Ugoda w sprawie kontaktów z dzieckiem WZÓR

Jak napisać ugodę w sprawie kontaktów z dzieckiem? Ugoda w sprawie kontaktów z dzieckiem może zostać wypracowana z udziałem sądu (ugoda z udziałem mediatora) lub bez udziału sądu (obustronne porozumienie). Warto wziąć ją pod uwagę przy każdym sporze rodzinnym, ponieważ stanowi ona najlepsze rozwiązanie dla stron konfliktu, a w szczególności dla dziecka.

Wprowadzenie

ugoda-w-sprawie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc-przykladJakie zalety ma zawarcie ugody o kontakty z dzieckiem? Jakie kwestie powinno poruszać takie porozumienie i jakie elementy powinny znaleźć się w takiej umowie, by spełnić wszystkie formalne wymagania? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór ugody, którą pobierzesz poniżej:

Ugoda w sprawie kontaktów z dzieckiem wzór

ugoda-w-sprawie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc-przyklad

Ugoda w sprawie kontaktów z dzieckiem wzór

Sądowa ugoda o kontakty z dzieckiem

Przepisy prawa mówią o tym, że ugoda może zakończyć każdą sprawę cywilną, jeśli pozwala na to jej charakter. Również sąd zawsze dąży do ugodowego załatwienia sprawy, kierując strony do mediacji.

Mediacje w sprawie kontaktów z dzieckiem to temat, który pojawia się między innymi w artykule 445 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z jego postanowieniami, niezależnie od bieżącego stanu sprawy o rozwód lub separację, sąd może skierować strony do mediacji, aby załatwiły między sobą kwestie sporne ugodowo.

Sprawy te mogą dotyczyć alimentów, sprawowania władzy rodzicielskiej, majątku czy właśnie kontaktów z dziećmi.

Tak naprawdę, ugodę można zawrzeć w wielu sprawach należących do trybu postępowania procesowego i nieprocesowego, do spraw majątkowych i  niemajątkowych. Dopuszczalna jest zatem także sądowa ugoda o kontakty z dzieckiem.

Zawsze podlega ona jednak kontroli, która ma na celu sprawdzenie, czy:

 • ugoda jest zgodna z prawem, 
 • ugoda jest zgodna z zasadami współżycia społecznego, 
 • ugoda nie dąży do obejścia przepisów prawa.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że ugoda o kontakty z dzieckiem musi być zgodna (swoimi postanowieniami) z dobrem dziecka.

Co do zasady, już samo jej zawarcie powinno spełniać to kryterium, bowiem ugoda to najlepszy sposób na wyeliminowanie nieporozumień między rodzicami. Wprowadzenie w życie postanowień ugody zawsze jest dla rodziny korzystniejsze niż egzekwowanie wyroku sądowego.

Należy zauważyć przy tym, że nie w każdej sprawie możliwe jest zawarcie ugody.

Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne w ramach określonych niemajątkowych stosunków z zakresu prawa rodzinnego, w tym w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o rozwód (w zakresie rozwiązania małżeństwa przez rozwód i orzeczenia o władzy rodzicielskiej), a także z przyczyn oczywistych o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

 

Jakie kwestie porusza sądowa ugoda w sprawie kontaktów z dzieckiem?

Podczas zawierania ugody sądowej strony obowiązuje pewien wzór ugody w sprawie kontaktów z dzieckiem, zgodny z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Takie porozumienie musi zawierać określone elementy, w tym:

 • wskazanie miejsca i czasu zawarcia małżeństwa,
 • oznaczenie małżonków (imiona, nazwiska),
 • wyliczenie wspólnych małoletnich dzieci (imię, nazwisko, data urodzenia),
 • określenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej lub wskazanie rodzaju ograniczeń władzy rodzicielskiej,
 • wskazanie, przy którym z rodziców dziecko będzie mieszkać,
 • uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicami, w tym:
  • godzinę rozpoczęcia i zakończenia, 
  • miejsce rozpoczęcia i zakończenia, 
  • miejsce odbywania kontaktu, 
  • obecność osób trzecich, 
  • pokrycie kosztów podróży dziecka związanej z kontaktem, 
  • sposób uregulowania dłuższych okresów wolnych od zajęć szkolnych (wakacji, ferii, świąt), 
  • możliwości i sposoby kontaktowania się za pomocą środków porozumiewania się na odległość,
 • wskazanie okresów, w jakich dziecko mieszkać będzie przy każdym z rodziców oraz częstotliwości powtarzania się tych okresów,
 • określenie, w jaki sposób każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, w tym:
  • wysokość kwoty, 
  • częstotliwość wpłat, 
  • data początkowa, od której świadczenie będzie spełniane, 
  • sposób zapłaty, 
  • termin spełnienia świadczenia,
 • oświadczenie małżonków, że postanowienia ugody sądowej są dla nich zrozumiałe oraz że nie wnoszą żadnych zastrzeżeń co do jej treści,
 • podpisy stron.

 

Ugoda pozasądowa o kontakty z dzieckiem

Ugoda pozasądowa w sprawie kontaktów z dzieckiem to kolejny sposób na korzystne rozwiązanie spraw konfliktowych pomiędzy rodzicami. Taką ugodę można wypracować bez udziału sądu. Jest ona bowiem formą umowy, czyli porozumieniem, za pomocą którego strony czynią względem siebie wzajemne ustępstwa.

Ugoda pozasądowa ma za zadanie:

 • uchylić niepewność co do roszczeń,
 • zapewnić ich wykonywanie,
 • uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Ugoda pozasądowa może zostać zawarta w dowolnej formie, ale jedynie ugoda notarialna kontakty z dzieckiem pozwoli rodzicom uregulować w sposób gwarantujący przestrzeganie jej postanowień.

Porozumienie zawarte w obecności notariusza z pewnością nie naruszy zasad zawierania ugody (będzie zgodna z prawem i z zasadami współżycia społecznego), a co za tym idzie – nie zostanie unieważniona przez sąd.

Warto pamiętać, że o odpowiedź na propozycję ugody pozasądowej obliguje strony do pójścia na pewne ustępstwa.

Warunkiem zawarcia ugody jest bowiem zrezygnowanie przez strony z ich pierwotnego stanowiska – w jakimkolwiek stopniu. Jeśli matka ani ojciec nie idą na ustępstwa, nie ma mowy o ugodzie, lecz co najwyżej o uznaniu żądań.

Sporządzając ugodę pozasądową, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór ugody o kontakty z dzieckiem, który pomoże sprecyzować warunki porozumienia.

Taka ugoda powinna zawierać:

 • określenie stron ugody,
 • określenie przedmiotu porozumienia,
 • opis sporu,
 • oświadczenie o tym, że strony nie roszczą sobie wobec siebie żadnych pretensji lub zastrzeżenie formy zmiany warunków ugody.

Najważniejszą częścią takiego pisma jest jednak szczegółowy opis postępowań ugodowych, czyli ustępstw, na które godzą się względem siebie obie strony. Niezbędnym elementem są także podpisy matki i ojca dziecka.

 

Czy warto zawrzeć ugodę w sprawie kontaktów z dzieckiem?

Jest to zdecydowanie rozwiązanie warte rozważenia. Taka ugoda to przede wszystkim dobro dziecka, a także szansa na utrzymanie pewnej kontroli nad sposobem rozwiązania sporu.

W ramach ugody obie strony mogą ustalić między sobą harmonogram spotkań z dzieckiem, co z pewnością stanowi lepsze rozwiązanie niż przyjęcie harmonogramu narzuconego przez sąd.

Poza tym ugoda, zamiast zaogniać konflikt pomiędzy rodzicami – co zazwyczaj jest konsekwencją postępowania sądowego – wręcz przeciwnie, łagodzi relacje rodzinne z korzyścią dla wszystkich, w tym zwłaszcza dla osób małoletnich.

Podobne wpisy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze