Jak napisać wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów?

Jak napisać wniosek o ukaranie za nierealizowanie kontaktów z dzieckiem lub dziećmi? Zasady wykonywania kontaktów z dzieckiem określone przez sąd lub ustalone przez rodziców w ramach ugody zatwierdzonej przez sąd są dla obojga rodziców bezwzględnie obowiązujące. Oznacza to, że karze podlega zarówno utrudnianie kontaktów z dzieckiem, jak i ich niewykonywanie przez rodzica uprawnionego. Jak zmobilizować drugiego opiekuna do spotykania się z dzieckiem?

Wstęp

wniosek-o-ukaranie-grzywna-za-niewykonywanie-kontaktow-wzor-doc-pdfRodzic, pod którego opieką znajduje się dziecko, może złożyć wniosek do sądu rejonowego, w którym domagać się będzie nałożenia na drugiego rodzica grzywny. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów wzór

wniosek-o-ukaranie-grzywna-za-niewykonywanie-kontaktow-wzor-doc-pdf

Wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów WZÓR

Czy niewykonywanie kontaktów podlega karze?

Kara za nieprzestrzeganie postanowienia sądu dotyczy obojga rodziców, czyli zarówno tego zobowiązanego do umożliwienia kontaktów, jak i tego uprawnionego do ich wykonywania.

Zgodnie z przepisem art. 598(15) §1 kodeksu postępowania cywilnego:

§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

W obu przypadkach sprawa wygląda więc podobnie. Jeśli rodzic nie wywiązuje się z postanowień orzeczenia sądowego (orzeczenie sądu ustalające kontakty w określonych terminach i w określony sposób) lub ugody, grozi mu kara zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz drugiego rodzica. Kara ta wymierzana jest na wniosek i w pierwszej kolejności przyjmuje formę postanowienia (nagany) o zagrożeniu nałożeniem kary finansowej.

Jak sporządzić wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów?

Wniosek o ukaranie za nierealizowanie kontaktów powinien przede wszystkim dokładnie opisywać sytuację, czyli wskazywać na niewykonywanie kontaktów z winy drugiego rodzica. W treści pisma warto określić:

 • od kiedy kontakty nie są wykonywane lub podać konkretne daty niezrealizowanych, a ustalonych kontaktów,
 • przyczyny niewykonania kontaktów,
 • postawę dziecka: czy czeka na spotkanie, czy chce spotykać się z drugim rodzicem,
 • koszty ponoszone w związku z przygotowaniem do kontaktów, na przykład koszty dojazdu.

Oczywiście, wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów nie może zostać uzasadniony bez odpowiednich dowodów. Do pisma należy dołączyć więc między innymi:

 • wydruki korespondencji, w której rodzice ustalają kontakty z dzieckiem,
 • zaświadczenie z poradni psychologicznej, jeśli dziecko ma problemy emocjonalne z powodu nierealizowania kontaktów,
 • opinię biegłego sądowego, itd.

Dowodem w sprawie może być również przesłuchanie świadków. Jeśli sąsiedzi czy członkowie rodziny mają wiedzę na temat realizacji – w właściwie nie wykonywania – kontaktów z dzieckiem, należy złożyć wraz z pismem dodatkowy wniosek o dopuszczenie dowodu z ich przesłuchania.

Warto podkreślić, że niezrealizowanie kontaktów z dzieckiem może wiązać się nie tylko z fizycznym unikaniem ustalonych spotkań, ale również ze stawianiem się na nie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

Jeśli rodzic przychodzi na spotkania w innych terminach, w innej porze niż ustalona, czy zachowuje się agresywnie, opiekun dziecka ma prawo odmówić mu wydania małoletniego, a w przypadku problemów – wezwać policję, która sporządzi notatkę ze zdarzenia.

Wniosek o zagrożenie nałożenia kary grzywny za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem może określać pokrótce również sytuację materialno-bytową rodzica uprawnionego do kontaktów, ponieważ ma to wpływ na wysokość wymierzonej przez sąd kary. Przepisy nie określają jej wysokości, ale zależy ona przede wszystkim od ilości niezrealizowanych kontaktów.

Wniosek składa się w najbliższym miejscu zamieszkania dziecka sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym i opiekuńczym. Pismo można zanieść osobiście lub przesłać pocztą.  Od wniosku należy uiścić opłatę sądową w kwocie 100 zł.

Na postanowienie sądu stronom przysługuje zażalenie. Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest równocześnie tytułem wykonawczym, nie ma więc potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Na takiej samej zasadzie, jak wniosek o ukaranie za niewykonywanie kontaktów, rodzic uprawniony do utrzymywania kontaktów z dzieckiem może złożyć wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Oba pisma warto przygotować w oparciu o przygotowany przez nas wzór wniosku o ukaranie za niestosowanie się do postanowień sądowych, gdyż rodzice są w tym przypadku traktowani na równi – jedno i drugie musi przestrzegać postanowień sądu.

Jeśli rodzic na stałe opiekujący się dzieckiem uniemożliwia lub utrudnia drugiemu rodzicowi kontakty na przykład poprzez:

 • nastawianie dziecka przeciwko rodzicowi,
 • wywożenie dziecka,
 • odwoływanie spotkań,
 • niewyrażanie zgody na kontakt telefoniczny,

rodzic uprawniony do kontaktów z dzieckiem może złożyć wniosek o zagrożenie karą grzywną za utrudnianie kontaktów, a jeśli ten nie przyniesie pożądanych rezultatów, następnie wniosek o ukaranie za nieprzestrzeganie postanowienia sądu.

W obu przypadkach wysokość kary zależna jest od ilości niezrealizowanych kontaktów oraz od możliwości finansowych strony ukaranej. Warto podkreślić, że karę finansową wpłaca się na rzecz poszkodowanego rodzica.

Zwrot kosztów przygotowania kontaktu

Obie strony – czyli zarówno rodzic uprawniony do kontaktów, jak i zobowiązany do wydania dziecka – mają prawo do wnioskowania o zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu. Dotyczy to kontaktów, do których nie doszło:

 • wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków przez osobę, pod której pieczą dziecko się znajduje,
 • naruszenia obowiązków dotyczących kontaktu przez uprawnionego do kontaktu z dzieckiem.

*Na postanowienie to również przysługuje stronom zażalenie.

Podsumowanie

Postanowienie sądu uwzględniające wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty musi dość precyzyjnie konkretyzować rodzaje naruszeń, a to dlatego, że właśnie do tych kwestii sąd opiekuńczy będzie odnosić się w drugim etapie sprawy, nakładając na rodzica grzywnę.

Jeśli chodzi o niewykonywanie kontaktów wzór wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów musi spełniać pewne formalne wymagania nałożone przez prawo. Z tego powodu postanowiliśmy przygotować gotowy do wypełnienia wzór, który znajduje się w górnej części artykułu. Pismo jest kompletne i wystarczy je jedynie uzupełnić odpowiednimi danymi.

Kara grzywny nałożona w drugim etapie postępowania trafia zawsze do rodzica uprawnionego do kontaktu z dzieckiem, lub do osoby, która sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli chodzi o wysokość grzywny, to sąd nakładając obowiązek zapłaty – będzie brać pod uwagę okoliczności danej sprawy, oraz ilość naruszeń rodzica nieprzestrzegającego orzeczenia sądu.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze