Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR WNIOSKU

Żaden z rodziców nie ma monopolu na dziecko. Także w sytuacji, kiedy rodzice żyją oddzielnie, a dziecko stale przebywa u jednego z nich, drugi rodzic ma prawo uczestniczyć w wychowaniu swojego potomka.

Dodatkowo ma prawo realizować widzenia z dzieckiem i egzekwować zasady kontaktów ustalone w ugodzie lub postanowieniu sądu.

Wyjątkiem jest zakaz kontaktów z dzieckiem wydany przez Sąd Rodzinny. Jeśli takiego zakazu nie ma, rodzic ograniczony w kontakcie może złożyć przeciwko byłemu partnerowi wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Sprawdź, jak uregulować kontakty z dzieckiem, jak je egzekwować, kiedy drugi rodzic zabrania kontaktów – oraz dowiedz się, jakie konsekwencje prawne może ponieść rodzic utrudniający kontakt z dzieckiem.

Widzenia z dzieckiem

Bardzo często po rozpadzie związku dziecko staje się kartą przetargową pomiędzy rodzicami. Największą karą, jaka może spotkać rodzica, jest bowiem utrudnienie mu kontaktów z dzieckiem.

Jeśli widzenia z dzieckiem są utrudnione lub matka/ojciec nie chce wydać dziecka na widzenie drugi rodzic ma prawo wystąpić do Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich z wnioskiem o uregulowanie kontaktów.

Prawomocne orzeczenie regulujące widzenia z dzieckiem daje podstawy do przymusowego ich egzekwowania – rodzic, który nie dostosowuje się do orzeczenia, może zostać ukarany,  a kara może być ponawiana za każdy utrudniony kontakt.

Czy matka ma prawo nie dać dziecka ojcu?

Tak jak napisałam powyżej, jeśli widzenia z dzieckiem zostały uregulowane przez sąd lub ugodę zawartą pomiędzy rodzicami, a następnie zatwierdzoną przez sąd, obowiązkiem matki jest egzekwowanie ugody/orzeczenia, w przeciwnym razie może ona narazić się na karę finansową, której wysokość będzie uzależniona od jej możliwości finansowych i liczby naruszeń.

Niemniej jednak matka ma prawo nie dać dziecka ojcu jeśli stwierdzi, że dziecko nie chce realizować kontaktów, boi się ojca lub płacze kiedy kontakty mają się odbyć. Dodatkowo matka może odmówić wydania dziecka ojcu jeśli stwierdzi, że jest on pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

W takiej sytuacji matka dziecka ma prawo domagać się interwencji policyjnej celem sporządzenia odpowiedniej notatki.

Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Rodzic uprawniony do widzeń z dzieckiem, któremu utrudnia się kontakty, może złożyć wniosek o ukaranie. Wniosek powinien zostać poparty odpowiednimi dowodami – notatka policyjna, wydruki wiadomości SMS, nagrania rozmów.

ffWe wniosku o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem rodzic powinien wskazać konkretne daty, kiedy widzenia nie zostały zrealizowane oraz wysokość sankcji karnej za naruszenie kontaktów.

Co więcej, rodzic uprawniony do kontaktów na prawo złożyć wniosek o „ukaranie” za każdy  niezrealizowany bądź też niewłaściwie zrealizowany kontakt z dzieckiem.

Ustawodawca nie wskazał żadnych stawek kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Ustalenie wysokości kary należy więc do sądu rozpoznającego wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że kara powinna stanowić pewną dolegliwość, jednak powinna być również możliwa do ściągnięcia. Najczęściej więc kary za utrudnianie widzeń z dzieckiem wynoszą od 100 do 500 zł za każdy kontakt. Warto dodać, że kara trafia do rąk drugiego z rodziców.

Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR

Wniosek-o-ukaranie-za-utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc

Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR

Wniosek o ukaranie za niezrealizowanie kontaktów z dzieckiem

Ukaranym za niewykonywanie kontaktów lub niewłaściwe wykonywanie kontaktów może być również rodzic uprawniony do kontaktów, jeśli nie realizuje on widzeń z dzieckiem, a dziecko i rodzic pod pieczą, którego dziecko przebywa, pozostają w gotowości.

Powyższe wynika wprost z regulacji art. 598 [15] kodeksu postępowania cywilnego, w brzmieniu:

§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

wwwwZatem i rodzic sprawujący codzienną opiekę nad dzieckiem ma prawo wystąpić do właściwego Sądu Rejonowego z wnioskiem o ukaranie grzywna rodzica uprawnionego do widzeń, celem zdyscyplinowania go do podjęcia spotkań z dzieckiem i zaprzestania zaniedbywania go.

Ugoda w sprawie kontaktów

Ugoda w sprawie kontaktów z dzieckiem to najlepsze rozwiązanie, do którego powinni dążyć rodzice żyjący w rozłące. Trzeba bowiem pamiętać, że kwestia widzeń, czy też opieki nad dzieckiem nie musi być regulowana przez sąd.

Jeśli rodzice potrafią dojść do porozumienia, mogą zawrzeć pisemną, a nawet ustną ugodę w sprawie kontaktów z dzieckiem. Ostatnio bardzo modnym rozwiązaniem jest sprawowanie opieki naprzemiennej.

Ugoda w sprawie kontaktów z dzieckiem wzór

ugoda-w-sprawie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc-przyklad

Ugoda w sprawie kontaktów z dzieckiem wzór

Jeśli sprawa widzeń z dzieckiem trafiła do sądu, Sąd Rodzinny może skierować strony do mediacji. Wówczas ugoda zawarta przed mediatorem podlega zatwierdzeniu przez sąd.

W kolejnym czasie każda ugoda może być odpowiednio modyfikowana, także na drodze pozasądowej.

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,38 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze