpisywaniu pierwotnej umowy (np. umowy najmu mieszkania).

Przeczytaj przygotowany przeze mnie poradnik i dowiedz się, czym jest aneks do umowy, jak go zastosować, jakich zmian może dotyczyć, co powinien zawierać oraz kiedy się przydaje. Natomiast na samym końcu artykułu możesz pobrać gotowy wzór aneksu do umowy na różne okazje!

Co to jest aneks do umowy?

Aneks do umowy to zgodne oświadczenie woli, czyli odrębny dokument, na mocy którego można wprowadzać zmiany w pierwotnej umowie. Niemniej jednak samo dopuszczenie wprowadzenia zmiany aneksem musi zostać potwierdzone w umowie głównej, w której powinien znaleźć się zapis o możliwości dokonywania zmiany umowy właśnie poprzez zawarcie aneksu.

Aneks nie jest więc nową umową, a jedynie dokumentem modyfikującym postanowienia umowy głównej.

W treści umowy głównej dodatkowo powinna zostać określona forma aneksowania. Przy czym należy pamiętać, że zgodnie z ogólnymi zasadami utrwalonymi w kodeksie cywilnym, aneks powinien być stworzony w takiej samej formie, w jakiej została zawarta umowa (Podstawa prawna: Art. 77 Kodeksu cywilnego).

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby aneks do umowy został sporządzony na przykład w formie aktu notarialnego, nawet jeżeli pierwotna umowa była zawarta jedynie w formie pisemnej.

ffNależy jednak pamiętać, by aneks przybrał formę bardziej dostojną niż pierwotna umowa najmu – jeżeli umowa została spisana – aneks ustny nie będzie miał mocy prawnej, musi być on tak samo silny lub silniejszy od umowy głównej.

Stosuje się tu hierarchię umów od umowy zawartej w formie ustnej, przez umowę pisemną, umowę potwierdzoną przez notariusza po umowę zawartą w formie aktu notarialnego.

Co do zasady aneks obowiązuje od momentu jego podpisania, oczywiście nic nie stoi też na przeszkodzie, by w aneksie zaznaczyć, że aneks obowiązywać będzie w późniejszym terminie, np. za 1 tydzień od momentu jego podpisania, lub od konkretnej daty.

W trakcie aneksowania można też zdecydować się na antydatowanie.

Jakich zmian może dotyczyć?

wazneAneks może obejmować:

 • zmianę treści danego zapisu
 • dodanie nowych postanowień
 • uchylenie postanowień.

wazneNp. przy aneksowaniu umowy najmu, najczęstsze zmiany objęte aneksem dotyczą przeważnie:

 • przedłużenia lub skrócenia okresu najmu,
 • zwiększenia lub zmniejszenia czynszu,
 • zmiana właściciela mieszkania,
 • zwiększenie obowiązków po stronie najemcy lub wynajmującego,
 • wydłużenie lub skrócenie czasu trwania umowy (np. czas trwania umowy można zmieniać nawet z określonej na nieokreśloną).

W tym miejscu dodać należy, że strony mogą sporządzać nieograniczoną ilość aneksów. Wystarczy, że wymaga tego sytuacja, a zapisy umowy mogą być korygowane kolejnymi aneksami załączanymi następnie do samej umowy.

Co powinien zawierać aneks?

W treści aneksu do umowy zawrzeć należy:

 • numer porządkowy aneksu – warto stworzyć numer aneksu, jest to bowiem bardzo pomocne przy ewentualnych następnych aneksowaniach
 • datę sporządzenia i podpisania aneksu
 • dane umowy, której dotyczy aneks – umowę należy szczegółowo opisać z podaniem jej nazwy oraz daty zawarcia i numeru porządkowego, jeśli został nadany
 • strony aneksu – powinny być dokładnie takie same jak w umowie głównej
 • przedmiot umowy – można posłużyć się zapisem z umowy głównej
 • zakres zmian objętych przedmiotowym aneksem
 • termin, w którym aneks wchodzi w życie – zmiany określone w aneksie mogą wejść w życie z dniem podpisania aneksu lub w dacie późniejszej np. za dwa tygodnie, z początkiem nowego miesiąca lub roku
 • zapis, że pozostałe postanowienia umowy najmu nie ulegają zmianie lub pozostają bez zmian.

porozumienieAneks do umowy dla swej ważności, powinien być podpisany przez obie strony umowy pierwotnej. Należy przygotować tyle jednakowo brzmiących egzemplarzy aneksu, ile jest uczestników umowy.

W tym miejscu dodać należy, że jeśli w umowie mają zmienić się strony, to czynności tej nie należy dokonywać w formie aneksu. Zasadne wówczas będzie rozwiązanie umowy i zawarcie nowej.

Dla ułatwienia można bazować na postanowieniach dotychczasowej umowy, pod warunkiem, że nie ulegają one zmianie (posłużenie się tym samym wzorem umowy, a wprowadzenie jedynie zmian podmiotowych).

Kiedy przydaje się aneks?

Dla podsumowania tematu można napisać, że aneks do umowy to bardzo przydatny dokument, który może ułatwić życie obu stronom umowy.

Aneksem do umowy zmienić można bowiem praktycznie każde postanowienie umowy, od kwestii finansowych, po terminy, aż po postanowienia główne. W aneksie do umowy można również zdjąć, dodać lub jeszcze bardziej doprecyzować/uszczegółowić obowiązki stron.

Aneks do aneksu?

ikonaDo głównej umowy można sporządzać dowolną liczbę aneksów, prawo tutaj nie ogranicza nikogo w żaden sposób.

Warto jednak pamiętać, że sporządzając aneks do aneksu, tak naprawdę unieważniamy ostatni aneks, a ten aktualny, dopiero co sporządzony, wchodzi w życie, zmieniając przedmiotową umowę.

Każdy następny aneks, staje się tym jedynym aktualnym, unieważniając tym samym wszystkie poprzednie aneksy.

Sporządzając aneks, pamiętać należy jedynie, by jego postanowienia były zgodne z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

ile-aneksow-mozna-sporzadzic-do-umowy

Czego nie można zmienić aneksem?

Nie każdą umowę da się zmienić, stosując aneks, niektóre postanowienia pierwotnej umowy są nie do zmienienia aneksem i takim przykładem jest np. umowa o pracę. Stosując aneks, nie można nakładać na pracownika dodatkowych obowiązków, których nie przewiduje Kodeks pracy.

Aneksem nie można też przedłużyć umowy, która na mocy prawa wymaga podpisania umowy zupełnie nowej. Świetnym przykładem takiej umowy jest czwarta umowa o pracę, która zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna przekształcić się w umowę o prace na czas nieokreślony! (Podstawa prawna: Art. 25 kodeksu pracy).

Gotowe wzory aneksów

wzor-pismaPoniżej zamieszczam zbiór najczęściej szukanych wzorów aneksu, aby posłużyć się którymś z nich, należy go pobrać, wydrukować i wypełnić swoimi danymi. Każdy wzór aneksu do umowy posiada niezbędne elementy i klauzule umożliwiające dokonanie zmian w pierwotnej umowie.

Są to dokumenty, na podstawie których możesz dokonać zmian postanowień pierwotnej umowy, oprócz zmiany postanowień, możesz niektóre z nich uchylić, lub dodać nowe.

Aneks stosuje się w sytuacji, gdzie obie strony umowy zgadzają się na jej aktualizację. Natomiast w przypadku braku porozumienia, powstaje konieczność zastosowania wypowiedzenia zmieniającego.

Aneks do umowy – wzór ogólny

Aneks do umowy o pracę wzór

Koniecznie przeczytaj: Jak napisać aneks do umowy o pracę.

Poniżej zamieszczam dość często używany wzór aneksu do umowy najmu:

Aneks do umowy najmu mieszkania wzór

Aneks-do-umowy-najmu-mieszkania-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy najmu mieszkania wzór

Aneks do umowy najmu okazjonalnego

Aneks do umowy najmu okazjonalnego wzór

Aneks do umowy najmu zmiana właściciela wzór

aneks-do-umowy-najmu-zmiana-wlasciciela-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy najmu zmiana właściciela wzór

Koniecznie przeczytaj: Aneks do umowy najmu zmiana właściciela Wzór

Aneks do umowy najmu zmiana czynszu wzór

Aneks-do-umowy-najmu-zmiana-czynszu-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy najmu zmiana czynszu wzór

Aneks do umowy najmu przedłużenie

co-to-jest-aneks-do-umowy

Podsumowanie

Poprzez aneks można wprowadzić wszelkie zmiany w umowie pierwotnej, można też zmienić treść umowy w sposób, który będzie odpowiadać obu stronom umowy.

Stosując aneks, można np. zwiększyć wynagrodzenie, wartość kontraktu, wynagrodzenie pracownika, wymiar pracy, poszerzyć zakres prac, wydłużyć czas trwania umowy, itd.

Oprócz powyższych można też skorygować błędy, które niepostrzeżenie wkradły się do umowy, a także dodać nowe zapisy.

Co bardzo ważne, aby aneks był ważny, należy sporządzić formę pisemną, w formacie PDF lub .doc. Od momentu obowiązywania aneksu, stanowi on integralną część umowy głównej.

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze