Pełnomocnictwo do decydowania o dziecku WZÓR

Jak napisać pisemne pełnomocnictwo do decydowania o dziecku? Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dziecko aż do pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską rodziców. Rodzice mają jednocześnie prawo i obowiązek sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach władzy rodzicielskiej.

Wstęp

pelnomocnictwo-do-decydowania-o-dziecku-wzor-pdf-docNiekiedy zdarza się jednak, że wykonywanie władzy rodzicielskiej jest niemożliwe z przyczyn faktycznych, takich jak zagraniczny wyjazd czy długotrwała hospitalizacja. W takiej sytuacji konieczne staje się udzielenie pełnomocnictwa do decydowania o dziecku. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pełnomocnictwa, który pobierzesz poniżej:

Pełnomocnictwo do decydowania o dziecku wzór

pelnomocnictwo-do-decydowania-o-dziecku-wzor-pdf-doc

Pełnomocnictwo do decydowania o dziecku wzór

Czy można sprawować władzę rodzicielską w pojedynkę?

Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej jest i prawem, i obowiązkiem każdego rodzica. Co więcej, każdy rodzic może wykonywać ją samodzielnie, jednak o istotnych sprawach dziecka, matka i ojciec muszą decydować wspólnie.

Zgodnie z orzecznictwem, do istotnych spraw opieki nad dzieckiem zaliczamy między innymi:

 • sprawy związane z miejscem pobytu dziecka,
 • zmianę obywatelstwa przez dziecko,
 • zmianę osoby uprawnionej do odbioru alimentów,
 • wyjazd za granicę małoletniego,
 • zmianę nazwiska lub imienia dziecka,
 • sprawę o wydanie małoletniemu paszportu,
 • wybór szkoły lub przedszkola,
 • wybór sposobu leczenia dziecka.

Rodzic może więc decydować samodzielnie o sprawach życia codziennego, ale nie o sprawach mających istotny wpływ na byt czy majątek dziecka.

Jeśli więc matka lub ojciec są długotrwale nieobecni, powinni przygotować pełnomocnictwo do decydowania w sprawach dziecka dla drugiego rodzica lub innej osoby.

 

Czym jest pełnomocnictwo na dziecko?

Pełnomocnictwo to upoważnienie wybranej osoby do działania w imieniu mocodawcy, wyrażone poprzez sporządzenie oświadczenia woli. Pełnomocnictwo musi określać, do jakich czynności prawnych mocuje wskazaną osobę.

Wyróżniamy pełnomocnictwo:

 • ogólne,
 • rodzajowe
 • i szczególne – czyli o określonym zakresie.

Pełnomocnictwo na dziecko nie może uprawniać do podejmowania wszelkich decyzji w odniesieniu do małoletniego. W jego treści musi znaleźć się lista czynności, do wykonywania których jego rodzice uprawniają wskazaną osobę.

Jeśli więc rodzic przygotowuje upoważnienie dla opiekuna dziecka do lekarza, pełnomocnictwo powinno dotyczyć kwestii związanych z leczeniem.

Dokument może sprecyzować, czy chodzi o zwykłą wizytę u pediatry, o planowany zabieg czy wszystkie czynności związane z potrzebami zdrowotnymi dziecka, które mogą dopiero pojawić się w przyszłości.

Nie tylko upoważnienie do podejmowania decyzji medycznych powinno być pismem szczegółowym. Pełnomocnictwo może regulować precyzyjnie także inne sprawy dotyczące dziecka, na przykład:

 • wyrażenia zgody na wycieczkę, zagraniczny wyjazd, obóz,
 • wyrażenia zgody na zmianę szkoły,
 • wyrażenia zgody na zapisanie dziecka na zajęcia dodatkowe.

Jak upoważnić kogoś do podejmowania decyzji w sprawie dziecka?

Zarówno w sytuacji, kiedy dziecko pozostaje samo (pod opieką dalszych członków rodziny), jak i wtedy, kiedy jest ono pod opieką jednego z rodziców, warto przygotować dla opiekuna faktycznego upoważnienie do podejmowania decyzji w sprawie dziecka.

Taki dokument może przyjmować formę zwykłego pisemnego upoważnienia, ale może to też być pełnomocnictwo notarialne, w zależności od rangi decyzji, do podejmowania których upoważnia.

Jest to znacznie prostsze rozwiązanie niż pozostawienie takiej sprawy nierozwiązanej przed swoim wyjazdem. Dlaczego?

W sytuacji, kiedy potrzebna będzie zgoda drugiego rodzica lub obojga rodziców, instytucja – szkoła, szpital – mogą zwrócić się do sądu rodzinnego o wydanie orzeczenia w sprawie opiekuna prawnego.

W takiej sytuacji sąd podejmie decyzję o zawieszeniu przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej i przyzna ją innej osobie bliskiej – faktycznemu opiekunowi. Z wnioskiem w takiej sprawie może wystąpić również sam rodzic.

 

Zwykłe upoważnienie nie wystarczy w szpitalu

Upoważnienie do podejmowania decyzji w sprawie leczenia dziecka może okazać się niewystarczające, jeśli życie małoletniego będzie zagrożone i konieczne stanie się podpisanie ważnej zgody w sprawie zabiegu czy innej formy leczenia.

Takie decyzje mogą podejmować tylko rodzice lub prawni opiekunowie, a szpitale nie respektują ani zwykłych upoważnień w formie pisemnej, ani nawet tych sporządzonych z notarialnie poświadczonym podpisem.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego:

Przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody przewidzianej w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r. poz. 464).

Ustęp ten brzmi:

Lekarz może wykonać zabieg lub zastosować metodę, o której mowa w ust. 1 [metoda leczenia lub diagnostyki stwarzająca podwyższone ryzyko dla pacjenta], wobec pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe – po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.

Jeśli więc rodzic nie sporządzi poprawnego pełnomocnictwa, szpital, placówka medyczna czy nawet gabinet stomatologiczny mogą wystąpić do sądu rodzinnego o wydanie zgody na leczenie.

Zatem rodzic dziecka (w ramach wykonywania władzy rodzicielskiej) ma prawo udzielić pełnomocnictwa, w którym wyrazi zgodę na dokonanie zabiegu medycznego u jego małoletniego dziecka.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania dziecka?

Pełnomocnictwo rodziców do reprezentowania dziecka musi być pełnomocnictwem rodzajowym lub szczególnym – nie ogólnym. Oznacza to, że dokument powinien precyzować, do wykonywania jakich czynności upoważnia się wskazaną osobę.

Jak skutecznie udzielić pełnomocnictwa? pismo musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane rodzica udzielającego pełnomocnictwa,
 • dane pełnomocnika,
 • okres sprawowania osobistej opieki,
 • zakres pełnomocnictwa, czyli poszczególnej czynności,
 • podpis rodzica.

Co ważne, dokument tego typu może stanowić upoważnienie dla babci dziecka, dla dziadka, cioci czy nawet znajomych rodziny. Możliwe jest także udzielenie pełnomocnictwa drugiemu rodzicowi.

UWAGA: Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje możliwości udzielenia pełnomocnictwa osobom trzecim do wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem! władza rodzicielska przysługuje tylko i wyłącznie rodzicom.

Natomiast Kodeks rodzinny i opiekuńczy zobowiązuje rodziców do osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem jako faktyczną władzę rodzicielską.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze