Upoważnienie do podpisywania świadectw pracy wzór

Jak napisać upoważnienie do podpisywania świadectw pracy? Pracodawca ma możliwość umocowania swoich pracowników do wykonywania czynności związanych ze stosunkiem pracy innych osób zatrudnionych. Z reguły dotyczy to zawierania umów, ustalania urlopów czy wystawiania i podpisywania świadectw pracy. Najczęściej takie pełnomocnictwo – pełnomocnictwo rodzajowe – udzielane jest pracownikom działu kadr.

Wstęp

upoważnienie-do-podpisywania-swiadectw-pracy-wzor-pdf-docJak powinno wyglądać upoważnienie do podpisywania świadectw pracy? aby takie pełnomocnictwo wywoływało oczekiwane skutki, musi spełniać wszystkie formalne wymagania. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Upoważnienie do podpisywania świadectw pracy wzór

upoważnienie-do-podpisywania-swiadectw-pracy-wzor-pdf-doc

Upoważnienie do podpisywania świadectw pracy wzór

Na czym polega upoważnienie?

Pracodawca ma obowiązek wystawić (i podpisać) świadectwo pracy pracownika, którego umowa o pracę zostaje rozwiązana. Nie musi jednak robić tego osobiście. Może skorzystać z możliwości, jaką jest pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów kadrowych, czyli udzielenie upoważnienia innemu pracownikowi do dokonywania takiej czynności w jego imieniu.

Upoważnienie ma formę dokumentu, który daje określonej osobie prawo do wykonywania czynności w imieniu mocodawcy, czyli osoby udzielającej upoważnienia. Pełnomocnictwa można udzielić nie tylko pracownikowi firmy, ale również osobie niezwiązanej w żaden sposób z zakładem pracy. 

Istnieją trzy rodzaje upoważnień, wyszczególnione z uwagi na ich zakres. To upoważnienie ogólne, rodzajowe i szczególne. W przypadku upoważnienia do podpisywania dokumentów w imieniu pracodawcy mamy do czynienia z upoważnieniem rodzajowym – upoważnieniem do wykonywania określonego rodzaju czynności. 

Forma upoważnienia dla kadrowej

Upoważnienie dla kadrowej do podpisywania dokumentów to idealne rozwiązanie dla pracodawcy, który:

 • chce odjąć sobie nieco obowiązków,
 • często podróżuje,
 • zarządza firmą na odległość, zwłaszcza z zagranicy. 

Upoważnienie dla pracownika działu kadr może dotyczyć nie tylko podpisywania świadectw pracy, ale również:

 • ogólnych czynności związanych ze sprawami z zakresu prawa pracy, 
 • szczególnych zadań, na przykład zawierania umów, ustalania zasad wynagradzania, tworzenia regulaminów pracy, wypowiadania umów,
 • reprezentowania pracodawcy, nawet przed urzędami, nie tylko w kontaktach z pracownikami. 

Przepisy nie odnoszą się do tego, jaką formę powinno przyjmować pełnomocnictwo dla kadrowej do podpisywania świadectwa pracy. Przyjmuje się jednak, że dla celów dowodowych, takie umocowanie powinno mieć przynajmniej zwykłą formę pisemną. Można sporządzić je zatem w oparciu o przygotowany przez nas wzór upoważnienia do podpisywania świadectw pracy. 

Forma pisemna jest wskazana również dlatego, że oświadczenie woli pracodawcy o uprawnieniu pracownika do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy musi zostać złożone w sposób wyraźny. Pisemne upoważnienie stanowi zatem dowód złożenia takiego oświadczenia woli. 

 

Jakie elementy musi zawierać upoważnienie do podpisywania świadectw pracy?

Chociaż samo upoważnienie do podpisywania dokumentów nie ma określonej prawnie formy, to już ogólny dokument upoważnienia musi zawierać kilka istotnych elementów, w tym przede wszystkim wyrażenie woli udzielenia pełnomocnictwa oraz wskazanie osoby pełnomocnika.

Najlepiej jeśli upoważnienie do podpisywania świadectw pracy zawiera więc następujące elementy:

 • datę i miejscowość sporządzenia dokumentu,
 • tytuł: pełnomocnictwo,
 • dane osoby upoważniającej, czyli pracodawcy: imię, nazwisko, nazwa i dane firmy, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania,
 • dane osoby upoważnionej (takie same),
 • określenie zakresu pełnomocnictwa, czyli czynności z zakresu prawa pracy, które pełnomocnik ma wykonywać w imieniu pracodawcy,
 • oznaczenie czasu obowiązywania pełnomocnictwa (stałe, do odwołania, tymczasowe, na określony czas),
 • czytelny podpis osoby upoważniającej, pieczątka firmowa.

Warto pamiętać, że pełnomocnictwo może obejmować więcej czynności niż tylko podpisywanie świadectw pracy. Upoważniony pracownik ma prawo reprezentować pracodawcę w kontaktach z urzędami, ale takie pełnomocnictwo jest już odpłatne.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł i jest wpłacana do właściwego organu lub urzędu (US, ZUS). Jedno pełnomocnictwo może być złożone przed jednym organem w wielu postępowaniach.

Z opłaty za pełnomocnictwo zwolniony jest pracodawca, który upoważnia do kontaktów z urzędem:

 • męża, żonę, dziecko, wnuka, dziadków, rodziców, rodzeństwo,
 •  pełnomocnika wpisanego do CEIDG.

Przypadkowa osoba nie może jednak reprezentować pracodawcy przed sądem – w tym przypadku wymagany jest pełnomocnik profesjonalny, jak adwokat czy radca prawny.

Kiedy wygasa pełnomocnictwo?

Pracodawca może udzielić pełnomocnictwa do podpisywania świadectw na czas określony. Ma też prawo odwołać swoje upoważnienie w dowolnym momencie. Wystarczy, że złoży oświadczenie woli w sposób bezpośredni i zrozumiały – poinformuje pracownika o odwołaniu go z tej funkcji. Zgoda pełnomocnika nie jest potrzebna.

Poza tym pełnomocnik może sam zrzec się swojego uprzywilejowania i zrezygnować z upoważnienia. Pełnomocnictwo wygasa również z chwilą spełnienia czynności, do których pełnomocnik został upoważniony (pełnomocnictwo szczególne) oraz z upływem terminu, na jaki udzielono pełnomocnictwa.

Także śmierć mocodawcy lub pełnomocnika anuluje upoważnienie do dokonywania wszelkich czynności w imieniu osoby udzielającej pełnomocnictwa. 

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze