Wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów WZÓR

Jak napisać wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem? Każdy z rodziców/opiekunów prawnych dziecka może zwrócić się z wnioskiem do sądu o zagrożenie uprawnionemu lub zobowiązanemu do kontaktów zapłaty określonej kwoty za każde naruszenie obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, lub ugody zawartej zatwierdzonej przez sąd rodzinny. Kara pieniężna może być na tyle dotkliwa, że zmobilizuje rodzica do zmiany postępowania.

Wstęp

wniosek-o-ukaranie-grzywna-za-niewykonywanie-kontaktow-wzor-doc-pdfDlatego jeśli jesteś w podobnej sytuacji, sprawdź, co grozi za niewykonanie prawomocnego wyroku sądu oraz dowiedz się gdzie i kiedy złożyć wniosek o ukaranie. Jeśli natomiast nie wiesz jak sporządzić wniosek o ukaranie, który spełniać będzie wszystkie formalne wymogi, pobierz przygotowany przez nas – gotowy do wypełnienia wzór wniosku o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów:

Wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów wzór

wniosek-o-ukaranie-grzywna-za-niewykonywanie-kontaktow-wzor-doc-pdf

Wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów WZÓR

Kiedy złożyć wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów?

Zgodnie z przepisem art. 598(15) §1 kodeksu postępowania cywilnego:

Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje – rodzic, opiekun prawny lub faktyczny nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

W praktyce więc jeśli dochodzi do naruszeń w zakresie wykonywania kontaktów zarówno przez uprawnionego do kontaktów z dzieckiem, jak i tego z rodziców, który ma kontakty przygotować, może zostać złożony do sądu rodzinnego wniosek o ukaranie za nieprzestrzeganie postanowienia sądu.

Trzeba jednak mieć świadomość, że aby sąd podjął decyzję o ukaraniu, naruszenie to musi być przede wszystkim zawinione oraz istotne.

Przez termin zawinione należy rozumieć takie zachowanie, które wyrządza szkodę przede wszystkim materialną m.in. w postaci poniesienia kosztów przygotowania kontaktu (koszt dojazdu).

 

Jak uzasadnić wniosek o nakazanie zapłaty za niewykonywanie kontaktów?

Na uzasadnienie wniosku o nakazanie zapłaty, należy podnieść stan faktyczny sprawy.

Najważniejsze znaczenie ma fakt niewykonywania kontaktów z dzieckiem oraz przyczynienie się jednego z rodziców lub opiekunów do takiej sytuacji.

W treści wniosku warto opisać:

  • od kiedy kontakty nie są wykonywane
  • jakie są przyczyny takiej sytuacji
  • czy dziecko dąży i czeka na kontakty
  • jakie koszty ponoszone są w związku z przygotowaniem się do kontaktów z dzieckiem.

Dodać należy, że kara za niezrealizowanie kontaktów z dzieckiem powinna być w miarę adekwatna do możliwości materialnych rodzica, czy opiekuna dlatego warto krótko opisać jego sytuację majątkowo-bytową.

Do tak przygotowanego wniosku, warto dołączyć odpowiednie dowody.

Znaczenia może mieć:

  • korespondencja (zwykła papierowa, elektroniczna) ustalająca przygotowanie dziecka i rodzica do kontaktów
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające ewentualne problemy ze zdrowiem
  • zaświadczenie z poradni psychologicznej jeśli dziecko ma problemy emocjonalne lub nie chce realizować kontaktów
  • opinia biegłego sądowego
  • zaświadczenie od pracodawcy itp.

Wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty można podeprzeć zeznaniami świadków.

Dlatego jeśli istnieją osoby, które mają wiedzę na temat realizacji kontaktów z dzieckiem, należy złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z ich przesłuchania, podając okoliczności, co do których mogą się oni wypowiedzieć.

Dodać należy, że jeśli ojciec nie stosuje się do postanowienia sądu – nie pojawia się w ustalonych terminach, przychodzi w innych godzinach, jest agresywny lub pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających, matka powinna odmówić mu wydania dziecka.

Natomiast jeśli ten nie zgadza się z jej decyzją, powinna ona wezwać Policję, która z interwencji sporządzi notatkę, czyli mocny dowód w sprawie o ukaranie, ograniczenie kontaktów z dzieckiem lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

 

Gdzie złożyć i ile kosztuje wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty?

Wniosek o nałożenie kary za brak kontaktów z dzieckiem należy złożyć do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w okręgu którego ma miejsce zamieszkania dziecko, którego postępowanie dotyczy.

Jeśli dziecko nie posiada stałego miejsca zamieszkania, sądem właściwym będzie sąd, w którego okręgu dziecko przebywa. Od wniosku należy uiścić opłatę sądową w kwocie 100 zł.

Co ważne, bez względu na nałożone kary grzywny, nie tracą mocy wcześniej wydane postanowienia odnośnie sprawowania opieki nad dzieckiem.

Podsumowanie

Jeśli jeden z rodziców nie wykonuje należycie obowiązków wynikających z orzeczenia sądu bądź ugody zawartej między rodzicami dziecka, rodzic sprawujący władzę nad dzieckiem może złożyć wniosek do sądu o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem.

Dopiero w drugim etapie postępowania, jeśli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził karą grzywny, nadal nie wypełnia obowiązku rodzicielskiego, na skutek wniosku strony uprawnionej sąd nakaże zapłatę kary, gdzie wysokość kary odzwierciedlać będzie ilość naruszeń, jakich dopuściła się strona.

Grzywna w celu przymuszenia wykonania obowiązku rodzicielskiego może być nakładana przez sąd nawet kilkakrotnie!

Postanowienie sądu uwzględniające wniosek o zagrożenie nakazaniem musi wystarczająco określać rodzaj tego naruszenia, lub tych naruszeń jeśli jest ich więcej, ponieważ na tym opierać się będzie sąd w drugim etapie postępowania, nakładając obowiązek zapłaty.

Przepisy, które warto znać:

Art. 113. Kontakty rodziców z dzieckiem – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,33 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów WZÓR”
  1. Witam, pobrałam właśnie wzór wniosku o ukaranie za niestosowanie się do postanowień sądowych, sąd nakazał kontakty ojca z dzieckiem 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Ojca nie widać od 3 tygodni, nie ma z nim kontaktu, dziecko wciąż dopytuje o tatę, płacze, nie wiem co robić. Chcę “zmotywować” ojca do odwiedzania syna. Mam nadzieję że zakupiony wzór wniosku pomoże mi w tym.

Comments are closed.