Zawezwanie do próby ugodowej WZÓR [z omówieniem]

Dziś opiszę, czym jest zawezwanie do próby ugodowej, jakie są opłaty i właściwość sądu, jak powinna wyglądać odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej, oraz z czym wiążę się niestawiennictwo podczas takiej rozprawy. Wspomnę też o kosztach zastępstwa i dołączę wzór zawezwania do próby ugodowej, który pobierzesz pod koniec artykułu.

Zawezwanie do próby ugodowej

Sprawa w sądzie nie musi wiązać się jedynie z wielomiesięcznym postępowaniem, licznymi rozprawami i w konsekwencji przegraną którejś ze stron. Przepis art. 185 kpc. reguluje postępowanie, którego celem jest zawarcie porozumienia/ugody przed sądem.

Postępowanie z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej może doprowadzić do rozwiązania sporu w krótkim czasie i przy zminimalizowanych kosztach.

A przedmiotem rozstrzygnięcia może być praktycznie każda sprawa cywilna związana z roszczeniem jednej ze stron. Z wyjątkiem spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych.

W toku sprawy strony mogą swobodnie negocjować ze sobą zarówno wysokość roszczenia, jak i termin zapłaty, a także umorzenie kosztów i odsetek.

Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego (art. 185 § 2 kpc.).

Główną rolą przewodniczącego jest doprowadzenie stron do zawarcia ugody. Sędzia w toku postępowania ugodowego działa jak mediator, dając stronom dojść do wspólnego konsensusu.

Ugoda sądowa po otrzymaniu klauzuli wykonalności stanowi pełnoprawny tytuł wykonawczy, na podstawie którego wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej

Do zawarcia ugody sądowej potrzebne jest stawiennictwo obu stron na wyznaczonym przez sąd terminie.

Oczywiście zarówno wnioskodawca, jak i uczestnik może działać przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika, który już na etapie otrzymania wezwania do zawarcia ugody może złożyć swoją odpowiedź, podnosząc czy widzi możliwość zawarcia ugody, czy też ugoda w danej sprawie nie jest możliwa. Wzór odpowiedzi na zawezwanie do próby ugodowej pobierzesz poniżej:

Odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej wzór

odpowiedz-na-zawezwanie-do-proby-ugodowej-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej wzór

I w tym przypadku zastosowanie znajdą przepisy art. 207 § 1 i 2 kpc., które stanowią, iż pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.

Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.

Zawezwanie do próby ugodowej – opłata

Opłata od zawezwania do próby ugodowej nie jest duża. Zainicjowanie sprawy o zawarcie ugody przed sądem nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia znacznych kosztów. Obecnie funkcjonują dwie stałe opłaty sądowe:

 • 40 zł – gdy wartość roszczenie nie przekracza 10 000 zł
 • 300 zł – gdy wartość roszczenia przekracza 10 000 zł.

Zatem bez względu na wartość dochodzonego roszczenia opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej nie przekroczy kwoty 300 zł.

Inną kwestią natomiast są koszty zastępstwa procesowego oraz obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez drugą stronę w związku z niestawiennictwem na wyznaczony przez sąd termin.

Niestawiennictwo na sprawie pojednawczej, a koszty zastępstwa prawnego

zawezwanie-do-próby-ugodowej-niestawiennictwo
Zawezwanie do próby ugodowej – niestawiennictwo

Przepisy art. 184-186 kpc., nie regulują kwestii ponoszenia kosztów postępowania pojednawczego w przypadku stawiennictwa się obu stron na wyznaczony przez sąd termin.

Tak więc, co do zasady w sprawie z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej strony ponoszą swoje koszty w sprawie, w tym koszty zastępstwa procesowego, a orzeczenie przez sąd obowiązku zwrotu kosztów postępowania dotyczy tylko jednej sytuacji – kiedy wnioskodawca nie stawi się na posiedzenie.

W takim przypadku przeciwnik (wezwany do zawarcia ugody) zyska uprawnienie do żądania zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową.

Wzywający do zawarcia ugody nie ma możliwości w toku postępowania ugodowego żądania odzyskania poniesionych kosztów, bez względu na stawiennictwo, czy niestawiennictwo drugiej strony.

Zatem nawet nieusprawiedliwione niestawiennictwo wezwanego do zawarcia ugody nie wywołuje obowiązku poniesienia przez niego kosztów wzywającego związanych z wniesieniem wniosku.

Ponadto, jeśli strony stawią się na posiedzenie i gdy do ugody nie dojdzie, to również nie ma podstaw żądania zwrotu poniesionych kosztów.

Wniosek o zawezwanie do zawarcia próby ugodowej

wniosek-o-zawezwanie-do-proby-ugodowej

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej jest pismem dużo prostszym niż inne pisma procesowe, ponieważ w tym przypadku ustawodawca zwolnił wnioskodawcę z obowiązku powoływania dowodów na poparcie podnoszonych twierdzeń.

Sąd w toku postępowania pojednawczego nie prowadzi rozprawy i postępowania dowodowego, ograniczając się jedynie do podjęcia mediacji.

Jednakże wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu – sądem właściwym do przeprowadzenia sprawy jest Sąd Rejonowy właściwości ogólnej przeciwnika
 • oznaczenie stron – wnioskodawca podaje swój nr PESEL lub NIP, a osoba prawna KRS
 • oznaczenie przedmiotu sporu – wartość roszczenia (wysokość, odsetki, koszty)
 • oznaczenie rodzaju pisma, pismo musi mieć tytuł: “Zawezwanie do próby ugodowej
 • uzasadnienie – zwięzłe opisanie stanu faktycznego
 • własnoręczny oraz czytelny podpis
 • załączniki – np. dokumenty, faktury świadczące o istnieniu zobowiązania.

Zawezwanie do próby ugodowej wzór

Poniżej znajduje się wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, wniosek wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić.

Dlaczego warto złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

 1. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej można złożyć w każdym czasie, o ile w sprawie nie został złożony pozew. W takiej sytuacji strony mogą zawszeć ugodę w toku sprawy, która podlegać będzie zatwierdzeniu przez sąd. Wniosek o zawezwanie do zawarcia próby ugodowej złożony w toku sprawy lub po złożeniu pozwu przez przeciwnika podlega odrzuceniu przez sąd jako spóźniony.
 2. Wniosek o zawarcie ugody to skuteczny sposób na zatrzymanie biegu terminu przedawnienia roszczenia. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego – wyrok z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie V CSK 274/14 skutek w postaci przerwy biegu przedawnienia następuje niezależnie od tego, czy ugoda została zawarta, a więc także wtedy, gdy postępowanie zakończyło się stwierdzeniem sądu, że do ugody nie doszło.
 3. Postępowanie pojednawcze może dotyczyć każdej sprawy z wyjątkiem spraw z ubezpieczeń społecznych.
 4. Koszt w sprawie pojednawczej może wynieść jedynie 40 zł, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 10 000 zł i 300 zł, gdy spór dotyczy roszczenia powyżej 10 000 zł.
 5. Ugoda zawarta przed sądem po otrzymaniu klauzuli wykonalności stanowi tytuł egzekucyjny uprawniający do wszczęcia postępowania przez komornika.
 6. Jeśli do ugody nie dojdzie, wierzyciel ma prawo złożyć do sądu pozew o zapłatę i otrzymać zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Podsumowanie

Co to jest zawezwanie do próby ugodowej? jest to postępowanie przed sądem, gdzie jedna ze stron wzywa drugą stronę do zawarcia ugody, której przedmiotem jest roszczenie jednej ze stron do drugiej, najczęściej przedmiotem ugody są roszczenia finansowe.

Zawarcie ugody nie wymaga dokładnego i szczegółowego opisania przedmiotu sporu, warto też wiedzieć, że samo wniesienie wniosku przerywa bieg przedawnienia roszczenia, a samo zawarcie ugody po nadaniu jej klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, dzięki któremu można wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi/przeciwnikowi.

Gdzie trzeba złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej? wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym na miejsce zamieszkania przeciwnika.

Ugodę sądową można zawszeć w naprawdę bardzo wielu sprawach, wyjątkiem jest jedynie ugoda w sprawach związanych z ubezpieczeniem społecznym. Dodatkowo każda ugoda zawarta przed sądem, podlega ocenie sądu, czy jest ona zgodna z prawem oraz zasadami współżycia społecznego…

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wnosi się, gdy jeszcze nie został wniesiony pozew. Oczywiście można zawrzeć ugodę, gdy pozew został już złożony, ale wtedy zamiast zawezwania do próby ugodowej, wnosi się deklarację woli ugody z przeciwnikiem, można to zrobić ustnie w trakcie posiedzenia sądowego, lub pisemnie jako pismo procesowe.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze