Upoważnienie do sprzedaży samochodu przez współwłaściciela PDF WZÓR

Jak napisać upoważnienie do sprzedaży samochodu przez współwłaściciela? Współwłasność samochodu to powszechne zjawisko. Z instytucji współwłasności korzystają przede wszystkim młodzi kierowcy, którzy mogą dzięki temu obniżyć składkę ubezpieczeniową, używając zniżek bardziej doświadczonego właściciela innego pojazdu.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w przypadku współwłasności młody kierowca nie może sprzedać samochodu bez zgody pozostałych właścicieli auta. Sprzedaż zaliczamy bowiem do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Wprowadzenie

upowaznienie-do-sprzedazy-samochodu-przez-wspolwlasciciela-pdf-doc-wzorDlatego, aby zbyć pojazd, który ma więcej niż jednego właściciela, musimy uzyskać upoważnienie współwłaściciela do sprzedaży auta. Dokument taki powinien posiadać kilka niezbędnych elementów, aby spełnił wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór upoważnienia, który pobierzesz poniżej:

Upoważnienie do sprzedaży samochodu przez współwłaściciela PDF wzór

upowaznienie-do-sprzedazy-samochodu-przez-wspolwlasciciela-pdf-doc-wzor

Upoważnienie do sprzedaży samochodu przez współwłaściciela PDF wzór

Sprzedaż samochodu przez współwłaściciela a przepisy

Zgoda współwłaściciela na sprzedaż samochodu jest niezbędna, a wynika to z artykułu 199. Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Zbycie pojazdu zaliczamy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, a co za tym idzie – jeden współwłaściciel nie może sprzedać auta bez wiedzy i zgody innego współwłaściciela.

Teoretycznie, każdy współwłaściciel może sprzedać samochód, a dokładniej swoją część udziałów, jednak w przypadku pojazdu takie rozwiązanie nie ma większego sensu, zwłaszcza dla potencjalnego nabywcy.

 

Małżonek nie potrzebuje upoważnienia

Pisemne upoważnienie współwłaściciela do sprzedaży samochodu nie jest potrzebne, jeśli współwłaścicielami pojazdu są małżonkowie. Wynika to z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którymi w momencie zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa. Jeśli więc małżonkowie nie ustalą rozdzielności majątkowej, pojazd jednego z nich staje się pojazdem wspólnym.

Kiedy mamy do czynienia ze wspólnością majątkową, nie ma mowy o udziałach. Każdy z małżonków może zarządzać samodzielnie wspólnym majątkiem, o ile sprawa nie dotyczy:

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;

3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

(Źródło: artykuł 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)

Jak widać, sprzedaż samochodu nie wiąże się z koniecznością uzyskania zgody małżonka. Jeżeli ten wiedząc o transakcji, nie sprzeciwił się jej, upoważnienie do sprzedaży nie będzie potrzebne.

 

Czy współwłaściciel musi być obecny przy sprzedaży samochodu?

Co do zasady, umowa kupna sprzedaży samochodu ze współwłaścicielem pojazdu powinna zawierać dane wszystkich współwłaścicieli i powinna zostać przez nich wszystkich podpisana.

Przed zawarciem kontraktu należy wylegitymować strony transakcji i sprawdzić, czy ujęte w umowie dane są zgodne z rzeczywistością.

Współwłaściciele nie muszą jednak być obecni przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży.

Jeśli jeden ze współwłaścicieli posiada pisemne upoważnienie do działania w imieniu pozostałych właścicieli, to nie mają oni obowiązku uczestniczenia w transakcji.

Jak upoważnić współwłaściciela do sprzedaży samochodu?

Jak napisać upoważnienie do sprzedaży samochodu? Upoważnienie powinno mieć formę pisemną. Dokument musi zawierać oświadczenie, w którym jeden z właścicieli pojazdu upoważnia drugiego do zawarcia czynności prawnych w jego imieniu. W tym przypadku będzie to przeniesienie własności samochodu.

Upoważnienie do sprzedaży pojazdu powinno zawierać:

 • dane upoważniającego, w tym imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer i serię dowodu tożsamości,
 • dane osoby upoważnionej – takie jak wyżej,
 • dane pojazdu, którego dotyczy dokument, w tym marka, model, rok produkcji, numer nadwozia, numer rejestracyjny,
 • określenie zakresu upoważnienia,
 • podpis osoby upoważniającej.

Do sporządzenia stosownego dokumentu można wykorzystać przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór, jakim jest upoważnienie do sprzedaży samochodu przez współwłaściciela.

 

Umowa kupna sprzedaży pojazdu ze współwłaścicielem

Umowa kupna sprzedaży samochodu z więcej niż jednym właścicielem nie różni się znacząco od zwykłej umowy kupna-sprzedaży. Należy jednak ująć w niej dane każdego „sprzedawcy”, czyli każdego ze współwłaścicieli.

Informacji tych nie warto zatajać, bowiem nabywca może uzyskać do nich dostęp, zaglądając do dowodu rejestracyjnego pojazdu. A jakie elementy i informacje powinna zawierać umowa sprzedaży samochodu przy dwóch właścicielach?

Umowa sprzedaży auta powinna zawierać:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • określenie stron umowy, czyli sprzedających i nabywcy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego, dane kontaktowe
 • określenie przedmiotu umowy, czyli pojazdu: marka, model, rok produkcji, numer silnika, numer nadwozia, numer rejestracyjny, stan licznika,
 • wskazanie ceny,
 • określenie sposobu płatności,
 • oświadczenia stron, w tym: oświadczenie sprzedawcy mówiące o tym, że jest on właścicielem pojazdu, że pojazd jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, że stan prawny i techniczny pojazdu w chwili jego wydania jest zgodny z dokumentami, że samochód nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani egzekucyjnego. Ważną klauzulą jest też oświadczenie, że pojazd nie ma wad technicznych, o których wie sprzedawca, a których nie wyjawił kupującemu oraz oświadczenie kupującego o tym, że znany mu jest stan techniczny pojazdu i że nie wnosi on uwag w tym zakresie.

Pod umową sprzedaży samochodu musi podpisać się każdy współwłaściciel pojazdu. Dane współwłaścicieli ani ich podpisy nie są konieczne, jeśli jeden ze współwłaścicieli posiada pełnomocnictwo do sprzedaży auta, wystawione przez pozostałych współwłaścicieli.

Do przeprowadzenia transakcji sprzedawca potrzebuje jeszcze:

 • dowodu rejestracyjnego,
 • karty pojazdu,
 • ważnej polisy OC.

Warto przypomnieć również, że po sprzedaniu pojazdu jego poprzedni właściciel musi poinformować o zbyciu auta wydział komunikacyjny w terminie 30 dni od daty transakcji. Jeśli nie dopełnimy tego obowiązku, grozi nam finansowa kara, chyba że sporządzimy odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu.

W imieniu pozostałych współposiadaczy jeden z właścicieli powinien dopełnić również formalności z towarzystwem ubezpieczeniowym, na to ma 14 dni od dnia podpisania umowy kupna sprzedaży samochodu.

 

Podsumowanie

Dokument pełnomocnictwa, czyli upoważnienie dla współwłaściciela do sprzedaży samochodu ciężarowego lub osobowego koniecznie musi przyjąć formę pisemną. Aby upoważnienie było skuteczne, powinno zawierać w treści kilka niezbędnych klauzul i informacji, czyniąc pismo pełnoprawnym dokumentem.

Dopiero posiadając takie pismo, drugi współwłaściciel będzie mógł przeprowadzić zgodne z prawem zawarcie umowy kupna sprzedaży samochodu.

Co dość istotne, jeśli samochód ma więcej niż jednego współwłaściciela, konieczne jest, aby przystąpili do sprzedaży wszyscy współwłaściciele, chyba że udzielą stosownych pełnomocnictw w formie upoważnienia do zawarcia umowy.

Do sprzedaży musza przystąpić wszyscy właściciele pojazdu a sama sprzedaż powinna być jednogłośna!

Upoważnienie można stosować podczas sprzedaży:

 • samochodu osobowego,
 • samochodu ciężarowego,
 • sprzedaży motocykla,
 • ciągnika rolniczego,
 • przyczepy,
 • itd.

Zachęcamy do wypełnienia gotowego druku upoważnienia, który specjalnie przygotowaliśmy na taką okazję.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze