Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem WZÓR i omówienie

Z dzisiejszego poradnika dowiesz się, jak napisać i jak złożyć wniosek o ustalenie/uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Możesz też pobrać sprawdzony i już gotowy wzór wniosku.

Zgodnie z zasadą przewidzianą przez kodeks rodzinny i opiekuńczy, jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Kontakty z dzieckiem to jednak jedna z najbardziej spornych kwestii w relacjach byłych małżonków/partnerów. Dlatego problem z ustaleniem kontaktów z dzieckiem potrafi samodzielnie rozwiązać tylko niewielki odsetek rodziców. Znaczna ich część decyduje się na złożenie wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem do sądu rodzinnego.

Powierzenie sprawy sądowi, będzie słusznym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy dochodzi do utrudniania kontaktów z dzieckiem, niewydawania dziecka na kontakty pomimo wydanych przez sąd ustaleń w tym zakresie lub kiedy zmieniły się okoliczności wpływające na zakres kontaktów.

wazneZ wnioskiem o uregulowanie kontaktów ma prawo wystąpić zarówno ojciec, który dziecka nie wychowuje, jak również matka, która chce zmienić dotychczas obowiązujący sposób kontaktów.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Kwestię kontaktów reguluje sąd rodzinny na wniosek jednego z rodziców o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Wzór wniosku pobierzesz poniżej:

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Wniosek-o-ustalenie-kontaktow-z-dzieckiem

Wniosek o ustalenie/uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Przed wydaniem orzeczenia sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, a jego ocenie podlega szereg okoliczności m.in. wiek dziecka, stopień dojrzałości dziecka, jego relacje z rodzicami.

Przyczyna rozstania się rodziców nie podlega ocenie sądu, choć ubocznie może ona wpłynąć na zakres kontaktów m.in. w przypadku, gdy w rodzinie dochodziło do czynów niedozwolonych tj. jak znęcanie się, groźby oraz kiedy uprawniony do kontaktów ma problemy (alkohol, narkomania, hazard).

Niemniej jednak prawo rodzica, który stale dziecka nie wychowuje, do kontaktów z dzieckiem wynika wprost z regulacji prawa rodzinnego oraz przepisów prawa międzynarodowego, które przyjęła Polska.

W Polsce prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów pomiędzy rodzicami i dziećmi został określony w przepisach art. 113 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Niniejszy przepis wskazuje, że:

1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

wwwwPrawo do osobistych kontaktów rodziców z dziećmi przewiduje również zasada 6 rekomendacji nr R (84) w sprawie władzy rodzicielskiej z dnia 28 lutego 1984 roku oraz konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku.

Powyższe regulacje pozwalają nie tylko na osobistą styczność rodzica z dzieckiem, także poza miejscem zamieszkania dziecka, ale również na kontakty telefoniczne i kontakty za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych narzędzi mobilnych (skype, fb, messenger).

Z tych w szczególności może korzystać rodzic, który zamieszkuje w znacznej odległości od dziecka, za granicą, czy przebywa w Zakładzie Karnym.

Zatem niezależnie od władzy rodzicielskiej oraz innych okoliczności rodzic, który nie wychowuje dziecka, ma prawo, a nawet obowiązek  do utrzymywania z dzieckiem kontaktów.

Co powinien zawierać wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek o widzenia z dzieckiem powinien spełniać wymogi pisma procesowego. W jego treści zawrzeć należy:

  • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany (wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka)
  • oznaczenie stron postępowania (dane rodziców dziecka oraz samego dziecka z podaniem numerów PESEL)
  • wnioski, w tym proponowany sposób uregulowania kontaktów z dzieckiem lub wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem
  • uzasadnienie wniosku z podaniem przyczyn złożenia wniosku do sądu np. potrzeba utrudniania kontaktów z dzieckiem z powodu braku porozumienia się rodziców w tym zakresie, potrzeba zmiany poprzednio uregulowanych kontaktów z powodu wieku dziecka, zmiany miejsca zamieszkania, podjęcia dodatkowego zatrudnienia itp.
  • podpis wnioskodawcy
  • listę załączników.

Propozycja sposobu uregulowania kontaktów z dzieckiem

Składając do sądu wniosek o uregulowanie lub zmianę kontaktów z dzieckiem, należy przedstawić proponowany sposób kontaktów.

Wnioskodawca może wnosić o:

  • ustalenie osobistych kontaktów w miejscu zamieszkania dziecka lub poza jego miejscem zamieszkania w wybranych dniach tygodnia i o określonych godzinach. Kiedy przemawia za tym wiek dziecka i jego poziom rozwoju, rodzic może wnosić o kontakty polegające na zabieraniu dziecka do siebie na noc, weekend, czy nawet tydzień, czy dwa wakacji lub ferii zimowych, w określone dni Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkiej Nocy;
  • ustalenie kontaktów na odległości, polegających na kontaktach za pośrednictwem urządzeń mobilnych w wyznaczone dni i o określonej godzinie.

Jeśli kontakty z dzieckiem były utrudnione, co nie jest przypadkiem odosobnionym, kiedy partnerzy rozstali się w gniewie i nadal go do siebie odczuwają, kontakty mogą zostać ustanowione w obecności osoby trzeciej, najczęściej kuratora.

Zmiana kontaktów z dzieckiem

Wiek dziecka, zmiana rytmu pracy, podjęcie dodatkowego zatrudnienia, czy nauki mogą być przesłanką do zmiany uregulowanych wcześniej kontaktów z dzieckiem.

ffWniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem (wniosek o zmianę orzeczenia ustalającego kontakty z dzieckiem) może złożyć każdy z rodziców – zarówno rodzic uprawniony do kontaktów, jak i ten, z którym dziecko stale zamieszkuje.

Wniosek o zmianę kontaktów rozpoznawać będzie sąd rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Jeśli wcześniejsze kontakty regulował Sąd Okręgowy np. w sprawie rozwodowej, wniosek o zmianę kontaktów należy złożyć do Sądu Rejonowego.

Natomiast jeśli wcześniejszą sprawę o kontakty prowadził Sąd Rejonowy będzie on właściwy również do rozpoznania nowego wniosku.

Wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem podlega takiej samej opłacie skarbowej, jak wniosek o ustalenie widzeń z dzieckiem, która na chwilę obecną wynosi 40 zł. Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku, który wystarczy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić.

Wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem wzór

Wniosek-o-zmiane-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-doc-pdf

Wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem wzór

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem może być powodem do wystąpienia do sądu, by ten wydał orzeczenie w przedmiocie realizacji prawa do kontaktów.

Natomiast jeśli kontakty zostały już przez sąd uregulowane, a nie dochodzi do ich realizacji przez umyślne działanie jednego z rodziców, uprawniony do kontaktów z dzieckiem może wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem drugiemu rodzicowi, który obowiązek „wydania” lub „przygotowania” dziecka narusza.

…wzór gotowego pisma możesz pobrać poniżej:

Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem wzór

Wniosek-o-ukaranie-za-utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc

Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR

Powyższe wynika z regulacji art. 598 (15) kpc., w brzmieniu:

1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Jeśli rodzic uprawniony do kontaktów nie realizuje ich zgodnie z wytycznymi sądu, może zostać również ukarany finansowo, o czym stanowi dalszy przepis art. 985 (15) kpc.:

2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,89 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze