Upoważnienie dla kadrowej do podpisywania dokumentów WZÓR

Jak napisać upoważnienie dla kadrowej do podpisywania dokumentów? Pracodawca ma możliwość upoważnienia jednego ze swoich pracowników do zawierania umów o pracę i wykonywania innych czynności związanych ze stosunkiem pracy pozostałych osób zatrudnionych w danym zakładzie.

Jest to pełnomocnictwo rodzajowe, które obejmuje zwykle takie czynności jak: ustalanie planów urlopów, zatwierdzanie wniosków o urlop, podpisywanie świadectw pracy, wypowiadanie umów o pracę czy choćby podpisywania dokumentów kadrowych i ustalania zasad wynagradzania pracowników, itd.

Wstęp

upowaznienie-dla-kadrowej-do-podpisywania-dokumentow-wzor-pdf-docAby ułatwić Ci sporządzenie takiego pełnoprawnego upoważnienia, które spełni wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór upoważnienia, które pobierzesz poniżej:

Upoważnienie dla kadrowej do podpisywania dokumentów wzór

upowaznienie-dla-kadrowej-do-podpisywania-dokumentow-wzor-pdf-doc

Upoważnienie dla kadrowej do podpisywania dokumentów wzór

Upoważnienie do podpisywania świadectw pracy wzór

upoważnienie-do-podpisywania-swiadectw-pracy-wzor-pdf-doc

Upoważnienie do podpisywania świadectw pracy wzór

Czym jest upoważnienie?

Upoważnienie to dokument, który daje wyznaczonej osobie prawo do wykonywania czynności w imieniu osoby udzielającej takiego upoważnienia. W przypadku upoważnienia do podpisywania dokumentów osobą umocowaną do takiej czynności może być zarówno pracownik firmy, jak i osoba niezwiązana z zakładem pracy żadną umową.

Upoważnienie musi zawierać wolę osoby upoważniającej osobę trzecią do wykonywania pewnych czynności. Powinno dokładnie wskazywać osobę upoważnioną i definiować, jakich czynności dotyczy.

Z uwagi na zakres upoważnienia wyróżnia się:

 • upoważnienie ogólne,
 • upoważnienie rodzajowe,
 • upoważnienie szczegółowe.

*Upoważnienia można udzielić na stałe lub na czas określony. 

Po co upoważnienie dla kadrowej?

O upoważnieniu kadrowej do podpisywania dokumentów kadrowych powinien pomyśleć pracodawca, który chce odjąć sobie obowiązków, a także ten przełożony, który często podróżuje w celach służbowych lub zarządza firmą z zagranicy.

Upoważnienie kadrowej do podpisywania dokumentów ustanawia pracownika pełnomocnikiem pracodawcy, wobec czego ten może reprezentować go nawet przed urzędami.

Jaka forma upoważnienia dla kadrowej?

Przepisy nie precyzują, jaką formę powinno mieć udzielenie pełnomocnictwa dla kadrowej do podpisywania dokumentów. Dla celów dowodowych najlepiej jednak, aby miało ono formę upoważnienia pisemnego.

Jest to związane również z faktem, że oświadczenie o uprawnieniu do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy musi zostać złożone w sposób wyraźny.

Powinno także określać zakres upoważnienia jako wskazanie kategorii danych, bądź zakres czynności wyłączonych z upoważnienia – zastrzeżonych do kompetencji pracodawcy.

Jaki zakres upoważnienia dla kadrowej?

Upoważnienie dla kadrowej może mieć charakter ogólny lub szczegółowy. Upoważnienie ogólne obejmie wszystkie sprawy z zakresu prawa pracy, a szczegółowe może dotyczyć konkretnych czynności, jak tylko zawieranie umów czy ustalanie zasad wynagradzania.

W zakres upoważnienia dla kadrowej można wliczyć:

 • indywidualne stosunki pracy między pracodawcą a pracownikami (tworzenie regulaminów pracy, nawiązywanie stosunków pracy, wypowiadanie umów),
 • prawa zbiorowe (zawieranie układów zbiorowych pracy, reprezentowanie pracodawcy).

Jak powinno wyglądać upoważnienie do podpisywania dokumentów?

Upoważnienie pracownika do podpisywania dokumentów nie będzie respektowane, jeśli zabraknie w nim kluczowych danych formalnych. Najbezpieczniej jest więc przygotować je w oparciu o przygotowany przez nas wzór upoważnienia dla kadrowej do podpisywania dokumentów, który pobierzesz w górnej części niniejszego artykułu.

Taki dokument zawiera:

 • miejscowość i datę sporządzenia pisma,
 • tytuł pisma – pełnomocnictwo,
 • wskazanie następujących danych osobowych osoby upoważniającej: imię, nazwisko, nazwa i dane firmy, numer PESEL lub numer dowodu osobistego, adres zamieszkania,
 • dane osoby upoważnionej: imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dowodu osobistego, adres zamieszkania,
 • określenie czynności z zakresu prawa pracy,
 • oznaczenie czasu obowiązywania pełnomocnictwa: czy jest stałe, czy tymczasowe,
 • czytelny podpis osoby upoważniającej, w przypadku firm wymagana jest także pieczątka.

Wzór upoważnienia dla kadrowej wymaga odręcznego podpisu mocodawcy, dlatego po wypełnieniu i wydrukowaniu pracodawca powinien podpisać go i potwierdzić pieczątką firmową.

Jak anulować upoważnienie dla kadrowej?

Upoważnienie dla kadrowej może zostać odwołane w dowolnej chwili. Wystarczy, że pracodawca złoży w tej sprawie stosowne oświadczenie woli, czyli poinformuje pracownika, że odwołuje go z funkcji swojego pełnomocnika. Co ważne, nie potrzebuje on do tego jego zgody.

Odwołania pełnomocnictwa można dokonać w każdej formie.

Nie ma znaczenia, w jakiej formie zostało ono wcześniej udzielone – nawet, jeśli było ono udzielone w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. Wystarczy, że odwołanie nastąpi w sposób zrozumiały i bezpośredni.

Pełnomocnictwo do kontaktów z urzędem

Upoważniony pracownik może reprezentować pracodawcę w kontaktach z urzędami – ZUS, US. Takie pełnomocnictwo jest jednak odpłatne. Opłatę skarbową wpłaca się do właściwego organu lub urzędu w konkretnym postępowaniu.

Za każde pełnomocnictwo złożone w urzędzie płaci się 17 zł. Jedno pełnomocnictwo może być złożone przed jednym organem w wielu postępowaniach. Opłatę za złożenie pełnomocnictwa pobiera się niezależnie dla każdego postępowania.

Za pełnomocnictwo nie płaci się jedynie w przypadku upoważnienia do kontaktów z urzędem:

 • męża, żony, dziecka, rodzica, dziadków, rodzeństwa lub wnuka,
 • pełnomocnika wpisanego do CEIDG, ponieważ takie pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrach publicznych.

W przypadku reprezentowania pracodawcy przed sądem z reguły wymagane jest, aby pełnomocnictwo było udzielone pełnomocnikowi profesjonalnemu, na przykład adwokatowi lub radcy prawnemu.

Słowem podsumowania

Jeśli pracodawca nie ma czasu na osobiste załatwianie pewnych spraw związanych czy to z pracownikami (np. podpisywania umów), czy też urzędami (kontakty z US, ZUS, itd.) może wskazać i upoważnić osobę zarządzającą zakładem pracy i udzielić pełnomocnikowi umocowania.

Oczywiście, jeśli pracodawca chciałby upoważnić jednego z pracowników do podpisywania w jego imieniu dokumentów związanych z pracownikami, czy też podpisywania faktur vat, a innego pracownika do kontaktów z urzędami i np. podpisywania deklaracji podatkowych – nic nie stoi tutaj na przeszkodzie.

Wystarczy spisanie odpowiedniego upoważnienia do dokonywania wszelkich czynności, które spełniać będzie wszystkie formalne wymogi i które jasno określać będzie jego zakres.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze