Zgoda współwłaściciela na sprzedaż samochodu WZÓR

Jak napisać zgodę współwłaściciela na sprzedaż samochodu? Chociaż, jak wynika z artykułu 198 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli”, to jednak sprzedaż pojazdu przez jednego ze współwłaścicieli bez zgody pozostałych będzie w świetle prawa nielegalna. 

Z problemem tym mogą zmierzyć się wszystkie osoby, które zdecydowały się na zakup wspólnego auta. Najczęściej są to jednak młodzi kierowcy, którzy decydują się na współwłasność samochodu, na przykład z rodzicami, a dzięki temu mogą korzystać z wypracowanych przez nich zniżek na ubezpieczenie.

Wstęp

zgoda-wspolwlasciciela-na-sprzedaz-samochodu-wzor-pdf-docJak więc sprzedać auto, które ma więcej niż jednego właściciela? do sprzedaży auta będącego współwłasnością potrzebne jest oświadczenie drugiego współwłaściciela, że wyraża on zgodę na sprzedaż części samochodu należącego do niego. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego oświadczenia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Zgoda współwłaściciela na sprzedaż samochodu wzór

zgoda-wspolwlasciciela-na-sprzedaz-samochodu-wzor-pdf-doc

Zgoda współwłaściciela na sprzedaż samochodu wzór

Czy właściciel samochodu może go sprzedać bez zgody współwłaściciela?

Współwłasność samochodu to częste zjawisko, zwłaszcza wśród grupy młodych kierowców, którzy nie posiadają jeszcze własnych zniżek OC i chcą w taki sposób uzyskać dostęp do zniżek bardziej doświadczonych kierowców, na przykład własnych rodziców.

Warto wiedzieć jednak, że w przypadku chęci sprzedaży auta, które ma więcej niż jednego właściciela, konieczna będzie pisemna zgoda współwłaściciela na sprzedaż samochodu.

Wynika to z artykułu 199 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Tymczasem sprzedaż samochodu przez współwłaścicieli zalicza się do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Oznacza to, że żaden ze współwłaścicieli nie może zbyć pojazdu bez zgody pozostałych.

Jedyne, co zgodnie z prawem wolno mu zrobić, to sprzedać swoje udziały – a to jest natomiast rozwiązaniem, na które z pewnością nie przystanie żaden rozsądny nabywca. 

 

Jak sprzedać samochód który ma współwłaściciela?

Sprzedaż samochodu, który ma współwłaściciela może odbyć się na dwa sposoby:

 • w obecności wszystkich współwłaścicieli,
 • w obecności jednego ze współwłaścicieli, posiadającego pisemne upoważnienie pozostałych współwłaścicieli do sprzedaży samochodu. 

W pierwszym przypadku umowa sprzedaży samochodu ze współwłaścicielem auta musi zawierać dane osobowe wszystkich właścicieli pojazdu: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer i serię dowodu osobistego, czyli wszystkie informacje widniejące również w dowodzie rejestracyjnym auta.

Poza tym dokument powinien zostać podpisany przez każdego z nich, co w praktyce oznacza, że wszyscy współwłaściciele muszą być obecni w momencie przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży. 

Z kolei sprzedaż samochodu bez obecności współwłaściciela, czyli transakcja pomiędzy nabywcą a jednym z właścicieli pojazdu, jest możliwa wyłącznie w sytuacji, kiedy uzyska on pisemne upoważnienie pozostałych współwłaścicieli do sprzedaży samochodu.

W takich okolicznościach umowa kupna-sprzedaży nie musi uwzględniać danych wszystkich właścicieli pojazdu ani ich podpisów. Osoba posiadająca upoważnienie współwłaściciela do sprzedaży samochodu reprezentuje go w całej procedurze, zgodnie z treścią pełnomocnictwa. 

 

Czy współwłaściciel auta musi podpisać umowę sprzedaży?

Jak zostało wspomniane, jeśli wszyscy współwłaściciele są ujęci w umowie kupna-sprzedaży samochodu, każdy z nich powinien podpisać taki dokument własnoręcznie.

Jeżeli jednak pozostali właściciele pojazdu sporządzą pisemne upoważnienie dla jednego ze współwłaścicieli, wyrażając tym samym zgodę na sprzedaż auta, ich podpisy nie będą wymagane dla ważności transakcji.

Warto zwrócić uwagę również na sytuację sprzedaży auta przez małżeństwo. Czy jeden z małżonków może podpisać umowę kupna-sprzedaży auta bez zgody tego drugiego?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku istniejącej pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej, pisemne upoważnienie do sprzedaży auta nie będzie konieczne. Mąż lub żona mogą zatem zawrzeć taką umowę w swoim imieniu. 

Według przepisów każdy z małżonków może zarządzać samodzielnie majątkiem wspólnym, a zgoda drugiego małżonka jest mu potrzebna wyłącznie do dokonania czynności prawnej:

 • zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, a także oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków,
 • zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,
 • zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,
 • darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Sprzedaż auta przez jednego z małżonków jest zgodna z prawem, jeśli współmałżonek wie o zamiarze zbycia wspólnego pojazdu i nie wyraża wobec tego sprzeciwu. 

 

Jak sporządzić pisemną zgodę współwłaściciela na sprzedaż pojazdu?

Aby przygotować niezbędną do transakcji zbycia pojazdu dokumentację, warto wykorzystać przygotowany przez nas – gotowy do wypełnienia wzór zgody współwłaściciela na sprzedaż samochodu.

Takie upoważnienie powinno zawierać następujące dane:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane osoby udzielającej pełnomocnictwa,
 • dane osoby, której jest udzielane pełnomocnictwo,
 • tytuł oświadczenia,
 • dane pojazdu, którego dotyczy współwłasność,
 • treść upoważnienia z precyzyjnym określeniem zakresu czynności, do jakich współwłaściciel samochodu upoważnia innego właściciela: sprzedaż pojazdu,
 • podpis współwłaściciela. 

Z kolei sama umowa sprzedaży pojazdu ze współwłaścicielem auta musi uwzględniać:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • określenie stron umowy,
 • określenie przedmiotu umowy: marka, model, numer VIN, numer rejestracyjny, rok produkcji, przebieg, 
 • określenie ceny pojazdu i sposobu jej uiszczenia,
 • informacje o stanie technicznym auta, w tym: oświadczenie, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu oraz oświadczenie, że sprzedający deklaruje, iż auto nie ma wad, o których nie powiadomił nabywcy,
 • informację o tym, kto poniesie koszty skarbowe (zwykle kupujący),
 • podpisy stron. 

Jeśli umowa zostanie zawarta przez jednego współwłaściciela za pisemną zgodą pozostałych współwłaścicieli, ich dane ani podpisy nie będą konieczne. Niezbędne będzie natomiast sporządzone przez nich upoważnienie do sprzedaży samochodu.

 

Podsumowanie

W przypadku sprzedaży samochodu bywa tak, że tylko jeden współwłaściciel samochodu zajmuje się sprzedażą pojazdu, w związku z tym powinien on zaopatrzyć się w pisemną zgodę drugiego współwłaściciela, aby transakcję szybko przeprowadzić – jeśli nagle znajdzie się kupiec na auto.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze