Wniosek o wyznaczenie terminu rozprawy, przyspieszenie, rozpoznanie i odroczenie rozprawy

Sprawy sądowe bywają długie i skomplikowane. Jednakże na wiele terminów procesowych strona postępowania może mieć istotny wpływ, jeśli tylko złoży stosowny wniosek!

Strona postępowania, której zależy na szybkim zakończeniu sprawy, może złożyć m.in. wniosek o odroczenie terminu rozprawy lub wyznaczenie rozprawy w konkretnym czasie np. w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, czy w okresie wakacji.

W dzisiejszym poradniku znajdziesz wzory pism i dowiesz się, jak napisać wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy, i jak złożyć wniosek o odroczenie terminu sprawy.

Wyznaczenie terminu rozprawy

Po złożeniu pozwu do sądu zostaje on sprawdzony pod względem tzw. braków formalnych pozwu przez wyznaczonego sędziego, zajmującego się w danym wydziale tzw. pocztą. Jest to zazwyczaj przewodniczący wydziału lub jego zastępca.

Jeśli pozew nie zawiera braków formalnych, zostaje mu nadana sygnatura sprawy. Następnie trafia on do referatu wyznaczonego sędziego, który od tej pory będzie przewodniczącym w sprawie.

To sędzia referent nadaje sprawie dalszy bieg, wzywając strony do złożenia dokumentów, wyjaśnień, odpowiedzi na pozew. To również sędzia referent, wyznacza termin rozprawy, biorąc pod uwagę swój kalendarz pracy oraz charakter danej sprawy.

Wyznaczenie terminu rozprawy, będzie w dużej mierze zależeć od realiów danej sprawy oraz przepisów nakazujących przewodniczącemu przygotowanie planu rozprawy.

W myśl regule zawartej w art. 206 § 2 kpc. przewodniczący wyznacza terminy posiedzeń w sprawie zgodnie z planem rozprawy, a jeżeli planu nie sporządzono – najwcześniejsze możliwe terminy.

ffSam art. 206 (1) kpc. stanowi, że rozprawę należy przygotować tak, aby nie było przeszkód do rozstrzygnięcia sprawy na pierwszym posiedzeniu na nią wyznaczonym. Więcej posiedzeń niż jedno wyznacza się tylko w razie konieczności, zwłaszcza gdy przeprowadzenie wszystkich dowodów na jednym posiedzeniu nie jest możliwe. W takim przypadku posiedzenia powinny odbywać się w kolejnych dniach, a jeżeli nie jest to możliwe – tak, aby upływ czasu pomiędzy kolejnymi posiedzeniami nie był nadmierny.

Niestety przepisy jedno, a życie drugie – tylko część spraw, udaje się zakończyć na pierwszym posiedzeniu. Zaś na kolejne terminy rozpraw należy czekać zwykle po kilka tygodni.

W realiach polskiego sądownictwa nie występują posiedzenia wyznaczane z dnia na dzień, jak to widzimy w amerykańskich filmach.

Zwykle jeden sędzia ma wokandę nie częściej niż 2 dni w tygodniu – w pozostałe dni m.in. rozpoznaje sprawy na posiedzeniach niejawnych, wydając nakazu zapłaty, postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, rozpoznaje skargi na komornika, czy zbiegi egzekucji, przygotowuje się do posiedzeń, wydaje zarządzenia i sporządza uzasadnienia.

W niewielkim sądzie rejonowym kolejny termin sprawy może zostać wyznaczony już za 4-5 tygodni, gdzie w dużym sądzie termin ten może wynieść nawet 3-4 miesiące.

Wniosek o wyznaczenie terminu rozprawy – wzór

Wniosek-o-wyznaczenie-terminu-rozprawy-wzor

Wniosek o wyznaczenie terminu rozprawy – wzór

Przyspieszenie rozpoznania sprawy

Przyspieszenie rozpoznania sprawy jest możliwe. Sprawa sądowa zakończy się znacznie szybciej jeśli strony postępowania przedstawiają takie samo stanowisko, np. sprawa o rozwód na zgodny wniosek obojga małżonków.

Czynniki, które mogą wpłynąć na przyspieszenie rozpoznania sprawy sądowej, to:

  • uznanie powództwa przez stronę pozwaną
  • przygotowania odpowiedzi na pozew i zajęcie stanowisko w przedmiocie roszczenia powoda
  • zawarcie ugody sądowej
  • zaangażowanie w sprawie profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego
  • przygotowanie solidnego pozwu i zawarcie w nim wszelkich wniosków dowodowych, poniesienie istotnych w sprawie okoliczności i wskazanie dowodów na ich poparcie.

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy – wzór

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy – wzór

Przyspieszenie terminu rozprawy

Rzetelna analiza stanu faktycznego w samym pozwie, ze wskazaniem na możliwość zawarcia porozumienia pomiędzy stronami może wpłynąć na przyspieszenia terminu rozprawy.

Jeśli sędzia referent ze zgromadzonego materiału dowodowego, oświadczeń stron lub zaprezentowanych stanowisk wyciągnie wnioski, że sprawa sądowa może zakończyć się na pierwszym posiedzeniu, przyspieszy termin rozprawy – przecież sędziowie lubią sprawy, w których możliwa jest ugoda.

Jeżeli stanowisko stron zmieni się w toku sprawy, pomiędzy kolejnymi terminami posiedzeń, okoliczność tę należy przedstawić sędziemu przewodniczącemu, przesyłając wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy z uwagi na możliwość zawarcia ugody lub zakończenia sprawy na kolejnym posiedzeniu.

Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy może złożyć każda ze stron postępowania. Przesłanką wniosku o przyspieszenie terminu rozprawy może być:

  • możliwość zawarcia porozumienia
  • możliwość zakończenia sprawy na kolejnym posiedzeniu
  • potrzeba wcześniejszego rozpoznania sprawy z uwagi na prywatne plany jednej ze stron postępowania np. zagraniczny wyjazd, czy podjęcie leczenia.

Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy złożyć można ustnie do protokołu lub na piśmie wskazując potrzebę uwzględnienia wniosku.

Dość często potrzeba zmiany terminu rozprawy, jej przyspieszenia lub odroczenia wynika z okoliczności, że jedna ze stron postępowania zamieszkuje w innym kraju i w Polsce przybywać będzie w wyznaczonych, zaplanowanych wcześniej okresach m.in. w czasie Świąt Bożego Narodzenia czy wakacji.

Sąd biorąc pod uwagę charakter sprawy, m.in. potrzebę osobistego stawiennictwa strony, powinien uwzględnić jej wniosek o przyspieszenie lub odroczenie terminu rozprawy.

Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy – wzór

wniosek-o-przyspieszenie-terminu-rozprawy-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy – wzór

Wniosek o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy – wzór

wniosek-o-przyspieszenie-wyznaczenia-terminu-rozprawy-wzor

Wniosek o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy – wzór

Odroczenie terminu rozprawy

O odroczenie terminu rozprawy wnosić może również strona, której niemożność osobistego stawiennictwa się na posiedzeniu sądu wynika z przyczyn od niej niezależnych i wcześniej niezaplanowanych tj. choroba, wypadek, potrzeba sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub osobą chorą.

Przesłanką odroczenia terminu rozprawy będzie też potrzeba zgromadzenia dodatkowego materiału dowodowego – oczekiwanie na analizę, opinię, badanie.

Wniosek o odroczenia terminu rozprawy może zostać złoży ustnie do protokołu lub na piśmie.

Wniosek o odroczenie terminu rozprawy, a konsekwencje prawno-karne

Wniosek o odroczenie terminu rozprawy powinien zostać poparty prawdziwymi i uzasadnionymi okolicznościami.

Zgodnie bowiem z art. 214. § 1 kpc. rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć.

Dalej § 2 niniejszego przepisu wskazuje, że sąd może skazać na grzywnę stronę, jeżeli powołała się w złej wierze na nieprawdziwe okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy.

Natomiast jak wskazuje regulacja art. 214 (1) § 1 kpc. usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego.

Wniosek o odroczenie rozprawy może być poparty nie tylko chorobą, ale również innymi przeszkodami, muszą one jednak być związane z nadzwyczajnymi wydarzeniami lub przeszkodami, których nie dało się obejść.

Wniosek o odroczenie rozprawy – wzór

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze