Upoważnienie do załatwienia spraw WZÓR (Pełnomocnictwo administracyjne)

Upoważnienie do załatwienia spraw, znane jako pełnomocnictwo administracyjne, to bardzo pomocny dokument, który może przyspieszyć załatwienie spraw administracyjnych, kiedy osoba zainteresowana, zwana stroną postępowania nie jest w stanie samodzielnie poprowadzić swojej sprawy, zasięgnąć informacji, złożyć lub wyciągnąć z urzędu potrzebnych dokumentów.

Pobierz gotowy wzór upoważnienia, który znajduje się na końcu artykułu i sprawdź, kto może być pełnomocnikiem w urzędzie i jak udzielić skutecznego pełnomocnictwa administracyjnego bez ponoszenia dodatkowej opłaty.

Kto może być pełnomocnikiem w urzędzie?

ważneUpoważnienie do załatwienia sprawy urzędowej może zostać udzielone:

 • każdej osobie fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • osobie prawnej m.in. profesjonalnym podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, rozliczeniowe
 • profesjonalnemu pełnomocnikowi w osobie radcy prawnego, adwokata, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego.

wazneZatem do załatwienia konkretnej sprawy w urzędzie, wybrać można członka rodziny, przyjaciela, a nawet sąsiada przy spełnieniu wyłącznie jednego warunku – osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych, czyli ukończyła 18 rok życia i nie została ubezwłasnowolniona częściowo ani całkowicie.

Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego nie wprowadzają żadnych wymagań w zakresie wykształcenia ani doświadczenia zawodowego pełnomocnika.

Nie ma również ograniczeń dla liczby pełnomocników. Jedna osoba może mieć kilku pełnomocników – pełnomocnikiem w tym samym czasie może być wybrana osoba fizyczna bądź profesjonalny pełnomocnik np. adwokat.

Jakie sprawy można załatwić na podstawie pełnomocnictwa?

waznePosiadając pełnomocnictwo administracyjne, można załatwić wszelkie sprawy przed organami administracji publicznej, m.in. w:

 • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – ustanowienie pełnomocnictwa do kontaktów z ZUS i załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniami jest zwolnione z opłaty skarbowej i może odbyć się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.
 • Urzędzie Skarbowym – tu należy rozróżnić trzy rodzaje pełnomocnictw podatkowych: ogólne, szczególne oraz do doręczeń. Przy czym po udzieleniu pełnomocnictwa ogólnego nie trzeba już składać nowego pełnomocnictwa do akt każdej sprawy podatkowej albo kontroli podatkowej z osobna, będzie ono skuteczne do wszystkich spraw podatkowych, przed każdym Urzędem Skarbowym – z wyłączeniem prawa do podpisywania deklaracji podatkowych.
 • CEIDG – dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Pełnomocnik wpisany do CEIDG może regulować wszelkie sprawy urzędowe, z wyłączeniem spraw podatkowych. Pełnomocnictwo w CEIDG nie podlega opłacie.
 • Urzędach Gminy, Miasta, w Starostwie Powiatowym – pełnomocnictwo papierowe powinno wystarczyć do wyciągnięcia dokumentów urzędowych tj. wypisy, czy wyrysy z rejestru gruntów, akty stanu cywilnego.

W jaki sposób udzielić pełnomocnictwa administracyjnego?

wwwwUpoważnienie do załatwienia spraw w urzędzie może zostać udzielone:

 • pisemnie
 • ustnie do protokołu w danym urzędzie
 • elektroniczne za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Pełnomocnictwo pisemne powinno zostać złożone przez mocodawcę lub pełnomocnika przy pierwszej czynności w sprawie.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa administracyjnego, ile wynosi i kogo nie obowiązuje?

W wielu sprawach administracyjnych wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, która wynosi 17 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu na miejsce załatwienia sprawy (przeważnie na potrzeby opłaty skarbowej uruchomiony jest specjalny rachunek bankowy).

Wymaganą kwotę można uregulować przelewem na rachunek urzędu, a potwierdzenie przelewu wydrukować i załączyć do pełnomocnictwa lub uiścić bezpośrednio w kasie urzędu.

Z opłaty od pełnomocnictwa administracyjnego zwolnione są osoby zaliczane do najbliższej rodziny udzielającego pełnomocnictwa, czyli małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo.

Jak przygotować upoważnienie do załatwienia spraw?

wzor-pismaPełnomocnictwo administracyjne zawierać powinno:

 • dane mocodawcy – imię, nazwisko, adres, numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości osoby upoważniającego
 • dane pełnomocnika – imię, nazwisko, adres, numer PESEL lub numer dokumenty tożsamości osoby mającej działać w imieniu strony postępowania, lub zainteresowanego
 • okres obowiązywania pełnomocnictwa – konkretna data lub na czas danej sprawy
 • treść pełnomocnictwa – do czego ma służyć pełnomocnictwo (wyciągnięcie dokumentów, reprezentacja w sprawie, złożenie deklaracji itp.)
 • podpis mocodawcy
 • data sporządzenia upoważnienia.

Z pewnością nie jest to takie łatwe w sporządzeniu pismo, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy gotowy wzór upoważnienia do załatwiania spraw urzędowych:

Upoważnienie do załatwienia spraw wzór

upowaznienie-do-zalatwienia-spraw-wzor-doc-pdf

Upoważnienie do załatwienia spraw wzór

Podsumowując

W sprawach administracyjnych pełnomocnikiem może zostać każda osoba bez względu na umiejętności, wiek, czy wykształcenie. Pełnomocnikiem przed urzędem może być najbliższy członek rodziny.

brak-zaplaty-za-wykonana-uslugeW takim przypadku pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo udzielone w formie papierowej powinno być przygotowane w kilku egzemplarzach, tak by po złożeniu jednego pełnomocnictwa w urzędzie, pełnomocnikowi pozostał dodatkowy egzemplarz, na który mógłby się powołać w razie potrzeby.

Mam nadzieję, że wzór upoważnienia, które przygotowaliśmy, przyda Ci się w wielu sprawach!

Podstawa prawna: Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze