Wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd WZÓR

Jak napisać wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd? Wniosek o zatwierdzenie ugody w zwykłej formie pisemnej, ugody notarialnej czy ugody mediacyjnej przez sąd to dokument, który pozwala na sądową akceptację ugody i jej wykonanie (egzekucję). Skutek zawarcia ugody jest wtedy taki sam, jak gdyby zawarto porozumienie przed sądem. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ ułatwia realizację ugody w sytuacji, gdy jedna z jej stron zwleka z wykonaniem jej postanowień lub zaprzestaje je stosować.

Wstęp

wniosek-o-zatwierdzenie-ugody-przez-sad-wzor-pdf-docJak zatem sporządzić wniosek do sądu o zatwierdzenie takiej ugody? aby wniosek spełniał formalne wymagania, w jego treści znaleźć się muszą wszystkie niezbędne elementy. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd wzór

wniosek-o-zatwierdzenie-ugody-przez-sad-wzor-pdf-doc

Wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd wzór

Wniosek o zatwierdzenie ugody jest konieczny

Wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd to jedyny sposób na doprowadzenie do takiego zatwierdzenia – sąd nigdy nie zatwierdza ugody z urzędu. Wniosek może zostać złożony do sądu:

 • bezpośrednio po zawarciu ugody,
 • w momencie, gdy jedna ze stron przestaje wykonywać postanowienia ugody.

Złożenie wniosku od razu po zawarciu ugody umożliwia stronom przygotowanie się na ewentualność zaprzestania jej wykonywania przez jedną z nich oraz na możliwość użycia przymusu do jej wykonania, gdy nieprzestrzeganie ugody stanie się faktem.

Ugodzie, która podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd na wniosek strony nada klauzulę wykonalności, co oznacza, że stanie się ona tytułem wykonawczym – będzie podstawą prowadzenia czynności egzekucyjnych przez komornika.

Ugoda, która nie została zatwierdzona przez sąd (ugoda w zwykłej formie pisemnej), nie pozwala na natychmiastową egzekucję przez komornika w razie zaprzestania jej wykonywania przez jedną ze stron.

Jaką ugodę może zatwierdzić sąd?

Zatwierdzenie ugody przez sąd może dotyczyć spraw związanych z:

 • alimentami, 
 • sprawami rodzicielskimi,
 • sprawami wychowawczymi,
 • podziałem majątku wspólnego,
 • zasiedzeniem,
 • zniesieniem współwłasności, 
 • ustanowieniem służebności,
 • ustaleniem sposobu korzystania z rzeczy wspólnej,
 • wyrażeniem zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu.

Czy sąd może odmówić zatwierdzenia ugody? Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody – również tej zawartej przed mediatorem – w całości lub części, jeżeli ugoda:

 • jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
 • zmierza do obejścia prawa, 
 • gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. 

W sprawach dotyczących dzieci sąd odmówi nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody, gdy ugoda będzie sprzeczna z dobrem dziecka.

Jakie są konsekwencje niewykonania ugody zatwierdzonej przez sąd?

Zatwierdzenie ugody pozasądowej przez sąd pozwala pociągnąć do odpowiedzialności stronę, która uchyla się przed wykonaniem ugody. Ugoda zatwierdzona przez sąd, która otrzymała klauzulę wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

Ten stanowi zaś podstawę egzekucji sądowej, realizowanej przez komornika. 

Oznacza to, że w przypadku, kiedy jedna ze stron ugody nie wywiązuje się dobrowolnie z postanowień porozumienia zatwierdzonego przez sąd, druga strona może wystąpić do komornika w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Wtedy komornik przystąpi do przymusowego wykonania ugody. Może dojść zatem do zajęcia majątku dłużnika na rzecz jego zobowiązań, wynikających z treści ugody.

Jak złożyć wniosek o zatwierdzenie ugody?

Wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, przed notariuszem lub w zwykłej formie pisemnej składa jedna ze stron ugody. Wnioskodawca może wykorzystać w tym celu gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zatwierdzenie ugody przez sąd, który powinien zawierać:

 • dokładne oznaczenie wnioskodawcy (w tym: imię, nazwisko, adres i numer PESEL);
 • dokładne oznaczenie uczestnika (drugiej strony ugody),
 • oznaczenie sądu,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • określenie żądania: żądanie zatwierdzenia ugody,
 • określenie wartości przedmiotu sporu (w sprawach o podział majątku, zasiedzenie czy podział spadku),
 • uzasadnienie, czyli argumenty mówiące o tym, dlaczego sąd powinien uwzględnić żądanie wnoszącego pismo;
 • podpis wnioskodawcy;
 • lista załączników (oryginał ugody).

Wnioskodawca sporządza wniosek w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla uczestnika. Pismo wysyła do sądu z oryginałem ugody lub składa osobiście w biurze podawczym właściwego sądu. Od pierwszego wniosku nie wnosi się opłaty kancelaryjnej. 

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o zatwierdzenie ugody?

Wniosek o zatwierdzenie ugody składa się w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania danej sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej. Sprawy należące do postępowania nieprocesowego rozpoznają więc Sądy Rejonowe (z  wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Sądów Okręgowych).

Jeżeli właściwość miejscowa nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, właściwy do złożenia wniosku jest Sąd miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby wnioskodawcy. 

Przykładowo:

 • wniosek o zatwierdzenie ugody dotyczącej sprawy niemajątkowej składa się do Sądu Okręgowego, chyba że są to sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, sprawy o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, sprawy o rozwiązanie  – wtedy właściwy jest Sąd Rejonowy;
 • wniosek o zatwierdzenie ugody w sprawach o separację składa się do Sądu Okręgowego,
 • wniosek o zatwierdzenie ugody w sprawach  z zakresu prawa rzeczowego składa się do Sądu właściwego ze względu na położenie rzeczy.

Słowo końcowe

Ugoda zawarta przed mediatorem (czyli na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej w postaci mediatora) wymaga zatwierdzenia przez sąd, by mogła ona nabrać większej mocy prawnej, tzn. aby ugoda wywoływała takie same skutki prawne, jak gdyby strony zawarły ugodę przed sądem.

Wniosek o zatwierdzenie ugody może złożyć każda ze stron. Należy też pamiętać, że ani zawarcie samej ugody, ani złożenie przez mediatora protokołu ugody w sądzie nie stanowi podstawy wszczęcia postępowania.

Co więcej, sąd nie informuje stron o terminie posiedzenia niejawnego, sąd jedynie doręcza stronom odpis wydanego na posiedzeniu niejawnym orzeczenia.

Aby sąd zatwierdził ugodę, wobec uczestników postępowania mediacyjnego nikt nie może stosować żadnej formy nacisku, czy presji. Strony powinny być traktowane przez mediatora na równi.

W skarajnych przypadkach sąd może nie zatwierdzić ugody w części lub w całości.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze