Odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej WZÓR

Jak napisać odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej? zawezwanie do próby ugodowej dotyczy spraw sądowych związanych z odzyskiwaniem wierzytelności. Nie każda sprawa tego typu musi bowiem toczyć się przez wiele miesięcy i generować olbrzymie koszty.

Wstęp

odpowiedz-na-zawezwanie-do-proby-ugodowej-wzor-pdf-docPostępowanie z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej pozwala doprowadzić do szybkiego rozwiązania, satysfakcjonującego obydwie strony. Jak zatem napisać odpowiedź na wniosek o zawezwanie do próby ugodowej? wszelkie pisma kierowane do sądu powinny spełniać wymogi stawiane pismom procesowym, inaczej sąd wezwie nas do uzupełnienia braków formalnych, co znacznie wydłuży cały proces.

Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na zawezwanie do próby ugodowej, który pobierzesz poniżej:

Odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej wzór

odpowiedz-na-zawezwanie-do-proby-ugodowej-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej wzór

*Twoja odpowiedź może być pozytywna lub negatywna jeśli nie zgadzasz się z warunkami ugody. Możesz także zaproponować inne rozwiązanie sporu.

Na czym polega zawezwanie do próby ugodowej?

Próba ugodowego egzekwowania należności to sądowe postępowanie pojednawcze pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Aby rozpocząć takie zawezwanie, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu, który zajmuje się postępowaniem.

Nie ma znaczenia, jakiej kwoty zobowiązania dotyczy spór.

Taki rodzaj postępowania zawsze umożliwia stronom podjęcie negocjacji. Wierzyciel i dłużnik mogą dogadać się, co do anulowania odsetek, rozłożenia długu na raty, czy nawet co do wysokości samego zadłużenia.

Jak wygląda proces zawezwania do próby ugodowej?

Zawezwanie do próby ugodowej to pismo procesowe. W dokumencie wierzyciel określa wysokość należności, jakie pragnie odzyskać i wyjaśnia, z czego one wynikają. Nie musi dołączać do wniosku żadnych dowodów.

Wnosi jedynie opłatę w wysokości:

  • 40 zł, jeśli wartość przedmiotu sporu wynosi nie więcej niż 10 000 zł,
  • 300 zł, jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 zł.

Art. 24 ust. 1 pkt 5 Ustawy o kosztach w sprawach cywilnych)

 

Po złożeniu odpowiedniego wniosku do sądu organ zawiadamia dłużnika o zawezwaniu do próby ugodowej i wyznacza termin posiedzenia. W trakcie takiej rozprawy sędzia dąży zawarcia ugody, działając jako mediator.

Wierzyciel i dłużnik mają za to szansę, aby określić swoje oczekiwania odnośnie rozwiązania sporu.

Jeśli jedna ze stron nie pojawi się na posiedzeniu lub strony nie dojdą do porozumienia, to sąd wyda postanowienie, że do ugody nie doszło i tak zakończy się postępowanie zawezwania do próby ugodowej.

Zawsze warto jednak przynajmniej spróbować dojść do porozumienia przed rozpoczęciem faktycznej rozprawy sądowej.

Już po wniesieniu wniosku przez wzywającego, przeciwnik (wezwany do zawarcia ugody) może sporządzić odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej, w której określi swoje stanowisko – stwierdzi, że nie ma możliwości zawarcia ugody lub zaproponuje rozwiązanie, które będzie dla niego satysfakcjonujące.

Termin na odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej

Odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej należy sporządzić przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Jeżeli strony wyrażają chęć zawarcia umowy, to sąd powinien umożliwić im negocjowanie warunków porozumienia, odraczając odpowiednio termin posiedzenia.

Co do zasady zgodnie z artykułem 207 Kodeksu Postępowania Cywilnego: „pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew”.

Termin odpowiedzi na pozew zawsze wyznacza przewodniczący, jednak nie może to być okres krótszy niż dwa tygodnie.

 

Jak napisać odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej?

Odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej to dokument, który działa na korzyść dłużnika. Rozwiązanie sporu na etapie zawezwania do próby ugodowej pozwala bowiem znacząco zmniejszyć wysokość długu lub rozłożyć go na raty.

Jeśli roszczenie wierzyciela faktycznie istnieje, warto „dogadać” się z nim, zanim dojdzie do rozwiązania sprawy w sądzie, ustalając kwotę zadłużenia oraz termin i sposób jego spłaty.

Odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej powinna zawierać propozycję przeciwnika, czyli osoby wezwanej do zawarcia ugody.

Sporządzając taki dokument, dłużnik może całkowicie przyjąć stanowisko wierzyciela lub odrzucić je w całości, lub w części. Odpowiedź na zawezwanie jest dla niego szansą negocjowania swojego długu.

Może na przykład zaproponować określoną kwotę w ramach spłaty długu i wyznaczyć termin jej wniesienia. Ma także możliwość złożenia prośby o rozłożenie zadłużenia na raty, o anulowanie odsetek czy o częściowe umorzenie należności wierzyciela.

Sporządzając takie pismo, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na zawezwanie do próby ugodowej, dzięki któremu dokument zachowa odpowiednią formę, przyjętą dla pism o charakterze oficjalnym.

Dlaczego warto napisać odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej?

Zawezwanie do próby ugodowej jest korzystne przede wszystkim dla wierzyciela, który może w taki sposób znacznie szybciej odzyskać należne mu pieniądze.

Dzięki takiemu rozwiązaniu skrócony zostaje czas postępowania i obniżone zostają jego koszty – opłata wynosi nie więcej niż 300 zł.

 

Co więcej, złożenie wniosku o zawarcie ugody zatrzymuje bieg terminu przedawnienia roszczenia, niezależnie od tego, czy ugoda została zawarta.

Ugodę można zawrzeć w każdej sprawie, z wyjątkiem spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Jeśli do zawarcia ugody nie dojdzie, wierzyciel ma szansę otrzymać zwrot kosztów postępowania, a jeżeli zostanie ona zawarta to po otrzymaniu klauzuli wykonalności, stanowić będzie tytuł egzekucyjny, który uprawnia do wszczęcia postępowania przez komornika.

Zawezwanie do próby ugodowej jest jednak korzystnym rozwiązaniem również z perspektywy dłużnika. Odpowiadając na takie pismo, ma on szansę negocjować wysokość, termin oraz sposób spłaty swojego długu.

Jeśli wierzyciel wychodzi do niego z taką propozycją, z pewnością będzie skłonny wyrazić zgodę na jakiś kompromis, a to stanowi już gwarancję przynajmniej częściowego zmniejszenia zadłużenia, bądź rozłożenia spłaty na dogodnych warunkach.

Podsumowanie

Zawezwanie do próby ugodowej może służyć nawet jako wezwanie do zapłaty, bądź zapowiedź przyszłego procesu, albo nawet próbę poznania stanowiska drugiej strony sporu, zawezwanie często też służy przerwaniu biegu przedawnienia.

Jednak z punktu prawnego wszczęcie postępowania pojednawczego nie ma na celu wywołania skutku przerwania biegu przedawnienia, ale skutek ten następuje niejako automatycznie, ponieważ dążenie do ugodowego zakończenia sporu, zmierza bezpośrednio do dochodzenia, ustalenia albo zaspokojenia roszczenia, czyli przerywa bieg przedawnienia.

Przepisy które warto znać:

Art. 185. Postępowanie pojednawcze w procesie cywilnym

§ 1. O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika, a w braku podstaw do ustalenia tej właściwości – do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego.

§ 1(1). W wezwaniu należy zwięźle oznaczyć sprawę i przedstawić propozycje ugodowe. Do wezwania niespełniającego tych wymogów przepis art. 130 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego.

§ 3. Z posiedzenia sporządza się protokół. Jeżeli doszło do ugody, jej osnowę wciąga się do protokołu albo zamieszcza się w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik do protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody stwierdza się w protokole.

Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, zadaj je na forum w wątku: Jak napisać odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej?

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze