Umowa użyczenia samochodu WZÓR po Polsku i Angielsku!

Jak napisać umowę użyczenia samochodu? użyczenie auta to opcja, z której mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby prywatne. Użyczenie jest znakomitą alternatywą dla najmu i leasingu, bowiem jest to umowa nieodpłatna. Użyczenie samochodu nie podlega również podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Wprowadzenie

umowa-uzyczenia-samochodu-wzor-pdf-docWykonanie umowy wydaje się więc proste i co najważniejsze tanie. Niemniej strony umowy użyczenia pojazdu powinny zadbać o dopełnienie wszelkich formalności, określając w umowie użyczenia samochodu zarówno zasady jego użytkowania, koszty utrzymania pojazdu, jak i zasady zwrotu. Dlatego, aby zabezpieczyć interesy obu stron, przygotowaliśmy wzór umowy użyczenia samochodu w języku polski jak i w języku angielskim:

Umowa użyczenia samochodu wzór

Umowa użyczenia samochodu po angielsku wzór

umowa-uzyczenia-samochodu-po-angielsku-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia samochodu po angielsku wzór

(UWAGA: jest to umowa użyczenia samochodu w języku angielskim)

Czym jest umowa użyczenia samochodu?

Zgodnie z regulacjami kodeksu cywilnego – art. od 710 do 719, na podstawie umowy użyczenia pojazdu dochodzi do przekazania auta do bezpłatnego użytkowania na czas określony lub nieokreślony.

Umowa użyczenia auta jest więc potwierdzeniem ustaleń stron – właściciela samochodu, zwanego oddającym w użyczenie oraz biorącego w użyczenie.

Na  podstawie ogólnych ustaleń dochodzi do użyczenie rzeczy ruchomej (w tym przypadku precyzyjnie określonego w treści umowy auta), inne kwestie mogą zostać uregulowane dowolnie (termin zwrotu samochodu, ponoszenie opłat itp.).

Jak powinna wyglądać umowa o użyczenie samochodu?

Przepisy kodeksu cywilnego nie wskazują, w jakiej formie powinna zostać zawarta umowa użyczenia pojazdu. Z uwagi na powyższe najczęstszą formą jest umowa ustna.

Zaznaczyć należy, że forma ta będzie wystarczające, jeśli użyczenie auta jest jednorazowe i krótkotrwałe. Niemniej jeśli biorący w użyczenie chce wykorzystywać samochód przez dłuższy czas lub będzie wykorzystywał auta do celów zarobkowych, warto zadbać o przygotowanie umowy w formie pisemnej. Dokument pisemny może stanowić zawsze dowód w przypadku ewentualnych sporów.

Przygotowując umowę użyczenia samochodu w formie pisemnej, należy pamiętać, by w treści dokumentu dokładnie opisać przedmiot użyczenia.

Opisując samochód, podać należy:

 • markę
 • model
 • nr rejestracyjny
 • rok produkcji
 • pojemność silnika
 • przebieg.

Dodatkowo warto napisać kilka słów o stanie samochodu, opisując widoczne usterki.

Opisanie stanu samochodu jest niezwykle ważne, ponieważ zgodnie z przepisem art. 711 kodeksu cywilnego jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach, nie zawiadomił go o nich.

Dodać należy, że niniejszy przepis nie znajdzie zastosowania, jeżeli biorący w użyczenie o wadzie wiedział lub mógł ją z łatwością zauważyć.

Oświadczenie użyczenia samochodu, o czym pamiętać?

W treści umowy użyczenia samochodu warto określić:

 • sposób używania samochodu, wskazując ewentualne limity kilometrów (dobowe lub całościowe) oraz obszar użytkowania np. dopuszczenia użytkowania samochodu wyłącznie na terenie Polski lub Unii Europejskiej
 • możliwość oddania auta do użytkowania przez osobę trzecią. Przedmiotowa zgoda powinna zostać ujawniona w treści umowy, w przeciwnym razie zakłada się, że biorący w użyczenie nie może przekazać/użyczyć samochodu innej osobie
 • koszty utrzymania – (paliwo myjnię itd.) zazwyczaj użyczenie pojazdu wiąże się z przeniesieniem kosztów użytkowania samochodu na biorącego w użyczenie, niemniej ponosi on jedynie zwykłe koszty związane z utrzymaniem auta w postaci zakupu paliwa, płynów, drobnych napraw np. wymiana żarówek. Dodatkowo biorący w użyczenia nie powinien bez zgody dającego w użyczenie dokonywać większych napraw, ponieważ może dojść do sporu w zakresie zwrotu nakładów
 • warunki zwrotu – w treści umowy strony mogą określić, w jakim stanie ma zostać zwrócone auto. Jest to kwestia istotna, bowiem zgodnie z przepisami kodeksowymi biorący w użyczenie zobowiązany jest zwrócić auto w stanie niepogorszonym, nie ponosi on jednak odpowiedzialności za normalne zużycie samochodu będące następstwem prawidłowego użytkowania pojazdu
 • jak długo będzie trwało użyczenie samochodu (umowa na czas oznaczony lub czas nieokreślony)
 • warunki wnoszenia zmian w treści umowy.

Jeśli nie wiesz, jak przygotować umowę użyczenia samochodu, pomocnym okazać się może przygotowany przez nas, gotowy do pobrania wzór umowy użyczenia samochodu, którą pobierzesz w na początku artykułu.

Na koniec zaznaczę, że umowa użyczenia samochodu powinna zostać zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. Każdy egzemplarz umowy podpisuje użyczający i biorący w użyczenie.

Natomiast dla ważności umowy musi dojść do przekazania samochodu – do czasu, aż biorący w użyczenie nie otrzyma auta, umowa nie obowiązuje.

Podsumowanie

Umowa użyczenia samochodu regulowana jest w Kodeksie cywilnym od art.710 do 719.

W umowie użyczenia samochodu stronami umowy są jak wiadomo użyczający, oraz biorący w używanie. Z tego względu umowa użyczenia samochodu musi zawierać dokładne dane obu stron (imię i nazwisko adres, PESEL, nr dowodu itd.), aby z łatwością można było zidentyfikować użyczającego i biorącego w używanie.

Jeśli przedmiotem umowy jest samochód, to umowa powinna również jasno określać dane samochodu, sposób jego użytkowania (np. limit kilometrów), czas trwania umowy, a także zasady zwrotu samochodu.

Jako że umowa użyczenia auta to nic innego jak zezwolenie na bezpłatne używanie samochodu przez biorącego, w umowie nie mogą znaleźć się żadne zapisy dotyczące odpłatności za korzystanie z niego.

Warto też zamieścić zapis, że biorący w używanie nie może użyczyć samochodu osobie trzeciej, chyba że użyczający będący właścicielem samochodu wyrazi na to zgodę,

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze