Jak napisać pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela lokalu?

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak napisać pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela lokalu?
Krystyna zapytał 3 lata temu

Witam, jak napisać pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela lokalu? wyjeżdżamy za granicę i trochę nas nie będzie. Chcemy dać komuś z rodziny pełnomocnictwo do reprezentowania nas wobec wspólnoty mieszkaniowej.

Czy jak będzie kilka zebrań we wspólnocie, to na każde zebranie pełnomocnik musi mieć osobne pełnomocnictwo? czy wystarczy jedno pełnomocnictwo ogólne? czy prawo zezwala na umocowanie kogoś do reprezentowania nas przed wspólnotą mieszkaniową? chodzi np. o głosowanie. Pozdrawiam Maciej.

7 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Sporządzenie pełnomocnictwa do reprezentowania przed wspólnotą mieszkaniową będzie w waszej sytuacji jak najbardziej zasadne. Jako właściciele lokalu możecie wykonywać swoje obowiązki i prawa wynikające z członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej przy pomocy pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania właściciela nieruchomości zamieszczam poniżej:

Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela lokalu wzór

Pełnomocnictwo-do-reprezentowania-wlasciciela-lokalu-wzor-doc-pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela lokalu wzór

Ustawa o własności lokali nie określa kwestii nadania pełnomocnictwa, którego udziela właściciel lokalu. Z tego względu zastosowanie mają tutaj przepisy Kodeksu cywilnego.

Zastosowanie ma tu: Art. 95. Pojęcie przedstawicielstwa

§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

§ 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Umocowanie do reprezentowania was na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej opierać się będzie m.in. na oświadczeniu reprezentowanego (czyli właśnie pełnomocnictwie).

Uwaga: Pełnomocnictwo do reprezentowania wobec wspólnoty mieszkaniowej dzieli się jeszcze na:

 • czynności zwykłego zarządu,
 • i czynności przekraczające zwykły zarząd.

Dokonanie przez pełnomocnika czynności zwykłego zarządu wymagać będzie ogólnego pełnomocnictwa, natomiast czynności przekraczające zwykły zarząd, wymagać będą pełnomocnictwa rodzajowego (art. 98 Kodeksu cywilnego).

Pełnomocnictwo rodzajowe (czyli to bardziej szczegółowe) umocowuje pełnomocnika do dokonania wyłącznie czynności określonego rodzaju, a zgodnie z ustawą o własności lokali, czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, to:

 • ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej,
 • przyjęcie rocznego planu gospodarczego,
 • ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu,
 • zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej,
 • udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego,
 • udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej,
 • dokonanie podziału nieruchomości wspólnej,
 • nabycie nieruchomości,
 • wytoczenie powództwa, o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
 • ustalenie, w wypadkach nieuregulowanych przepisami, części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • udzielenie zgody na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oraz ustalenie wysokości udziałów w nowo powstałych, odrębnych nieruchomościach wspólnych,
 • określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

A więc w pełnomocnictwie rodzajowym, oprócz szczegółowego określenia danych pełnomocnika (takich jak PESEL, data urodzenia, oraz imię i nazwisko), określamy dokładnie rodzaj czynności prawnej, którą pełnomocnik ma w naszym imieniu dokonać!

Powodzenia!

Gosia odpowiedział 3 lata temu

Witam, jak napisać pełnomocnictwo do głosowania na zebraniu wspólnoty? jakie przepisu regulują taką czynność? chcę upoważnić małżonka do głosowania w moim imieniu na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, chodzi o odwołanie zarządu wspólnoty i powołanie nowego zarządu. Z tego co słyszałam każdy mieszkaniec bloku musi głosować, niestety nie będę w stanie pojawić się na zebraniu, którego data i godzina zostały już podane. Proszę o poradę.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli chce Pani upoważnić męża do oddania głosu w jej imieniu, należy przygotować odpowiednie pełnomocnictwo.

Aby pełnomocnictwo w sprawie czynności przekraczających zwykły zarząd, bo do takich należy głosowanie w sprawie odwołania zarządu wspólnoty mieszkaniowej i powołanie nowego zarządu było ważne, musi zostać przygotowania na piśmie, potwierdzone datą i podpisane przez Panią z imienia i nazwiska, wzór pełnomocnictwa pobierzesz poniżej:

Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela lokalu wzór

Pełnomocnictwo-do-reprezentowania-wlasciciela-lokalu-wzor-doc-pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela lokalu wzór

Dodatkowo musi to być tzw. pełnomocnictwo rodzajowe, dlatego w jego treści znaleźć się musi kilka szczegółowych zapisów (pobierz wzór pełnomocnictwa).

Tak przygotowanie i podpisane przez Panią pełnomocnictwo mąż musi zabrać ze sobą na zebranie. Na jego podstawie będzie mógł skutecznie Panią reprezentować na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej.

Błażej odpowiedział 3 lata temu

Witam, chce pobrać pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela nieruchomości, chodzi o moją żonę, bo to jej chcę udzielić upoważnienia, czy wzór otrzymam zaraz po zakupie? nie ukrywam, że zależy mi na czasie…

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Błażej – wzór pełnomocnictwa dla żony otrzymasz od razu po zakupie na podany adres e-mail.

Jerzy D. odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry, pobrałem upoważnienie do reprezentowania właściciela mieszkania, mam jednak jedno pytanie, jak długo pełnomocnik właściciela mieszkania może posługiwać się takim upoważnieniem? czy możliwe jest, aby dać komuś pełnomocnictwo np. na 3 miesiące? (czas wyjazdu za granicę)?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry, pełnomocnictwo można nadać na dowolny okres czasu, formułując np. takie zdanie:

Niniejsze pełnomocnictwo udzielam na okres 3 miesięcy od dnia: ……… do dnia: …….. r.

Podobne: