Pełnomocnictwo WZÓR (22 rodzaje pełnomocnictw do pobrania)

Jak napisać pełnomocnictwo by było ważne i honorowane? z pewnością nie jest to proste pismo, ponieważ musi spełniać pewne wymogi, by miało swoją moc.

Przede wszystkim pełnomocnictwo musi być sporządzone w wersji pisemnej i musi mieć formę oświadczenia, w którym mocodawca upoważnia osobę trzecią (pełnomocnika) do załatwienia danej sprawy lub wykonania czynności w jego imieniu.

Aby ułatwić Ci napisanie pełnomocnictwa, przygotowaliśmy aż 22 wzory pełnomocnictw, skupiliśmy się głównie na najczęstszych sytuacjach, w których wykorzystuje się instytucję pełnomocnictwa.

Wzory pełnomocnictw do pobrania:

Wzór pełnomocnictwa wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić swoimi danymi i danymi pełnomocnika – gotowe! wybierz teraz interesujący Cię wzór:

34r

Pełnomocnictwo pocztowe

Jak napisać pełnomocnictwo pocztowe? Pełnomocnictwo pocztowe to dokument uregulowany przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku prawo pocztowe w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 roku w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych.

Na mocy art. 38 niniejszej ustawy adresat może upoważnić wybraną osobę do odbioru przesyłek m.in. listów poleconych oraz przekazów pocztowych np. renty lub emerytury, wymagających potwierdzenia odbioru.

W treści pełnomocnictwa pocztowego znaleźć się muszą:

 • imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby udzielającej pełnomocnictwa
 • imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

Dodatkowo pełnomocnictwo pocztowe powinno wskazywać zakres umocowania – jednorazowy odbiór konkretnej przesyłki lub odbiór wszelkiej korespondencji w określonym przedziale czasowym, lub bezterminowo.

Dla ważności pełnomocnictwa wymaga się udzielenia go w obecności pracownika operatora pocztowego w placówce pocztowej tego operatora. Jeśli adresat nie może się samodzielnie poruszać np. ze względu na wiek lub stan zdrowia, pełnomocnictwo może zostać potwierdzone w miejscu jego pobytu przez listonosza.

Pełnomocnictwo pocztowe podlega opłacie:

 • 26 zł – pełnomocnictwo stałe
 • 8 zł – pełnomocnictwo okresowe (opłata za każdy miesiąc lub jego część)
 • 6 zł – pełnomocnictwo jednorazowe

Pełnomocnictwo pocztowe może być odwołane w każdym czasie.

Pełnomocnictwo dla członka rodziny wzór

Pełnomocnictwo dla członka rodziny to dokument na podstawie którego osoba uważana przez ustawodawcę za osobę najbliższą mocodawcy może w jego imieniu dokonywać czynności prawnych, administracyjnych oraz reprezentować go przed sądami i innymi organami państwowymi.

Dla zwykłych czynności urzędowych i sądowych wystarczy pełnomocnictwo dla członka rodziny udzielone na piśmie lub wniesione do protokołu. Jedynie czynności wymagające zachowania szczególnej formy wymagają pełnomocnictwa notarialnego np. pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości.

Pełnomocnikiem w sprawach sądowych może być:

 • małżonek
 • rodzeństwo
 • rodzice
 • dzieci
 • osoby pozostające z mocodawcą w stosunku przysposobienia.

W sprawach administracyjnych związanych np. z wyrejestrowaniem auta pełnomocnikiem mogą być wyżej wymienione osoby z pominięciem osoby przysposobionego lub przysposabiającego.

Pełnomocnictwo dla członka rodziny jest wolne od opłaty skarbowej. Dla swej ważności wymaga podpisu mocodawcy oraz daty złożenia oświadczenia.

W treści pełnomocnictwa znaleźć się powinny:

 • dane pełnomocnika i mocodawcy
 • stopień pokrewieństwa
 • klauzula określająca zakres umocowania np. reprezentowanie w danej sprawie sądowej, dokonanie określonej czynności tj. zbycie auta.

 

Pełnomocnictwo do Urzędu Skarbowego

Pełnomocnictwo-do-Urzędu-Skarbowego-wzor-doc-pdf

Pełnomocnictwo do Urzędu Skarbowego

Jak napisać pełnomocnictwo do urzędu skarbowego? Pełnomocnictwo do Urzędu Skarbowego może zostać udzielone każdej osobie fizycznej posiadającej pełną zdolnością do czynności prawnych. Pełnomocnikiem w sprawach podatkowych może być więc nie tylko radca prawny, adwokat, czy księgowa, ale również członek rodziny lub nawet znajomy.

Prawo podatkowe wyróżnia trzy rodzaje pełnomocnictw:

 • ogólne – upoważnia do działania w sprawach podatkowych we wszystkich Urzędach Skarbowych, nie upoważnia jednak do podpisywania deklaracji podatkowych
 • szczególne – upoważnia do działania jedynie w konkretnej sprawie podatkowej, dlatego zakres umocowania powinien zostać dokładnie sprecyzowany w treści pełnomocnictwa
 • do doręczeń – korzystają z niego osoby, które nie mają ustanowionego pełnomocnika i nie posiadają miejsca zamieszkania lub pobytu w jednym z państw członkowskich UE.

Pełnomocnictwo ogólne wolne jest od opłaty skarbowej. Od pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Dodatkowo można udzielić pełnomocnictwa jedynie do podpisywania deklaracji skarbowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy złożyć na formularzu UPL-1 i uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

 

Pełnomocnictwo do podpisania umowy

Pełnomocnictwo do podpisania umowy to umocowanie, na podstawie którego mocodawca upoważnia inną osobę do zawarcia za niego określonej w treści dokumentu umowy.

W zależności od rodzaju czynności można wyróżnić:

 • pełnomocnictwo ogólne upoważniające do zawarcia czynności zwykłego zarządu, np. w zakresie działania danej firmy
 • pełnomocnictwo rodzajowe, które obejmuje umocowanie do dokonywania określonej kategorii czynności prawnych, które przekraczają zakres czynności zwykłego zarządu
 • pełnomocnictwo szczególne do dokonania określonej czynności, np. zakup samochodu
 • pełnomocnictwo szczególne dla swej ważności powinno zostać w takiej samej formie, jaka jest wymagana dla zawarcia danej czynności. Dlatego, jeśli pełnomocnictwo ma upoważniać do podpisania umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości, która winna jest być zawarta w formie aktu notarialnego, to samo pełnomocnictwo również powinno być udzielone w formie aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy potwierdzonej na piśmie dla celów dowodowych powinno zostać udzielone w formie pisemnej. W treści pełnomocnictwa znaleźć powinny się:

 • dane mocodawcy i pełnomocnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, numer PESEL ewentualnie numer dokumentu tożsamości)
 • określenie umowy, której dotyczy – przedmiot oraz strony umowy
 • data
 • podpis mocodawcy.

 

Pełnomocnictwo do ZUS

Pełnomocnictwo do ZUS to oświadczenie na podstawie którego osoba trzecia uzyskuje prawo załatwienia w imieniu zainteresowanego spraw przed organem rentowym.

Pełnomocnictwa do ZUS może udzielić:

 • ubezpieczony w zakresie informacji o stanie konta, danych o zgłoszeniach do ubezpieczeń, informacji o podstawach i składkach, zwolnień lekarskich, składkach zgromadzonych w OFE i na subkoncie w ZUS
 • płatnik składek w zakresie informacji o świadczeniach, które wypłaca/ wypłacił ZUS (emerytura, renta, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński) o wysokości świadczeń, zwolnień lekarskich oraz formularzy PIT
 • świadczeniobiorca w zakresie stanu rozliczeń z ZUS, danych osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez tego płatnika oraz ich elektronicznych zwolnień lekarskich, a jeśli płatnik zgłasza do ubezpieczenia mniej niż 100 ubezpieczonych w zakresie dostępu do aplikacji ePłatnik
 • komornik w zakresie danych kancelarii oraz wniosków i odpowiedzi w sprawie udostępnienia danych osobowych.

Pełnomocnictwo do ZUS może również upoważniać do jednorazowej, konkretnej czynności np. odbioru korespondencji, załatwienia danej sprawy z ZUS lub załatwienia sprawy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Każde pełnomocnictwo do ZUS powinno zawierać dokładne określenie osoby mocodawcy oraz pełnomocnika (PESEL, NIP, data urodzenia, adres), zakres pełnomocnictwa, a także datę i podpis osoby składającej oświadczenie (mocodawcy).

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy

Pełnomocnictwo-do-reprezentowania-firmy-wzor-doc-pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy

Znane też jako upoważnienie do reprezentowania firmy. Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy to oświadczenie, na podstawie którego pełnomocnik – wybrana lub wybrane osoby zyskują prawo do wykonywania określonych czynności w imieniu danego przedsiębiorcy lub zarządu.

Można wyróżnić:

 • pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania firmy, które uprawnia pełnomocnika do wykonywania wszelkich czynności w zakresie danego przedsiębiorstwa
 • pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania firmy upoważniające pełnomocnika do wykonywania określonych czynności np. zawierania konkretnych umów, prowadzenie spraw kadrowych lub księgowych
 • pełnomocnictwo incydentalne do reprezentowania firmy upoważniające pełnomocnika jedynie do konkretnej, jednorazowej czynności np. zawarcia umowy przenoszącej własność.

W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa pełnomocnictwo może zostać wpisane do właściwego rejestru. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej będzie to CEIDG, natomiast przy spółce KRS.

Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy może być udzielone jednej lub kilku osobom (w tym przypadku należy wskazać sposób reprezentacji np. każdy pełnomocnik może działać samodzielnie lub jedynie łącznie z innym pełnomocnikiem).

Pełnomocnikiem firmy może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub częściową zdolność do czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych ma osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona, natomiast częściową zdolność do czynności prawnych ma osoba powyżej 13 roku życia lub osoba pełnoletnia ubezwłasnowolniona częściowo.

Po więcej informacji zajrzyj do tego artykułu: Upoważnienie / Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy WZÓR + omówienie

 

Pełnomocnictwo do zameldowania

Pełnomocnictwo do zameldowania to dokument, który pozwala przy pomocy innej osoby wykonać czynności urzędowych związanych z meldunkiem.

W treści pełnomocnictwa do zameldowania znaleźć się powinny:

 • dane mocodawcy, czyli osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię, nazwisko, numer PESEL, adres, numer i seria dokumentu tożsamości)
 • dane pełnomocnika (imię, nazwisko, numer PESEL, adres, numer i seria dokumentu tożsamości) i ewentualnie stopień pokrewieństwa
 • zakres pełnomocnictwa – zapis “upoważniam do dokonania czynności administracyjnych związanych z zameldowaniem na pobyt stały/zameldowaniem na pobyt czasowy”
 • dane osoby, która ma zostać zameldowana (imię, nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości)
 • data sporządzenia
 • podpis mocodawcy.

Pełnomocnictwo do zameldowania podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Jeśli pełnomocnikiem jest osoba najbliższa mocodawcy – mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat, siostra wówczas jest wolne od opłat.

Pełnomocnictwo do zameldowania może rozciągać się również o prawo do pobrania zaświadczenia o zameldowaniu.

 

Pełnomocnictwo do wymeldowania

Pełnomocnictwo-do-wymeldowania-wzor-doc-pdf

Pełnomocnictwo do wymeldowania wzór

Pełnomocnictwo do wymeldowania to dokument na podstawie którego inna osoba niż sam zainteresowany może dokonać w jego imieniu czynności związanych ze złożeniem oświadczenia o wymeldowaniu przed właściwym urzędem do spraw meldunkowych.

Pełnomocnictwo do wymeldowania powinno zostać sporządzone na piśmie i zawierać datę oraz podpis mocodawcy. W treści pełnomocnictwa znaleźć powinny się również dane składającego oświadczenie (mocodawcy) oraz dane pełnomocnika (imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości).

Pełnomocnikiem do wymeldowania może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, czyli nie została ubezwłasnowolniona.

Jeśli pełnomocnikiem jest osoba zaliczona przez ustawodawcę do grona najbliższych członków rodziny składającego oświadczenie (mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka, brat lub siostra) wówczas pełnomocnictwo jest wolne od opłat. W innych przypadkach należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

 

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

Pełnomocnictwo-do-sprzedaży-nieruchomości-wzor-doc-pdf

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości to dokument upoważniający osobę trzecią, by ta w imieniu właściciela nieruchomości zawarła umowę przenoszącą własność nieruchomości.

Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości dla swej ważności musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, dlatego taka sama forma, czyli forma aktu notarialnego jest wymagana dla ważności pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości.

Powyższe wynika wprost z regulacji art. 99 kodeksu cywilnego, który stanowi, że:

Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

Zatem dla ważności udzielonego pełnomocnictwa należy skontaktować się z notariuszem, by to on przygotował pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości. Zaznaczyć należy, że każda inna forma pełnomocnictwa będzie nieważna jest nieważne i na jego podstawie notariusz odmówi sporządzenia aktu sprzedaży nieruchomości.

Pełnomocnikiem do sprzedaży nieruchomości może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki

Pełnomocnictwo-do-reprezentowania-spółki-wzor-doc-pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki

Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki to dokument upoważniający konkretną osobę do wykonywania określonych czynności w imieniu i na rzecz spółki. Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki powinno określać zakres czynności prokurenta oraz jego swobodę.

Prokurentem spółki, czyli pełnomocnikiem przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych może być każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura powinna być udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że dana czynność wymaga zachowania formy szczególnej, wówczas i pełnomocnictwo powinno zostać zawarte w tej samej formie np. formie aktu notarialnego.

Należy wyróżnić trzy rodzaje pełnomocnictwa do reprezentowania spółki:

 • ogólne, które obejmuje umocowanie do dokonywania czynności zwykłego zarządu
 • rodzajowe, które pozwala pełnomocnikowi podejmować czynności określonego rodzaju
 • szczególne upoważniające do dokonywania poszczególnych czynności.

Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania spółki podlega wpisowi do KRS.

 

Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów

Pełnomocnictwo-do-odbioru-dokumentow-wzor-doc-pdf

Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów

Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów to dokument, który pozwala upoważnionej osobie dokonać określonej czynności (dokładnie sprecyzowanej w treści pełnomocnictwa) w imieniu mocodawcy.

Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów może być skuteczne w każdym urzędzie – Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Komunikacji itp. o ile zostanie właściwie przygotowanie.

W treści pełnomocnictwa powinien znaleźć się zapis, o jakie dokładnie dokumenty chodzi. Dodatkowo pełnomocnictwo powinno wskazywać dane mocodawcy i pełnomocnika zawierając ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL. Mocodawca nie powinien zapomnieć o wskazaniu daty sporządzenia oświadczenia oraz podpisaniu pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów jest dokumentem upoważniającym do jednorazowej i konkretnej czynności, dlatego w jego treści należy wymienić wszystkie dokumenty o jakie chodzi mocodawcy np. odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis zupełny aktu urodzenia, zaświadczenie lub odpis decyzji – w przeciwnym razie urząd odmówi wydania niewskazanych dokumentów.

Pełnomocnikiem może być każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Pełnomocnictwo do sądu dla osoby najbliższej

Pełnomocnictwo-do-odbioru-dokumentow-wzor-doc-pdf

Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów

Pełnomocnictwo do sądu dla osoby najbliższej to umocowanie, na podstawie którego osoba uznana przez ustawodawcę za osobę najbliższą strony lub uczestnika postępowania może reprezentować go przed sądem, występując w jego imieniu, składając pisma oraz wnioski.

Powyższe wynika wprost z regulacji art. 87 § 1 kpc który stanowi, że pełnomocnikiem przed sądem może być również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Zatem także osoby, które nie posiadają wykształcenia prawniczego mogą zostać ustanowione pełnomocnikiem w sprawie sądowej. Co więcej, uczestnik sprawy sądowej oprócz pełnomocnika w rodzinie może zatrudnić pełnomocnika profesjonalnego (radcę prawnego lub adwokata) – mocodawca może ustanowić kilku pełnomocników, a każdy z nich może działać samodzielnie, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do sądu dla osoby najbliższej może zostać przygotowane na piśmie. W tym przypadku powinno dokładnie wskazywać na osobę pełnomocnika i zakres jego umocowania. Mocodawca lub pełnomocnik zobowiązany jest dostarczyć odpis pełnomocnictwa do sądu. Pełnomocnictwo wiąże sąd od daty jego przedłożenia.

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania osoby fizycznej

Pełnomocnictwo-do-reprezentowania-osoby-fizycznej-wzor-doc-pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania osoby fizycznej

Pełnomocnictwo do reprezentowania osoby fizycznej można traktować, jako tzw. wyręczenie. Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może bowiem ustanowić pełnomocnika do załatwienia w jej imieniu danej sprawy przed organami administracji publicznej np. Urzędem Skarbowym, ZUSem, także do reprezentowania przed sądem lub do dokonania określonej czynności np. do odbioru wskazanych w treści pełnomocnictwa dokumentów.

W sprawach urzędowych i sądowych wymaga się pełnomocnictwa pisemnego. Dlatego pełnomocnictwo do reprezentowania osoby fizycznej powinno zostać zawarte na piśmie i wskazywać m.in.

 • zakres umocowania – dokładnie określać daną czynność
 • urząd lub instytucję, w której czynność ma zostać dokonana
 • dane mocodawcy i pełnomocnika – imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości.

Pełnomocnictwo do reprezentowania osoby fizycznej powinno zawierać datę złożenia oświadczenia przez mocodawcę oraz jego podpis.

Co do zasady pełnomocnikiem osoby fizycznej może zostać osoba posiadająca jedynie częściową zdolność do czynności prawnych, czyli osoba powyżej 13 roku życia lub osoba pełnoletnia częściowo ubezwłasnowolniona niemniej jednak w zależności do wagi danej czynności taka osoba może nie być kompetentna do roli pełnomocnika.

 

Pełnomocnictwo do doręczeń

Pełnomocnictwo do doręczeń to dokument, którym można się posłużyć nie tylko przed Pocztą Polską, ale również w wielu instytucjach państwowych zajmujących się sprawami mocodawcy np. ZUS lub US, jeśli zainteresowany nie przebywa w kraju, posiada stałe miejsce zamieszkania w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej lub z innej przyczyny nie może odebrać kierowanej do siebie korespondencji.

Pełnomocnictwo do doręczeń może okazać się bardzo ważnym dokumentem, bowiem w wielu sprawach administracyjnych brak wskazania pełnomocnika przez osobę nieposiadającą adresu w Polsce może wiązać się z pozostawieniem kierowanej do niej korespondencji w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, czyli tak jakby korespondencja została przez adresata odebrana.

Pełnomocnictwo do doręczeń powinno zostać przygotowane na piśmie i podpisane przez mocodawcę. Ponadto powinno w sposób jasny określać osobę pełnomocnika, wymieniając go z imienia, nazwiska, adresu oraz numeru PESEL.

W treści pełnomocnictwa do doręczeń należy wskazać również jakiej korespondencji pełnomocnictwo dotyczy, np. wszelkich pism kierowanych do adresata, danej sprawy lub konkretnego przedziału czasu – stosuje się, kiedy mocodawca nie będzie dostępny w konkretnym przedziale czasowym.

Pełnomocnikiem do doręczeń może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy może zostać udzielone zarówno przez osobę fizyczną, czyli konsumenta, jak i przez przedsiębiorcę, a nawet spółkę. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy upoważnia osobę trzecią (pełnomocnika) do dokonania w imieniu mocodawcy określonej czynności prawnej.

Można wyróżnić trzy rodzaje pełnomocnictwa:

 • pełnomocnictwo ogólne obejmujące czynności zwykłego zarządu
 • pełnomocnictwo rodzajowe upoważniające do zawierania konkretnie wskazanych umów np. umowy sprzedaży lub najmu
 • pełnomocnictwo szczegółowe odnoszące się do dokładnie określonej w jego treści oświadczenia czynności np. zawarcie umowy dzierżawy z wymienionym podmiotem.

Co do zasady pełnomocnictwo do zawarcia umowy powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa znaleźć powinno się sprecyzowanie czego umocowanie dotyczy. Dodatkowo pełnomocnictwo powinno obejmować dane mocodawcy i pełnomocnika (imię, nazwisko, adres, numer PESEL, ewentualnie numer NIP lub REGON).

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy powinno zawierać datę złożenia oświadczenia oraz podpis mocodawcy.

Jeżeli do ważności danej umowy, np. umowy sprzedaży nieruchomości potrzebna jest szczególna forma (forma aktu notarialnego) pełnomocnictwo do jej dokonania, powinno być również udzielone w tej formie.

 

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji

Pełnomocnictwo-do-podpisywania-deklaracji-wzor-doc-pdf

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji

Pełnomocnictwo do podpisania deklaracji to dokument, który może znacznie ułatwić życie i pracę podatnikowi. Zgodnie z regulacjami prawa podatkowego deklaracje nie muszą być podpisywane przez samego podatnika, płatnika, czy inkasenta, dlatego wystarczy, że mocodawca złoży właściwemu organowi pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji, by czynności podatkowe związane ze składaniem i podpisywaniem deklaracji w jego imieniu regulowała wybrana osoba.

Pełnomocnictwo skarbowe może obejmować również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje wymagane przepisami prawa podatkowego.

Pełnomocnikiem przed Urzędem Skarbowym może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także pracownik firmy lub spółki, księgowa, biuro rachunkowe, kancelaria prawa podatkowego. Co więcej, pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji może zostać udzielone więcej niż jednej osobie, a każda z nich może działać samodzielnie.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji może zostać złożone w formie:

 • papierowej i przedłożone we właściwym US
 • dokumentu elektronicznego i przesłane w formie dokumentu elektronicznego.

 

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego

Pełnomocnictwo-do-rachunku-bankowego-wzor-doc-pdf

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego wzór

Jak napisać pełnomocnictwo do banku? Pełnomocnictwo do rachunku bankowego może zostać udzielone przez posiadacza konta np. osobę fizyczną lub spółkę wybranemu pełnomocnikowi, który ma w ramach udzielonego pełnomocnictwa dokonać określonej czynności.

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego może obejmować:

 • czynności przekraczające zwykły zarząd
 • czynności określone rodzajowo
 • czynności szczególne.

Zatem na podstawie pełnomocnictwa do rachunku bankowego mocodawca może upoważnić wybraną osobę do wykonywania wszelkich dyspozycji na rachunku, jednorazowej wypłaty określonej kwoty lub złożenia wniosku np. o wydanie karty kredytowej.

Pełnomocnikiem do rachunku bankowego może być osoba, która ma co najmniej częściową zdolność prawną. Pełnomocnikiem do konta może zostać więc osoba małoletnia po ukończeniu 13 roku życia oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo.

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego powinno zostać udzielone na piśmie. Jednakże bank dla ważności udzielonego pełnomocnictwa może wymagać dokonania określonych czynności np. udzielenia pełnomocnictwa na formularzu banku i w jego oddziale, w obecności uprawnionego pracownika.

 

Pełnomocnictwo Wydział Komunikacji

Poniżej znajduje się kilka wzorów pełnomocnictw, które możesz wykorzystać w Wydziale Komunikacji znajdującym się w Twoim mieście.

 

Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu

Pełnomocnictwo-do-rejestracji-pojazdu-wzor-doc-pdf

Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu

Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu to dokument uregulowany przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 33 niniejszej ustawy pełnomocnikiem we wszelkich sprawach administracyjnych, do których zalicza się również rejestrację samochodu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona.

Pełnomocnictwo do rejestracji samochodu może być udzielone osobie najbliższej i wówczas nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia opłaty skarbowej. Do grona najbliższych członków rodziny ustawodawca zaliczył:

 • małżonka
 • rodzica
 • dziecko
 • rodzeństwo.

Pełnomocnictwo do rejestracji samochodu udzielone dalszemu członkowi rodziny lub osobie obcej wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę od pełnomocnictwa należy wnieść na rachunek właściwego urzędu gminy lub miasta.

W treści pełnomocnictwa znaleźć się muszą:

 • imię i nazwisko, adres, numer dowodu, numer PESEL pełnomocnika i osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz nazwa firmy, numer NIP, numer REGON w przypadku przedsiębiorcy
 • miejsce i data przygotowania pełnomocnictwa
 • informacje na temat pojazdu – marka, model, numer rejestracyjny oraz numer VIN.

 

Pełnomocnictwo do wyrejestrowania samochodu

Pełnomocnictwo-do-wyrejestrowania-samochodu-wzor-doc-pdf

Pełnomocnictwo do wyrejestrowania samochodu

Pełnomocnictwo do wyrejestrowania samochodu to dokument, na podstawie którego osoba inna niż właściciel samochodu może dokonać czynności wyrejestrowania auta we właściwym wydziale komunikacji.

Pełnomocnictwo do wyrejestrowania samochodu powinno zostać udzielone na piśmie, podpisane przez mocodawcę, czyli osobę udzielającą pełnomocnictwa i opatrzone datą.

W treści pełnomocnictwa powinny znaleźć się dane pozwalające określić osobę umocowaną i mocodawcę (imię, nazwisko, adres, numer PESEL, ewentualnie numer i seria dowodu osobistego).

Pełnomocnictwo powinno również zawierać klauzulę wskazującą na zakres umocowania – “Upoważnienie do wyrejestrowania samochodu” oraz dane auta (marka, model, rok produkcji, numer dowodu rejestracyjnego, numer VIN).

Pełnomocnictwo może zostać udzielone wybranej osobie, o ile ta posiada pełną zdolność do czynności prawnej. Pełną zdolność do czynności prawnych mają wszystkie osoby pełnoletnie, jeśli nie zostały ubezwłasnowolnione.

Pełnomocnictwo do wyrejestrowania samochodu podlega opłacie skarbowej wynoszącej 17 zł. Jeśli jednak pełnomocnictwo do wyrejestrowania samochodu zostanie udzielone najbliższemu członkowi rodziny – mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka, brat lub siostra jest wolne od opłaty skarbowej. Wówczas w treści pełnomocnictwa należy wskazać stopień pokrewieństwa.

 

Pełnomocnictwo do odbioru dowodu rejestracyjnego

Pełnomocnictwo-do-odbioru-dowodu-rejestracyjnego-wzor-doc-pdf

Pełnomocnictwo do odbioru dowodu rejestracyjnego

Pełnomocnictwo do odbioru dowodu rejestracyjnego to dokument pozwalający osobie trzeciej, czyli innej niż właściciel samochodu odebrać w jego imieniu dowód rejestracyjny wskazanego auta.

Pełnomocnictwo do odbioru dowodu rejestracyjnego może zostać udzielone każdej osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych posiada osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona.

Jeśli pełnomocnictwo do odbioru dowodu rejestracyjnego zostało udzielone najbliższemu członkowi rodziny:

 • mąż
 • żona
 • ojciec
 • matka
 • syn
 • córka
 • brat
 • siostra

…wówczas nie wymaga uiszczenia żadnej opłaty.

Pełnomocnictwo do odebrania dowodu osobistego udzielone innej osobie niż wskazane powyżej należy opłacić, uiszczając opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

W treści pełnomocnictwa znaleźć powinny się:

 • dane dotyczące mocodawcy oraz pełnomocnika (imię, nazwisko, adres, numer PESEL)
 • dane samochodu (marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN).

Osoba udzielająca pełnomocnictwa powinna poświadczyć je własnoręcznym podpisem i zamieścić datę złożenia oświadczenia.

 

Pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu

Pełnomocnictwo-do-sprzedaży-samochodu-wzor-doc-pdf

Pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu wzór

Pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu to szczególny rodzaj pełnomocnictwa uprawniający do dokonania w imieniu mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwa) określonej w treści dokumentu czynności. Pełnomocnikiem do sprzedaży samochodu może być każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Co do zasady pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, jednakże jeśli pełnomocnikiem właściciela samochodu jest mu osoba najbliższa, pełnomocnictwo jest zwolnione z opłaty.

Do grona osób najbliższych zalicza się:

 • małżonka
 • dziecko
 • rodzica
 • rodzeństwo.

Pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu wymaga zachowania formy pisemnej. W treści pełnomocnictwa znaleźć się powinny:

 • dane mocodawcy i pełnomocnika (imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem) oraz NIP i REGON, kiedy stroną umowy (sprzedającym) jest przedsiębiorca
 • data podpisania pełnomocnictwa
 • dane samochodu (marka, model, numer rejestracyjny oraz numer VIN).

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. O odwołaniu pełnomocnictwa mocodawca zobowiązany jest poinformować pełnomocnika, żądając zwrotu dokumentu.

 

Pełnomocnictwo procesowe

 

Pełnomocnictwo rodzajowe

 

Pełnomocnictwo substytucyjne wzór

 

Wzór pełnomocnictwa do sądu

 

Odwołanie pełnomocnictwa

Jak odwołać pełnomocnictwo? Mocodawca co do zasady może odwołać pełnomocnictwo w dowolnym momencie i dowolnej formie, składając pełnomocnikowi stosowne oświadczenie. Oczywiście cofnięcie pełnomocnictwa nie wymaga zgody samego pełnomocnika, jest to wyłącznie decyzja mocodawcy.

Odwołanie pełnomocnictwa może nastąpić w następującej formie:

 • ustnie,
 • pisemnie,
 • drogą elektroniczną (e-mail, SMS),
 • lub w formie aktu notarialnego.

Wyjątkiem jest odwołanie pełnomocnictwa w postępowaniu związanym z przeniesieniem własności nieruchomości, w tym przypadku, zarówno udzielenie pełnomocnictwa jak i jego odwołanie, powinno być dokonane w formie aktu notarialnego, jasno mówi o tym art. 158 oraz art. 98 Kodeksu cywilnego. Wzór odwołania pełnomocnictwa zamieszczam poniżej:

Odwołanie pełnomocnictwa wzór

Odwołanie pełnomocnictwa nie trzeba uzasadniać!

Przypadki wygaśnięcia pełnomocnictwa

Kiedy wygasa pełnomocnictwo? warto przytoczyć tu art. 96 kodeksu postępowania cywilnego:

W razie śmierci strony albo utraty przez nią zdolności sądowej pełnomocnictwo wygasa. Jednakże pełnomocnik procesowy działa aż do czasu zawieszenia postępowania.

Wygaśnięcie pełnomocnictwa zachodzi w 3 sytuacjach:

 1. śmierć pełnomocnika,
 2. utrata zdolności sądowej,
 3. utrata kwalifikacji (skreślenie z listy adwokatów lub radców prawnych).

Pełnomocnictwo wygasa także w sytuacji, gdy dochodzi do śmierci mocodawcy, lub gdy jedna ze stron (mocodawca lub pełnomocnik) złożą odwołanie pełnomocnictwa.

Co ważne, ustanowienie drugiego pełnomocnika nie odwołuje z automatu tego pierwszego, mocodawca będzie miał po prostu dwóch pełnomocników.

Działanie za stronę po wypowiedzeniu pełnomocnictwa

Zgodnie z art. 94 §2 kodeksu postępowania cywilnego:

Adwokat lub radca prawny, który wypowiedział pełnomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku. Każdy inny pełnomocnik powinien, mimo wypowiedzenia, działać za mocodawcę przez ten sam czas, jeżeli jest to konieczne do uchronienia mocodawcy od niekorzystnych skutków prawnych.

Oznacza to więc, że każdy pełnomocnik (radca, adwokat, członek rodziny) obowiązany jest działać za stronę (mocodawcę) jeszcze przez 14 dni po dniu, w którym nastąpiło odwołanie pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: Pełnomocnictwo jest uregulowane w art. 98 i następnych Kodeksu Cywilnego.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze