Aneks do umowy o pracę WZÓR + omówienie

Jak napisać aneks do umowy o pracę? aneks do umowy o pracę to porozumienie, które może zawrzeć pracodawca i pracownik, by zmienić wybrane postanowienia obowiązującej umowy o pracę tj. zmiana stanowiska, etatu, czy wysokość wynagrodzenia. Niemniej jednak dla swej ważności aneks powinien zostać sporządzony we właściwej formie i zawierać niezbędne elementy.

Wstęp

Sprawdź, kiedy można skorzystać z aneksu do umowy oraz jak go przygotować, by wywołał oczekiwane skutki prawne. Dla ułatwienia przygotowaliśmy 6 gotowych do pobrania i wydrukowania wzorów aneksu oraz wzór wypowiedzenia zmieniającego. Pobierzesz je w dalszej części artykułu.

Aneks a zmiana warunków zatrudnienia

wzor-pismaPoszczególne regulacje umowy o pracę mogą zostać zmienione w drodze aneksu zawartego pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, obie strony muszą wyrazić na to zgodę.

Aneksem do umowy można zmienić więc następujące warunki umowy o pracę:

 • wymiar etatu czasu pracy – zmiana etatu może objąć jednego lub większą ilość pracowników. W drugim przypadku należy przygotować odpowiednią ilość aneksów do zawartych wcześniej umów o pracę. Aneksem może zostać zmniejszony lub zwiększony wymiar pracy. Zmiana może być zmianą przejściową, zawartą na określony czas – wynikającą np. ze zmniejszeniem popytu na produkty danej firmy lub zakończeniem współpracy z wiodącym kontrahentem.
 • wysokość pensji – płaca określona w umowie o pracę kwotowo może zostać zwiększona lub zmniejszona aneksem. Kiedy pracownik otrzymuje płacę minimalną określoną w umowie kwotowo, zmiana wynagrodzenia minimalnego, która ma miejsce w każdym nowym roku, również powinna zostać zmieniona aneksem. Inaczej będzie w przypadku, kiedy umowa o pracę przewiduje wynagrodzenie określone, jako „ustawowa płaca minimalna” – wówczas aneks nie jest wymagany, bo automatycznie ze wzrostem płacy minimalnej na pracodawcy ciąży obowiązek wypłacenia pensji dostosowanej do jej wzrostu. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia strony umowy muszą określić w aneksie jego nową wysokość.
 • zajmowane stanowisko – jeśli zmiana dotyczy wyłącznie zajmowanego stanowiska, w treści aneksu można zawrzeć jedynie nazwę nowego stanowiska. Jednak w sytuacji, gdy modyfikacja stanowiska pociąga za sobą np. wzrost wynagrodzenia, czy wprowadzenie dodatku funkcyjnego, informacje te powinny znaleźć się w treści aneksu.
 • zakres obowiązków – przygotowując wzór aneksu do umowy o pracę, należy wymienić nowe obowiązki dla pracownika lub precyzyjnie opisać zmiany, jakie mają nastąpić na mocy przedmiotowego aneksu.

ważneAby ułatwić Ci sporządzenie aneksu, przygotowaliśmy dla Ciebie 6 różnych jego wzorów na różne okazje i są to:

Aneks do umowy o pracę zmiana wynagrodzenia – wzór

aneks-do-umowy-o-prace-zmiana-wynagrodzenia-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy o pracę zmiana wynagrodzenia – wzór

Postanowienia umowy o pracę dotyczące wysokości wynagrodzenia ulegają zmianie najczęściej, ponieważ wynagrodzenie transformuje dość często jako odpowiedź na sytuację rynkową, podnoszenie kwalifikacji przez pracownika itd.

Aneks do umowy o pracę zmiana etatu – wzór

aneks-do-umowy-o-prace-zmiana-etatu-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy o pracę zmiana etatu – wzór

Aneksem do umowy zmienić można także warunki etatowe, które także ulegają zmianie, jednak w tym przypadku częściej o zmianę występuje sam pracownik, którego sytuacja życiowa uniemożliwia czasem wykonywanie pracy na obecnych warunkach.

Aneks do umowy o pracę zmiana stanowiska – wzór

aneks-do-umowy-o-prace-zmiana-stanowiska-wzor-doc-pdf

Aneks do umowy o pracę zmiana stanowiska – wzór

Aneks do umowy o pracę na czas określony – wzór

aneks-do-umowy-o-prace-na-czas-okreslony-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy o pracę na czas określony – wzór

Aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony – wzór

aneks-do-umowy-o-prace-na-czas-nieokreslony-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony – wzór

Aneks do umowy o pracę z datą wsteczną – wzór

aneks-do-umowy-o-prace-z-data-wsteczna-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy o pracę z datą wsteczną – wzór

Aneks zmieniający umowę na czas nieokreślony – wzór

aneks-zmieniajacy-umowe-na-czas-nieokreslony-wzor-pdf-doc

Aneks zmieniający umowę na czas nieokreślony – wzór

UWAGA: pracodawca ma prawo zmodyfikować warunki u mowy o pracę, a także informacje w niej zawarte. Jednak podstawowym warunkiem który musi być spełniony, aby zmiany w umowie pracodawca mógł wprowadzić, to uzyskanie przez pracodawcę zgody od pracownika na modyfikację tejże umowy! Zatem zgodnie z Kodeksem pracy –  aneks do umowy o pracę bez zgody pracownika nie jest możliwy.

Kiedy można aneksować umowę o pracę?

Ustawodawca nie przewidział praktycznie żadnych ograniczeń co do możliwości zmiany postanowień umowy o pracę drogą aneksu.

Zmiany umowy o pracę mogą nastąpić w każdym czasie i mogą objąć również:

 • pracownika podlegającego ochronie przedemerytalnej
 • pracownicę w ciąży
 • pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

Warto jednak dodać, że pracownik nie jest związany „propozycją” aneksu. Pracownik może odmówić podpisania aneksu nawet jeśli wydaje się być on dla niego korzystny.

Niemniej jednak pracownik, który odmówił podpisania aneksu, musi mieć świadomość, że pracodawca może zmienić warunki pracy, stosując tzw. wypowiedzenie zmieniające. Należy jednak pamiętać, że wypowiedzenie zmieniające nie może zmieniać umowy zatrudnienia dowolnie. Dlatego znacznie łatwiej jest zawierać aneks (porozumienie zmieniające).

Pracodawca musi mieć na uwadze m.in. ograniczenia wynikające z przepisów prawa pracy, ustawy o społecznej inspekcji pracy i postanowienia działających w danej firmie organizacji związkowych.

Elementy i forma aneksu

Aneks dla swej ważności musi zostać zawarty  w formie pisemnej – aneks w formie ustnej będzie bezwzględnie nieważny.

W treści aneksu zawrzeć należy niezbędne elementy, m.in.:

 • datę i miejsce zawarcia aneksu
 • datę zawarcia umowy o pracę
 • nazwę dokumentu – “Aneks do umowy o pracę”
 • odwołanie do umowy, której dotyczy z podaniem numeru umowy i daty zawarcia
 • wskazanie stron – imię, nazwisko, adres, numer PESEL pracownika oraz nazwę pracodawcy wraz z danymi rejestracyjnymi (NIP, REGON lub nr KRS)
 • postanowienia, które zmieniają warunki umowy o pracę – mogą zostać precyzyjnie opisane lub wskazane przez wymienienie paragrafu w umowie o pracę, w którym zostały uprzednio określone
 • datę, od kiedy zaczynają obowiązywać nowe postanowienia (aneks może wejść w życie z dniem podpisania lub z datą późniejszą ustaloną przez obie strony)
 • klauzula, że pozostałe z warunków umowy pozostają bez zmian
 • podpisy stron umowy o pracę – aneks podpisują te same strony (pracodawca i pracownik), które podpisały umowę zatrudnienia, pracodawcę może jednak reprezentować inny pełnomocnik, o ile legitymuje się stosownym umocowaniem (np. pełnomocnictwo do reprezentowania firmy).

Podsumowanie

Z uwagi na to, że umowę o pracę zawsze sporządza się w formie pisemnej, aneks do takiej umowy także musi zostać zawarty na piśmie (zasada współmierności). Dokument ten sporządza się zawsze w dwóch jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Kiedy aneks wchodzi w życie? wejdzie on w życie w momencie podpisania go przez pracownika. Złożenie przez pracownika czytelnego podpisu oznacza zaakceptowanie aneksu, staje się on wtedy integralną częścią umowy o pracę.

Od kiedy obowiązują zmiany wprowadzone aneksem? pracodawca oraz pracownik wspólnie ustalają datę, w której w życie wejdą wprowadzone aneksem zmiany. Nie trzeba czekać więc na zakończenie obowiązującej w danej chwili umowy o pracę. Aneks można sporządzić w każdym czasie.

Jakie konkretnie zapisy może zmieniać aneks do umowy o pracę na mocy porozumienia stron? dokumentem takim zmienić można dosłownie każdy zapis znajdujący się w przedmiotowej umowie o pracę, a więc m.in.:

 • wysokość wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • stanowisko pracy,
 • itp.

Pobierając przygotowany przez nas wzór aneksu do umowy o pracę, będziesz mieć pewność, że zapisy w nim się znajdujące są zgodne z prawem. Wzór aneksu wystarczy wtedy jedynie wydrukować i wypełnić, a następnie załączyć go do umowy o pracę. Od tej pory umowa o pracę będzie zawierała załącznik w postaci aneksu.

Zmiana warunków umowy o pracę na mocy obopólnego porozumienia stron (aneks), to najczęściej stosowana forma jej zmiany. Wśród pracodawców stosowanie aneksu do umowy jest bardzo rozpopularyzowane. Jeśli więc chcesz zmienić obecne warunki umowy o pracę swojego pracownika, pobierz gotowy wzór aneksu, który opracowaliśmy.

Porozumienie zmieniające jednak można stosować wyłącznie w sytuacji, w której obie strony zgadzają się na zmianę treści umowy.

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze