Ugoda o kontakty z dzieckiem – jak napisać? WZÓR

Czym jest ugoda w sprawie kontaktów z dzieckiem? Przez zawarcie ugody sądowej mogą zostać uregulowane sprawy cywilne, których charakter na to pozwala. Zawarcie ugody przed mediatorem może nastąpić w sprawie należącej do trybu postępowania procesowego i nieprocesowego, w sprawie majątkowej i w sprawie niemajątkowej. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby przedmiotem ugody stało się ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem. 

Wstęp

ugoda-o-kontakty-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc-przykladKażda ugoda podlega jednak kontroli sądu, której celem jest wykazanie, czy ugoda nie jest niezgodna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego, a także czy nie zmierza do obejścia prawa. Krótko mówiąc, ugoda w sprawie kontaktów z dzieckiem musi być zgodna z dobrem dziecka. Aby ułatwić Ci jej sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór ugody, który pobierzesz poniżej:

Ugoda o kontakty z dzieckiem wzór

Czy można zawrzeć ugodę w sprawie kontaktów z dzieckiem?

Zgodnie z przepisami ugoda może zostać zawarta w każdej sprawie cywilnej, której charakter na to pozwala. Co więcej, sąd zawsze dąży do ugodowego załatwienia sprawy, dlatego może skierować strony do mediacji. Zawarcie ugody następuje w sprawach:

 • należących do trybu postępowania procesowego,
 • należących do trybu postępowania nieprocesowego,
 • majątkowych,
 • niemajątkowych. 

Ugodę można zawrzeć zatem także w sprawie ustalenia kontaktów rodziców z dziećmi. Przemawia za tym również wprowadzenie do kodeksu postępowania cywilnego instytucji mediacji. Mediacjom mogą być poddawane wszelkie spory wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które w postępowaniu sądowym mają szansę zakończyć się zawarciem ugody.

Mediacje w sprawie kontaktów z dzieckiem opisywane są w artykule 445. Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w każdym stanie sprawy o separację lub rozwód sąd może skierować strony do mediacji w celu załatwienia kwestii spornych ugodowo. Sprawy te mogą dotyczyć:

 • zaspokojenia potrzeb rodziny,
 • alimentów,
 • sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej,
 • kontaktów z dziećmi, 
 • spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację. 

Każda ugoda o kontakty z dzieckiem podlega kontroli sądu, który może uznać ją za niedopuszczalną jeśli:

 • jest niezgodna z prawem, 
 • jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,
 • dąży do obejścia przepisów prawa. 

Inaczej mówiąc, ugoda w sprawie kontaktów z dzieckiem powinna być zgodna z dobrem dziecka. Warto zauważyć, że już samo wyeliminowanie przez nią nieporozumień między rodzicami służy jego dobru. Dlatego ugoda w sprawie rodzinnej to zawsze lepsze rozwiązanie niż egzekwowanie wyroku sądowego.

Zawarcie ugody jest niedopuszczalne tylko w ramach określonych niemajątkowych stosunków z zakresu prawa rodzinnego, na przykład:

 • w sprawach o unieważnienie małżeństwa, 
 • o rozwód (w zakresie rozwiązania małżeństwa przez rozwód i orzeczenia o władzy rodzicielskiej), 
 • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

 

Czy warto zawrzeć ugodę w sprawie kontaktów z dzieckiem?

Idealnym rozwiązaniem byłoby kończenie każdego sporu z pomocą ugody. Jest to bowiem najlepsze wyjście z sytuacji zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka.

Po pierwsze, zawierając ugodę, strony mają pewną kontrolę nad rozstrzygnięciem sprawy. Lepiej jest porozumieć się i ustalić harmonogram widzeń z dzieckiem, niż przestrzegać tego narzuconego przez sąd.

Zawarcie ugody w takim przypadku pozwala decydować samodzielnie o swoim czasie z dzieckiem na najbliższe miesiące czy lata.

Po drugie, ugoda nie prowadzi zwykle do zaostrzenia konfliktu rodzinnego, lecz raczej go łagodzi. Dzieje się tak dlatego, że można zawrzeć ją jeszcze przed wszczęciem postępowania, które z reguły zaognia relacje pomiędzy stronami.

Ugoda pozasądowa w sprawie kontaktów z dzieckiem

Ugoda pomiędzy rodzicami dziecka może zostać wypracowana również bez ingerencji sądu – jest to wtedy ugoda pozasądowa w sprawie kontaktów z dzieckiem, którą można zawrzeć w dowolnej formie.

Zgodnie z przepisami ugoda pozasądowa jest umową (porozumieniem), za pomocą której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa, aby:

 • uchylić niepewność co do roszczeń,
 • zapewnić ich wykonywanie,
 • uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Aby można było mówić o ugodzie, strony muszą w jakikolwiek sposób zrezygnować ze swojego pierwotnego stanowiska. Jeśli żadna z nich nie idzie na ustępstwa, nie można mówić o ugodzie – jest to raczej uznanie żądania. Odpowiedź na propozycję ugody wymaga zatem pójścia na ustępstwa zarówno z perspektywy matki, jak i ojca dziecka.

Chociaż ugodę pozasądową można zawrzeć w dowolnej formie, to najbezpieczniejsza dla stron będzie ugoda w formie aktu notarialnego. Ugoda notarialna kontakty z dzieckiem reguluje bowiem w sposób formalny i z pewnością nie zostanie podważona przez sąd.

 

Ugoda pozasądowa powinna zawierać określone elementy. Aby ją sporządzić, warto wykorzystać przygotowany przez nas gotowy do wypełnienia wzór ugody w sprawie kontaktów z dzieckiem.

Taki dokument uwzględnia określenie:

 • stron ugody, poprzez podanie takich danych, jak: imię, nazwisko, adres, numer ewidencyjny dokumentów tożsamości,
 • przedmiotu porozumienia,
 • charakteru sporu,
 • postanowień fakultatywnych, na przykład oświadczenia o tym, że strony nie roszczą sobie wobec siebie żadnych pretensji, bądź zastrzeżenia formy co do zmiany warunków ugody.

Bardzo ważne jest, aby opisać postanowienia ugodowe w sposób wyczerpujący. Każda ze stron musi poczynić ustępstwa. Na koniec wypełniony wzór ugody o kontakty z dzieckiem należy opatrzyć jeszcze własnoręcznymi podpisami stron.

Formalne wymagania przy formułowaniu ugody

Ugoda w postępowaniu rodzinnym jest nieco bardziej rozbudowana i zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości powinna zawierać:

 • określenie miejsca i czasu zawarcia małżeństwa,
 • oznaczenie małżonków,
 • wyliczenie wspólnych małoletnich dzieci (imię, nazwisko, data urodzenia),
 • określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, ewentualnie wskazanie rodzaju ograniczeń,
 • wskazanie, przy którym z rodziców dziecko będzie mieszkać,
 • uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicami, w tym dokładnie: godzinę rozpoczęcia i zakończenia, miejsce rozpoczęcia i zakończenia, miejsce odbywania kontaktu, a także obecność osób trzecich, kwestie pokrycia kosztów podróży dziecka związanej z kontaktem, również sposób uregulowania dłuższych okresów wolnych od zajęć szkolnych (wakacji, ferii, świąt), możliwości i sposobów kontaktowania się za pomocą środków porozumiewania się na odległość,
 • wskazanie okresów, w jakich dziecko mieszkać będzie przy każdym z rodziców i częstotliwości powtarzania się tych okresów,
 • określenie, w jaki sposób każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (wysokość kwoty, częstotliwość wpłat, data początkowa, od której świadczenie będzie spełniane, sposób zapłaty, termin spełnienia świadczenia),
 • oświadczenie małżonków, że postanowienia ugody są dla nich zrozumiałe oraz że nie wnoszą żadnych zastrzeżeń co do jej treści,
 • podpisy osób zawierających ugodę.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze