Upoważnienie / Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy WZÓR + omówienie

Wielu przedsiębiorców nie dysponuje wystarczającą ilością czasu, aby mieć możliwość załatwiania wszystkich spraw osobiście. Firma może w takiej sytuacji skorzystać z pomocy osoby trzeciej, poprzez udzielenie pełnomocnictwa.

Na czym polega takie umocowanie i jak powinien wyglądać dokument, określany mianem pełnomocnictwa do reprezentowania firmy? w dalszej części poradnika pobierzesz też gotowy do wypełnienia wzór pełnomocnictwa.

Czym jest pełnomocnictwo do reprezentowania firmy?

wwwwPełnomocnictwo ogólne definiuje się jako czynność prawną, umożliwiającą mocodawcy upoważnienie osoby fizycznej do działania i wykonywania czynności w jego imieniu. Mocodawcą może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna.

Pełnomocnictwo to nie umowa, lecz jednostronne oświadczenie owego mocodawcy. Pełnomocnik nie musi zgadzać się na bycie pełnomocnikiem i nie ma obowiązku korzystania z udzielonych w ten sposób kompetencji.

Warto pamiętać, że pełnomocnictwo to nie to samo, co upoważnienie do reprezentowania firmy. Chociaż upoważnienie pozwala innej osobie wykonywać czynności w imieniu firmy, to nie uprawnia jej do wyrażania woli. Krótko mówiąc, upoważnienie może uprawniać do odbierania i składania dokumentów, jednak nie do zawierania umów czy zatrudniania pracowników.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, zamieszczam poniżej gotowy wzór pełnomocnictwa do reprezentowania firmy:

Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy

Pełnomocnictwo-do-reprezentowania-firmy-wzor-doc-pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy

Jakie rodzaje pełnomocnictw wyróżniamy?

ffMocodawca może udzielić osobie trzeciej pełnomocnictwa ogólnego, rodzajowego lub szczególnego. Pierwszy rodzaj pełnomocnictwa upoważnia pełnomocnika do wykonywania w imieniu firmy czynności, które „nie przekraczają czynności zwykłego zarządu”.

Ponieważ jednoznaczne określenie tych czynności jest niezwykle trudne, to przyjmuje się, że oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa bez sprecyzowanych czynności jest właśnie pełnomocnictwem ogólnym.

Należy wiedzieć również, że w świetle prawa nie istnieje możliwość udzielenia generalnego pełnomocnictwa, czyli takiego, które pozwalałoby pełnomocnikowi wykonywać czynności przekraczające zakres czynności zwykłego zarządu.

O pełnomocnictwie rodzajowym (pełnomocnictwo incydentalne) mówi się wtedy, kiedy oświadczenie wyszczególnia konkretny rodzaj czynności, jakie pełnomocnik może wykonywać w imieniu mocodawcy. Może to być na przykład podpisywanie umów lub zatrudnianie nowych pracowników. W takim przypadku możliwe jest wyszczególnienie czynności, które swoim zakresem wykraczają poza czynności zwykłego zarządu.

Jeśli w oświadczeniu woli mocodawcy jest mowa o ściśle określonej czynności, którą pełnomocnik ma prawo wykonywać w imieniu firmy, to jest to pełnomocnictwo szczególne.

 

Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictwa do reprezentowania firmy

wzor-pismaPełnomocnictwo do reprezentowania spółki z o.o. musi zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli wykonanie danej czynności przez pełnomocnika wymaga zachowania określonej formy, to pełnomocnictwo również musi przyjąć tę formę, aby mogło zachować moc prawną (np. czynność udokumentowana aktem notarialnym wymaga udzielenia pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie).

Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna o ograniczonej (13 – 18 lat) lub pełnej zdolności prawnej (powyżej 18 lat), a także osoba prawna.

Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego wymaga podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. Jeśli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza – właściciela firmy, a jeżeli spółki – wszystkich osób, które są w jej statucie wskazane jako uprawnione do reprezentowania organizacji.

Odwołanie pełnomocnictwa z woli mocodawcy jest dozwolone w każdej chwili. Osoba trzecia może również utracić je na skutek śmierci (własnej lub mocodawcy). Przepisy prawa dopuszczają jednak możliwość takiego skonstruowania oświadczenia, które pozwoli na podtrzymanie pełnomocnictwa również po śmierci mocodawcy.

ustanowienie-pelnomocnictwa

Jak złożyć wniosek o pełnomocnictwo?

ikonaPrzedsiębiorca, który pragnie skorzystać z pomocy osoby trzeciej i udzielić jej pełnomocnictwa do wykonywania czynności w jego imieniu, musi zgłosić to pełnomocnictwo w CEIDG.

Na stronie rejestru dostępna jest zakładka, w której należy uzupełnić takie informacje, jak dane firmy, dane pełnomocnika czy zakres czynności, do których prokurent ma zostać upoważniony.

Jeśli pełnomocnik ma prowadzić za przedsiębiorcę jakiekolwiek sprawy w ZUS, konieczne jest wypełnienie wniosku o pełnomocnictwo w ZUS, czyli złożenie formularza ZUS-PEL. Spółka natomiast powinna wypełnić w tym celu formularz KRS-Z3.

 

Jak wygląda wzór pełnomocnictwa do reprezentowania firmy?

wazna-informacjaChociaż nie istnieje jeden obowiązujący wzór pełnomocnictwa, jaki musi sporządzić mocodawca, to oświadczenie tego typu powinno obowiązkowo składać się z takich elementów, jak:

  • dokładne dane obu stron, czyli nazwa spółki, jej NIP, numer KRS oraz Regon, a także pełne dane pełnomocnika, w tym imię, nazwisko i numer dowodu tożsamości,
  • informacje o zakresie, w jakim ma być prowadzone reprezentowanie firmy przez pełnomocnika (pełnomocnictwo ogólne, szczegółowe czy incydentalne?),
  • data ważności pełnomocnictwa, czyli termin od-do lub bezterminowo,
  • informacje odnoszące się do zasad odwołania pełnomocnictwa,
  • podstawa prawna tj. art. 95 i dalsze Dz.U.2018.0.1025 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Jeśli mocodawca zdecyduje się na udzielenie notarialnego pełnomocnictwa do prowadzenia firmy, nie musi samodzielnie sporządzać takiego dokumentu, ponieważ jego odpowiedni wzór powinien posiadać sam notariusz.

Podsumowanie

Pełnomocnictwo to czynność prawna, która polega na tym, że mocodawca upoważnia inną osobę do dokonywania w jego imieniu wymienionych w pełnomocnictwie konkretnych czynności prawnych.

Warto pamiętać, że udzielenie pełnomocnictwa wymaga opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, opłata skarbowa płatna jest jednorazowo.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze