Ugoda pozasądowa – wzór do wypełnienia

Jak napisać ugodę pozasądową? ugoda pozasądowa to alternatywny sposób na rozwiązanie sporu, polegający na zawarciu umowy cywilnoprawnej, która ustala prawa i obowiązki stron danego stosunku prawnego. Zawarcie ugody pozasądowej ma na celu osiągnięcie kompromisu pomiędzy stronami. Dzięki niej można oszczędzić sobie nerwów i stresu, a także szybciej dojść do porozumienia. Poza tym ugoda pozasądowa nie wiąże się z takimi kosztami jak postępowanie sądowe. 

Wstęp

ugoda-pozasadowa-wzor-pdf-docJak sporządzić ugodę pozasądową, która spełniać będzie wszelkie formalne wymagania? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór ugody, którą pobierzesz poniżej:

Ugoda pozasądowa wzór

Czym jest ugoda pozasądowa?

Ugoda pozasądowa to możliwość rozwiązania sporu określona przepisami prawa. Orzecznictwo opisuje ją jako umowę:

 • konsensualną – będącą wynikiem zgodnych oświadczeń woli obu stron,
 • obligacyjną,
 • wzajemną,
 • kauzalną – przyczynową.

Aby można było mówić o ugodzie, musi wystąpić spór lub niepewność w odniesieniu do stosunku prawnego.

Ugoda kształtuje prawne relacje, pomiędzy stronami i można zawrzeć ją zarówno w przypadku stosunków prawnych wynikających z relacji zobowiązaniowych pomiędzy stronami (na przykład zawartej umowy), jak i w przypadku stosunków prawnych wynikających z czynów niedozwolonych (na przykład bezpodstawnego wzbogacenia). Ugodą mogą zostać objęte roszczenia warunkowe i przyszłe.

Skutki zawarcia ugody pozasądowej

Zawarcie ugody pozasądowej przed wystąpieniem na drogę sądową pozwala całkowicie uniknąć postępowania sądowego i związanych z nim kosztów. Natomiast jeżeli strony toczące już spór przed sądem dojdą do porozumienia i zawrą ugodę pozasądową, skutkiem jej zawarcia powinno być:

 • cofnięcie pozwu przez stronę powodową, 
 • wyrażenie zgody na cofnięcie pozwu przez pozwanego.

W takich okolicznościach sąd umarza postępowania w sprawie i – jeżeli cofnięcie pozwu nastąpiło przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana – zwraca z urzędu powodowi połowę uiszczonej opłaty sądowej.

W pozostałych przypadkach sąd nie dokonuje zwrotu jakiejkolwiek części opłaty sądowej. 

Niewykonanie ugody pozasądowej

Pismo ugodowe wywołuje skutki zobowiązaniowe, a jego wykonanie podlega przepisom ogólnym, dotyczącym wykonania zobowiązań. Umowa ta wiąże więc obie strony, a jej niewykonanie powoduje pojawienie się odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 Kodeksu cywilnego), czyli odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Ugoda pozasądowa nie jest tytułem egzekucyjnym. Oznacza to, że po jej zawarciu niemożliwe jest wszczęcie egzekucji, ponieważ dokument nie może być opatrzony klauzulą wykonalności.

Zmuszenie dłużnika do spełnienia zobowiązań, wynikających z zawartej  ugody, może nastąpić jedynie przez dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

Jak napisać ugodę pozasądową?

Ugoda pozasądowa musi zawierać kilka niezbędnych elementów, dlatego warto sporządzać ją w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór ugody pozasądowej. Dokument ten uwzględnia między innymi:

 • datę i miejsce zawarcia ugody,
 • strony ugody,
 • zakres roszczeń objętych ugoda,
 • treść ugody, z której wynika, do czego jedna ze stron zobowiązuje się wobec drugiej,
 • informację, że wszelkie zmiany ugody wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważność,
 • oświadczenie o nieroszczeniu pretensji względem siebie wzajemnie w związku z istniejącym zobowiązaniem,
 • podpisy stron.

Poza tym trzeba pamiętać, że ugoda powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zawezwanie do zawarcia ugody pozasądowej

Jedna ze stron sporu może wystosować wezwanie do ugody pozasądowej względem drugiej strony konfliktu. O zawezwanie do próby ugodowej można zwrócić się do sądu rejonowego. Postępowanie pojednawcze przeprowadza wtedy sąd w składzie jednego sędziego.

Z posiedzenia spisuje się również protokół. Jeżeli doszło do ugody, jej osnowę wciąga się do protokołu. Również jeśli strony nie podpisały ugody, sąd stwierdza to w protokole. 

Warto wiedzieć, że zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do wierzytelności określonych w wezwaniu – zarówno co do przedmiotu żądania, jak i co do jego wysokości.

Kto najczęściej zawiera ugodę pozasądową?

Propozycja ugody pozasądowej może paść w relacjach pomiędzy inwestorem a wykonawcą, dłużnikiem a wierzycielem, pracownikiem a pracodawcą, ubezpieczonym a ubezpieczycielem…

Ugoda pozasądowa z pracownikiem pozwala zakończyć spór bez wyroku sądowego. Można zawrzeć ją zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i wtedy, kiedy sprawa trafi już do sądu.

Warto jednak rozważyć jej zawarcie, zanim pracownik lub pracodawca złożą pozew do sądu. Pozwoli to uniknąć kosztów sądowych oraz wydatków, jakie trzeba zwrócić przeciwnikowi, który skorzysta z pomocy pełnomocnika

Ugoda pozasądowa z wierzycielem pozwala natomiast na takie uregulowanie należności, które jest korzystne zarówno dla niego, jak i dla dłużnika.

Wierzyciel godzi się zwykle na rozłożenie długu na raty czy nawet umorzenie części zadłużenia, natomiast dłużnik zobowiązuje się terminowo płacić określoną część zobowiązania, ustalając harmonogram spłat, który jest dla niego realny do realizacji. 

Ugoda pozasądowa z ubezpieczycielem bywa ryzykownym rozwiązaniem, ponieważ ubezpieczony naraża się na straty. Nadal jest to jednak sposób na skrócenie formalności i szybsze uzyskanie odszkodowania.

Na mocy orzeczenia sądowego firma ubezpieczeniowa mogłaby zostać zobowiązana do wypłacenia wyższej kwoty odszkodowania, ale warto pamiętać, że takie sprawy w sądzie mogą ciągnąć się nawet latami. 

Zalety ugody pozasądowej

Podsumowując, zawarcie ugody pozasądowej wiąże się z następującymi korzyściami:

 • do jej zawarcia nie jest wymagane stawiennictwo w sądzie, co oszczędza czas, nerwy i pieniądze,
 • forma zawarcia ugody jest dowolna,
 • można zawrzeć ugodę przed wytoczeniem powództwa lub po jego wytoczeniu,
 • ugoda idealne sprawdza się przy mniej skomplikowanych konfliktach lub w celu odzyskania niewielkich sum pieniędzy,
 • ugoda pozwala na szybsze dojście do konsensusu.

W przeciwieństwie do niej umowa sądowa to:

 • konieczność wytoczenia powództwa,
 • konieczność zawarcia ugody w formie pisemnej,
 • konieczność uiszczenia opłaty przy zawarciu ugody przed sądem,
 • dłuższy czas do rozwiązania sporu ze względu na konieczność wyznaczenia rozprawy.

Podsumowanie

Koszty ugody sądowej są przeważnie na tyle duże, że nie opłaca się z danym sporem iść do sądu, w zamian tego warto spróbować dogadać się między sobą i załatwić sprawę polubownie. O kosztach w ugodzie sądowej jasno mówi art. 117. Zasady ponoszenia kosztów w przypadku zawarcia ugody sądowej – Koszty sądowe w sprawach cywilnych:

Strony mogą w ugodzie sądowej ustalić, którą z nich i w jakiej części mają obciążać nieuiszczone koszty sądowe. Jeżeli ugoda nie stanowi inaczej, w sprawie zakończonej ugodą koszty, o których mowa w art. 113 ust. 1, ponoszą obie strony w równych częściach. Przepisy art. 113 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

Jak widzisz, ugoda sądowa niesie za sobą pewne koszty, jakie zmuszone będą pokryć obie strony sporu.

Aby ułatwić Ci sporządzenie pozasądowej ugody, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który znacznie ułatwi Ci dojście w sporze do porozumienia.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze